ค้นหาครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2555

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. ระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
โทร. 02-470-9380
email : tiranee@cpe.kmutt.ac.th
2. เครื่องพิมพ์ดีเอนเอและโปรตีนโดยเทคนิค E-Jet Printing
ห้องปฏิบัติการ Sensors Technology สรบ. รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
โทร. 02-470-7474
email : werasak.sur@kmutt.ac.th
3. ชุดเครื่องมือ FE-Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
โทร. 02-470-8648
email : preecha.ter@kmutt.ac.th
4. อุปกรณ์วัดการขจัดด้วยกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงระบบสามมิติ (Optical 3D Deformation Analysis Measurement System)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
โทร. 02-470-9274
email : vitoon.uth@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2553

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. ชุดเครื่องมือสำหรับการทดสอบวัสดุขั้นสูง ประกอบด้วย
• Dynamic Mechanical Analysis (DMA / DTA)
• Differential Scanning Calorimeter (DSC)
• Thermogravimetric Analyzer (TGA)
• Thermal Cycling Testing Machine
คลัสเตอร์วิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience and Bioengineering - BSBE) ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
โทร. 02-470-9116
email : anak.kha@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2551

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. เครื่อง Dynamic Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th
2. เครื่อง Supercritical Fluid Extraction สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th
3. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก (Mini Spray Dryer) สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th
4. เครื่อง Trace Gas Chromatography สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th
5. อุปกรณ์ตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ (Photodiode-array Detector) สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2550

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสะอาดสำหรับนาโนเทคโนโลยี (ส่วนห้องปฏิบัติการสะอาด) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
โทร. 7474
email : werasak.sur@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2549

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
โทร. 8642
2. เครื่องถอดแบบ 3 มิติ ประเภทไม่มีการสัมผัส (Non-Contact 3D Digitizer) สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม
โทร. 8695-99 ต่อ 300

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2548

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. อุปกรณ์ชุดเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์ (Laser Induced Fluorescence - LIF) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รศ.ดร.สำเริง จักรใจ
โทร. 9128

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2546

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของสารละลายชนิดประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 9230 ต่อ 301
2. เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคแขวนลอยโดยใช้ Laser (Laser, Particle Size Analyzer) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 9230 ต่อ 301
3. เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน (Surface Area and Porositymeter Analyzer) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 9230 ต่อ 301
4. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (X-ray Diffractometer) อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานและวัสดุ
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
โทร. 8642
คุณเครือวัลย์ มณีวัต
โทร. 8613


ข้อมูลครุภัณฑ์งานวิจัย หลายปีย้อนหลัง สามารถสืบค้นได้ในส่วนการสืบค้นด้านบน

Revised: 13 February 2013/11:21:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center