รูปถ่าย
ดร.ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
Choochat Nitipanyawong (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8291 โทรสาร 0-2470-8643
E-mail Address : choochat.nit@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2530 ปริญญาโท วศ.ม. - - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2525 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electrodeposition Process)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
กระบวนการเตรียมกระจกสะท้อนความร้อนด้วยละอองสารเคมี (ระยะที่ 3) [หมวดเงินอุดหนุน37] - ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมผิวเลือกรังสีชนิดสะท้อนคลื่นความร้อน (ระยะที่ 6) [หมวดเงินอุดหนุน37] - ผู้ร่วมโครงการ
ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก [MTEC36-37] - ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมผิวชุบเคลือบโลหะ (ระยะที่ 4-6) [หมวดเงินอุดหนุน35-38] - ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมผิวเลือกรังสีชนิดสะท้อนคลื่นความร้อน (ระยะที่ 5-7) [หมวดเงินอุดหนุน35-38] - หัวหน้าโครงการ
การเตรียมผิวเลือกรังสีชนิดสะท้อนคลื่นความร้อนด้วยกระบวนการโซล-เจล (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน38] - ผู้ร่วมโครงการ
การชุบเคลือบผิววัตถุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ [MTEC39] - หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการเรียงตัวของเส้นใยบริเวณ Weld line ของการฉีดขึ้นรูปในโพลิโพรพิลีนแบบเสริมแรง (ระยะที่ 2 : 2539-2540) [หมวดเงินอุดหนุน39-40] - ผู้ร่วมโครงการ
โครงสร้างจุลภาค คุณสมบัติทางไฟฟ้าและรังสีของกระจกสะท้อนคลื่นความร้อนอินเดียมออกไซด์และดีบุกออกไซด์ (ระยะที่ 2 : 2539-2540) [หมวดเงินอุดหนุน39-40] - หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคใหม่การตรวจสอบการทางไฟฟ้าเคมีเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่อุณหภูมิและความชื้นสูงด้วยสมบัติเทอร์โมอิเลคทริค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าของโลหะผสม เหล็ก-นิกเกิล-โครเมียม บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เพื่อความต้านทานการกัดกร่อน (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอานิลีนคาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชัน [สวทช.49] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธันยกานต์ สุดทำนอง, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, นันทน์ ถาวรังกูร และชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, 2551, “อิทธิพลของคาร์บอนแบล็คต่อสมบัติทางไฟฟ้าของพอลิอะนิลีนคาร์บอน (PANI/C) คอมโพสิทที่เตรียมโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 369-374.
กรวิชญ์ ดวงสา, นันทน์ ถาวรังกรู, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และอดิสร เตือนตรานนท์, 2550, “การสังเคราะห์พอลิไพรอลด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 49.
กรวิชย์ ดวงสา, นันทน์ ถาวรังกูร, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และอดิสร เตือนตรานนท์, 2549, "Electropolymerization of Polypyrrole (PPy) for Detection of Sulfur Dioxide (SO2) in Gas Sensor", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
อุไรวัลย์ รัตนบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, นุชธนา พูลทอง, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ และเรืองเดช ธงศรี, 2549, "Film Formation and Properties of Steel for Evaporator Tubes Used in a Combined Cycle Power Plant", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
เกศินี ศรีรักษาสินธุ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และนันทน์ ถาวรังกูร, 2549, "The Electrocomposite-Deposition and Structural Characterization of Fe-Ni-Cr Alloys on Low Carbon Steel", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
อุไรวัลย์ รัตนบวรชัย, นุชธนา พูลทอง, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, เรืองเดช ธงศรี และปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, 2548, "A Study of Oxide Film on Steels For Evaporator Tube In A Combined Cycle Powerplant (1)", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 110-112.
ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ,วารุณี เตีย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และภัทรพล จันทร์คำ, 2548, "เส้นใยธรรมชาติสำหรับวัสดุผนังอาคาร", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 116-118.
เกศินี ศรีรักษาสินธุ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และนันทน์ ถาวรังกูร, 2548, "สัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของผิวเคลือบวัสดุผสม เหล็ก-นิกเกิล-โครเมียมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 106-109.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และนันทน์ ถาวรังกูร, 2544, "การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับชุบเคลือบผิวโลหะผสมนิกเกิล-ทังเสน-ฟอสฟอรรัสแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อสมบัติความต้านทานการการสึกหรอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 420-426.

return topic