การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1-2)
Development of Municipal Solid Waste Management Model for Bangkok metropolitan (Phase 1-2)


ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล  (หัวหน้าโครงการ)
Sudarut Tripetchkul (Asst. Prof.)
สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
Pawinee Chaiprasert. (Asst. Prof.)

ทุนหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2550 งบประมาณ 285,260 บาท
ทุนหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2551 งบประมาณ 280,000 บาท


ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายของชุมชนหลายรูปแบบที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นปัญหาและรูปแบบในการจัดการมูลฝอยภายในแต่ละชุมชนก็อาจมีความแตกต่างกันตามไปด้วย ในการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพฯอย่างครบวงจรครั้งนี้ได้กำหนดเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 เขตเของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเขตบางขุนเทียนมีความหลากหลายของชุมชนหลายรูปแบบและมีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว ในปัจจุบันเริ่มมีการขยายตัวของเมืองที่ไร้ระเบียบ และโรงงานอุตสาหกรรมรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เกษตรชานเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหามลพิษทั้งทางด้านน้ำ อากาศ รวมทั้งปัญหาขยะมูลฝอยด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปัจจุบันทางเขตฯไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตจึงทำให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนชานเมืองนอกเขตพื้นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี เช่น การทิ้งขยะลงในคลอง การกองทิ้งไว้ การเผาทำลาย ทำให้เกิดปัญหามลพิษในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
การศึกษาการจัดการขยะอย่างครบวงจรในชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างกันดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพิ่มศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้ และลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปบำบัดและกำจัดให้น้อยลง นอกจากนี้ยังสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปปรับใช้กับชุมชนที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน ในพื้นที่อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการคัดแยกมูลฝอยชุมชนและการนำกลับมาใช้ใหม่
  3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนทั้งก่อนและระหว่างการนำรูปแบบ (model) การจัดการมูลฝอยไปปรับใช้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

  1. สามารถสร้างระบบการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ลดภาระในการกำจัดขยะและผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  2. สามารถสร้างระบบที่ชุมชนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปหมุนกลับมาใช้ได้ใหม่ และกำจัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  3. สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนหรือปรับแผนการจัดการมูลฝอยแห่งชาติ และแผนการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอยมีการกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี เช่น การทิ้งขยะลงในคลอง การกองทิ้งไว้ การเผาทำลาย ทำให้เกิดปัญหามลพิษในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการจัดการมูลฝอยของเขตมีการกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี เช่น การทิ้งขยะลงในคลอง การกองทิ้งไว้ การเผาทำลาย ทำให้เกิดปัญหามลพิษในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  4. สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การศึกษาเส้นทางการเก็บขนขยะที่เหมาะสม การศึกษาค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะที่เหมาะสม เป็นต้น
  5. สามารถนำรูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เสนอให้ในชุมชนตัวอย่าง ไปปรับใช้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

return topic

Revised: 8 April 2009/12:10:10