ดร.อรรณพ นพรัตน์
ดร.อรรณพ นพรัตน์
Annop Nopharatana

ตำแหน่ง วิศวกร / ผู้อำนวยการ สรบ.
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
โทรศัพท์ 0-2470-7519 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : annop@pdti.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี - Queenland University ออสเตรเลีย
2533 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2529 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีเทคนิค - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตรโดยกระบวนการบำบัดทางชีวภาพแบบไร้อากาศ
   - การตรวจประเมินการใช้น้ำและพลังงาน
   - เทคโนโลยีสะอาด
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
โครงการที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ - ผู้ร่วมโครงการ
กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล - ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการแยกโปรตีนจากน้ำทิ้งโรงงานปลากระป๋องโดยกระบวนการ Floatation - ผู้ร่วมโครงการ
ผลของ Bulking Agent ที่มีต่อการทำปุ๋ยหมักร่วมกับน้ำกากส่าจากโรงงานผลิตสุรา [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโรงงานผลิตสุราจากกากน้ำตาลไปใช้เพื่อการปลูกข้าว [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การจำลองการถ่ายเทความร้อนภายในอาหารกระป๋องระหว่างการให้ความร้อน : ผลของคุณสมบัติการไหลที่มาต่อจุดร้อนช้าที่สุด [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาการผลิตพลังงานในรูปก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์ที่มีของแข็งสูงแบบหมัก 2 ขั้นตอน [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหารด้วยระบบไร้ออกซิเจนแบบท่อไหล [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัดตะกอนจากเครื่องแยกไขมันและจากระบบตะกอนเร่งโดยระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ [BIOTEC45*] 2547 หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้เครื่องแยกอนุภาคแบบไฮโดรไซโคลนกับการแยกน้ำออกจากสารละลายแป้งในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาไฮโดรไซโคลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกแป้งสำหรับหน่วยแยกแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปเม็ดสาคูโดยใช้เครื่องขึ้นรูปแบบถังหมุนชนิดไม่ต่อเนื่อง [หมวดเงินอุดหนุน49] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
แนวทางการลดการสูญเสียแป้งมันสำปะหลังด้วยโพสทไซโคลน [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การลดและการควบคุมความชื้นของแป้งผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอบแป้งมันสำปะหลังโดยใช้แบบจำลองทำนายล่วงหน้า [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
บทบาทเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีต่อการบูรณาการอาชีพการเลี้ยงโคนม กรณีศึกษา : ชุมชน หุบมะกล่ำ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ระยะที่ 1-3) [หมวดเงินอุดหนุน48-50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการเคลื่อนที่เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเพื่อการขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสีย [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาผลของมุมและความเร็วของน้ำต่อประสิทธิภาพการสกัดแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาแบบจำลองจลนศาสตร์ของการย่อยสลายของเสียที่มีองค์ประกอบเซลลูโลสเป็นหลักเพื่อการผลิตมีเธน [หมวดเงินอุดหนุน51] ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยถังปฏิกรณ์ตัวกรอง (bio-filter) [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมแอลฟาพลาสเตอร์จากฟอสโฟยิบซั่มโดยกระบวนการแคลซิเนชั่นแบบเปียก [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาการบำบัดสีน้ำทิ้งโรงงานเยื่อกระดาษด้วยราย่อยสลายไม้ [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ (โครงการปี 43) [EPPO47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพของถึงปฏิกรณ์แบบลูกผสมระหว่าง upflow sludge bed ร่วมกับ Fixed bed ในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมโครงการ
การจำลองกระบวนการฆ่าเชื้อของอาหารเหลวในขวดแก้ว รวมถึงสภาวะการฆ่าเชื้อที่เบี่ยงเบน [หมวดเงินอุดหนุน44] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานทางเทคนิค
ประทิน กุลละวณิชย์, นันทิยา เปปะตัง, อรอมล เหล่าปิตินันท์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และวรินธร สงคศิริ, 2550, "ภาพรวมเชิงสถานกาพและศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 693-700.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sanphoti, N., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Nopharatana, A., 2003, "Improvement of Waste Decomposition in Leachate Recirculation Simulated Landfill by High Water Addition", Asian Journal of Energy and Environment, Vol. 4, No. 3-4, pp. 145-161.
Tran, T.T., Nopharatana, A., and Chaiprasert, P., 2003, "Performance of Anaerobic Hybrid and Mixing Reactors in Treating Domestic Wastewater," Asian Journal of Energy and Environment, Vol. 4, No. 1-2, pp. 19-39.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anaerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Water Science and Technology, Vol. 48, No. 8, pp. 79-87.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Taniticharoen, M., 2003, "Effect of Substrate Feeding Concentration on Initial Biofilm Development in Anaerobic Hybrid Reactor," ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 20, No. 3-4, pp. 361-372.
