ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข
ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข
Pattana Rakkwamsuk (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8601 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : pattana.rug@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก D.Sc. Electrophysics The George Washington University อเมริกา
2536 ปริญญาโท M.Sc. Electrophysics The George Washington University อเมริกา
2530 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2525 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Energy Conservation in Buildings and Industries
   - Magnetic Recording Technology
   - Magnetic Viscosity in Recording Materials
   - Preisach Hysteresis Models
   - Electromagnetic Theory
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างพีวีซีและเส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอัดรีด [สกว.46-47] 2548 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การปรับและประยุกต์เกณฑ์ DGNB 1 ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย [โครงการร่วมมือระหว่าง GIZ 2 และ Archimedes Facility-Management GmbH (AFM) 55] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Thongkanluang, T., Limsuwan, P., and Rakkwamsuk, P., 2010, “Preparation and using of High near-infrared Reflective Green Pigments on Ceramic Glaze”, Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 118, No. 1377, May, pp. 349-352.
Chirarattananon, S., Chaiwiwatworakul, P., Hien, V.D., Rakkwamsuk, P., and Kubaha, K., 2010, "Assessment of Energy Savings from the Revised Building Energy Code of Thailand”, Energy, Vol. 35, No. 4, April, pp. 1741-1753.
Aiempanakit, K., Rakkwamsuk, P., and Dumrongrattana, S., 2009, “Influence of Continuous and Discontinuous Depositions on Properties of ITO Films Prepared by DC Magnetron Sputtering”, Modern Physics Letters B, Vol. 23, No. 26, pp. 3157-3170. (October 20)
Chaiwiwatworakul, P., Chirarattananon, S., and Rakkwamsuk, P., 2009, "Application of Automated Blind for Daylighting in Tropical Region", Energy Conversion and Management, Vol. 50, No. 12, December, pp. 2927-2943.
Chirarattananon, S., Rakkwamsuk, P., Chaiwiwatworakul, P., and Pakdeepol, P., 2007, "Evaluation of Illuminance and Irradiance Models against Data from North Bangkok", Building and Environment, Vol. 42, No. 11, November, pp. 3894-3904.
Swartzendruber, L.J., Rugkwamsook, P., Bennett, L.H., and Della Torre, E., 2000, "Non-arrhenius Temperature Dependence of Magnetic after Effect", Journal Applied Phys., Vol. 87, No. 9, pp. 5684-5686.
Della Torre, E., Swartzendruber, L.J., Bennett, L.H., and Rugkwamsook, P., 2000, "Experimental Test of the Preisach-arrhenius Model with Temperature", Physica B, Vol. 275, pp. 183-186.
Rugkwamsook, P., Korman, C.E., Bertotti, G., and Pasquale, M., 1999, Dependence of Aftereffect on Magnetization History, Journal Applied Phys., Vol. 85, no. 8, pp. 4361-4363.
Rugkwamsook, P. and Korman, C.E., 1998, Identification of Magnetic Aftereffect Model Parameters: Temperature Dependence, IEEE Transactions Magn., Vol. 34, No. 4, pp. 1863-1865.
Vajda, F., Bennett, L.H., Swartzendruber, L.J., Rugkwamsook, P., and Della Torre, E., 1997, Experimental Validation of the Preisach Accommodation Properties of Recording Media, Journal Applied Phys., Vol. 81, No. 8.
C. E. Korman and P. Rugkwamsook, 1997, Identification of Magnetic After Effect Model Parameters: Comparison of Experiment and Simulations, IEEE Transactions Magn., Vol. 33, No. 5, pp. 4176-4178.
Book Series
Pudwat, S., Rakkwamsuk, P., and Damrongrattana, S., 2008, "Self-Cleaning Properties of TiO2 Films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering Using Smooth D.C. and Pulsed D.C. Source", Advanced Materials Research, Vols. 55-57, pp. 453-456.
Witit-anun, N., Rakkwamsuk, P., and Limsuwan, P., 2008, "Characterization of Anatase and Rutile TiO2 Thin Films Deposited by Two Cathodes Sputtering System", Advanced Materials Research, Vols. 55-57, pp. 469-472.
Aiempanakit, K., Dumrongrattana, S., and Rakkwamsuk, P., 2008, "Influence of Structural and Electrical Properties of ITO Films on Electrochromic Properties of WO3 Films", Advanced Materials Research, Vols. 55-57, pp. 921-924.
Thongkanluang, T., Limsuwan, P., and Rakkwamsuk, P., 2008, "Preparation of IR Reflective Green Pigment", Advanced Materials Research, Vols. 55-57, pp. 805-808.
