รศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
Pakorn Kaewtrakulpong (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9096 โทรสาร 0-2470-9096
E-mail Address :
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. Systems Engineering Computer Vision Brunel University อังกฤษ
2541 ปริญญาโท M.Sc. Systems Engineering Metrology Brunel University อังกฤษ
2535 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Machine Vision, Computer Vision
   - Computational Intelligence
   - Signal Processing
   - Metrology, Non-Destructive Testing
   - Industrial Automation
   - Instrumentations
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ระบบแบบปรับตัวได้สำหรับการตรวจตราภาพเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ [มจธ.46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การตรวจจับการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น [MTEC 46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
ระบบต้นแบบสำหรับคัดแยกสับปะรดพันธ์ปัตตาเวียในฤดูร้อน [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 หัวหน้าโครงการ
การติดตามวัตถุหลายชนิดข้ามเครือข่ายของกล้องวีดิทัศน์ที่ไม่มีการสอบเทียบ (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] 2548 หัวหน้าโครงการ
เครื่องต้นแบบสำหรับคัดแยกเกรดใบยาสูบบ่มไอร้อนไทย [ส.ก.ว. มหาบัณฑิต 48] 2548 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบนับจำนวนท่อ [บริการวิชาการ-ITAP 48] 2548 หัวหน้าโครงการ
ส่วนขยายระบบสกาดาสำหรับระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงงานไฟฟ้าแหลมฉบัง [บริการวิชาการ 49] 2549 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบ และพัฒนาชุดโปรแกรมสำหรับการจัดการ ข้อมูลรถเข็นสำหรับบรรทุกชั้นสินค้าด้วยระบบอาร์เอฟไอดี โดยใช้พอกเก็ตพีซีและโครงข่ายแบบไร้สาย [บริการวิชาการ 49] 2549 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบ และพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการอ่าน และจัดการข้อมูลการทดสอบเบาะรถยนต์ โดยผ่านโครงข่ายของพีแอลซี [บริการวิชาการ 49] 2549 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่ผ่านเข้า-ออกในอาคารจอดรถ [บริการวิชาการ 48] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมและอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพจราจรจากกล้องตรวจการณ์แบบช่วงเวลาจริง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบ และพัฒนา แผงแสดงผลการผลิต และโปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูล [บริการวิชาการ 49] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของพลอยสังเคราะห์ โดยวิธีการประมวลผลภาพ [ITAP 50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์พิเศษ โครงการที่ 1 [บริการวิชาการ 50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบ และติดตั้งระบบสกาดาสำหรับระบบจัดเตรียมน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าแหลมฉบัง [บริการวิชาการ 50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับตรวจสอบคุณภาพของพลอยสังเคราะห์ โดยวิธีการประมวลผลภาพ [ITAP 51] 2551 หัวหน้าโครงการ
อุปกรณ์ตรวจสอบสายเคเบิลในอุตสาหกรรมขนส่งและโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การตรวจสอบคุณภาพของการหยอดสารเคลือบผิวแบริ่งสำหรับมอเตอร์ฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ [สวทช HDD 49] 2552 อาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบอัตโนมัติสำหรับการฉีดกาวและการตรวจสอบคุณภาพรอยกาวในฝาปิดฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ [สวทช HDD 51] 2552 อาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบชิ้นงานวัตถุดิบสำหรับผลิตส่วนประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ โดยการประมวลผลภาพ [สวทช HDD 51] 2552 อาจารย์ที่ปรึกษา
การออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับเครื่องตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์แบบแสงโดยอัตโนมัติ [บริการวิชาการ 51] 2552 หัวหน้าโครงการ
ซอฟท์แวร์และอัลกอริธึมสำหรับการอ่านข้อมูลการทดสอบจากไฟล์ข้อมูลดิบของการทดสอบฮาร์ดดิสก์ [บริการวิชาการ 51] 2552 หัวหน้าโครงการ