Nopharatana, A., Clarke, W.P., Pullammanappallil, P., Silvey, P., and Chynoweth, D.P., 1998, "Evaluation of Methanogenic Activities During Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste", Bioresources Technology, Vol. 64, No. 3, pp 169-174.
วารสารระดับประเทศ
ชยันต์ กิมยงค์, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์แบบสองขั้นตอนที่มีการไหลวนกลับของน้ำเสีย", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 74-81.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Panichnumsin, P., Nopharatana, A., Ahring, B., and Chaiprasert, P., 2006, "Anaerobic Co-digestion of Cassava Pulp and Pig Manure: Effects of Waste Ratio and Inoculum-substrate Ratio", The 2ndJoint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swiss?tel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 932-937.
Wang-Yao, K., Towprayoon, S., Chiemchaisri, C., Gheewala, S.H., and Nopharatana, A., 2006, "Horizontal Landfill Gas Extraction System Performance Testing", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 176.
Wang-Yao, K., Towprayoon, S., Chiemchaisri, C., Gheewala, S.H., and Nopharatana, A., 2006, "Estimation of Landfill Gas Generation from Field Tests", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 45.
Rungraeng, N., Saengchan, K., Nopharatana, A., and Songkasiri, W., 2005, "Water Minimization in the Tapioca Starch Production Industry: A Decision Support System", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 325.
Songkasiri, W., Nopparatana, A., Rakruam, W., Suraraksa, B., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Tanticharoen, M., 2004, "A Case Study: Biogas Recovery from Wastewater Treatment of a Rice Starch Factory in Thailand", Anaerobic Digestion 2004, Conference (AD2004), September 29 - August 2, The Mount-Royal Centre, Montreal, Canada.
Tubtong, C., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., Nopharatana, A., and Kayee, P., 2004, "Chemical Transformation of Market Waste Anaerobic Degradation in Recirculation and Non-recirculation System", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 259-262.
Petchsri, P., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Nopharatana, A., 2004, "Biogas Production from Simulated Landfill Bioreactor with Leachate Recirulation under Various Waste Densities", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 390-395.
Asavasanti, S., Nopharatana, A., and Nopharatana, M., 2004, "Growth Mechanism of Cassava Pearl in Batch Drum Granulator", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 71-78.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Biofilm Development at Low and High Upflow Feeding Velocity of Anaerobic Hybrid Reactor", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 252-258.
Thanh Tran, T., Nopharatana, A., and Chaiprasert, P., 2003, "Domestic Wastewater Treatment in Anaerobic Hybrid Reactor", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1156-1162.
Sanphoti, N., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Nopharatana, A., 2003, "The Effects of Leachate Recirculation on Methane Production and Waste Decomposition in Simulated Landfill", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 298-303.
Towprayoon, S., Kummin, V., Chaiprasert, P., and Nopharatana, A., 2002, "Anaerobic Digestion of Food Waste using Two Stage Fixed Film Reactor with Recirculation System", The World Renewable Energy Congress VII (WREC 2002), June 29 - July 5, Cologne Germany.
Suraruksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2002, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, pp. 151-157.
Nopharatana, A., P. Clarke., W., and Pullammanappallil, P., 1999, "Dynamic Model of Leach Bed Anaerobic Digestion of MSW", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Nopharatana, A., Punyaratanachai, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Phumiratana, S., 1999, "Dynamic Model of Anaerobic Hybrid Reactor", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Nopharatana, A., Tanticharoen, M., Bhumiratana, S., and Chaiprasert, P., 1999, "Recent Development of Anaerobic Digestion Applied to Agro-industry in Thailand", Oral Presented Recombinant DNA and Metabolic Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ประทิน กุลละวณิชย์, นันทิยา เปปะตัง, อรรณพ นพรัตน์, และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2550, "ผลของสัดส่วนสารอาหารต่อจุลินทรีย์ตั้งต้นต่อกิจกรรมการผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 294.
ประทิน กุลละวณิชย์, นันทิยา เปปะตัง, อรอมล เหล่าปิตินันท์, อรรณพ นพรัตน์, วิรินธร สงคศิริ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2550, "ภาพรวมเชิงสถานกาพและศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 23.
ธเนศ องวัชรกุล, จุฑามาศ โสมสุวรรณ, อรรณพ นพรัตน์ และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2548, "Removal of Lignin in Waste-water from Pulp Bleach Plant by Using an Imperfecti Fungus", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 159.