วารสารระดับประเทศ
นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พัฒนะ รักความสุข และพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2551, "การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบระบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง แบบคาโทดคู่", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 14-25.
พัฒนะ รักความสุข, จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ และวัลลภ หาญณรงค์ชัย, 2550, “สีเคลือบสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 591-600.
สมเจตน์ พัชรพันธ์, พัฒนะ รักความสุข, นุชนาฏ ณ ระนอง, ศกุนธี สมบูรณ์วิทย์ และรุ่งอรุณ ประเสริฐศักดิ์, 2550, "การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยหญ้าแฝกและน้ำยางธรรมชาติ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน-กรกฎาคม, หน้า 87-94.
ชนัดดา พงษ์พัฒน และพัฒนะ รักความสุข, 2549, “วิธีการและโปรแกรมคำนวณการเกิดเงาที่ให้ความแม่นยำสูง”, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 375-386.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chirarattananon, S., Chaiwiwatworakul, P., Hien, V.D., and Rugkwamsuk, P., 2010, “Development of An Energy Rating Scheme for Existing Thai Commercial Buildings”, Renewable Energy 2010 Joint with 4th International Solar Energy Society Conference, Asia Pacific Region, June 27 – July 2, Yokohama, Japan.
Rakkwamsuk, P., Kubaha,K., and Pakdeepol, P., 2010, "The Radiant Cooling System in a Bedroom in Thailand", (CHE-USDC CONGRESS III), September 9-11, Royal Cliff Grand Hotel and Spa, Chonburi, Thailand, p. 221.
Chaiwiwatworakul, P., Chairattananon, S., and Rakkwamsuk, P., 2009, "Automated Blind for Daylighting with Concern on Visual Comfort in Tropical Region”, The 3rd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC 2009), February 25-26, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia.
Chaiwiwatworakul, P., Chirarattananon, S., and Rakkwamsuk, P., 2009, "Automated Blind for Daylighting with Concern on Visual Comfort in Tropical Region", The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)”, May 19-22, BITEC, Bangkok, Thailand, pp. 31-38.
Susila, B., Chirarattananon, S., Sorapipatana, C., Rakkwamsuk, P., and Chaiwiwatworakul, P., 2009, "A Study on Energy Efficiency of Hotels in Bati", The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)”, May 19-22, BITEC, Bangkok, Thailand, pp. 897-904.
Yosthisud, J. and Rakkwamsuk, P., 2009, "Investigation of Electrochromism in an All-solid Ta2O5/WO3/ITO Electtrochromic Device", The 3rd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC 2009), February 25-26, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, pp. 284-286.
Pudwat, S., Rakkwamsuk, P., and Damrongrattana, S., 2008, "Self-Cleaning Properties of TiO2 Films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering Using Smooth D.C. and Pulsed D.C. Source", International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (Smartmat-’08 & IWOFM-2), April 22-25, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 453-456.
Pudwat, S., Rakkwamsuk, P., and Damrongrattana, S., 2008, “Effect of Film Thickness of TiO2 Thin Film Prepared by Reactive Magnetron Sputtering for Self- Cleaning Properties”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 191.
Thongkanluang, T., Limsuwan, P., and Rakkwamsuk, P., 2008, “Preparation and Investigation of a Newly Developed NIR Reflective Green Pigment and Applications”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 911-915.
Thongkanluang, T., Limsuwan, P., and Rakkwamsuk, P., 2008, "Preparation of IR Reflective Green Pigment", International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (Smartmat-’08 & IWOFM-2), April 22-25, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 805-808.
Aiempanakit, K., Dumrongrattana, S., and Rakkwamsuk, P., 2008, "Influence of Structural and Electrical Properties of ITO Films on Electrochromic Properties of WO3 Films", International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (Smartmat-’08 & IWOFM-2), April 22-25, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 921-924.
Pakdeepol, P., Rakkwamsuk, P., and Kubaha, K., 2008, “Effect of Radiant Cooling System in a Bedroom to Thermal Comfort”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 215-219.
Witit-anun, N., Rakkwamsuk, P., and Limsuwan, P., 2008, "Characterization of Anatase and Rutile TiO2 Thin Films Deposited by Two Cathodes Sputtering System", International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (Smartmat-’08 & IWOFM-2), April 22-25, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 469-472.
Rakkwamsuk, P., Phutwat, S., Aiempanakit, K., and Damrongrattana, S., 2005, "Effects of Pulse Width on Hydrophillicity of Anatase TiO2 Thin Film Prepared by DC Pulse Magnetron Sputtering", The 3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2005), July 3-8, Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre (SICEC), Singapore, pp. 31-32.