การสร้างระบบอ่านโค๊ดสองมิติหลายตัวพร้อมกัน [บริการวิชาการ 52] 2553 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบตรวจสอบจับคลื่นอะคูสติกอิมีชชั่นจากวัสดุPZTสำหรับการเฝ้าระวังการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ฝังใต้ดิน [บริการวิชาการ 52] 2553 ผู้ร่วมโครงการ
Consulting for The WD Slider-Bar Alignment Machine [บริการวิชาการ 52] 2554 ผู้ร่วมโครงการ
เครื่องต้นแบบสำหรับระบบตรวจสอบคุณภาพขวดแบบอัตโนมัติ [ITAP 53] 2554 หัวหน้าโครงการ
เครื่องต้นแบบสำหรับระบบตรวจสอบคุณภาพการติดแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์แบบอัตโนมัติ [ITAP 54] 2555 หัวหน้าโครงการ
Algorithms for 3D Reconstruction using Sheet of Light Technique [บริการวิชาการ 55] 2555 หัวหน้าโครงการ
Object Modeling for Industrial Visual Inspection [NRU 53] 2557 หัวหน้าโครงการ
Consulting for The Design and Construction of Automation Subsystem for Nut Runner Systems [ITAP 56] 2557 หัวหน้าโครงการ
Automated 3D Inspection System for Radially Symmetrical Parts using Multiple Cameras [ITAP 56] 2557 หัวหน้าโครงการ
Serial Numbers Reading System of Row Tool and Its attached Slider Bar [บริการวิชาการ 56] 2557 หัวหน้าโครงการ
OMI Improvement for Auto Longtail Alignment (ALT) Machine [บริการวิชาการ 57] 2558 หัวหน้าโครงการ
Autofocus algorithm for industrial applications [สกว มหาบัณฑิต 55] 2559 อาจารย์ที่ปรึกษา
Robot vision system for coordinate measurement [พวอ. ป.โท 56] 2559 อาจารย์ที่ปรึกษา
Machine vision technology for inspection and control of IC inspection processes [บริการวิชาการ 58] 2559 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
เพิ่มระยะชัดลึกสำหรับการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม [สวทช HDD 52] อาจารย์ที่ปรึกษา
Automated System for 3D Surface Reconstruction using Multi-view Photometric Stereo Technique Applied to Cultural Heritage Preservation [พวอ. ป.โท 56] อาจารย์ที่ปรึกษา
Machine Vision Technology Expert Program for HDD Slider Processes [บริการวิชาการ 57] หัวหน้าโครงการ
Automated Machine for Inspecting Alignment of Slider Bar, Adhesive and Row Tool [บริการวิชาการ 57] หัวหน้าโครงการ
HDD slider model and image processing algorithms for quality inspection [พวอ. ป.เอก 57] อาจารย์ที่ปรึกษา
Prototype System for 3D Surface Reconstruction of Curved Mirror [ITAP 59] หัวหน้าโครงการ
Prototype Machine for Evaluating Color of Smoked Sausage [บริการวิชาการ 59] หัวหน้าโครงการ
Serial Numbers Reading System of Row Tool and Its attached Slider Bar Phase II [บริการวิชาการ 59] หัวหน้าโครงการ
3D reconstruction and processing techniques for quality inspection of HDD slider [พวอ. ป.เอก 59] อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI Vision, 920 หน้า, สนพ.แห่งจุฬาฯ ปี 2559 ISBN:9789740334392

Bowden, R., Gilbert, A. and Kaewtrakulpong, P., "Tracking objects across uncalibrated, arbitrary topology camera networks", Intelligent Distributed Video Surveillance Systems, The IEE Publishing, ISBN: 0-86341-504-0, pp. 157-183
Kaewtrakulpong, P. and Bowden R., "An Improved Adaptive Background Mixture Model for Real-time Tracking with Shadow Detection", VIDEO BASED SURVEILLANCE SYSTEMS: Computer Vision and Distributed Processing, Kluwer Academic Publishers, ISBN: 0792376323, pp. 135-143. [*Brunel]
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Ekwongmunkong, W., Mittrapiyanuruk, P. and Kaewtrakulpong, P., 2016, "Automated Machine Vision System for Inspecting Cutting Quality of Cubic Zirconia", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 65, No. 9, September, pp. 2078-2087.
Joompolpong, P., Mittrapiyanuruk, P. and Kaewtrakulpong, P., 2016, "Robot Vision System for Coordinate Measurement of Feature Points on Large Scale Automobile Part" , Journal of Electronic Science and Technology, Vol. 14, No. 1, March, pp. 80-86.