นลิน รัตน์นราทร, ติยฉัตร ทองแป้น, อรรณพ นพรัตน์ และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2548, "Effect of Carbon Sources on Lininolytic Enzyme Production and Decolorization of Effluent from Pulp Industries by Phanerochaete chrysosporium", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 158.
วรกฤษ สุวจิตตานนท์, ธนา จำปาทอง และอรรณพ นพรัตน์, 2548, "Impact of Biogas Recirculation on the Characteristics of a Lab-scale Anaerobic Hybrid Reactor", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 119.
เบญจพร สุรารักษ์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2547, "Ratio of Packing Zone on Performance of Anaerobic Hybrid Reactor for Treating Tapioca Starch Wastewater", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 61.
พัสตราภรณ์ จันทจำรัสปัญญา, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "Interaction of Selected Co-/Tri-Culture in Methanogenesis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 259.
พัชรี ประสพศรีสุรัตน์, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "Development of Measuring Bicarbonate Alkalinity for Anaerobic Digestion", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 316.
พัชรี ประสพศรีสุรัตน์, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "Development of Neural Modeling for Anaerobic Hybrid System", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 314.
จุฬาลักษณ์ มณฑาทิพยา, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "Model Development for Controlling of Anaerobic Hybrid", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 315.
ชยันต์ กิมยงค์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Anaerobic Treatment and Biogas Production from Piggery Waste in High Solid Content Digester," The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 86. (Poster)
ปิยชน สังข์กลิ่นหอม, อรรณพ นพรัตน์, และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Treatment and Biogas Production from Food Waste Using a Plug Flow Reactor," The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, จ.ขอนแก่น, หน้า 87. (Poster)
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Effect of Substrate Concentration, pH and Product Concentration on Anaerobic Digestion Rate of Glucose by Bacillus macerans", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", November 12-15, จ.ขอนแก่น, หน้า 16.
พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, กัลยา เจริญสุขสุวรรณ, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Effect of Sulfate on the Performance of Anaerobic CSTRs in Treatment of Modified Starch Wastewater," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 335.
สมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Community Composition of an Acetate-Enriched Culture as Revealed by 16S rDNA Clone Library and Fluorescent In Situ Hybridization," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, 7-10 พฤศจิกายน, หน้า 333.
วรกฤษ สุวจิตตานนท์, ประทิน กุลละวณิชย์, วาริน รักร่วม, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "The Utilization of Cationic Polymer to Enhance Biomass Retention in a UASB Reactor", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 327.
ประทิน กุลละวณิชย์, วาริน รักร่วม, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Experience on Improving Tapioca Starch Waastewater Treatment Plant: Minimization of Caustic Soda Consumption in UASB Unit," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 332.
เบญจพร สุรารักษ์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "The Aspects of Biofilm Formation during Start-Up Period of Anaerobic Nybrid Reactor: Feeding Velocity," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 330.
จงกล พูนทวี, เถลิงเดช พิลาศรี, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Performance of Anaerobic Hybrid Reactor with Various Height Ratio of Supporting Media," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 329.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ, และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2544, "Improved Sensitivity of Fluorescent In Situ Hybridization for Detection of Microbial Communities by Use of Tyramide Signal Amplification System," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 334.
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Kinetic Modeling of Anaerobic Digestion: Glucose Degradation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 385.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2543, "Phylogenetic Diversity of an Acetate Enriched Culture as Revealed by 16S rRNA Gene Analysis", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
Nopharatana, A., Punyaratanachai, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Phumiratana, S., 1999, "Dynamic Model of Anaerobic Hybrid Reactor", Poster Presented Bioprocess Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Nopharatana, A., Clarke, W.P., and Pullammanappallil, P., 1999, "Dynamic Model of Leach Bed Anaerobic Digestion of MSW", Poster Presented Bioprocess Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Nopharatana, A., Tanticharoen, M., Bhumiratana, S., and Chaiprasert, P., 1999, "Recent Development of Anaerobic Digestion Applied to Agro-industry in Thailand", Oral Presented Recombinant DNA and Metabolic Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Nopharatana, A., Clarke, W.P., Pullammanappallil, P., 1998, "Kinetic Modelling for Anaerobic Degradation of Municipal solid Waste", Proceedings of the 2nd Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology, pp. 319-325, Gold Coast, June.

รางวัลที่ได้รับ
"ระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศประสิทธิภาพสูงแบบตรึงเซลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร"
รางวัลผลงานวิจัย : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
"โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์"
โครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2546 ประเภท Off-grid จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

return topic