รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
Chaowalit Limmaneevichitr (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9188 โทรสาร 0-2872-9081
E-mail Address : chaowalit.lim@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรม
โลหการ
มหาวิทยาลัยแห่ง
มลรัฐวิสคอนซิน
อเมริกา
2536 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - วิศวกรรมงานเชื่อม
   - วิศวกรรมงานหล่อโลหะ
   - การศึกษาแบบจำลองกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค Flow visualization
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก 2537 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 2538 ผู้ร่วมโครงการ
Physical Simulation of Marangoni Convection in Simulated Weld Pools 2543 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการนำร่องการใช้โลหะแม่เพื่อลดขนาดของผลึกในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน [MTEC44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการหลอมเหลวเศษอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1) : การศึกษาความเป็นไปได้ [MTEC44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของผิวเคลือบที่มีผลต่อการสูญเสียอะลูมิเนียมในกระบวนการนำกระป๋องเครื่องดื่มมาหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สพช.นศ. 44] 2545 เมธีวิจัย
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ [MTEC46-47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแมกนีเซียมผสม [MTEC46] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การให้คำปรึกษาในการควบคุมปัจจัยการผลิตสำหรับการหล่อเหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลมเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (โครงการปี 46) [ส.ยานยนต์46-47] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การปรับปรุงสมบัติโลหะผสมอะลูมิเนียมโดยใช้สแกนเดียมเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการใช้เศษอะลูมิเนียมที่ปรับสภาพเกรนละเอียดมาหล่อใหม่ต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียด (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การให้คำปรึกษาในการลดของเสียของกระบวนการหล่อโลหะในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ [ส.ยานยนต์47] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาฟลักซ์เพื่อช่วยเพิ่มการซึมลึกของแนวเชื่อมในงานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทออสทิเนติคด้วยกรรมวิธีการเชื่อมแบบ GTAW [MTEC46] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโลหะผสมสำหรับการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดเพื่อใช้ในงานหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม [MTEC46] ผู้ร่วมโครงการ
การให้คำปรึกษาในการควบคุมปัจจัยการผลิตสำหรับการหล่อเหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลมเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ [ส.ยานยนต์46] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาอิทธิพลและประสิทธิภาพของการทำอินนอคคูเลชั่นในการหล่อเหล็กหล่อเทา [MTEC45-46] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาแนวโน้มของการการแตกร้าวในขณะร้อนในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนในแบบหล่อถาวร (ระยะที่ 2) [มจธ.44-45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Puparattanapong, K., Pandee, P., Boontein, S. and Limmaneevichitr, C., 2018, “Fluidity and Hot Cracking Susceptibility of A356 Alloys with Sc Additions”, Transactions of The Indian Institute of Metals, Vol. 71, No. 7, pp. 1583 – 1593.
Pandee, P. , Gourlay, C.M., Belyakov, S.A., Patakham, U., Zeng, G., and Limmaneevichitr, C., 2018, "AlSi2Sc2 intermetallic formation in Al-7Si-0.3Mg-xSc alloys and their effects on as-cast properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 731, pp. 1159-1170.
Suwannapreecha, C., Patakham, U., Pandee, P., and Limmaneevichitr, C., 2018, "New generation of eutectic Al-Ni casting alloys for elevated temperature services", Materials Science & Engineering A, Vol. 709, pp. 46-54.
Pandee, P., and Patakham, U., and Limmaneevichitr, C., 2017, "Microstructural evolution and mechanical properties of Al-7Si-0.3Mg alloys with erbium additions", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 728, pp. 844-853.
Chanyathunyaroj, K., Patakham, U., Kou, S., and Limmaneevichitr, C., 2017, "Microstructural evolution of iron-rich intermetallic compounds in scandium modified Al-7Si-0.3Mg alloys", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 692, pp. 865-875.