Rakkwamsuk, P. and Wititanan, N., 2005, "Optical Properties and Thermal Emissivity of Siver Alloy Thin Films", The 3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2005), July 3-8, Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre (SICEC), Singapore, p. 60.
Chirarattananon, S., Rakkwamsuk, P., Hien, V.D., Taweekun, J., and Mettanant, V., 2004, "Development of a Building Energy Code for New Buildings in Thailand", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 859-867.
Sahasithiwat, S., Menbangpung, L., Aukkaravittayapan, S., Thanachayanont, C., Sukhumanonda, T., and Rakkwamsook, P., 2004, "Fabrication of Polymer Solar Cells at MTEC", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 97-98.
Witit-anun, N., Rakkwamsuk, P., and Limsuwan, P., 2004, "Thin Film Optical Design Software for Multilayer Filters", International Conference on Smart Materials : Smart/IntelligentMaterials and Nano Technology (SmartMat'04), December 1-3, Chiang Mai, Thailand, pp. 1-10.
Witit-anun, N., Rakkwamsuk, P., and Limsuwan, P., 2004, "Optical Properties of Thin Films of Ag, Au and Cu for Solar Energy Application", The 2nd International Workshop on Particle Beams & Plasma Interaction on Materials and The 2nd Asia Symposium on Ion & Plasma Surface Finishing (PIM & ASIP 2004), November 25-27, Chiang Mai, Thailand.
Chirarattananon, S., Rakwamsuk, P., and Taweekun, J., 2003, "A New Building Energy Code for Thailand", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 928-935.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์, พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล, Vu Duc Hien และพัฒนะ รักความสุข, 2553, “Development of an Energy Performance Rating Scheme for Existing Thai Commercial Buildings”, การประชุมวิชาการพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 18-19 กุมภาพันธ์, ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ชมพูนุท เทพบุตรดี, พัฒนะ รักความสุข และวารุณี เตีย, 2552, "การตรวจจัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของอาคาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15-17 ตุลาคม, เดอะไทด์ รีสอร์ท, จ.ชลบุรี, หน้า 295.
สายัณห์ ผุดวัฒน์, พัฒนะ รักความสุข และสุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์, 2552, “อิทธิพลของความร้อนจากการเคลือบฟิล์มต่อสมบัติการทำความสะอาดตัวเองของฟิล์มไททาเนียม ไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนิคดีซีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15-17 ตุลาคม, เดอะไทด์ รีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
กมล เอี่ยมพนากิจ, พัฒนะ รักความสุข และสุพัฒน์พงษ์ ดำงรัตน์, 2552, “การเตรียมฟิล์มตัวนำโปร่งแสงสมรรถภาพสูงด้วยโครงสร้างหลายชั้นของฟิล์มเงินและอินเดียมทินออกไซด์”, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17-20 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 365-373. (Poster)
นิรันดร์ วิทิตอนันต์, พัฒนะ รักความสุข และพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2552, “โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ซึ่งเคลือบบนวัสดุรองรับที่ไม่ให้ความร้อน ด้วยวิธี ดีซี รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง”, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17-20 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 284-292. (Poster)
ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และพัฒนะ รักความสุข, 2552, “ปริมาณของผงสีเขียวที่มีผลต่อการสะท้อนอินฟราเรดใกล้”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15-17 ตุลาคม, เดอะไทด์ รีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
สุกิตติ์ อายุยืน และพัฒนะ รักความสุข, 2551, "การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศโดยการลดเอนทาลปีของอากาศใหม่", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2, 28-29 มกราคม, โรงแรมโซฟิเทล ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 175-179.
วิชุตา อยู่ยงค์ และพัฒนะ รักความสุข, 2551, "การประเมินเทคโนโลยีเพื่ออาคารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2, 28-29 มกราคม, โรงแรมโซฟิเทล ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 195-198.
พรศักดิ์ เจียมสว่าง และพัฒนะ รักความสุข, 2551, "การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับอาคารสำนักงานให้เช่า", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2, 28-29 มกราคม, โรงแรมโซฟิเทล ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 190-194.
กมล เอี่ยมพนากิจ, พัฒนะ รักความสุข และสุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์, 2551, “ลักษณะของฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์หลังการอบฟิล์มในสุญญากาศ”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 471-477.
ปฏิวัติ อ่อนพุทธา, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2550, "ผลของลักษณะหลังคาที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนโดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหล", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-25 พฤษภาคม, โรงแรมใบหยกสกาย, กรุงเทพฯ.
วัลลภ หาญณรงค์ชัย, พัฒนะ รักความสุข และจตุพร วุฒิกนกกาญจน์, 2550, "สีเคลือบสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานColoured Solar Reflective Coating for Energy Conservation", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 98.
