รศ.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
Adisak Nathakaranakule (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์/ประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน / รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8695-9 ต่อ 121 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : adisak.nat@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering Heat transfer University of Leeds อังกฤษ
2533 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
เทคโนโลยี
พลังงาน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2528 ปริญญาตรี วท.บ. เกษตร เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - แบบจำลองทางคณิตศาตร์ของการอบแห้งเมล็ดพืช
   - การอบแห้งเมล็ดพืชในถังเก็บ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Field Experience of in-store drying of paddy under tropical climates 2533 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งข้าวโพด 2534 ผู้ร่วมโครงการ
Computer simulation of grain drying 2534 ผู้ร่วมโครงการ
Feasibility study of in-store corn drying under tropical climates 2536 ผู้ร่วมโครงการ
Design chart for in-store maize drying under tropical climates 2537 ผู้ร่วมโครงการ
การวิเคราะห์ขนาดเครื่องทำอากาศร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการอบแห้ง 2537 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] หัวหน้าโครงการ
การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการใช้พลังงานในสาขาบ้านอยู่อาศัยของประเทศ (โครงการปี 44) [กรมพัฒน์47] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมอบแห้งเมล็ดพืชโดยศึกษาผลกระทบของการกระจายความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกที่มีต่อความเหลืองและพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งแบบชั้นหนา [มจธ.45] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งกระเทียม [มจธ.45] ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตก๊าซร้อนและไอน้ำจากเตาเผาไซโคลน ผู้ร่วมโครงการ
การรักษาคุณภาพข้าวเปลือกชื้น โดยการอบแห้งและระบายอากาศ ผู้ร่วมโครงการ
การทำชื้นข้าวกล้องและข้าวเปลือก ผู้ร่วมโครงการ
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนร่วมกับอินฟราเรด ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาเครื่องต้นแบบทำความเย็นข้าวเปลือก ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
E-Journal
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2008, "Different Strategies of Far-Infrared Radiation Application in Paddy Drying", International Journal of Food Engineering, Vol. 4, No. 3, April, Article 10
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Ekkaravarodome, C., Nathakaranakule, A., and Boonyaroonate, I., 2010, "Single-Stage Fluorescent Lamps Electronic Ballast Using Class-De Low Dv/Dt Rectifier for Power- Factor Correction", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 10, October, pp. 3405-3414.
Nathakaranakule, A., Jaiboon, P., and Soponronnarit, S., 2010, "Far-Infrared Radiation Assisted Drying of Longan Fruit", Vol. 100, No. 4, October, pp. 662-668.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2009, "Multi-Pass Sorption Drying of Paddy Using Rice Husk Adsorbent: Experiments and Simulation", Drying Technology, Vol. 27, No. 2, pp. 226-236.
Luangmalawat, P., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2008, "Effect of Temperature on Drying Characteristics and Quality of Cooked Rice", LWT-Food Science and Technology, Vol. 41, No. 4, May, pp. 716-723.
Nathakaranakule, A., Kraiwanichkul, W., and Soponronnarit, S., 2007, "Comparative Study of Different Combined Superheated-Steam Drying Techniques for Chicken Meat", Journal of Food Engineering, Vol. 80, No. 4, June, pp. 1023-1030.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2007, "Modelling of Far-infrared Irradiation in Paddy Drying Process", Journal of Food Engineering, Vol. 78, No. 4, February, pp. 1248-1258.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S. and Prachayawarakorn, S., 2007, "Influences of Drying Medium and Temperature on Drying Kinetics and Quality Attributes of Durian Chip", Journal of Food Engineering, Vol. 78, No. 1, January, pp. 198-205.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2006, "Paddy Drying using Adsorption Technique: Experiments and Simulation", Drying Technology, Vol. 24, No. 5, pp. 609-617.
Sarntichartsak, P., Monyakul, V., Thepa, S., and Nathakaranakule, A., 2006, "Simulation and Experimental Evaluation of the Effects of Oil Circulation in an Inverter Air Condition System Using R-22 and R-407C", Applied Thermal Engineering, Vol. 26, No. 14-15, October, pp. 1481-1491.
Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., Jirajindalert, A., and Taechapairoj, C., 2006, "Parboiling Brown Rice using Super Heated Steam Fluidization Technique", Journal of Food Engineering, Vol. 75, No. 3, August, pp. 423-432.
Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., and Tia, W., 2006, "A Superheated-Steam Fluidized-Bed Dryer for Parboiled Rice: Testing of a Pilot-Scale and Mathematical Model Development", Drying Technology, Vol. 26, No. 11, pp. 1457-1467.
Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., Tia, W., and Soponronnarit, S., 2005, "Comparative Study of Fluidized Bed Paddy Drying using Hot Air and Superheated Steam", Journal of Food Engineering, Vol. 71, No. 1, November, pp. 28-36.
Prachayawarakorn, S., Sawangduanpen, S., Saynampheung, S., Poolpatarachewin, T., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., 2004, "Kinetics of Color Change during Storage of Dried Garlic Slices as Affected by Relative Humidity and Temperature", Journal of Food Engineering, Vol. 62, No. 1, March, pp. 1-7.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2004, "Influence of Fir Irradiation on Paddy Moisture Reduction and Milling Quality after Fluidized Bed Drying", Journal of Food Engineering, Vol. 65, No.2, pp. 293-301.
Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., Wetchacama, S., Swasdisevi, T. and Rukprang, P. 1998, "Fruit Drying using Heat Pump", RERIC International Energy Journal, Vol. 20, No. 1, pp. 39-53.
Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., Limtrakool, W., Rungjiwaruk, W., Nathakaranakule, S., and Rakwichien, W., 1997, Banana Fruit Drying, RERIC International Energy Journal, Vol. 19, No. 2, December, pp. 55-62.
วารสารระดับประเทศ
วทัญญู รอดประพัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, วารุณี เตีย, และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบอบแห้งข้าวนึ่งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 363-378.
ปกรณ์ เหลืองมาลาวัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบการทำความเย็นข้าวเปลือก", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 64-77.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "เตาเผาไหม้จำลองวอร์เทค - ฟลูอิไดซ์เบด : การศึกษาเชิงการทดลองพฤติกรรมการไหลของอากาศ - แกลบ", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, หน้า 59-67.
เอกภูมิ บุญธรรม, อดิศักดิ์ นาถรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบทำความเย็นข้าวเปลือก", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 465-776.
Swasdisevi, T., Soponronnarit,S. Nathakaranakule, A. and Thongthip, P. 1999. "Cashew kernel drying with rotary tray dryer", Kasetsart J. (Nat. Sci.) Vol. 33, No.1, pp. 159-169 (in Thai).
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ประทาน รักปรางค์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมบูรณ์ เวชกามา, 2541, "การอบแห้งมะละกอแช่อิ่มโดยใช้ฮีตปั๊ม", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, หน้า 48-66.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Luangmalawat, P., Nathornkul, A., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2005, "Effect of Drying Methods on Quality of Cooked Rice", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2005, "Multi-pass Drying of Paddy using Rice Husk", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2004, "Drying of Paddy Using Rice Husk as Adsorbent", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 312-319.
Uengkimbuan, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Nathkaranakule, A., 2004, "Drying Kinetics and Physical Properties of Dried Pork using Two-stage Techniques", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 320-328.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2004, "Modeling of Dehydration and Rehydration Kinetics of Durian", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 267-277.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2003, "Effect of Far-Infrared Radiation and Tempering on Subsequent Drying of Paddy by Fluidization Technique", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 705-720.
Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., Tia, W., and Soponronnarit, S., 2003, "Effect of Soaking Time and Drying Media on Qualities of Paddy Dried by Fluidization Technique", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 693-704.
Uengkimbuan, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, W., and Nathakaranakule, A., 2003, "Comparative Study of Pork Dried using Superheated Steam and Hot Air", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 679-691.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, W., 2003, "Drying of Durian Slices in Superheated Steam and Hot Air", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 667-677.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2002, "Experimental Study of Multistage Drying of Paddy using A Series of Convective Hot-air and Fir Irradiation", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 441-451.
