ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
Nakorn Srisukhumbowornchai (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์/ประธานสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2427-9062 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : nakorn.sri@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgical Engineering - University of Utah อเมริกา
2540 ปริญญาโท M.S. Metallurgical Engineering - University of Utah อเมริกา
2536 ปริญญาตรี วศ.บ. Production Engineering - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Directional Solidification
   - Metal Casting and Simulation
   - Metal Fabrication and Simulation
   - Powder Metallurgy, Materials Characterizations (via TEM, SEM, XRD, OIM)
   - Magnetostriction
   - Magnetic Characterization
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [หมวดเงินอุดหนุน47] 2549 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคใหม่การตรวจสอบการทางไฟฟ้าเคมีเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่อุณหภูมิและความชื้นสูงด้วยสมบัติเทอร์โมอิเลคทริค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบฮีทไปต์ในท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ถ่านกัมมันต์เอทธานอลเป็นคู่สารทำงาน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
การออกแบบและการสร้างเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [NECTEC47] หัวหน้าโครงการ
การประเมินอายุการใช้งานของหม้อกำเนิดไอน้ำ ผู้ร่วมโครงการ
การอบชุบเห็นเหล็กกล้าเครื่องมือ (ระยะที่ 2) [มจธ.46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Tanjore, V.J., Srisukhumbowornchai, N., Guruswamy, S., and Michael, L.F., 2007, "Corrosion Studies of Single Crystals of Iron-Gallium Alloys in Aqueous Environments", Corrosion Science, Vol. 49, No. 10, October, pp. 4015-4027.
Wanna, Y., Srisukhumbowornchai, N., Tuantranont, A., Wisitsoraat, A., Thavarungkul, N., and Singjai, P., 2006, "The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 6, No. 12, December, pp. 3893-3856.
Guruswamy, S., Mungsantisuk, P., Corson, W.R., and Srisukhumbowornchai, N., 2004, "Rare-earth Free Fe-Ga based Magnetostrictive Alloys for Actuator and Sensors", Transacitons of the Indian Institute of Metals, Vol. 57, No. 4, pp. 315-323.
Srisukhumbowornchai, N. and Guruswamy S., 2004, "Crystallographic Textures in Rolled and Annealed Fe-Ga and Fe-Ai", Metallurgical and Materials Transactions A., Vol.35 A, No. 9, pp. 2963-2970.
Srisukhumbowornchai, and Guruswamy, S., 2001, "Large Magnetostriction in Directionally Solidified FeGa and FeGaAl Alloys", Journal Applied Physic, Vol. 90, No. 11, pp. 5680-5688.
Guruswamy, S., Srisukhumbowornchai, N., Clark, A.E., Restorff, J.B. and Wun-Fogle, M., 2000, "Strong, Ductile, and Low-Field-Magnetostrictive Alloys Based on Fe-Ga", Scripta Mater. Vol. 43, No. 3, pp. 239-244.
Guruswamy, S., Loveless, M. R., Srisukhumbowornchai, N., McCarter, M.K., and Teter, J.P., 2000, "Processing of Terfenol-D Alloy Based Magnetostrictive Composites by Dynamic Compaction", IEEE Trans. Mag. Vol. 36, No. 5, pp. 3219-3222
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongtanasuporn, P., Narmluk, M., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Termsuksawasd, P., and Srisukhumbowornchai, N., 2006, "Innovative Design of a Wall Panel System for Energy Conservation", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 315-321.
Muangphat, C., Srisukhumbawornchai, N., Chantkam, P., Tiansuwan, J., Thavarungkul, N., Termsuksawad, P., and Tia, W., 2006, "Natural Fiber Board", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 369-374.
Termsuksawad, P., Srisukhumbowornchai, N., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Muangphat, C., and Sriraksasin, K., 2006, "Effect of Wall Decorative Materials on Cooling Load of an Air Condition", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 196-200.
Worauaychai, N., Tareelap, N., Nitipanyawong, C., Tongsri, R., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003 "Zinc-Nickel Alloy Electroplating in Alkaline Electrolyte for Corrosion Resistance Improvement", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, pp. 259.