Sripolsaen, P., Mittrapiyanuruk, P. and Kaewtrakulpong, P., 2016, "A High Speed Autofocusing System for Micro System Applications", Journal of Electronic Science and Technology, Vol. 14, No. 1, March, pp. 73-79.
Seniwong Na Ayutthaya1, K., Mittrapiyanuruk, P. and Kaewtrakulpong, P., 2015, "Automatic Hard Disk Drive Slider Bar Auditing with Spatial Light Modulator Based Imaging System", Indian Journal of Science and Technology, Vol. 8, No. 32, November, pp. 1-10.
Mittrapiyanuruk, P. and Kaewtrakulpong, P., 2013, "Retrieval and Localization of Multiple Specific Objects with Hough Voting Based Ranking and A Contrario Decision", IEICE Transaction on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E96-A, No.12, December, pp. 2717-2727.
Khongkraphan, K. and Kaewtrakulpong, P., 2011, "A Novel Reconstruction and Tracking of 3D-Articulated Human Body from 2D Point Correspondences of a Monocular Image Sequence”, IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E94-D, No. 5, May, pp. 1090-1098.
Khongkraphan, K. and Kaewtrakulpong, P., 2011, "Efficient Human Body Tracking by Quick Shift Belief Propagation", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E94-D, No. 4, April, pp. 905-912.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2011, "Smart Portable Noninvasive Instrument for Detection of Internal Air Leakage of a Valve using Acoustic Emission Signals", Measurement, Vol. 44, No. 2, February, pp. 378-384.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2010, "Investigation of the Relationship between Internal Fluid Leakage through a Valve and the Acoustic Emission generated from the Leakage", Measurement, Vol. 43, No. 2, February, pp. 274-282.
Khongkraphan, K. and Kaewtrakulpong, P., 2010, "A Novel Method of 2D Articulated Body Tracking under Self-occlusion and Ambiguity, IEICE Electronics Express, Vol. 7, No. 15, August, pp. 1106-1111.
Jomdecha, C., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, "A Study on Sorce Location Using an Acoustic Emission System on Various Types of Corrosion in Industry", NDT&E International, Vol. 40, No. 8, December, pp. 584-593.
Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Jirarungsatean, C., 2006, "Semi-Parametric Learning for Classification of Pitting Corrosion Detected by Acoustic Emission", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 549-552.
Kaewapichai, W., Kaewtrakulpong, P., and Prateepasen, A., 2006, "A Real-Time Automatic Inspection System for Pattavia Pineapples", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 1186-1191.
Jirarungsatean, C., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Pitting Corrosion Monitoring of Stainless Steels by Acoustic Emission", Official Journal : Australian Institute for Non-destructive Testing, Vol.42, No.3, May/June, pp. 76-81.
Bowden, R., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Towards Automated Wide Area Visual Surveillance: Tracking Objects Between Spatially-Separated, Uncalibrated Views", IEE Proceedings - Vision, Image and Signal Processing, Vol .152, No. 2, pp. 213-223.
Kaewtrakulpong, P. and Bowden, R., 2003, "A Real Time Adaptive Visual Surveillance System for Tracking Low-Resolution Colour Targets in Dynamically Changing Scenes", Image and Vision Computing, Vol. 21, No. 10, September, pp. 913-929. [*Brunel]
วารสารระดับประเทศ
วรัญญู พุทธจันทร์ และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2551, "A Machine Vision Method for Inspecting Excess Glue in Spindle Motor Assembly", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 445-449.
Sumyong, N., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, "Influence of Scanning Velocity and Gap Distance on Magnetic Flux Leakage Measurement", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 118-122.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, "A Study on Correlation of AE Signals from Different AE Sensors in Valve Leakage Rate Detection", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 113-117.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Vilasmongkolchai, T., Noipitak, M., Kaewtrakulpong, P. and Prateepasen, A., 2010, “Ultrasonic Inspection System for Detecting Small Flaws at Far Surface of Steel Plate”, The 2010 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2010), May 19-21, The Empress Hotel Convention Centre, Chiang Mai, Thailand, p. 92.
Jaijing, K., Kaewtrakulpong, P., and Siddhichai, S., 2009, "Object Detection and Modeling Algorithm for Automatic Visual People Counting System", The 2009 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2009), May 6-8, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand, pp 1062-1065.