Tantiwaitayaphan, T., Pandee, P., and Limmaneevichitr, C., 2017, "Modification of beutectic Si in hypoeutectic Al-Si alloys with erbium addition", Key Engineering Materials, Vol. 718, pp. 139-142. [book series]
Puparattanapong, K. and Limmaneevichitr, C., 2016, "Effect of Scandium on Porosity formation in Al–6Si–0.3 Mg Alloys", Transactions of the Indian Institute of Metals, Vol. 69, No. 8, October, pp. 1587–1594.
Patakham, U., and Limmaneevichitr, C., 2014, "Effects of Iron on Intermetallic Compound Formation in Scandium Modified Al–Si–Mg Alloys", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 616, December, pp. 198-207.
Phromphong, P., Gourlay, C.M., Belyakov, S.A., Ozaki, R., Yasuda, H., and Limmaneevichitr, C., 2014, "Eutectic Morphology of Al-7Si-0.3Mg Alloys with Scandium Additions", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 45, No. 10, September, pp. 4549-4560.
Patakham, U., Kajornchaiyakul, J., and Limmaneevichitr, C., 2013, "Modification Mechanism of Eutectic Silicon in Al–6Si–0.3 Mg Alloy with Scandium", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 575, (25 October), pp. 273-284.
Patakham, U., Kajornchaiyakul, J., and Limmaneevichitr, C., 2012, "Grain Refinement Mechanism in An Al–Si–Mg Alloy with Scandium", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 542, (25 November), pp. 177-186.
Boontein, S., Srisukhumbovornchai, N., Kajornchaiyakul, J., and Limmaneevichitr, C., 2011, "Reduction in Secondary Dendrite Arm Spacing in Cast Aluminum Alloy A356 by Sb Addition”, International Journal of Cast Metals Research, Vol. 24, No. 2, April, pp. 108-112.
Kou, S., Limmaneevichitr, C., Wei, P. S., 2011, "Oscillatory Marangoni Flow: A Fundamental Study by Conduction-Mode Laser Spot Welding", Welding Journal, Vol. 90, supplement, December, pp. 229s-240s.
Prukkanon, W., Srisukhumbovornchai, N., and Limmaneevichitr, C., 2009, "Influence of Sc Modification on The Fluidity of an A 356 Aluminum Alloy", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 487, No. 1-2, pp. 453-457. (13 November)
Prukkanon, W., Srisukhumbovornchai, N., and Limmaneevichitr, C., 2009, "Modification of Hypoeutectic Al-Si Alloys with Scandium", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 477, No. 1-2, pp. 454-460. (May 27)
Limmaneevichitr, C., Pongananpanya, S., and Kajornchaiyakul, J., 2009, "Metallurgical Structure of A356 Aluminum Alloy Solidified under Mechanical Vibration: An Investigation of Alternative Semisolid Casting Routes", Materials and Design, Vol. 30, No. 9, October, pp. 3925-3930.
Boontein, S., Kajornchaiyakul, J., and Limmaneevichitr, C., 2008, "Effect of Alloying Element Antimony on Macrostructural and Microstructural Development in A356 Alloy Directionally Solidified under Unsteady-state Conditions", Journal of Materials Science and Technology, Vol. 24, No. 1, January, pp. 25-28.
Prukkanon, W., Chanpum, S., and Limmaneevichitr, C., 2008, "Effect of Sc on Precipitation Hardening of AlSi6Mg Alloy", Journal of Materials Science and Technology, Vol. 24, No. 1, January, pp. 17-20.
Kunnam, P. and Limmaneevichitr, C., 2008, "Effect of Process Parameters on Morphology and Grain Refinement Efficiency of TiAl3 and TiB2 in Aluminium Casting", Journal of Materials Science and Technology, Vol. 24, No. 1, January, pp. 54-56.
Limmaneevichitr, C. and Eidhed, W., 2003, "Novel Technique for Grain Refinement in Aluminum Casting by Al-Ti-B Powder Injection", Materials Science and Engineering A, Vol. 355, No. 1-2, 2003, pp. 174-179.
