รศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศกร
Naruemon Wattanapongsakorn (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9089 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : naruemon@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้า - University of Pittsburgh อเมริกา
2538 ปริญญาโท M.Eng. วิศวกรรมไฟฟ้า - The George Washington University อเมริกา
2537 ปริญญาตรี B.Eng. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- The George Washington University อเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Digital Embedded System Modeling
   - Optimization Algorithms
   - Software Fault-tolerant Techniques
   - Statistical Analysis of System Reliability
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาโครงสร้างระบบฝังตัวที่ทนต่อความผิดพร่อง สำหรับระบบที่เชื่อถือได้ และมีส่วนซ้ำซ้อนที่เหมาะสมที่สุด (ระยะที่ 2) [มจธ.44-45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึกเพื่อความเชื่อถือได้และมีส่วนซ้ำซ้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบฝังที่มีตัวความสัมพันธ์ในความขัดข้อง [สกว.44-45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและการหาแบบที่เหมาะสมที่สุดของระบบเครือข่ายแบบไร้สายโดยคำนึงถึงความเชื่อถือได้และคุณภาพของการบริการ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] - หัวหน้าโครงการ
การตรวจจับการบุกรุกบนเครือข่ายโดยใช้วิธีการแบบลูกผสม (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน 51-52] 2553 หัวหน้าโครงการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและสังเคราะห์เครือข่าย (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน 52-53] 2554 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
วิธีการแก้ปัญหาที่มีหลายวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ หัวหน้าโครงการ
การตรวจจับการบุกรุกและการรบกวนบนเครือข่ายแบบทันที หัวหน้าโครงการ
การคัดกรองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากพฤติกรรมของผู้ส่งจดหมาย หัวหน้าโครงการ
การควบคุมการเข้าถึงเว็บไซด์ต่างๆโดยพิจารณาเนื้อหาในเว็บไซด์ หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sangkatsanee, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2011, “Practical Real-Time Intrusion Detection using Machine Learning Approaches”, Computer Communications, Vol. 34, No.18, pp. 2227-2235. (December 1)
Leesutthipornchai, P., Charnsripinyo, C., and Wattanapongsakorn, N., 2010, "Solving Multi-objective Routing and Wavelength Assignment in WDM Network using Hybrid Evolutionary Computation Approach", Computer Communications, Vol. 33, No. 18, pp. 2246-2259. (December 15)
Prommak, C. and Wattanapongsakorn, N., 2008, "Network Design and Optimization for Quality of Services in Wireless Local Area Networks using Multi-Objective Approach", WSEAS Transactions on Communications, Vol. 7, No. 8, August, pp. 827-836.
Taboada, H.A., Baheranwala, F., Coit, D.W., and Wattanapongsakorn, N., 2007, "Practical Solutions for Multi-objective Optimization: An Application to System Reliability Design Problems", Reliability Engineering and System Safety (RESS), Vol. 92, No.3, March, pp.314-322.
Wattanapongsakorn, N. and Coit, D.W., 2007, "Fault-tolerant Embedded System Design and Optimization Considering Reliability Estimation Uncertainty", Reliability Engineering and System Safety (RESS), Vol. 92, No. 4, April, pp. 395-407.
Coit, D.W., Jin, T., and Wattanapongsakorn, N., 2004, "System Optimization Considering Component Reliability Estimation Uncertainty: A Multi-Criteria Approach", The IEEE Transactions on Reliability, Vol. 53, No. 3, September, pp. 369-380.
Wattanapongsakorn, N. and Levitan, S.P., 2004, "Reliability Optimization Models for Embedded Systems with Multiple Applications", The IEEE Transactions on Reliability, Vol. 53, No. 3, September, pp. 406-416.
Achalakul, T., and Wattanapongsakorn, N., 2004, "Performance and Reliabiligy Modeling for a Parallel Image Fusion System", Mathematical and Computer Modelling, Vol. 39, No. 1, January, pp. 61-73.
Book series (Conference Paper)
Prommak, C. and Wattanapongsakorn, N., 2010, "Heuristic Approaches to the Multi-objective Network Design and Optimization for Wireless Data Networks", Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 6294, August 2010, pp. 398-410.
