ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์
รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์
Jatuphorn Wootthikanokkhan. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8693-99 ต่อ 316 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : jatuphorn.woo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาเอก Ph.D. Industrial Chemistry - University of
New South Wales.
ออสเตรเลีย
2533 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Polymer synthesis
   - Polymer blends
   - Modifications of natural rubber
   - Polymer adhesion and adhesives
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิค [MTEC46-49] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์สำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ [สวทช47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลกระทบของบล็อกโคพอลิเมอร์ที่มีต่อพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ [MTEC43,46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 1 การดัดแปรโครงสร้างเคมีของแป้งมันสำปะหลังและการผสมกับพลาสติก) [MTEC45] หัวหน้าโครงการ
การตรวจสอบและควบคุมการกระจายตัวของการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิก [พัฒนานักวิจัย สกว.45-47] หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องคาปิลารี่รีโอมเตอร์แบบใหม่ที่ใช้งานสารพัดอย่าง [สกว.41]
ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
E-Journal
Sanglimsuwan, A., Seeponkai, N., and Wootthikanokkhan, J., 2011, "Effects of Concentration of Organically Modified Nanoclay on Properties of Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Nanocomposite Membranes", International Journal of Electrochemistry, Vol. 2011, Article ID 785282, 6 pages.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Wootthikanokkhan, J., Cheachun, T., Sombatsompop, N., Thumsorn, S., Kaabbuathong, N., Wongta, N., Wong-On, J., Isarankura Na Ayutthaya, S., and Kositchaiyong, A., 2013, "Crystallization and Thermo-mechanical Properties of PLA Composites: Effects of Additive Types and Heat Treatment", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 129, No. 1, pp. 215-223.
Wootthikanokkhan, J., Kesemwananimit, P., Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., Wong-On, J., Isarankura na Ayutthaya, S., and Kaabbuathong, N., 2012, "Preparation of Modified Starch-grafted Poly(lactic acid) and a Study on Compatibilizing Efficacy of the Copolymers in Poly(lactic acid)/thermoplastic Starch Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 126, No. S1, pp. E389-E396.
Wootthikanokkhan, J., Kesemwananimit, P., Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., Wong-On, J., Isarankura na Ayutthaya, S., and Kaabbuathong, N., 2012, "Effect of Blending Conditions on Mechanical, Thermal and Rheological Properties of Plasticized PLA/maleated Thermoplastic Starch Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 124, No. 2, pp 1012-1019.
Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C., and Seeponkai, N., 2010, “Synthesis of Graft Copolymers based on Polyphenylene xylylene and Fullerene Grafted Polystyrene”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 116, No. 1, pp. 433-440.
Seeponkai, N. and Wootthikanokkhan, J., 2010, “Proton Exchange Membranes for a Direct Methanol Fuel Cell Based on Sulfonated Styrene-(Ethylene-Butylene)-Styrene/Polyvinylidene Fluoride Blends”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 117, No. 1, pp. 393-399. (July 5)
Isarankura Na Ayutthaya, S. and Wootthikanokkhan, J., 2008, "Investigation of the Photodegradation Behaviors of an Ethylene/Vinyl Acetate Copolymer Solar Cell Encapsulant and Effects of Antioxidants on the Photostability of the Material", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 107, No. 6, pp. 3853-3863. (March 15)
Duangkaew, P. and Wootthikanokkhan, J., 2008, "Methanol Permeability and Proton Conductivity of Direct Methanol Fuel Cell Membranes Based on Sulfonated Poly(vinyl alcohol)-Layered Silicate Nanocomposites", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 109, No. 1, pp. 452-458. (July 5)
Piboonsatsanasakul, P., Wootthikanokkhan, J., and Thanawan S., 2008, “Preparation and Characterizations of Direct Methanol Fuel Cell Membrane from Sulfonated Polystyrene/poly(vinylidene fluoride) Blend Compatibilized with Poly(styrene)-b-poly(methyl methacrytlate) Block Copolymer”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 107, No. 2, pp. 1325-1336. (JAN 15)
Seeponkai, N. and Wootthikanokkhan, J., 2007, "Proton Conductivity and Methanol Permeability of Sulfonated Poly(Vinyl Alcohol) Membranes Modified by Using Sulfoacetic Acid and Poly(Acrylic Acid)", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 105, No. 2, pp. 838-845. [July 15]
Wootthikanokkhan, J. and Seeponkai, N., 2006, "Methanol Permeability and Properties of DMFC Membranes Based on Sulfonated PEEK/PVDF Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 102, No. 6, pp. 5941-5947. (Dec 15)
Chanthad, C. And Wootthikanokkhan, J., 2006, "Effects of Crosslinking Time and Amount of Sulfophthalic Acid on Properties of the Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Membrane", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 101, No. 3, pp. 1931-1936. (Aug 5)
Wootthikanokkhan, J. and Rattanathamwat, N., 2006, "Distribution of Carbon Black in Natural Rubber/acrylic Rubber Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 102, No. 1, pp. 248-256. (Oct 5)
Wootthikanokkhan, J. and Santikunakorn, S., 2005, "Effects of Propionyl Content on the Morphology, Mechanical Properties, and Biodegrability of Esteriffied Cassava Starch/Polycaprolactone Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 96, No. 6, pp. 2154-2162.
