อ.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์
Kongkiat Puparatanapong. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9188 โทรสาร 0-2470-9198
E-mail Address : kongkiat.pup@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ โลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2543 ป.บัณฑิต ป.บัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ โลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2542 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ โลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - งานหล่อหลอมโลหะอะลูมิเนียม
   - การรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม
   - Computer simulation ในงานหล่อโลหะ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้ [MTEC44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ (นศ.)
การศึกษาอิทธิพลของผิวเคลือบ ที่มีผลต่อการสูญเสียอะลูมิเนียมในกระบวนการนำกระป๋องเครื่องดื่มมาหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สพช.นศ.44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการไหลของอะลูมิเนียมหลอมเหลว (ระยะที่ 1-2) [มจธ.47 รอบ 2-48 รอบ 2] หัวหน้าโครงการ
ผลกระทบร่วมของสแกนเดียมต่อการปรับสภาพเกรนละเอียดของอะลูมิเนียมด้วยโลหะผสมหลัก อะลูมิเนียม ไทเทเนียม โบรอน [รวมทุน] ผู้ร่วมโครงการ
อิทธิพลของธาตุที่ละลายได้น้อยในอะลูมิเนียมและปัจจัยการแข็งตัวต่อระยะห่างระหว่าง แขนเดนไดร์ตทุติยภูมิในอะลูมิเนียมหล่อเกรด A356 [รวมทุน] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์, ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, สาธิต จันทนปุ่ม และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2548, "ผลกระทบร่วมของสแกนเดียมต่อการปรับสภาพเกรนละเอียดของอะลูมิเนียมด้วยโลหะผสมหลัก อะลูมิเนียม ไทเทเนียม โบรอน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 635-644.
ศุภฤกษ์ บุญเทียร, จุลเทพ ขจรไชยกูล, ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2548, "อิทธิพลของธาตุที่ละลายได้น้อยในอะลูมิเนียมและปัจจัยการแข็งตัว ต่อระยะห่างระหว่างแขนเดนไดร์ททุติยภูมิในอะลูมิเนียมหล่อเกรด A356", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 144-153.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ และฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล, 2547, "ผลของการกำจัดผิวเคลือบบนกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมด้วยกรรมวิธีทางความร้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤษจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 15-1 ถึง 15-16
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, 2545, "ผลกระทบของสีและผิวเคลือบบนกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมต่อปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมจากกระบวนการหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 641-648.


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.