รศ.ดร.พจนีย์ ขุมมงคล
รศ.ดร.พจนีย์ ขุมมงคล
Pojanie Khummongkol. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8651 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : pojanie.khu@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2532 ปริญญาเอก D.Eng. พลังงาน - AIT ไทย
2527 ปริญญาเอก PDD. - - University
of Wiscousin
อเมริกา
2524 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2519 ปริญญาตรี วท.บ. Chemistry Engineering - University
of Washington
อเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Air Pollution
    - Control Energy
    - Environment Fuel Combustion
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
กลยุทธ์การใช้รถยนต์ให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองขนาดใหญ่ในเอเชีย [JARI45] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การติดตามเพื่อหาสาเหตุการตกสะสมของกรดในประเทศไทย [กรมควบคุมมลพิษ43-46] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้กากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ
การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (โครงการปี 46) [กรมควบคุมมลพิษ47] หัวหน้าโครงการ
การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (ระยะที่ 2) [กรมควบคุมมลพิษ47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการใช้พลังงานในสาขาบ้านอยู่อาศัยของประเทศ (โครงการปี 44) [กรมพัฒน์47] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jitto, P., Vinitnantharat, S., and Khummongkol, P., 2007, "Dry Deposition Velocity of Sulfur Dioxide over Rice Paddy in the Tropical Region", Atmospheric Research, Vol. 85, No. 1, July, pp. 140-147.
Matsuda, K., Watanabe, I., Wingpud, V., Theramongkol, P., Khummongkol, P., Wangwongwatana, S., and Totsuka, T., 2005, "Ozone Dry Deposition Above a Tropical Forest in the Dry Season in Northern Thailand", Atmospheric Environment, Vol. 39, No.14, May, pp. 2571-2577.
Ram, M. Shrestha, Khummongkol, P., Wahidul, K., Biswas Govinda, R. Timilsina, and Sinbanchongjit, S., 1998, "Co2 Mitigation Potential of Efficient Demand-Side Technologies : The Case of Thailand", Energy Source, Vol. 20, pp. 301-316.
Khummongkol, D., and Khummongkol, P., 1998, "Heat Transfer Between an Impinging Air Jet and an Impinged Water Surface", Energy, Vol. 23, No. 3, pp. 239-245.
วารสารระดับประเทศ
สุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว, เจษฎา เหลืองแจ่ม และพจนีย์ ขุมมงคล, 2546, "CO2 Uptake and Water use Efficiency in Field Grown Azadirachta siamensis and Pterocarpus macrocarpus in Early and Late Winter", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, สิงหาคม, หน้า 113-121.
อรชร ฉิมจารย์, สุวิมล อัศวพิศิษฐ์ และพจนีย์ ขุมมงคล, 2546, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตะกรันการหลอมเหล็กในเตาคิวโปลา", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 181-190.
เสรีย์ ตู้ประกาย, พจนีย์ ขุมมงคล, นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์ และปฐม ชัยพฤกษทล, 2545, "การศึกษาและออกแบบเตาเผากากตะกอนแบบฟลูอิดไดซ์เบด", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, หน้า 55-61.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Anuwattana, R., Asavapisit, S., and Khummongkol, P., 2006, "Effect of Induction Time and Mole Ratio of Silica/Alumina on the Na-A Formation", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 180.
Saueprasearsit, P. and Khummongkol, P., 2006, "Meteorological and Biological Effects on Sulfur Dioxide Deposition", International Conference on Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 205.
Jitto, P. and Khummongkol, P., 2006, "A Comparative Study of SO2 Deposition Velocity by Bowen Ratio Method with Resistance Model", International Conference on Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 203.
Jitto, P. and Khummongkol, P., 2005, "Deposition Velocity of SO2 Over Different Terrain Heights", The International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences and General Meeting of the International Environmetrics Society, August 22-26, Friendship Hotel, Beijing, China, pp. 89-96.
Saueprasearsit, P. and Khummongkol, P., 2005, "Evapotranspiration Effect on Sulfur Dioxide Dry Deposition Over A Cassava Plantation in Rayong, Thailand", International Conference on Environmental Management (ICEM 2005), October 28-30, Jawaharlal Nehru Technology, Kukatpally, Hyderabad-72 (A.P.), India, pp. 1-8.
Saueprasearsit, P. and Khummongkol, P., 2005, "Evaluation of SO2 Dry Deposition Velocity Over A Cassava Plantation in Rayong, Thailand", The International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences and General Meeting of the International Environmetrics Society, August 22-26, Friendship Hotel, Beijing, China, pp. 167-176.