Montrikool, O., Wootthikanokkhan, J., and Meeyoo, V., 2005, "Effects of Maleic Anhydride on Degradation of PVC during Pyrolysis", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 73, No. 1, March, pp. 77-84.
Jeerupun, J., Woothikanokkhan, J., and Phinyocheep, P., 2004, "Effects of Epoxidation Content of NR on Morphology and Mechanical Properties of Natural Rubber Blended PVC", Macromolecular Symposia, Vol. 216, No.1, pp. 281-292.
Wootthikanokkhan, J., Jaturapiree, A., and Meeyoo, V., 2003, "Effect of Metal Compounds and Experimental Conditions on Distribution of Products from PVC Pyrolysis", Journal of Polymers and the Environment, Vol. 11, No. 1, January, pp. 1-6.
Wootthikanokkhan, J. and Clythong, N., 2003, "Effects of Accelerator Type and Curing Temperature on Crosslink Distributions and Tensile Properties of Natural-Acrylic Rubber Blends", Rubber Chemistry and Technology, Vol. 76, No. 5, November-December, pp. 1116-1127.
Wong-on, J. and Wootthikanokkhan, J., 2003, "Dynamic Vulcanization of Acrylic Rubber-Blended PVC", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 88, No. 11, pp. 2657-2663.
Wootthikanokkhan, J. and Tongrubbai, B., 2003, "Compatibilization Efficacy of Poly(isoprene-butyl acrylate) Block Copolymers in Natural/Acrylic Rubber Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol, 88, pp. 921-927.
Wootthikanokhan, J. and Tunjongnawin, P., 2003, "Investigation of the Effect of Mixing Schemes on Cross-link Distribution and Tensile Properties of Natural-acrylic Rubber Blends", Polymer Testing, Vol. 22, No. 3, May, pp. 305-312.
Santayanon, R. and Wootthikanokhan, J., 2003, "Modification of Cassava Starch by Using Propionic Anhydride and Properties of the Starch-blended Polyester Polyurethane", Carbohydrate Polymers, Vol. 51, No. 1, pp. 17-24.
Wootthikanokkhan, J. and Tongrubbai, B., 2002, "A Study on Morphology and Physical Properties of Natural-Acrylic Rubber Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 86, No. 7, November, pp. 1532-1539.
Na Songkhla, P. and Wootthikanokkhan, J., 2002, "Effect of the Copolymer Composition on the K and a Constants of the Mark-Houwink Equation: Styrene-Methyl Methacrylate Random Copolymers", Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 40, No. 6, March, pp. 562-571.
Wootthikanokkhan, J., Peesan, M., and Phinyocheep, P., 2001, "Atom Transfer Radical Polymerizations of (Meth)acrylic Monomers and Isoprene", European Polymer Journal, Vol. 37, No. 10, October, pp. 2063-2071.
