ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
Preecha Termsuksawad (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8695-9 ต่อ 302 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : preecha.ter@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgical and Materials Engineering - Colorado School of Mines อเมริกา
2542 ปริญญาโท M.Eng. Metallurgical and Materials Engineering - Colorado School of Mines อเมริกา
2537 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม (2)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - วิศวกรรมโลหะการ
    - การกัดกร่อนของวัสดุ
    - Metal hydride
    - ทฤษฎีโลหะผสม (Theory of Alloys)
    - ฟิสิกส์ของโลหะ (Solid State Physics)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาเทคนิคใหม่การตรวจสอบการทางไฟฟ้าเคมีเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่อุณหภูมิและความชื้นสูงด้วยสมบัติเทอร์โมอิเลคทริค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063 [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอานิลีนคาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชัน [สวทช.49] หัวหน้าโครงการ
การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุสำหรับเป็นสารคู่ทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์ [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติเทอร์โมอิเล็กตริก (สัมประสิทธ์ซีเบค) กับความเค้นตกค้างและโครงสร้างของโลหะในเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (ระยะที่ 1) [มจธ.46-47รอบ1] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Termsuksawad, P., Niyomsoan, S., Mishra, B., Olson, D.L., Gavra, Z., and Kaydanov, V.I., 2005, "Prediction of Hydrogen Absorption Behavior of AB5 Hydrogen Storage Alloys by Electronic Techniques", Materials Science and Engineering B, Vol. 117, No. 1, pp. 45-51. [*Colorado School of Mines]
Niyomsoan, S., Termsuksawad, P., Olson, D.L., Mishra, B., Kaydanov, V.I., and Gavra, Z., 2005, "The Relationship between the Thermoelectric Power and Phase Structure in AB2 Hydrogen Storage Materials", Materials Science and Engineering A, Vol. 391, No. 1-2, pp. 264-271. [*Colorado School of Mines]
Termsuksawad, P., Niyomsoan, S., Goldfarb, R. B., Olson, D. L., Mishra, B., Gavra, Z., and Kaydanov, V. I., 2004, "Measurement of Hydrogen in Metal Alloys by Magnetic and Electronic Techniques", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 373, No. 1-2, pp. 86-95. [*Colorado School of Mines]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Meenakorn, S., Termsuksawad, P., Phiboonkulsumrit, S., and Chailapakul, O., 2010, "Effects of Carbon Black and Mixing Parameters on Capacity of Expander", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010), January 21-23, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani, Thailand, pp. 679-682.
Wongtanasuporn, P., Narmluk, M., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Termsuksawasd, P., and Srisukhumbowornchai, N., 2006, "Innovative Design of a Wall Panel System for Energy Conservation", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 315-321.
Muangphat, C., Srisukhumbawornchai, N., Chantkam, P., Tiansuwan, J., Thavarungkul, N., Termsuksawad, P., and Tia, W., 2006, "Natural Fiber Board", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 369-374.
Termsuksawad, P., Srisukhumbowornchai, N., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Muangphat, C., and Sriraksasin, K., 2006, "Effect of Wall Decorative Materials on Cooling Load of an Air Condition", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 196-200.
Rithmanee, T., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2006, "NETS-LCA Evaluation on Electricity Generation of a Natural Gas Combined Cycle Power Plant", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 443-447.
Mishra, B., Olson, D.L., and Termsuksawad, P., 2004, "Sensing of Hydrogen in Advanced Ni-MH Battery Materials", 2004 TMS Annual Meeting & Exhibition, March 14-18, North Carolina, USA., pp. 111-118.
Termsuksawad, P., Niyomsoan, S., Mishra, B., Goldfarb, R.B., Olson, D. L., and Gavra, Z., 2002, "Measurement of Hydrogen by Magnetic and Electronic Techniques in Metallic Materials", 201st Electrochemical Society Meeting, May 12-17, Philadelphia, Pennsylvania.
Olson, D.L., Mishra, B., Smith II, R.D., Niyomsoan, S., Termsuksawad, P., Park, Y.D., Kaydanov, V., Gavra, Z., and Goldfarb, R.B., "Advances in Weld Hydrogen Sensors", 2001 ASM Materials Solutions Conference and Exposition on Joining of Advanced and Specialty Materials IV, November 5-8, Indianapolis, Indiana, USA., pp. 118- 124.
Mishra, B. and Termsuksawad, P., 1999, "Niobium", 1999 TMS Annual Meeting, February 28 - March 4, San Diego, California, pp. 83-134.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จานุมาศ บุญสนิท, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ และพวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2551, "การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก (โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี)”, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12-14 มีนาคม, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ.
ธันยกานต์ สุดทำนอง, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, นันทน์ ถาวรังกูร และชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, 2551, “อิทธิพลของคาร์บอนแบล็คต่อสมบัติทางไฟฟ้าของพอลิอะนิลีนคาร์บอน (PANI/C) คอมโพสิทที่เตรียมโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 369-374.
อุไรวัลย์ รัตนบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, นุชธนา พูลทอง, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ และเรืองเดช ธงศรี, 2549, "Film Formation and Properties of Steel for Evaporator Tubes Used in a Combined Cycle Power Plant", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ,วารุณี เตีย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และภัทรพล จันทร์คำ, 2548, "เส้นใยธรรมชาติสำหรับวัสดุผนังอาคาร", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 116-118.
กิตติวัฒน์ ยิ้มแย้ม, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, วารุณี เตีย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการเลือกคู่ของโลหะผสมในระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้เมทัลไฮไดรด์-ไฮโดรเจน เป็นคู่สารทำงาน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 100-105.

return topic