ดร.มณฑิรา นพรัตน์
ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
Montira Nopharatana (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9249,44-5 โทรสาร 0-2470-9240
E-mail Address : montira.nop@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี The University of Queensland ออสเตรเลีย
2533 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2531 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยี
ทางชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Solid State Fermentation
   - Food Technology
   - Bioprocess Modeling
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การใช้โปรตีนจากเลือดไก่ในการผลิตไส้กรอกอิมัลชัน [มจธ.44] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการคายน้ำของส้มโชกุนที่เคลือบผิวเพื่อการเก็บรักษา [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
แนวทางการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตแป้งข้าว [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
ผลของความสดของเนื้อปลาต่อคุณสมบัติของโซลและเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้แสงอัลตราไวโอเลตในการยับยั้ง S.Senftenberg : ผลของค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ร่วมกับองค์ประกอบของอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมภายนอกกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์ [สกอ.48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การลดการสูญเสียในกระบวนการการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นเกรด A และ B ของโรงงานสับปะรดกระป๋อง [สกอ.48] 2549 หัวหน้าโครงการ
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพแป้งมันสำปะหลัง : ผลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือจากกระบวนการล้างต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 หัวหน้าโครงการ
แนวทางการลดเวลาในการผลิตข้าวหุงสุกในระดับอุตสาหกรรม [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปเม็ดสาคู: ผลของความเรียบผิวและความเร็วรอบของถังหมุนที่มีต่อคุณภาพของเม็ดสาคู [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การผลิตสีผสมอาหารจากข้าว : ผลของระดับการเกิดเจลลาติไนซ์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสี [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการถ่ายเทมวลในกระบวนการผลิตปลาอินทรีเค็ม [หมวดเงินอุดหนุน49] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของความเข้มข้นของก๊าซาคาร์บอนไดออกไซด์และชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งด้วยรา Aspergillus oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
ผลของอุณหภูมิและสารcopigmentที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไชยานินจากดอกอัญชัน [หมวดเงินอุดหนุน52] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การยืดอายุการเก็บรักษาปลาหมอเทศแดดเดียวทอดโดยการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบประหยัดพลังงานสำหรับปลาหมอเทศ เขตบางขุนเทียน (ระยะที่ 1) [มจธ.47รอบ1] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของยีสต์และผงฟูต่อการขึ้นฟูของโดซาละเปา [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตไข่แดงเค็มโดยใช้ความดันสูง [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการคายน้ำและการหายใจของส้มที่เคลือบผิวเพื่อการเก็บรักษาด้วยไคโตซานที่มี degree deacetylation ต่างๆ กัน [หมวดเงินอุดหนุน47] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน (โครงการปี 44) [BIOTEC47] หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป [BIOTEC45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpuang, J., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., Siriwattanayotin, S., 2016, "Reduction of the Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Content of Charcoal Smoke during Grilling by Charcoal Preparation using High Carbonization and A Pre-Heating Step”, Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 33, No. 3, pp. 385-390.
Prathomtong, P., Panchatee, C., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., and Nopharatana, M., 2016, "Effects of Charcoal Composition and Oil Droplet Combustion on The Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Smoke during The Grilling Process", International Food Research Journal, Vol. 23, No. 4, pp. 1372-1378.
Somboonchai, W., Nopharatana, M., and Songkasiri, W., 2008, "Kinetics of Cyanide Oxidation by Ozone in Cassava Starch Production Process", Journal of Food Engineering, Vol. 84, No. 4, February, pp. 563-568.
Nopharatana, M., Howes, T. and Mitchell, D.A., 1998, "Modelling Fungal Growth on Surfaces", Biotechnology Techniques, Vol. 12, No. 4, pp. 313-318.
Sangsurasak, P., Nopharatana, M. and Mitchell, D.A., 1996, "Mathematical Modeling of the Growth of Filamentous Fungi in Solid-state Fermentation", Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 55, p. 333-342.
วารสารระดับประเทศ
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, ปิยะวรรณ เจริญเลิศกุล และรริศรา อิ่มภาประเสริฐ, 2548, "ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์บางชนิดต่อคุณภาพของนมถั่วเหลือง", วารสารอาหาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 211-212.