Wimolmala, E., Wootthikanokkhan, J., and Sombatsompop, N., 2001, "Effects of Composition and Temperature on Extrudate Characteristids, Morphology, and Tensile Properties of Acrylic Rubber-Blended PVC", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 80, pp. 2533-2534.
Kongkaew, A. and Wootthikanokkhan, J., 2000, "Effects of Reaction Conditions on Poly(methyl methacrylate) polymerized via Living Radical Polymerization with an Iniferter", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 75 , No. 7, pp. 938-944.
Wootthikanokkhan, J. and Meeyoo, V., 1999, "Cellular Polymeric Membrane Prepared via Modified Emulsion Polymerization", Engineering Transactions (group A), Vol. 2, No. 2, May.-August, pp. 125-128.
Kongkaew, A., Wootthikanokkan, J., 1999, "Synthesis of Polyisoprene-Poly (Methy I Methacrylate) Block Copolymers by using Polyisoprene as a Macro-Iniferter", Polymer Bulletin, Vol. 43, pp. 327-332.
Kongkaew, A. and Woothikanokkhan, J., 1999, "Polymerized of Isoprene by Using Benzyl diethyldithiocarbomate as an Iniferter", Science Asia, Vol. 25, pp. 35-41.
Wootthikanokkhan, J., Burford, R.P., and Chaplin, R.P., 1998, "Effect of Curing Agent upon Interfacial Adhesion in Acrylic Polymer Based Laminates", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 67, p. 1277-1284.
Wootthikanokkhan, J., Burford, R.P., and Chaplin, R.P., 1996, "Effect of Acrylic Diblock Copolymer upon Interfacial Adhesion", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 62, p. 835.
วารสารระดับประเทศ
จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, 2542, "การศึกษาสภาพพื้นผิวของโพลีเมอร์โดยใช้เทคนิค Atomic Force Microscopy", วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 15, เมษายน - มิถุนายน.
จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, 2541, "แนวทางใหม่ในการสังเคราะห์บล็อคโคโพลีเมอร์", วารสารเทคโนโลยีวัสดุ, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - กันยายน.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Maneeratanasuporn, N., Wootthikanokkhan, J., and Thavarungkul, N., 2003, "Effects of Mixing Parameters on Impact Property of NR/ENR/PVC Blends", The 8th Pacific Polymer Conference, November 24-27, Bangkok, Thailand.
Jeerupan, J., Wootthikanokkhan, J., Phinyocheep, P., and Thavarungkul, N., 2003, "A Study on the Effects of Epoxidixidized Natural Rubber on Morphology and Properties of Poly(vinyl chloride) / Natural Rubber Blends," The 8th Pacific Polymer Conference, November 24-27, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
มณิศรา ปีสาร, ฐิติกร บริสุทธิ์, ธีรภัทร อยู่ถนอม, พินณิษา สิมมาเคน และจตุพร วุฒิกนกกาญจน์, 2550, "สมบัติทางกลและการทนต่อน้ำมันของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์และยางธรรมชาติกับยางคลอโรพรีน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 40-45.
โอมาตยา มนตรีกูล, จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ และวิษณุ มีอยู่, 2547, "Effects of Maleic Anhydride on Pyrolysis Mechanism of PVC", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 379-381.
วันทนา สุขแก้ว, จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ และนันทน์ ถาวรังกูร, 2544, "การปรับปรุงสมบัติรรับแรงกระแทกของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการผสมกับยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 427-434.
จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และสุนทร จาบรรณ์, 2541, "Investigation of Fibre Orientation of Glass-Fibre Reinforced Polypropylenes in Injection Moulding", Materials Processing and Manufacturing Conference (MPMC'98), 6-7 พฤศจิกายน, ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค.
เอกชัย วิมลมาลา, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และจตุพร วุฒิกนกกาญจน์, 2541, "Influence of Mixing Temperature on Rheological, Thermal and Tensile Properties of Acrylic Rubber Blended Poly(vinyl chloride)", Materials Processing and Manufacturing Conference (MPMC'98), 6-7 พฤศจิกายน, ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค.
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล PTIT Awards ประเภท PTIT Scholar ประจำปี 2550-2551 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

return topic