Sassanapitak, S. and Kaewtrakulpong, P., 2009, "An Efficient Translation-Rotation Template Matching Using Pre-Computed Scores of Rotated Templates", The 2009 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2009), May 6-8, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand, pp 1040-1043.
Buddhachan, V. and Kaewtrakulpong, P., 2009, "Machine Vision for Excess Gluing Inspection in Spindle Motor Assembly", The IAPR Conference on Machine Vision Applications (IAPR MVA 2009), May 20-22, Keio University,Yokohama, Japan, pp. 304-307.
Buddhachan, V. and Kaewtrakulpong, P., 2008, "A Machine Vision Method for Inspecting Excess Glue in Spindle Motor Assembly", The 1st International Data Storage Technology Conference (DST-CON2008), April 21-23, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand, p. 56.
Techawatcharapaikul, C., Kaewtrakulpong, P., and Siddhichai, S., 2008, "Outdoor Vehicle and Shadow Segmentation by Temporal Edge Density Information of Adjacent Frames", The 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 433-436.
Choona, E., Kaewtrakulpong, P., Surareungchai, W. and Sritongkam, P., 2007, "Fitting Model on BOD Response Curve", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 1106-1109.
Chanfuangfoo, T., Kaewtrakulpong, P., and Siddhichai, S., 2007, "A Localization Method for Thailand License Plates", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 1121-1124.
Kaewapichai, W., Kaewtrakulpong, P., Prateepasen, A., and Khongkraphan, K., 2007, "Fitting A Pineapple Model for Automatic Maturity Grading", The 14th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP2007), September 16-19, San Antonio, Texas, USA..
Phuaknoi, A., Tonmeanwai, A., Kaewtrakulpong, P., and Chaisawasdi, A., 2006, "Long Gauge Block Calibration Using Interferometer Technique and Machine Vision", The 3nd Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubon Ratchathani, Thailand.
Sumyong, N., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2006, "Influence of Scanning Velocity and Gap Distance on Magnetic Flux Leakage Measurement", The 3nd Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubon Ratchathani, Thailand.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2006, "A Study on Correlation of AE Signals from Different AE Sensors in Valve Leakage Rate Detection", The 3nd Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubon Ratchathani, Thailand.
Kongsakul, J., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Measurement of Aluminum Thin Film Thickness by Fizeau Interferometer Technique", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, p. 450.
Bunluesak, K., Horkierti, J., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Power Loss Estimation in Distribution System A Case Study of PEA Central Area I", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, p. 642.
Tritasayut, N. and Kaewtrakulpong, P., 2005, "A Practical Keystroke-Dynamic Recognition using Incremental Eigenspace Method", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand.
Yawootti, A. and Kaewtrakulpong, P., 2005, "A Machine Vision System for Thai Flue-Cured Tobacco Classification", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, p. 542.
Prateepasen, A., Jomdecha, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "A Study on Source Locations Using Acoustic Emission System on Various Types of Corrosion in Industry", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, pp. 42-43.
Prateepasen, A., Jomdecha, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "An Analysis on Uncertainties of Detected Locations Obtained from Corrosion Localization Process Using AE Inspection", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 42.
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Semi-Parametric Learning for Classification Model of Pitting Corrosion Detected by Acoustic Emission Monitoring", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 42.
Prateepasen, A., Jomdecha, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "An Online-Monitoring Weld Quality during AC Spot Welding Process Using Correlation of Acoustic Emission Characteristic and Metallurgy Analysis", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 40.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Measurement of Valve Leakage Rate using Acoustic Emission", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 597-600.
Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Jirarungsatean, C., 2004, "Classification of DC Micro Spot Welding Quality using Fuzzy ARTMAP on Acoustic Emission Monitoring", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. 649-652.
Jomdecha, C., Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Thungsuk, P., 2004, "Corrosion-Source Location by an FPGA-PC Based Acoustic-Emission System", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. 601-604.
Kaewtrakulpong, P. and Bowden, R., 2004, "Probabilistic Learning of Salient Patterns Across Spatially Separated, Uncalibrated Views", Intelligent Distributed Surveillance Systems (IDDS’04), February 23, London, UK., pp. 36-40.