สวนิต อิชยาวณิชย์, มณฑิรา นพรัตน์ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2547, "คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 357-374.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์, มณฑิรา นพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2546, "การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป", อาหาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 299-307.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2546, "ผลการใช้เลือดไก่และพลาสมาผงต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 351-366.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2546, "การปรับปรุงคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชันโดยใช้เลือดไก่และพลาสมาผง", อาหาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 56-67.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, ดวงพร ตั้งบำรุงพงษ์ และสุเทพ อภินันท์จารุพงศ์, 2545, "กระบวนการการผลิตน้ำผักผลไม้รวมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจายและไมโครเวฟสุญญากาศ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 257-277.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., and Siriwattanayotin, S., 2015, "Reduction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Charcoal Smoke during Grilling Process by Charcoal Preparation", 2015 Global Engineering & Applied Science Conference, December 2-4, Sunshine City, Tokyo, Japan.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Percentage of Damaged Starch on Textural Properties of Rice Noodle", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Particle Size of Rice Flour on Tensile Strength of Rice Noodle", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 261-262.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Particle Size of Rice Flour on Textural Properties of Rice Noodle", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Pathumthani, p. 781.
Sae-evo, S., Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Sulfite Treatment on Physicochemical Properties of Cassava Starch", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 1427-1428.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., Sae-evo, S., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Sulfite Treatment on Physicochemical Properties of Cassava Starch", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Pathumthani, p. 792.
Tongta, A., Nopharatana, M., Saartrat, S., and Sukumprasertsri, M., 2005, "Production of Feed Supplement from Soy Bean Pulp by Aspergillus oryzae", The 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, March 22-25, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Vongsawasdi, P., Nopharatana, M., and Reongdaj, K., 2004, "Effect of Storage Time on Qualities of Sol and Fish Balls from Dorab Wolf-Herring Stored in Ice", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 235-243.
Suebsaisich, N., Vongsawasdi, P., and Nopharatana, M., 2004, "Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) on Shelf Life Extension of Minimally Processed Longans (Dimocarpus Longan, CV. E-DOR)", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 405-413.
Seekhiew, R., Siriwattanayotin, S., Nopharatana, M., and Chayawanich, N., 2004, "Effect of Magnetic Field on the Freezing Rate of k-Carrageenan Gel", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 212-220.
Asavasanti, S., Nopharatana, A., and Nopharatana, M., 2004, "Growth Mechanism of Cassava Pearl in Batch Drum Granulator", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 71-78.
Wuttisettarak, P., Nopharatana, M., and Vongsawasdi, P., 2004, "Effect of Chemicals and Temperature on Water Adsorption and Structure of Soaked Rice", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 244-251.
Vongsawasdi, P., Nopharatana, M., and Nadchayangkul, K., 2003, "Instant Soymilk Production by Spray Drying Foam Technique", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 189-198.
Nopharatana, M., Saenmuang, S., Siriwattanayothin, S., and Yoovidhya, T., 2003, "Kinetic of Carbondioxide Production during Steamed Bun Dough Proofing Process", The 8th Asean Food Conference, October 8-11, Hanoi, Vietnam.
Aichayawanich, S., Nopharatana, M., and Vongsawasdi, P., 2002, "Chemical and Rheological Properties of Wet-milled and Dry-milled Rice Flour", International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 271-280.
Phankrut, V., Tongta, A., Pimsamare, J. and Nopharatana, M., 2002, "Prediction of Weight Loss of Chitosan coated Tangerine Oranges", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, p. 123.
Nopharatana, M., Howes, T., and Mitchell, D.A., 1999, "Modeling Fungal Growth on a Solid Substrale with a Soluble Carbon Source", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, พิมพ์เกษม สุ่มอิ่ม และศุภมาส อรุณโรจนวุฒิ, 2550, "ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายไลโคปีนจากกากมะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 316.
นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2550, "ผลของระยะเวลาการลวกและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 461.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, ณิชา หิรัญประทีป และนวพร ถิระพงศ์, 2550, "Relationship between Rheological Properties of Rice Flour and Qualities of Vermicelli", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
สุรีวรรณ ราชสม และมณฑิรา นพรัตน์, 2549, "ผลของความขรุขระของถังหมุนที่มีต่อการขึ้นรูปของเม็ดสาคู", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 28.
ศนิ จิระสถิตย์, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2549, "ผลของระดับการเกิดเจลาติไนซ์ของข้าวต่อการเจิรญและการสังเคราะห์รงควัตถุของ Monascus purpureus", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 169.
อรอนงค์ นราสุวรรณ, มณฑิรา นพรัตน์ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2549, "Effects of Salt and Whey Protein Concentrate on Rheological Properties of Tapioca Starch", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 3.