วารสารระดับประเทศ
Terapasirdsin, A., Rotach, W.F., Wattanapongsakorn, N., and Madden, P.H., 2010, “A Modified Edge Removal Stiener Tree Heuristic for Global Routing in VLSI Design”, ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 8, No.2.
รสวรรณ บุพศิริ และนฤมล วัฒนพงศกร, 2547, "การวางอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมที่สุดในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความสูญเสียเมื่อไฟดับ ราคาตลอดอายุการใช้งาน และดัชนีความเชื่อถือได้", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 299-320.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sangkatsanee, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2011, “Classifying Network Attack Types with Machine Learning Approach”, The 7th International Conference on Networked Computing (INC 2011), September 26-28, Gumi, Korea.
Ngamwitthayanon, N. and Wattanapongsakorn, N., 2011, “Fuzzy-ART in Network Anomaly Detection with Feature-Reduction Dataset”, The 7th International Conference on Networked Computing (INC 2011), September 26-28, Gumi, Korea.
Sooktip, T., Wattanapongsakorn, N., and Coit, D.W., 2011, “System Reliability Optimization with k-out-of-n Subsystems and Changing k”, The 9th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS 2011), June 12-16, Guizhou Hotel, Guiyang, China.
Sooktip, T., Wattanapongsakorn, N., and Coit, D.W., 2011, “System Reliability Optimization with Constraints k-out-of-n Redundancy”, 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability (ICQR 2011), September 14-17, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand.
Leesutthipornchai, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2011, “Multi-Objective Traffic Grooming for Survivable Network Design”, 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability (ICQR 2011), September 14-17, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand.
Aguirre, O., Taboada, H., Coit, D.W., and Wattanapongsakorn, N., 2011, “Multiple Objective System Reliability Post-Pareto Optimality Using Self Organizing Trees”, 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability (ICQR 2011), September 14-17, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand.
Tirapraserdsin, A. and Wattanapongsakorn, N., 2010, “Crosstalk Avoidance in VLSI Design Using Signal Transition”, The 10th International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2010), October 26-29, Meiji University, Tokyo, Japan.
Sarnsuwan, N., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2010, “Real-time Internet Worm Detection using Feature Extraction and Data Mining Approaches”, The 4th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintainability Modeling (APARM 2010), December 2-4, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.
Leesutthipornchai, P., Charnsripinyo, C., and Wattanapongsakorn, N., 2010, “Path Level Traffic Grooming Strategies for Mult-Objective Design in WDM Networks”, The 2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), May 19-21, The Empress Hotel Convention Centre, Chiang Mai, Thailand.
Naksomboon, S., Charnsripinyo, C., and Wattanapongsakorn, N., 2010, “Considering Behavior of Sender in Spam Mail Detection with Machine Learning Techniques”, The 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2010), May 12-14, RamkhamhaengUniversity, Bangkok, Thailand.
Leesutthipornchai, P., Charnsripinyo, C., and Wattanapongsakorn, N., 2010, “Multi-Objective Traffic Grooming in WDM Network using NSGA-II Approach”, The IEEE International Conference on Networked Computing, May 11-13, Gyeongju Hilton, Gyeongju, Korea.
Sarnsuwan, N., Charnsripinyo, C., and Wattanapongsakorn, N., 2010, “A New Approach for Internet Worm Detection and Classification”, The IEEE International Conference on Networked Computing, May 11-13, Gyeongju Hilton, Gyeongju, Korea.
Naksomboon, S., Charnsripinyo, C., and Wattanapongsakorn, N., 2010, “Considering Behavior of Sender in Spam Mail Detection”, The IEEE International Conference on Networked Computing, May 11-13, Gyeongju Hilton, Gyeongju, Korea.
Leesutthipornchai, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2009, "Multi-Objective Routing Wavelength Assignment in WDM Network using SPEA2 approach”, The 9th International Symposium on Communication and Information Technology 2009 (ISCIT 2009), September 28-30, Songdo-iFEZ ConvensiA, Incheon, Korea, pp. 22-27.
Komviriyavut, T., Sangkatsanee, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2009, “Network Intrusion Detection and Classification with Decision Tree and Rule Based Approaches”, The 9th International Symposium on Communication and Information Technology 2009 (ISCIT 2009), September 28-30, Songdo-iFEZ ConvensiA, Incheon, Korea.