Saenkhum, N., Prateepasen, A., and Keawtrakulpong, P., 2003, "Classification of Corrosion Detected by Acoustic Emission", 2003 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE 2003), November 15-21, Washington D.C., USA.
Borerakarawin, T., Kaewtrakulpong, P., and Prateepasen, A., 2003, "A Machine Vision Method for Maturity Grading of Pineapples", The 3rd Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, May 8-9, BITEC, Bangkok, Thailand, pp. 178-182.
Bowden, R., Kaewtrakulpong, P. and Lewin, M., 2002, "Jeremiah: The Face of Computer Vision, The 2nd International Symposium on Smart Graphics, June 11-13, Hawthorne, Newyork, USA., pp. 124-128. [*Brunel]
Kaewtrakulpong, P. and Bowden, R., 2001, "Adaptive Visual System for Tracking Low Resolution Colour Targets", The 12th The British Machine Vision Conference (BMVC 2001), September, the University of Manchester, Manchester, UK. [*Brunel]
Kaewtrakulpong, P. and Bowden, R., 2001, "An Improved Adaptive Background Mixture Model for Real-time Tracking with Shadow Detection", The 2nd European Workshop on Advanced Video Based Surveillance Systems (AVBS2001), Kingston, Surrey, UK. [*Brunel]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2554, "เทคนิคเทมเพลทแมชชิงจากกล้องมุมมองเดียวสำหรับงานการตรวจสอบด้วยภาพในอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา, จ.ชลบุรี. (บทความรับเชิญ)
ณัฐวุฒิ เจริญชัยพงศ์ และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2553, "การโมเดลคอนทัวร์ของโลโก้สำหรับเครื่องตัดโลโก้ผ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, 1-3 ธันวาคม, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.
ณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2552, "การพัฒนาวิธีการแบ่งส่วนภาพโดยการใช้ต้นแบบที่มีการแบ่งส่วนภาพออกจากฉากหลัง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 46.
กวิน ตันทวีวงศ์ และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2552, "อัลกอริธึมในการจับคู่กราฟโครงร่างของวัตถุ โดยใช้วิธีการ Partial Path Distance", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 45.
กวิน ตันทวีวงศ์ และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2552, "เทคนิคในการรู้จำรูปทรงจากการหาความคล้ายกันของกราฟ Skeleton บนพื้นฐานความสำคัญของเส้นทาง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 44.
อิสระ คงด้วง และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2552, "การหาโครงร่างวัตถุโดย Constrained Delaunay Triangulation ด้วยวิธีการแยกส่วนภาพวัตถุ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 43.
พงษ์ศักดิ์ รุ่งเจริญสุขชัย และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2552, "วิธีการแบบคงทนในการหาวงรีโดยใช้ข้อมูลขอบภาพในพื้นที่ขนาดเล็กและการประมาณด้วย ระยะทางเรขาคณิต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 43.
ศรายุทธ โตเชื้อ, วราวุฒิ เถาลัดดา, อนสรณ์ ทนหมื่นไวย และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2550, "Optical Flats Calibration using laser Interferometer Method", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ. กาญจนบุรี, หน้า 1225-1228.
อาทิตย์ คงเจริญ และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2549, "เครื่องวัดปริมาณข้าวสารผสมโดยใช้แมชชีนวิชั่น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 1025-1028.
ธรรมรัตน์ สมทอง, วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2549, "การวัดความเรียบผิวของซีลริงโลหะโดยเทคนิคการกระเจิงแสง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 1125.
นิรันดร์ โกมลวัฒนะ และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2549, "A Virtual Instrument Based System for Automatic Calibration of Digital Multimeter", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2, 19-20 พฤษภาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์ และวชรินทร์ แก้วอภิชัย, 2547, "An Efficient Multiple Hypothesis Tracking (MHT) using Motion Segmentation Feedback", The 1st Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2004), 13-14 พฤษภาคม, โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ต, จ.ชลบุรี.
จิตตริยา แสงระวี และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2547, "การนับจำนวนโคโลนีจากจานเลี้ยงเชื้ออาหารด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการ 40 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 34.
วชรินทร์ แก้วอภิชัย และปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์, 2546, "Using Color Similarities to Improve Performance of Multiple Hypothesis Tracking (MHT) in Color Image Sequences", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี.


return topic