พงศ์พงา จางบัว, อนันต์ ทองทา, มณฑิรา นพรัตน์, กอบกุล เหล่าเท้ง และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Y-Linolenic Acid Production by Solid State Fermentation of Mucor rouxii Using Soy Bean Pulp", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 205.
ญาณี ศรีมารุต, อนันต์ ทองทา, มณฑิรา นพรัตน์, ฐิตาภา สมิตินนท์ และรุจ วัลยเสวี, 2548, "Mathematical Model for Predicting Fermentation Rates of Nham using Lactobacillus plantarum", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 193.
อรอนงค์ นราสุวรรณ, รชตะ โพธิ์กระจ่าง, ธนิน สุขผุย, รัชนีพร อ้ายตั้ง, มณฑิรา นพรัตน์ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2548, "ผลของแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้าต่อคุณภาพของข้าวเกรียบพื้นบ้านของไทย", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
มนตรี เกิดพรม, พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ, เพชร พิมพาภรณ์, มณฑิรา นพรัตน์ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2548, "Effects of Magnetic Field on the Quality of Frozen Chicken Meat", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, สุพรรษา หุตินันท์, สรัญญา เกิดชนะ และธัญญารัตน์ เตชะทรัพย์, 2548, "ผลของสภาวะการอบแห้งเผือกต่อคุณสมบัติทางกายภาค เคมี และรีโอโลจี", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
เสาวคนธ์ พิทักษ์ศุริยะราช, แสงจันทร์ แซ่เอี๊ยว, ปิยะพร เสถียรภัทรธานี, มณฑิรา นพรัตน์ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2547, "Kinetics of Gelatinization of Rice", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, นฤมล สืบสายสิงห์ และวาสนา เอกสุวรรณเจริญ, 2547, "ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาปลาตาหวานในน้ำแข็งต่อสมบัติของโซลและลูกชิ้นปลา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, สุพรรณา หุตินันท์, สรัญญา เกิดชนะ และธัญญารัตน์ เตชะทรัพย์อมร, 2547, "ผลของสภาวะการอบแห้งเผือกต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และรีโอโลจีของแป้งเผือกที่ได้จากกรรมวิธีโม่แห้ง", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P5-03.
ชนิกาญจน์ การทหาร, อนันต์ ทองทา, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และเยาวภา ไหวพริบ, 2547, "ผลของการเคลือบผิวส้มโชกุนด้วยไคโตซานต่อการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 238-239.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, กฤษฎา เรืองเดช, วาสนา พาพันธ์ และอำนวย เลิศรุ่งพาณิชย์, 2546, "คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำนมถั่วเหลืองคืนรูปที่ได้จากวิธีการบดละเอียด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 242-250.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, กฤษฎา เรืองเดช, วาสนา พาพันธ์ และอำนวย เลิศรุ่งพาณิชย์, 2546, "สมบัติทางกายภาพของน้ำนมถั่วเหลืองผงและคืนรูปที่ผ่านกรรมวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 393-399.
วศินา ทาเขียว, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Diffusion of Salt in Fish during Salting Process", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 207.
วราภรณ์ พันธ์ครุฑ, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Study of the Coated Tangerines with Different Coating for Storage Prolonging", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 210.
วิภาพร ดวงจรัส, สุกัญญา นนทคำจันทร์, อรอุมา เหงี่ยมครบุรี, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2545, "คุณสมบัติของเลือดไก่ผงและพลาสมาผงที่ได้จากกระบวนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 445-453.
คงพันธ์ จิรวงศาโรจน์, อนันต์ ทองทา, มณฑิรา นพรัตน์ และจินดารัตน์ พิมพ์สมาน, 2544, "Modeling Heat Transfer during Solid State Fermentation in Rotating Drum Bioreactor: Paramater Estimation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 360.
วาฑิต ชนัศรุติพันธ์, มณฑิรา นพรัตน์, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และอนันต์ ทองทา, 2544, "Effect of Substrate Moisture Content on Kinetics of Growth and Protease Production from Aspergillus oryzae by Solid State Fermentation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 361.
โศรยา แสนเมือง, มณฑิรา นพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และทิพาพร อยู่วิทยา, 2543, "Kinetics of Steamed Bun Dough Leavening from Yeast Fermentation", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
Nopharatana, M., Howes, T. and Michell, D.A., 1999, "Modelling Fungal Growth on a Solid Substrate with a Soluble Carbon Source", Paper submitted to The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999, Phuket, Thailand.

return topic