รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
Soydoa Vinitnantharat (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์/ประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8653, 8673 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : soydoa.vin@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก วท.ด. Environmental Technology
and Management
- สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย
ไทย
2535 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2528 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี-ชีววิทยา - มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Water and Wastewater Treatment
   - Municipal and Industrial Waste Treatment and Utilization
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การบำบัดสีจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมเส้นใยโดยวิธีทางเคมี 2539 หัวหน้าโครงการ
การบำบัดสีจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมเส้นใยโดยขี้เถ้าลอยลิกไนต์ 2539 หัวหน้าโครงการ
การบำบัดสารอินทรีย์และสีจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยถังกรองถ่านกัมมันต์ไร้อากาศ 2545 หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของออกซิเจนต่อการดูดซับและคายซับของสีย้อมและอะนิลิน โดยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ด [มจธ.44] 2546 หัวหน้าโครงการ
การนำกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กมาใช้เป็นตัวกลางในระบบบำบัดถังเทเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดผลไม้ในฐานะเป็นสารโคแอกกูแลนด์ และโคแอกกูแลนด์เอด [หมวดเงินอุดหนุน47*]
2548 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์โดยการออกซิเดชันทางเคมี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อม อะนิลิน และโครเมียม [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การติดตามเพื่อหาสาเหตุการตกสะสมของกรดในประเทศไทย [กรมควบคุมมลพิษ43-46] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การนำสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาและปรับปรุงสารดูดซับราคาถูกจากเคโอลินและกากตะกอนของเสียเพื่อใช้ในการกำจัดสีย้อมจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟโครงสร้างอะโซด้วยระบบแอนแอโรบิก/แอโรบิกถ่านกัมมันต์ชีวภาพ-เอสบีอาร์ (A/A BAC-SBR) [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพในการเติมถ่านกัมมันต์ในถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นเพื่อบำบัดและกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (ระยะที่ 2) [กรมควบคุมมลพิษ47] ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดสารอินทรีย์และสีจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยถังกรองถ่านกัมมันต์ไร้อากาศ หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติและภูมิภาค
Pasukphun, N., Vinitnantharat, S., and Gheewala, S., 2010, “Investigation of Decolorization of Textile Wastewater in an Anaerobic/aerobic Biological Activated Carbon System (A/A BAC)”, Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol. 13, No. 7, pp. 316-324.
Vinitnantharat, S., Kositchaiyong, S., and Chiarakorn, S., 2010, “Removal of Fluoride in Aqueous Solution by Adsorption on Acid Activated Water Treatment Sludge”, Applied Surface Science, Vol. 256, No. 17, pp. 5458-5462.
Vinitnantharat, S., Chartthe, W., and Pinisakul, A., 2008, "Toxicity of Reactive Red 141 and Basic Red 14 to algae and Waterfleas", Water Science & Technology, Vol. 58, No. 6, pp. 1193-1198.
Laowansiri, S., Vinitnantharat, S., Chaiprasert, P., and Sung, R.H., 2008, "Anaerobic Degradation Kinetics of Reactive Dye with Different Carbon Sources", Journal of Environment Biology, Vol. 29, No. 3, May, pp. 309-314.
Vinitnantharat, S., Rattanasirisophon, W., and Ishibashi, Y., 2007, "Modification of Granular Activated Carbon Surface by Chitosan Coating for Geosmin Removal: Sorption Performances", Water Science & Technology, Vol. 55, No. 5, pp. 145-152.
Jitto, P., Vinitnantharat, S., and Khummongkol, P., 2007, "Dry Deposition Velocity of Sulfur Dioxide over Rice Paddy in the Tropical Region", Atmospheric Research, Vol. 85, No. 1, July, pp. 140-147.
Pasukphun, N., Vinitnantharat, S., and Gheewala, S., 2006, "Performances and Kinetic Characteristics of Unacclimatized and Acclimatized Activated Sludge for Reactive Azo Dyes Removal from Simulated Textile Wastewater", Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 5, No. 4, October, pp. 635-648.
