ผศ.สาธิต จันทนปุ่ม
Satit Chanpum. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9188 โทรสาร 0-2872-9081 โทรสาร 0-2872-9180
E-mail Address : isatnpum@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2521 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - วิศวกรรมงานหล่อโลหะ
   - วิศวกรรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย : MT และ PT
   - โลหะวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาอิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้าแมงกานีส 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการเกิดโพลงอากาศในเหล็กกล้าสเตนเลส 2543 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการนำร่องการใช้โลหะแม่เพื่อลดขนาดของผลึกในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน [MTEC44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากระบวนการหลอมเหลวเศษอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1) : การศึกษาความเป็นไปได้ [MTEC44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแมกนีเซียมผสม [MTEC46] 2550 หัวหน้าโครงการ
การให้คำปรึกษาในการควบคุมปัจจัยการผลิตสำหรับการหล่อเหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลมเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ [ส.ยานยนต์46-47] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาโลหะผสมสำหรับการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดเพื่อใช้ในงานหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม [MTEC46] ผู้ร่วมโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Limmaneevichitr, C., Eidhed, W., and Chanpum, S., 2002, "Fading Mechanism of Grain Refinement in Aluminium-Silicon Alloy", The 7th International Conference on Manufacturing and Management PCM 2002, November 27 - 29, Bangkok, Thailand, pp. 580-585.
Limmaneevichitr, C., Saisiang, A., and Chanpum, S., 2002, "The Role of Grain Refinement on Hot Crack Susceptibiliby of Aluminum Alloy Permanent Mold Castings", The 65th World Foundry Congress, Gyeongju, Korea, pp. 473-479.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์, ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, สาธิต จันทนปุ่ม และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2548, "ผลกระทบร่วมของสแกนเดียมต่อการปรับสภาพเกรนละเอียดของอะลูมิเนียมด้วยโลหะผสมหลัก อะลูมิเนียม ไทเทเนียม โบรอน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 635-644.
สาธิต จันทนปุ่ม และสมาน โนนศรี, 2547, "จุดเสียในงานหล่อเครื่องประดับ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤศจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 12-1 ถึง 12-15.
ภัสสร เตชะเทวัญ, อัจฉรา ปรางค์ทอง, เล็ก ปิยะชาติวัฒนา, ชัยวัฒน์ สุขษาสุนี, ศราวุฒิ เอียงเป้, อนิรุทธิ์ สายเสีย, ประมาณ ภูสม่อย, ไชยยุทธ โพธิ์เจริญ, เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สาธิต จันทนปุ่ม และสมจิตร์ อัปมะโท, 2547, "กรณีศึกษาการจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์ในงานหล่ออะลูมิเนียมไฮเปอร์ยูเทคติก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤศจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 8-1 ถึง 8-14.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สาธิต จันทนปุ่ม, ประมาณ ภูสม่อย, ไชยยุทธ โพธิ์เจริญ และวิทยา เอียดเหตุ, 2546, "ผลของสตรอนเชียมและอัตราการเย็นตัวต่อโครงสร้างยูเทคติกของซิลิคอนในงานหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด 356", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 687-694.
วิทยา เอียดเหตุ เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และสาธิต จันทนปุ่ม, 2545, "อิทธิพลของเหล็กต่อการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนหล่อเกรด 356", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, หน้า 649-656.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สาธิต จันทนปุ่ม, วิทยา เอียดเหตุ และ อนิรุทธิ์ สายเสียง, 2544, "การปรับสภาพเกรนให้มีประสิทธิภาพของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนเกรด 356 โดยใช้โลหะแม่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, จ.อุบลราชธานี, หน้า 422-429.

return topic