Leesutthipornchai, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2009, "Multi-Objective Design for Routing Wavelength Assignment in WDM Networks", The 1st International Workshop on Networks & Communications (NeCoM-2009), June 30-July 2, Beijing Friendship Hotel, Beijing, China.
Ngamwitthayanon, N., Wattanapongsakorn, N., and Coit, D.W., 2009, "Investigation of Fuzzy Adaptive Resonance Theory in Network Anomaly Intrusion Detection", The 6th International Symposium on Neural Networks (ISNN 2009), May 26-29, Ramada Plaza Optics Valley Hotel, Wuhan, China.
Sangkatsanee, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2009, "Network Intrusion Detection with Artificial Neural Network, Decision Tree and Rule Based Approaches", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), May 13-15, Laguna Beach Resort, Phuket, Thailand.
Leesutthipornchai, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2009, "Routing Wavelength Assignment in WDM Networks with Maximum Communication Demand", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), May 13-15, Laguna Beach Resort, Phuket, Thailand.
Tirapraserdsin, A. and Wattanapongsakorn, N., 2009, "Crosstalk Aware Global Router in VLSI Design", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), May 13-15, Laguna Beach Resort, Phuket, Thailand.
Puapan, P., Dechkulpornsiri, D., Wattanapongsakorn, N., and Jewajinda, Y., 2008, "Development of a Thai Language Embedded Software Set for T-Engine Embedded System", The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2008), February 27-29, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 40-43.
Srisupa, C., Tansakul, P., Wattanapongsakorn, N., and Jewajinda, Y., 2008, "Middleware and Game Application Development for T-Engine Embedded System", The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2008), February 27-29, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 52-55.
Sangkatsanee, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2008, "A Simplified KDD Intrusion Detection With Artificial Neural Networks", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 151.
Ngamwitthayanon, N., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2008, "Multi-Stage Network-Based Intrusion Detection System Using Back Propagation Neural Networks", Asian International Workshop on Advanced Reliability Modeling (AIWARM 2008), October 23-25, Evergreen Laurel Hotel, Taichung, Taiwan, pp. 609-619.
Leesuthipornchai, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2008, "Efficient Design Techniques for Reliable Wireless Backhaul Networks", International Symposium on Communications and Information Technologies 2008 (ISCIT 2008), October 21-23, Don Chanh Palace Hotel, Vientiane, Lao PDR, pp. 22-27.
Leesuthipornchai, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2008, "Providing Network Restoration in Wireless Backhaul Network Design Using genetic Algorithm", Asian International Workshop on Advanced Reliability Modeling (AIWARM 2008), October 23-25, Evergreen Laurel Hotel, Taichung, Taiwan, pp. 56-63.
Charnsripinyo, C., Leesutthipornchai, P., and Wattanapongsakorn, N., 2008, "Providing Fault Tolerance in Wireless Backhaul Network Design with Path Restoration", The IEEE International Conference on Availability, Reliability and Security, March 4-7, Barcelona, Spain.
Espiritu, J.F., Coit, D.W., and Wattanapongsakorn, N., 2007, "Component Replacement Models for Electricity Transmission and Distribution Systems", The 5th International Conference on Quality and Reliability (ICQR 2007), November 5-7, Imperial Maeping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 277-282.
Taboada, H.A., Coit, D.W., and Wattanapongsakorn, N., 2007, "Recent Developed Evolutionary Algorithms for the Multi-Objective Optimization of Design Allocation Problems", The 5th International Conference on Quality and Reliability (ICQR 2007), November 5-7, Imperial Maeping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 337-342.
Leesutthipornchai, P., Wattanapongsakorn, N., and Charnsripinyo, C., 2007, "Cellular Wireless Network Design with Reliability Consideration", The 5th International Conference on Quality and Reliability (ICQR 2007), November 5-7, Imperial Maeping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 310-315.
Leesutthipornchai, P. and Wattanapongsakorn, N., 2007, "Cellular Wireless Network Design with Genetic Algorithm", The 2007 ECTI International Conference (ECTI-CON 2007), May 9-12, Chiang Rai, Thailand, pp. 1163-1166.