Pasukphun, N. and Vinitnantharat, S., 2003, "Degradation of Organic Substances and Reactive Dye in an Immobilized-cell Sequencing Batch Reactor Operation on Simulated Textile Wastewater", Journal of Environmental Science and Health, Vol. A38, No. 10, pp. 2019-2028.
Ha, S.R., Vinitnantharat, S., and Ishibashi, Y., 2001, "A Modeling Approach to Bioregeneration of Granular Activated Carbon Loaded with Phenol and 2, 4-Dichlorophenol", Journal of Environmental Science and Health, Part A, Vol. A36, No. 3, pp. 275-292.
Vinitnantharat, S., Baral, A., Ishibashi, Y., and Ha, S.R., 2001, "Quantitative Bioregeneration of Granular Activated Carbon Loaded with Phenol and 2,4-Dichlorophenol", Environmental Technology, Vol. 22, pp. 339-344.
Ha, S.R. and Vinitnantharat, S., 2000, "COD Removal of Phenolic Wastewater by Biological Activated Carbon-sequencing Batch Reactor in the Presence of 2,4-DCP", Water Science and Technology, Vol. 42, No. 5-6, pp. 171-178.
Ha, S.R., Vinitnantharat, S., and Ozaki, H., 2000, "Bioregeneration by Mixed Microorganisms of Granular Activated Carbon Loaded With a Mixture of Phenols", Biotechnology Letters, Vol. 22, pp. 1093-1096.
Ha, S.R. and Vinitnantharat, S., 2000, "Competitive Removal of Phenol and 2,4-Dichlorophenol in Biological Activated Carbon System," Journal Environmental Technology, Vol. 21, No. 4, pp. 387-396.
วารสารระดับประเทศ
สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, Cha Woo-suk, Yoshinobu Ishibashi และ Sung-Ryong Ha, 2544, "Stability of Biological Activated Carbon-Sequencing Batch Reactor (BAC-SBR) to Phenol Shock Loading", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 27-32
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และวารี จำลองราษฎร์, 2542, "Removal of Organic Matters and Phenol Compounds from the Waste Water by Using Granular Activated Carbon-Sequence Batch Reactor System", Thammasat International Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 38 - 48.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Vinitnantharat, S. and Moosin, V., 2010, "Nutrient Recovery from Noodle Making Wastewater Sludge for Spirulina Culture", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, Royal Mekong Nong Khai Hotel, Nong Khai, Thailand, pp. 934-939.
Pansuk, C. and Vinitnantharat, S., 2010, "Pelletization of Coal Fly Ash for Acid Brown 75, Direct Yellow 162 and Chromium (III) Removal from Aqueous Solution", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), March 4-6, Royal Mekong Nong Khai Hotel, Nong Khai, Thailand, pp. 886-891.
Pansuk, C. and Vinitnantharat, S., 2010, "Adsorption of Anionic Dyes and Cr (III) in Single and Mixed Solution System by Surface-modified Granule made from Coal Fly Ash", The 6th International Conference on Interfaces Against Pollution (IAP 2010), May 16-19, Beijing Friendship, Hotel, Beijing, China.
Pasukphun, N., Vinitnantharat, S., and Gheewala, S., 2008, "Primary Evaluation for Reactive Azo Dye Removal from Simulated Textile Wastewater Using Main Compositions of A/A BAC-SBR", The CBNU-BK21 and KMUTT International Symposium on The Sustainable Resource Recycling Technology Development in Environmental and Urban Engineering, February 11, Sanan Sumittra Meeting Room, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand.
Laowansiri, S., Vinitnantharat, S., Chaiprasert, P., and Ha, S-R., 2008, "Kinetics of Reactive Dye with Modified Starch as Carbon Source by Partially Granulated Anaerobic Mixed Culture", The CBNU-BK21 and KMUTT International Symposium on The Sustainable Resource Recycling Technology Development in Environmental and Urban Engineering, February 11, Sanan Sumittra Meeting Room, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, p. 2-63.
Vinitnantharat, S., Kasunk, S., Ngosuwan, C., and Sirirut, S., 2008, "Surface Modification of Adsorption Materials Derived from Waste Sludgefor Removal of Basic and Reactive Dyes", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 224.