Suwattana, S., Tareelap, N., Nitipanyawong, C., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Effects of Sodium Lauryl Sulfate (SLS) on Zinc-Nickel Alloy for Corrosion Resistance Improvement", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, pp. 624.
Sudasna Na Ayudhaya, C., Tareelap, N., Poolthong, N., Tongsri, R., Loha, V., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Life Assessment of 3RYSH Superheater Tubes in Thermal Power Plant", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, pp. 2005.
Gruuswamy, S., Mungsantisuk, P., Corson, W.R., and Srisukhumbowornchai, N., 2003, "Fe-based Low-Cost Magnetostrictive Alloys and Devices", International Conference on Advances in Materials & Processes for Industrial Applications & Materials Show 2003, ASM-Pune Chaper and IIM, September 25-27, Pune, India, pp. 89-97.
Chitpipatkul, N., Tareelap, N., Nitipanyawong, C., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Zinc Phosphating on Zinc-Nickel Coated Surface for Corrosion Resistance and Electropainting Enhancement", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society, April 27-May 2, Paris, France, pp. 264.
Loha, V., Thavarungkul, N., Tongsri, R., Srisukhumbowornchai, N., Sudasna Na Ayuddhaya, C., Pooltong, N., Burke, P., Treesuwannukul, T., Tareelap, N., Samlee, W., Kumwarun, C., and Srichandr, P., 2001, "Power Plant Condition Assessment in Thailand", ASEAN-NZODA Corrosion Project Symposium, December 28, Chiang Mai.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นรินทร์ ตุงคะศิริ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, นันทน์ ภาวรังกูร และธิบดินทร์ แสงสว่าง, 2551, “การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการนำเยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานมาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิงแข็ง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7, 13-14 มีนาคม, โรงแรมยูเรเซีย, จ.เชียงใหม่.
กรวิชญ์ ดวงสา, นันทน์ ถาวรังกรู, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และอดิสร เตือนตรานนท์, 2550, “การสังเคราะห์พอลิไพรอลด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 49.
กรวิชย์ ดวงสา, นันทน์ ถาวรังกูร, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และอดิสร เตือนตรานนท์, 2549, "Electropolymerization of Polypyrrole (PPy) for Detection of Sulfur Dioxide (SO2) in Gas Sensor", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
อุไรวัลย์ รัตนบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, นุชธนา พูลทอง, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ และเรืองเดช ธงศรี, 2549, "Film Formation and Properties of Steel for Evaporator Tubes Used in a Combined Cycle Power Plant", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
เกศินี ศรีรักษาสินธุ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และนันทน์ ถาวรังกูร, 2549, "The Electrocomposite-Deposition and Structural Characterization of Fe-Ni-Cr Alloys on Low Carbon Steel", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ,วารุณี เตีย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และภัทรพล จันทร์คำ, 2548, "เส้นใยธรรมชาติสำหรับวัสดุผนังอาคาร", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 116-118.
เกศินี ศรีรักษาสินธุ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และนันทน์ ถาวรังกูร, 2548, "สัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของผิวเคลือบวัสดุผสม เหล็ก-นิกเกิล-โครเมียมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 106-109.
สุมาดา ภูพาดทอง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, ไพบูล หังสพฤกษ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เอทานอล เป็นคู่สารทำงาน : เปรียบเทียบระหว่างตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ และแบบแผ่นราบ", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 19-25.
วีระ โลหะ, นันทน์ ถาวรังกูร, เรืองเดช ธงศรี, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา, นุชธนา พูลทอง, พัชรินทร์ เบอร์ค, ธวัชชัย ตรีสุวรรณนุกูล, นภฉัตร ธารีลาภ, วันชัย สำลี, ชัชวาล ขำวรุณ และปัญญา ศรีจันทร์, 2545, "Boiler Life Assessment of a Thermal Power Plant", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 596-601.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เครื่องเคลือบเข็มฉีดยา Petty Patent No. 6660

return topic