Tangprasert, E. and Wattanapongsakorn, N., 2006, "Multi-Objective Design and Optimization of Outdoor Wireless LAN System", The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2006), July 10-13, Chiang Mai, Thailand.
Suteeca, K. and Wattanapongsakorn, N., 2006, "Reliability Optimization of Communication Network Design Using Genetic Algorithm", The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2006), July 10-13, Chiang Mai, Thailand.
Ngamwithayanon, N. and Wattanapongsakorn, N., 2006, "Reliable Network Infrastructure Design for Education System", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 99-104.
Jintagosonwit, P., Jintagosonwit, P., and Wattanapongsakorn, N., 2005, "Optimization of Distributed Control Center Locations on Electrical Distribution System", The 2nd CIGRE/IEEE PES Symposium "Congestion Management in a Market Environment", October 5-7, San Palacio Del Rio Hilton, San Antonio, Texas, USA.
Jintagosonwit, P. and Wattanapongsakorn, N., 2005, "Optimal Feeder-Switches and Pole-Mounted RTUs Relocation on Electrical Distribution System Considering Load Profile", The 18th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2005), June 6-9, Turin, Italy.
Methanavyn, D. and Wattanapongsakorn, N., 2005, "Hierarchical and Hybrid Fault-Tolerant Software System Design", International Conference on Simulation and Modeling 2005 (SIMMOD 2005), January 17-19, The Rose Garden Aprime Rosort, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 179-186.
Terapasirdsin, A. and Wattanapongsakorn, N., 2005, "Floorplan Design for Wiring Length Minimization in ULSI Chip using Simulated Annealing", International Conference on Simulation and Modeling 2005 (SIMMOD 2005), January 17-19, The Rose Garden Aprime Rosort, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 106-112.
Ungurawanich, N. and Wattanapongsakorn, N., 2005, "Wireless LAN System Design and Optimization Considering Average Path Loss Minimization", International Conference on Simulation and Modeling 2005 (SIMMOD 2005), January 17-19, The Rose Garden Aprime Rosort, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 113-119.
Jirakittayakorn, P., Wattanapongsakorn, N., and Coit, D., 2004, "Mathematical Estimation Models for Hardware and Software Fault Tolerant System", The 2004 Asian International Workshop on Advanced Reliability Modeling (AIWARM 2004), August 26-27, Hiroshima, Japan, pp. 221-228.
Methanavyn, D. and Wattanapongsakorn, N., 2004, "Software System Reliability Design Considering Hybrid Fault Tolerant Software Architectures", The 2004 Asian International Workshop on Advanced Reliability Modeling (AIWARM 2004), August 26-27, Hiroshima, Japan, pp. 325-332.
Charnsripinyo, C. and Wattanapongsakorn, N., 2004, "A Model for Reliable Wireless Access Network Topology Design", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.
Wattanapongsakorn, N. and Coit, D.W., 2003, "Analysis of Fault-Tolerant Software Systems with Estimated Component Reliability", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 295-299.
Luansritisakul, Y., Achalakul, T., and Wattanapongsakorn, N., 2003, "Library Prototype for Reliable Distributed System", The European Safety and Reliability Conference (ESREL 2003), June 15-18, Maastricht, The Netherlands, pp. 1047-1052.
Ramirez-Marquez, J., Coit, D.W., and Wattanapongsakorn, N., 2003, "Optimal Redundancy Allocation for Systems Considering Common-cause Failures", The European Safety and Reliability Conference (ESREL 2003), June 15-18, Maastricht, The Netherlands, pp. 1295-1300.
Wattanapongsakorn, N. and Coit, D.W., 2003, "Optimizing Software System Design with Recovery Blocks Considering Reliability Estimation Uncertainty", The European Safety and Reliability Conference (ESREL 2003), June 15-18, Maastricht, The Netherlands, pp. 1671-1678.
Jintagosonwit, P. and Wattanapongsakorn, N., 2003, "Optimizing Feeder-Switch Relocation on Electrical Distribution System Considering Outage Cost and Life Cycle Cost", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 1390-1393.
Bupasiri, R., Wattanapongsakorn, N., Hokierti, J., and Coit, D.W., 2003, "Optimal Electric Power Distribution System Reliabiliby Indices using Binary Programming", Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), January 27-30, Florida, USA., pp. 556-561.