Anuwattana, R., Asavapisit, S., and Khummongkol, P., 2005, "Synthesis of Zeolite Using The Fusion of Two Industrial Wastes As Precursor", The International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences and General Meeting of the International Environmetrics Society, August 22-26, Friendship Hotel, Beijing, China, pp. 260-268.
Saporm, Y., Chiarakorn, S., Khummongkol, P., and Grisdanurak, N., 2005, "Synthesis of Mesoporous Molecular Sieve MCM-41 by Using Silica Obtained from Rice Husk Ash", International Symposium on Nanotechnology in Environmental Protection and Pollution (ISNEPP 2005), January, 12-14, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.
Khummongkol, P. and Vinitnantharat, S., 2003, "Comparison of Air Transport Model with Monitoring Data", The 5th Workshop on the Transport of Air Pollutants in Asia (Model Inter Comparison Study-MIC-Asia), January 20-21, Laxemburg, Austria.
Khummongkol, P., Sthlannopkao, S., and Mantananont, N., 2003, "Design and Testing of Filter Packs for Acid Concentration Measurement in the Atmosphere", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 585-593.
Kerdkankaew, S., Khummongkol, P., and Luangjame, J., 2003, "Effect of Temperature on Ecophysiology in the Fast-growing and Slow-growing Species", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, p. 732.
Sthiannopkao, S. and Khummongkol, P., 2002, "A Measurement of Acid Deposition near Industrial Areas by the Surrogate Surface Method and the Wet Bulk Collector", Asian Regional Conference on Environmental and Hazardous Waste Treatment Technologies, December 20, Bangkok, Thailand, pp. 85-94.
Khummongkol, P., 1999, "Acid Deposition Problems and Related Activities in Thailand," Paper Presented at East Asian Workshop on Acid Deposition, Siam City Hotel, October 6-8, Bangkok, pp. 1-14.
Khummongkol, P. and Kerdkankaew, S., 1998, "Application of RAINS-Asia Model to Predict SO2 Emissions and Deposition and Controlling Costs for Two Energy Scenarios: Thailand 's Case Study", Rains-Asia Phase II Workshop, China-Japan Friendship Environmental Protection Center, Beijing, China, November 6-7, pp. 1-10.
Khummongkol, P., Pongpullponsak, A., Pornchiwiseskul, P., and Khummongkol, D., 1998, "Energy Demand Analysis: the Case of Rural Energy Survey in Thailand", Proceeding National Training Course on Wood Energy Planning in Lao PDR Viantiane Province, Laos, July 20 - 27.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สิริวรรณ เอี่ยมสะอาด, สาวิตรี การีเวทย์ และพจนีย์ ขุมมงคล, 2549, "อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพอากาศที่มีต่อความเข้มข้นของสารประกอบฟอร์มัลดีไฮด์และอะซีตัลดีไฮด์ในเขตชุมชนเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 580-585.
อัญชลี บุญแก้ว, พจนีย์ ขุมมงคล, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และสุทธิพงศ์ เสถียรนพเก้า, 2545, "การศึกษาการตกสะสมของสารกรดในบริเวณใกล้เขตอุตสาหกรรมด้วยวิธี Wet bulk collector และ Surrogate Surface", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, หน้า 443-444.
พลกฤษณ์ จิตร์โต และพจนีย์ ขุมมงคล, 2544, "สมรรถนะการเผาไหม้กากตะกอนบำบัดน้ำเสียในเตาเผา ฟลูอิดไดซ์เบด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 296-305.
เรวดี อนุวัฒนา, อรชร ฉิมจารย์, พจนีย์ ขุมมงคล และสุวิมล อัศวพิศิษฐ, 2544, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตะกรันได้จากโรงงานหล่อหลอมโลหะ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 8 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
ลัดดา ยาวิรัชน์, พจนีย์ ขุมมงคล และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2544, "การศึกษาตกสะสมของสารกรดในบริเวณอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 8 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
Khummongkol, P., Chaiyong, W., and Buddhawong, S., 1999, "Greenhouse Gases From Charcoal Kilns in Thailand", Proceedings of FEISEAP' 99 Inter-Regional Symposium on Sustainable Development (ISSD) at Felix Kanchanaburi-Swissotel- River Kwai, Thailand, May 18-20, pp. 121-130.
พจนีย์ ขุมมงคล, สุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว, 2541, "การประเมินค่า Emission Factor จากยานพาหนะสองประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน, สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, โรงแรมเอสซีปาร์ค, กรุงเทพฯ, หน้า 53-65.
Khummongkol P., Pongpullponsak A., Pornchiwiseskul, P., and Khummongkol D., 1998, "Energy Demand Analysis: The Case of Rural Energy Survey in Thailand", Proceeding National Training Course on Wood Energy Planning in Lao PDR Viantiane Province, Laos, July 20 - 27.

return topic