ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
Siriluk Chiarakorn (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8654, 0-2427-0163 ต่อ 401 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : c_siriluk@yahoo.com, siriluk.chi@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2543 ปริญญาโท วท.ม. วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2540 ปริญญาตรี วท.บ. วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Extraction of amorphous silica from a silica-rich biomass: Acid hydrolysis with high purity of extracted silica
   - Synthesis and characterizations of mesoporous molecular sieve MCM-41: Room temperature and atmospheric pressure synthesis by sol-gel method
   - Adsorption of CVOCs in gaseous phase: A batch and a gravimetric sorption study for real-time measurement by a microbalance
   - Catalytic hydrodechlorination of CVOCs in gaseous phase using Palladium embedded in MCM-41
   - Utilization and recycling of solid wastes for specific purposes: plastic, rubber and textile
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การดูดซับสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ด้วยวัสดุ เอ็มซีเอ็ม-41 สังเคราะห์จากขี้เถ้าแกลบ (ระยะที่ 1-2) [มจธ.47-48รอบ1] 2550 หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สำหรับงานเก็บตัวอย่างอากาศ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลสำหรับคำนวณ Carbon Footprint ระดับองค์กร [สสส.55] หัวหน้าโครงการ
การนำโซเดียมซัลเฟตเหลือทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ในการย้อมสีไหม [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ
Chiarakorn, S., Areerob, T., and Grisdanurak, N., 2007, "Influence of Functional Silanes on Hydrophobicity of MCM-41 Synthesized from Rice Husk", Science and Technology of Advanced Materials, Vol. 8, No. 1-2, January-March, pp. 110-115.
Grisdanurak, N., Chiarakorn, S., and Wittayakun, J., 2003, " Utilization of Mesoporous Molecular Sieves Synthesized from Natural Source Rice Husk Silica to Chlorinated Volatile Organic Compounds (CVOCs) Adsorption", The Korean Journal of Chemical Engieering, Vol. 20, No. 5, pp. 950-955.
Udomkichdecha, W., Chiarakorn, S., and Potiyaraj, P., 2002, "Relationships Between Fibrillation Behavior of Lyocell Fibers and Their Physical Properties, Textile Research Journal, Vol. 72, No. 1, pp. 939-943.
วารสารระดับประเทศ
วราภรณ์ ตองอ่อน, สิริลักษณ์ เจียรากร, สุทธิพงษ์ เสถียรนพเก้า และยอง วุง คิม, 2552, “การเตรียมเหล็กบนเอ็มซีเอ็มสี่หนึ่งที่สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้ในการกำจัดสารหนู”, วารสารวิจัย มข., ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน, หน้า 793-800.
สิริลักษณ์ เจียรากร, นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ และ R.C. Miller, 2547, "Analysis of Nitrogen and Carbon Tetrachloride Adsorption Isotherms and Pore Size Distribution for Siliceous MCM-41 Synthesized from Rice Husk Silica", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 26, ฉบับพิเศษ1, หน้า 37-44.
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์, วิชัย สุริยะไกร, จตุพร วิทยาคุณ และสิริลักษณ์ เจียรากร, 2545, "Adsorption of Chlorinated Volatile Organic Compounds by MCM-41", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, หน้า 19-25.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และสิริลักษณ์ เจียรากร, 2544, "Factors to Predict the Fibrillation Tendency of Lyocell Fibers, ", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, หน้า 49-55.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Areerob, T., Chiarakorn, S., and Grisdanurak, N., 2006, "Influence of Functional Silanes on Hydrophobicity of MCM-41 Synthesized from Rice Husk", International Symposium Nanotechnology in Environmental Protection and Pollution (ISNEPP 2006), June 18-21, The Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong, P.R. China.
Chiarakorn, S. and Saporm, Y., 2005, "Structure of Mesoporous MCM-41 Prepared from Rice Husk Ask", The 8th Asian Symposium on Visualization (8ASV), May 23-27, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand, pp. 146-147.
Saporm, Y., Chiarakorn, S., Khummongkol, P., and Grisdanurak, N., 2005, "Synthesis of Mesoporous Molecular Sieve MCM-41 by Using Silica Obtained from Rice Husk Ash", International Symposium on Nanotechnology in Environmental Protection and Pollution (ISNEPP 2005), January, 12-14, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.
Chiarakorn, S., "Utilization of Mesoporous Molecular Sieves Synthesized from Natural Source Rice Husk Silica to CVOCs Adsorption", The 9th APPChE Congress and CHEMECA 2002, October 20-25, New Zealand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ชวกร ลักษณาปัญญากุล, สิริลักษณ์ เจียรากร, และนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์, 2550, "ตัวทำละลายทดแทนในกระบวนการชะล้างสีของพื้นผิววัสดุ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7-9 มีนาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
สิริลักษณ์ เจียรากร และยุทธพงศ์ สาพรหม, 2547 "การสังเคราะห์วัสดุนาโน MCM-41 จากขี้เถ้าแกลบที่ได้จากโรงไฟฟ้า", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ. เชียงใหม่, หน้า 309.
สิริลักษณ์ เจียรากร, นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ และ R.C. Miller, 2547, "Analysis of Nitrogen and Carbon Tetrachloride Adsorption Isotherms and Pore Size Distribution for Siliceous MCM-41 Synthesized from Rice Husk Silica", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 28-30 มกราคม, โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์, หาดใหญ่, จ.สงขลา.
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์, วิชัย สุริยะไกร, จตุพร วิทยาคุณ และสิริลักษณ์ เจียรากร, 2545, "Utilization of Rice Husk as Silica Source for Mesoporous Molecular Sieves Synthesis", The 2nd Thailand Material Science and Technology Conference : Material Science and Technology for a Sustainable Development of Thailand, 6-7 สิงหาคม, กรุงเทพฯ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   กรรมวิธีการผลิตฟิล์มไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ที่มีส่วนประกอบของซิลิกอนไดอ๊อกไซด์ที่ได้จากแกลบ (ทรงสิทธิร่วม สกว. สวทช.) Petty Patent No. 7154
   กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับเอ็มซีเอ็ม 41 จากขี้เถ้าแกลบ Petty Patent No. 2880
   กรรมวิธีผลิตสารดูดซับ Petty Patent No. 2689


return topic