กมล เอี่ยมพนากิจ, พัฒนะ รักความสุข และพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์, 2550, "อิทธิพลของการอบฟิล์มต่อสมบัติของฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์เคลือบที่อุณหภูมิห้องโดยวิธี ดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 213-214.
กมล เอี่ยมพนากิจ, ฉันทนา สาลวัน, สายัณห์ ผุดวัฒน์, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2550, "การศึกษาสมบัติกระจกสะท้อนความร้อนและทำความสะอาดตัวเองของกระจกเคลือบฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีสปัตเตอริง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
กมล เอี่ยมพนากิจ, สายัณห์ ผุดวัฒน์, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2549, "อิทธิพลของอุณหภูมิการอบฟิล์มที่มีต่อสมบัติของฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธี ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 214.
ยงยุทธ อินริสพงค์, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2549, "การเคลือบฟิล์มไททาเนียมออกไซด์เพื่อเพิ่มสมบัติการต้านทานความชื้นของฟิล์มเคลือบที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำโดยมีชั้นเงินเป็นชั้นหลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ฉันทนา สาลวัน, กมล เอี่ยมพนากิจ, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2549, "สมบัติเชิงกลและทางแสงของฟิล์มบางซิลิกอนไนไตรด์สำหรับใช้เป็นชั้นป้องกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 426-434.
ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข, ไพศาล เสตสุวรรณ และพัฒนะ รักความสุข, 2549, "The Effect on Size and Shape of BNTand ST Seeds", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข, ไพศาล เสตสุวรรณ และพัฒนะ รักความสุข, 2549, "Anisotropic SrTiO3 Preparing by Molten Salt Synthesis Method", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข, ไพศาล เสตสุวรรณ และพัฒนะ รักความสุข, 2549, "Molten Salt Synthesis and Characterization of Plate - like Bismuth Titanate Crystals", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์, พัฒนะ รักความสุข, Vu Due Hien, จันทกานต์ ทวีกุล, วิชุดา เมตตานันท์ และยศวี เสนาะดนตรี, 2548, "Building Energy Conservation for Sustainability", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 63-75.
สายัณห์ ผุดวัฒน์, กมล เอี่ยมพนากิจ, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2548, "การเคลือบฟิล์มบางหลายชั้นที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำโดยวิธีสปัตเตอริง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
กมล เอี่ยมพนากิจ, สายัณห์ ผุดวัฒน์, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2548, "สมบัติทางแสงและการเลือกสปกตรัมของฟิล์มเคลือบที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำโดยมีเงินเป็นชั้นหลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
กมล เอี่ยมพนากิจ, สายัณห์ ผุดวัฒน์, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และพัฒนะ รักความสุข, 2548, "อิทธิพลความหนาชั้นฟิล์มไททาเนียมที่มีต่อสมบัติทางแสงของระบบฟิล์มที่ให้ค่าปลดปล่อยทางรังสีต่ำ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4, 16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), กรุงเทพฯ.
นิมิต ลือประเสริฐ, โกศล ดำสิม, พัฒนะ รักความสุข และอนุสรา ศรีสรวล, 2547, "สมบัติความเป็นฉนวนความร้อนของเส้นใยปอแก้ว", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 173.
ชัญชนา ธนชยานนท์, สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ L. Menbangpung, ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ ทิพรัตน์ สุขุมานนท์, พัฒนะ รักความสุข, ศิริพรรณ จันทราสกุล, ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์ และทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, 2547, "Low-Cost Spin Coated MEH-PPV/C60 Blend Solar Cells", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 273-275.
พัฒนะ รักความสุข, เพลินพิศ บูชาธรรม และอนุสรา ศรีสรวล, 2546, "Dependence of Reflectance of Solar Reflective Coating on Coating Vehicles and Thickness", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 207.
สมเจตน์ พัชรพันธ์, พัฒนะ รักความสุข, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, วรธรรม อุ่นจิตติชัย, ชลาธร จันทร์ทัด, ศกุนธี สมบูรณ์วิทย์ และรุ่งอรุณ ประเสริฐศักดิ์, 2546, "การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยหญ้าแฝกและน้ำยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 525-531.
พัฒนะ รักความสุข, 2541, "The Energy Audit in Siam Motor Building: A Case Study", The Workshop on Energy Conservation in Building and Industry, 22-26 สิงหาคม, โรงแรมอิมพาลา, กรุงเทพฯ.
สิทธิบัตรที่ขอ
   ผลิตภัณฑ์สีที่มีสมบัติสะท้อนความร้อนจากรังสีอาทิตย์และกรรมวิธีสำหรับการผลิตสีดังกล่าว Petty Patent No. 4207

return topic