Vinitnantharat, S. and Klankrong, S., 2008, "Adsorption of Basic Dye and Reactive Dye by Kaolin Coated with Chitosan", The 5th International Conference Interfaces Against Pollution 2008, June 1-4, Kyoto University, Kyoto, Japan, p. 174.
Vinitnantharat, S., Kasunk, S., Ngosuwan, C., Sirirut, S., and Klankrong, S., 2008, "Surface Modification of Low Cost Adsorbents for Removal of Basic and Reactive Dyes", The 6th UNU & GIST Joint Programme Workshop, October 21-23, Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju, Republic of Korea.
Laowansiri, S., Vinitnantharat, S., Chaiprasert, P., and S.R. Ha, 2006, "Decolorization and Kinetics of Reactive Dye in Different Carbon Sources by Anaerobic Mixed Culture", International Conference on Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 202.
Vinitnantharat, S., Rattanasirisophon, W. and Ishibashi, Y., 2005, "Modification of Granular Activated Carbon Surface by Chitosan Coating for Geosmin Removal : Sorption Performances", The 7th Symposium on Off-Flavours in the Aqauatic Environment, October 2-7, Cornwall, Ontario, Canada.
Vinitnantharat, S., 2005, "Status of River Water Quality and its Management : The Chao Phraya River and the Role of Bangkok Metropolitan Administration", The 5th Workshop of TEMM Project Enhancement of International Cooperation for Water Quality Management in Inland Waters, November 8-10, National Institute of Environment, Research, Soeul, Korea, pp. 24-42.
Laowansiri, S., Vinitnantharat, S., Chaiprasert, P., and Ha, S.R., 2005, "A Batch Tests for Assessing Decolorization and Kinetic of Reactive Dyes by Granulated Anaerobic Mixed Culture", The International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences and General Meeting of the International Environmetrics Society, August 22-26, Friendship Hotel, Beijing, China, pp. 107-117.
Pasukphun, N., Vinitnantharat, S., Gheewala, S.H. and Ha, S.R., 2005, "Performance and Kinetics Observation of Dye Removal by Anaerobic/Aerobic Biological Activated Carbon Sequencing Batch Reactor (A/A BAC-SBR) in Batch Test", The International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences and General Meeting of the International Environmetrics Society, August 22-26, Friendship Hotel, Beijing, China, pp. 138-147.
Siriwat, S., Vinitnantharat, S., and Thongpin, C., 2005, "Synthesis of Styrene-Divinylbenzene Copolymers on Cotton Cellulose: Characterization and Application for Cation Removal in Freshwater", The 1st International Water Association - Asia Pacific Regional Group Conference and Exhibition (IWA-ASPIKE), July 10-15, Pan Pacific Hotel, Singapore.
Yuangket, T., Sthiannopkao, S., and Vinitnantharat, S., 2004, "Use of Waste Sludge from Sugar Industry for Production of Briquettes", The 1st International Conference on Onsite Wastewater Treatment & Recycling, February 11-14, Western Australia, pp. 116-121.
Vinitnantharat, S., Amornkitbamrung, M., Pinisakul, A., and Jewjiam, M., 2004, "Roadmap of Research Needs for Sustainable Urban Water Management in Bangkok : Vision Goal, Strategies and Indices", The 2nd International Symposium on Southeast Asian Water Environment, December 1-3, Hanoi, Vietnam, pp. 445-452.
Sirirut, S. and Vinitnantharat, S., 2003, "Adsorption of Reactive Dye on Chitosan Impregnated Granular Activated Carbon", The IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok, Thailand, pp. 340-348.
Pasukphun, N. and Vinitnantharat, S., 2003, "Kinetic Characteristics of Organic Substances and Reactive Azo Dye Removal in an Immobilized-cell Sequencing Batch Reactor under Anoxic and Oxic Condition", The IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok, Thailand, p. 439.
Laowansiri, S. and Vinitnantharat, S., 2003, "A Study of the Startup Period in an Anaerobic Activated Carbon Filter for Treatment of Textile Wastewater", Regional Conference on Water: Key to Sustainable Development in Africa, September 14-17, Cape Town, South Africa, p. 54.
