คุณณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ
คุณณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ
Nattayaporn Chirasuwan (Researcher)

ตำแหน่ง นักวิจัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
โทรศัพท์ 0-2470-97482 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : nattayaporn2@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2538 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย  -
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การเพิ่มปริมาณกรดแกมมาลิโนเลนิก (GLA) ในสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวัฏจักรสว่าง-มืด [หมวดเงินอุดหนุน50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การเพิ่มความบริสุทธิ์สารสกัดไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลินา [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Ruengjitchatchawalya, M., Chirasuwan, N., Chaiklahan, R., Bunnag, B., Deshnium, P., and Tanticharoen, M., 2002, "Photosynthetic Characterization of a Mutant of Spirulina platensis", Journal of Applied Phycology, Vol. 14, No. 2, April, pp. 71-76.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaiklahan, R., Chirasuwan, N., and Bunnage, B., 2007, "Growth and Fatty Acid Composition of The Cyanobacterium Spirulina platensis C1 in Relative to Photoperiodicity and Light Intensity", The 2nd Asian Symposium on Plant Lipids (2ASPL), November 30 -December 2, Tokyo, Japan.
Chirasuwan, N., Ruengjitchatchawalya, M., Bunnag, B. and Tanticharoen, M., 2000, "Photosynthetic Characterization of a Mutant of Spirulina platehsis", The 4th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, 3-6 July, Hong Kong.
Chirasuwan, N., Ruengjitchatchawalya, M., Chaiklahan, R., Deshium, P., Bunnag, B. and Tanticharoen, M., 1999, "Charaterization of Spirulina plantensis mutant detective in Photosynthesis", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conferences 1999 and The 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology", 15-18 November, Phuket, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2548, "คุณสมบัติการต้านเชื้อไวรัส Herpes simplex ชนิดที่ 1 ของโพลีแซคคาไรด์จากสาหร่ายสไปรูลินา", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และบุษยา บุนนาค, 2548, "การตอบสนองของ Spirulina platensis C1 ต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงสูง", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และบุษยา บุนนาค, 2547, "Effect of High Light Intensity on Photosynthesis and Composition of Spirulina platensis", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 53.
ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และบุษยา บุนนาค, 2547, "Anti HSV-1 Activity of Spirulina platensis Polysaccharide", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 92.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2541, "Spirulina plantensis strain I22, A Cyanobacterium Mutant Defective in Fatty Acid Desaturation and Photosynthesis Process", The 10th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Biotechnology for a self-sufficcient Economy, 25-27 พฤศจิกายน, Sol Twin Towers Hotel, กรุงเทพฯ.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   กรรมวิธีการผลิตไฟโคยานินเกรดอาหารและเครื่องสำอาง Petty Patent No. 6667return topic