Achalakul, T. and Wattanapongsakorn, N., 2002, "Reliability Model for Distributed Remote Sensing Application", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 293-296.
Bupasiri, R., Wattanapongsakorn, N., and Hokierti, J., 2002, "Protective Devices Allocation Optimization for Electrical Distribution System", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 433-436.
Jirapummin, C., Wattanapongsakorn, W., and Kanthamanon, 2002, "Hybrid Neural Networks for Intrusion Detection System", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 928-931.
Wattanapongsakorn, N., 2001, "Reliability Optimization for Software Systems With Multiple Applications", The 12th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), November 27 - December 1, Hong Kong.
Wattanapongsakorn, N., 2001, "On Optimizing the Reliability of Fault-tolerant Embedded System Employing Mixed Redundant Architectures", The 5th International Conference on Reliability, Maintainability & Safety (ICRMS), August 27-31, Dalian, China, Vol. 2, pp. 823-831.
Wattanapongsakorn, N., and Levitan, S. P., 2001, "Reliability Optimization Models for Fault-Tolerant Distributed Systems", IEEE 2001 Annual Reliability and Maintainability Symposium, January 22-25, Philadelphia, Pennsylvania, USA, pp. 193-199.
Wattanapongsakorn, N. and Levitan, S. P., 2000, "Integrating Dependability Analysis into the Embedded System Design Process", Ph.D. Forum at Design Automation Conference (DAC 2000), June 5-8, Los Angeles, CA.
Wattanapongsakorn, N. and Levitan, S. P., 2000, "Integrating Dependability Analysis into Distributed System Design Process", The IEEE Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), January 24-27, Los Angeles, CA.
Chiarulli, D.M., Levitan, S. P., Paige Derr, Menon, R., Wattanapongsakorn, N., 1999, "Multichannel Optical Interconnections using Imagaing Fiber Bundles”,OSA Spring Topical Meeting on Optics in Computing (OC99), April 12-16, Aspen, CO, pp. 112-114.
Chiarulli, D.M., Levitan, S. P., Menon, R. P., Wattanapongsakorn, N., 1998, "Super Scalar Processor using Chip Level Optical Interconnections", IEEE/OSA International Topical Meeting on Optics in Computing (OC98), June 17-20, Brugge, Belgium.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ภูริวิทย์ แสงกาศนีย์, นฤมล วัฒนพงศกร และเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ, 2552, "Real-time Intrusion Detection and Classification", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 140-144.
นฤบดี สารสุวรรณ, นฤมล วัฒนพงศกร และเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ, 2552, "Internet Worm Detection and Classification with Data Mining Approaches", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 150-155.
ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย, นฤมล วัฒนพงศกร และเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ, 2552, "Solving Multi-Objective Routing and Wavelength Assignment in WDM Network using NSGA-II Approach", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 134-139.
ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย, นฤมล วัฒนพงศกร และเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ, 2552, "Multi-Objective Optimization Techniques Based on Genetic Algorithm", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 276-281.
ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย, นฤมล วัฒนพงศกร และเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ, 2550, "การประมวลผลการออกแบบ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย โดยใช้กริดคลัสเตอร์", งานสัมมนาวิชาการไทยกริด, 23-24 สิงหาคม, โรงแรมรามาการ์เด้น, กรุงเทพฯ.
นาวา งามวิทยานนท์ และนฤมล วัฒนพงศกร, 2549, "A Survey on Reliable Network Design Techniques", การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 25-26 มกราคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น.
วิโรจน์ พึ่งพระจิตร์ และนฤมล วัฒนพงศกร, 2545, "Reliability Optimization for Embedded Systems using Genetic Algorithm", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25, 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 72-76.
สิทธิพัฒน์ ศุภวรรณ์ และนฤมล วัฒนพงศกร, 2545, "A Hierarchical Design Process Framework for System Reliability Analysis", The 6th National Computer Science and Engineering Conference, 29-31 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 362-367.
ไชยวัฒน์ จิรภูมิมินทร์ และนฤมล วัฒนพงศกร, 2544, "Visual Intrusion Detection using Self Organizing Maps", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24, 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.
สิทธิบัตรที่ยื่นจด
   - วิธีการตรวจจับการบุกรุกบนเครือข่ายแบบทันที
return topic