ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
Prida Wibulswas. (Professor)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
โทรศัพท์ 0-2470-8862 (วันพฤหัสฯเช้า)
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2509 ปริญญาเอก Ph.D. Heat Transfer - University College London อังกฤษ
2505 ปริญญาโท DIC. Thermal Processes - Imperial College London อังกฤษ
2502 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วท.บ. ภาษาอังกฤษ - Imperial College London อังกฤษ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Nansaarng, S. and Srichandr, P., 2006, "Characterization of As-cast Titanium Aluminide on Ti-Al and Ti-Al-Nb Systems", WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, Vol. 1, No. 4, April, pp. 493-499.
Wibulswas, P., Chirachakhrit, Keochung, U., and Tiansuwan, J., 1999, "Combustion of Blends Between Plant Oils and Diesel Oil", Renewable Energy Vol. 16, pp. 1097-1101.
P. Wibulswas, S. Chirachakhrit, U. Keochung, J. Tiansuwan, 1998, "Combustion of Blends Between Plant Oils and Diesel Oil", World Renewable Energy Congress: Renewable Energy 16, Pergamon, pp. 1097-1101.
วารสารระดับประเทศ
P. Wibulswas, 1998, "Sustainable Energy Development For Thailand", Songklanakarin J. Science and Technology, Volume 30th Anniversary of Prince of Songkla University, Thailand, pp. 88-96.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wibulswas, P. and Khummongkol, P., 1998, "Renewable Energy for Mitigating Greenhouse Gases : Case Study of Thailand", Paper Present at Conference on New and Renewable Energy Resources: Pole Vaulting Opportunities Towards Sustainable Energy Development, June 25, Philippines.
Wibulswas, P., Chirachakhrit, S., Keochung, U. and Tiansuwan, J., 1998, "Combustion of Blends between Plant Oils and Diesel Oil", World Renewable Energy Congress, September, Florence, Italy, pp. 1098-1101.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์, 2546, "การทำนายสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มโดยใช้ทฤษฎีการถ่ายเทมวล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 72-76.
รางวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2537 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
พ.ศ. 2549 รางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2549-2550 จาก สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย


return topic