Khummongkol, P. and Vinitnantharat, S., 2003, "Comparison of Air Transport Model with Monitoring Data", The 5th Workshop on the Transport of Air Pollutants in Asia (Model Inter Comparison Study-MIC-Asia), January 20-21, Laxemburg, Austria.
Maisuamsuk, C., Vinitnantharat, S. and Hanvajanawong, N., 2002, "Equilibrium and Kinetic Modeling of Reactive Dye Adsorption on Granular Activated Carbon", Asian Regional Conference on Environmental and Hazardous Waste Treatment Technologies, December 20, Bangkok, Thailand, pp. 42-49.
Pasukphun, N. and Vinitnantharat, S., 2002, "Degradation of Organic Substances and Reactive Dye in an Immobilized-cell Sequencing Batch Reactor Operation on Simulated Textile Wastewater", The 5th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, September 24-26, Istanbul, Turkey, pp. 1123-1130.
Laowansiri, S. and Vinitnantharat, S., 2002, "An Anaerobic Fixed Film Reactor for the Treatment of Simulated Textile Wastewater", The 5th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, September 24-26, Istanbul, Turkey, pp. 711-716.
Ha, S.R., Vinitnantharat, S., and Qishan, L., 1999, "Operation Control of A Biological Activated Carbon-Sequencing Batch Reactor for the Removal of Phenol and 2,4-Dichlorophenol", Proceeding of the Asian Waterqual'99, 7th IAWQ Asia-Pacific Regional Conference, edited by Ouyang, C.F., Lo, S.L. and Cheng, S.S., Taipei International Conventional Center, Taipei, Taiwan, October 18-20, pp. 421-426.
Ha, S.R., Qishan, L., and Vinitnantharat, S., 1999, "COD Removal of Phenolic Wastewater by BAC-SBR in the Presence of 2,4-Dichlorophenol", IAWQ International Specialised Conference of the Chemical Industrial Group, November 14-18, Merida, Yucatan, Mexico, pp. 81-88.
Sirianutapiboon, S., Vintnantharat, S., Chairattanawan, K., and Chamolongras, W., 1998, "Removal of Organic Matters and Phenol Compounds from the Waste Waste by Using Granular Activated Carbon-Sequence Batch Reactor System", Proceeding Pacific Basin Consortium for Hazardous Waste Research and Management, April 22-25, East West Center, Honolulu, Hawaii, USA.
Vinitnantharat, S., Cha, W.S., Ishibashi, Y., and Ha, S.R., 1998, "Stability of Biological Activated Carbon Sequencing Batch Reactor to Phenol Shock Loading," Abstract in the Proceeding of Pacific Basin Consortium for Hazardous Waste Research and Management, April 22-25, East West Center, Honolulu, Hawaii, USA.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นิตยา ผาสุขพันธ์ และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "การศึกษาการใช้ระบบถังเทที่มีตัวกลางในการบำบัดสารอินทรีย์และสิรีแอคทีฟจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, หน้า 445-446.
อัญชลี บุญแก้ว, พจนีย์ ขุมมงคล สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และสุทธิพงศ์ เสถียรนพเก้า, 2545, "การศึกษาการตกสะสมของสารกรดในบริเวณใกล้เขตอุตสาหกรรมด้วยวิธี Wet bulk collector และ Surrogate Surface", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, หน้า 443-444.
เฉลิมขวัญ ซาวปิง และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "การปรับปรุงพื้นผิวทางเคมีของถ่านกัมมันต์โดยการออกซิเดชันเพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับอะนิลีน สีย้อมและโลหะหนักโครเมียม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 662.
นิตยา ผาสุขพันธุ์ และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "การใช้ระบบถังเทแบบแอนนอกซิกและออกซิกในการบำบัดสารอินทรีย์และสีรีแอคทีฟจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 667.
ชลธิชา ไม่เสื่อมสุข และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "ผลของภาวะออกซิเจนต่อการดูดซับสีรีแอคทีฟบนถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 674.
ลัดดา ยาวิรัชน์, พจนีย์ ขุมมงคล และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2544, "การศึกษาตกสะสมของสารกรดในบริเวณอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 8 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   กรรมวิธีผลิตสารดูดซับ Petty Patent No. 2689

return topic