Rordprapat, W., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., and Tia, W., 2002, "Comparative Study of Fluidized Bed Paddy Drying using Hot Air and Superheated Steam", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 453-466.
Soponronnarit, S., Wetchacama, S., Nathakaranakule, A., Swasdisevi, T., and Runkprang, P., 1998, "Papaya Glace' Drying Using Heat Pump", Drying'98 - Proceeding of the International Drying Symposium (IDS'98) Halkidiki, Greece, August 19-22, Vol. B, pp. 1373-1380.
Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., Limtrakul, W., Rungjiwaruk, W., Nathakaranakule, S., and Rakwichien, W., 1997, "Drying of Banana Fruit", In Proc. ISES 1997 Solar World Congress, Vol. 1, Solar Thermal, August 24-29, Taejon, Korea, pp. 172-177.
Wetchacama, S., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., Swasdisevi, T., and Runkprang, P., 1997, "Fruit Drying using Heat Pump", In Proc. 2nd Asean Renewable Energy Conference, November 6-9,Phuket, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ภาคภูมิ สุภาชาติ, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2550, "การศึกษาการกระจายลมเย็นภายในรถตู้โดยสารโดยวิธีคำนวณพลศาสตร์ของไหล", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
ภัสภูมิ นิชโรจน์, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2550, "การศึกษาความละเอียดเมชที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนในช่องเปิดสี่เหลี่ยมโดยเทคนิคการคำนวณพลศาสตร์ของไหล", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 272.
เพชรรัตน์ ใจบุญ, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งลำไยด้วยเทคนิคต่างๆ”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 34.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การอบแห้งข้าวเปลือกแบบหลายขั้นตอนโดยใช้แกลบ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 396-402.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "แบบจำลองการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แกลบเป็นตัวกลางในการดูดซับ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 472-482.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร และ 2548, "จลนพลศาสตร์การคืนตัวของทุเรียนอบแห้ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 483-490.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2548, "จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมบัติทางกายภาพของเนื้อหมูด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบสองช่วง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 499-506.
ภาวิกา วงศ์แก้ว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของความหนาแน่นและอัตราส่วนผสมของแกลบต่อการอบแห้งข้าวเปลือก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 507-518.
วรวิทย์ กรัยวณิชย์กุล, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 543-554.
สุทธิศักดิ์ แก้วนก, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมกลีบ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 566-576.
ศรีมา แจ้คำ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การอบแห้งผลไม้และสมุนไพรโดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับอินฟราเรดไกล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 22-28.
ณรงค์ศักดิ์ แก้วนิล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การศึกษาแนวทางในการอบแห้งกระเทียมที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 44-51.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การอบแห้งเนื้อหมูด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 8-14.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แกลบเป็นตัวกลางในการดูดซับ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 15-21.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "Compressive Behaviors of Durian Slices during Hot Air and Superheated Steam Drying", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 1-7.
วทัญญู รอดประพัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 278-288.
นเรศ มีโส, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การศึกษาการแผ่รังสีอินฟราเรดหลังการอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 242-254.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การพัฒนาเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงแกลบ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศ-แกลบภายในเตาเผาไหม้จำลองที่มีลักษณะการไหลแบบไซโคลนร่วมกับการไหลแบบฟลูอิดไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 332-343.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2546, "การศึกษาเปรียบเทียบการอบทุเรียนด้วยอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 213-221.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2546, "เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนร่วมกับอินฟราเรด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 230-241.
ปกรณ์ เหลืองมาลาวัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบการทำความเย็นข้าวเปลือก", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 36.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมบูรณ์ เวชกามา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การทดสอบสมรรถนะของเตาเผาไซโคลนโดยใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 19-25.
รางวัลที่ได้รับ
"เครื่องอบแห้งระบบฟลูอิไดซ์เบดและเตาเผาแกลบแบบไซโคลน"
งานประกวดโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของอาเซียน ปี 2545 รางวัลรองชนะเลิศreturn topic