Limmaneevichitr, C. and Eidhed, W., 2003, "Fading Mechanism of Grain Refinement of Aluminum-silicon Alloy with Al-Ti-B Grain Refiners", Materials Science and Engineering A, Vol. 349, No. 1-2, pp. 197-206.
Limmaneevichitr, C. and Kou, S., 2000, "Visualization of Marangoni Convection in Simulated Weld Pools Containing a Surface-Active Agent", Welding Journal, Vol. 79, No. 11, November, pp. 324-s to 330-s.
Limmaneevichitr, C. and Kou, S., 2000, "Experiments to Simulate Effect of Marangoni Convection on Weld Pool Shape", Welding Journal, Vol. 79, No. 8, August, pp. 231-s to 237-s.
Limmaneevichitr, C. and Kou, S., 2000, "Visualization of Marangoni Convection in Simulated Weld Pools", Welding Journal, Vol. 79, No. 5, May, pp. 126-s to 135-s.
วารสารระดับประเทศ
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และวิทยา เอียดเหตุ, 2545, "ประสิทธิภาพและกลไกการเสื่อมสภาพของการใช้โลหะแม่ชนิด Al-Ti-B ในอะลูมิเนียม-ซิลิคอนผสมหล่อเกรด 356 ในการปรับสภาพเกรนละเอียด ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 359-372.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Eidhed, W., Limmaneevichitr, C., Tezuka, H., and Sato, T., 2006, "The Development of New Al-Mg-Si Alloys for Thixoforming", The 10th International Conference on Aluminum Alloys (ICAA-10), July 9-13, Vancouver, Canada, pp. 43-44.
Limmaneevichitr, C. and Eidhed, W., 2005, "Effect of Flux Compositions on Grain Refinement in Al-Si-Mg Alloy", Light Metals 2005, February 13-17, San Francisco, USA, pp. 1107-1110.
Limmaneevichitr, C., Eidhed, W., and Niyama, E., 2004, "Effects of Residual TiB2 and TiAl3 Nucleant on Grain-Refinement of Recycled Aluminum-Silicon Alloy Castings", The 9th International Conferences on Aluminium Alloys, August 2-5, Brisbane, Australia, pp. 576-581.
Eidhed, W. and Limmaneevichitr, C., 2003, "The Influence of Iron on Grain Refining Efficiency using Al-Ti-B in Al-Si Alloy Casting", The 8th Asian Foundry Congress, October 17-20, Bangkok, Thailand, pp. 293-300.
Limmaneevichitr, C., Sirichaivetkul, R., and Puparatanapong, K., 2003, "Effects of Decoating on the Fluidity and Aluminum Recovery in UBCs Recycling", The 8th Aluminium Cast House Technology Conference 2003, September 14-17, Brisbane, Australia, pp. 127-136.
Limmaneevichitr, C., Eidhed, W., and Chanpum, S., 2002, "Fading Mechanism of Grain Refinement in Aluminium-Silicon Alloy", The 7th International Conference on Manufacturing and Management PCM 2002, November 27 - 29, Bangkok, Thailand, pp. 580-585.
Limmaneevichitr, C., Saisiang, A., and Chanpum, S., 2002, "The Role of Grain Refinement on Hot Crack Susceptibility of Aluminum Alloy Permanent Mold Castings", The 65th World Foundry Congress, Gyeongju, Korea, pp. 473-479.
Limmaneevichitr, C. and Kou, S., 2001, "Flow Visualisation Demonstrating Surface-tension Driven Convection in the Weld Pool", The 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education, February 7-10, Bangkok, pp. 383-386.
Limmaneevichitr, C. and Kou, S., 2000, "Flow Visualization of Marangoni Convection in Simulated Weld Pools", 2000 AWS Convention, Chicago, Illinois, April 25-27.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2556, “ผลกระทบของธาตุสตรอนเทียมและสแกนเดียมต่อการเกิดโพรงหดตัวในการหล่อหลอมอะลูมิเนียมผสมหล่อ”, การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 24-25 ตุลาคม, พีช ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าวนาง) จ.กระบี่.
วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์, ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, สาธิต จันทนปุ่ม และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2548, "ผลกระทบร่วมของสแกนเดียมต่อการปรับสภาพเกรนละเอียดของอะลูมิเนียมด้วยโลหะผสมหลัก อะลูมิเนียม ไทเทเนียม โบรอน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 635-644.
ศุภฤกษ์ บุญเทียร, จุลเทพ ขจรไชยกูล, ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2548, "อิทธิพลของธาตุที่ละลายได้น้อยในอะลูมิเนียมและปัจจัยการแข็งตัว ต่อระยะห่างระหว่างแขนเดนไดร์ททุติยภูมิในอะลูมิเนียมหล่อเกรด A356", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 144-153.
ณัฐพล เชาวนนทปัญญา, เมธินี มุกดาสิริ และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2548, "การอบคืนสภาพอะลูมิเนียมผสมรีดเกรด 6061-T6 หลังจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง", การประชุมประจำปี สวทช. 2548, 27-30 มีนาคม, ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จ.ปทุมธานี.
อิทธิพล เดี่ยววณิชย์, เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, จูน เจริญเสียง, พรกมล มานะกิจ และจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์, 2547, "แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤศจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 2-1 ถึง 2-7.
ภัสสร เตชะเทวัญ, อัจฉรา ปรางค์ทอง, เล็ก ปิยะชาติวัฒนา, ชัยวัฒน์ สุขษาสุนี, ศราวุฒิ เอียงเป้, อนิรุทธิ์ สายเสีย, ประมาณ ภูสม่อย, ไชยยุทธ โพธิ์เจริญ, เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สาธิต จันทนปุ่ม และสมจิตร์ อัปมะโท, 2547, "กรณีศึกษาการจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์ในงานหล่ออะลูมิเนียมไฮเปอร์ยูเทคติก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤศจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 8-1 ถึง 8-14.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ และฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล, 2547, "ผลของการกำจัดผิวเคลือบบนกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมด้วยกรรมวิธีทางความร้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤศจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 15-1 ถึง 15-16.
กานต์ วิรุณพันธ์, สมเดช อิงคะวะระ และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2547, "ทางเลือกใหม่ในการกำจัดไฮโดรเจนในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียมโดยใช้ก๊าซ R134a", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 64.
วิทยา เอียดเหตุ และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2546, "การปรับปรุงแบบหล่อถาวรเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ประสิทธิภาพในการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดในงานหล่ออะลูมิเนียม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 711-718.
วิทยา เอียดเหตุ, สุชาญชัย สิริวสุวรรษ, มงคล ชมภูเอก และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2546, "ผลกระทบของอุณหภูมิเทและการปรับสภาพโครงสร้าง Primary Silicon ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนชนิดไฮเปอร์ยูเทคติก", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 819-826.
กานต์ วิรุณพันธ์ และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2546, "การพัฒนาเตาหลอมสำหรับการหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 811-818.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สาธิต จันทนปุ่ม, ประมาณ ภูสม่อย, ไชยยุทธ โพธิ์เจริญ และวิทยา เอียดเหตุ, 2546, "ผลของสตรอนเทียมและอัตราการเย็นตัวต่อโครงสร้างยูเทคติกของซิลิคอนในงานหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด 356", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 687-694.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, 2545, "ผลกระทบของสีและผิวเคลือบบนกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมต่อปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมจากกระบวนการหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 641-648.
วิทยา เอียดเหตุ เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และสาธิต จันทนปุ่ม, 2545, "อิทธิพลของเหล็กต่อการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนหล่อเกรด 356", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า หน้า 649-656.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และอนิรุทธิ์ สายเสียง, 2545, "การวิเคราะห์ทางความร้อนและความสัมพันธ์ต่อการแตกร้าวขณะร้อนในงานหล่ออะลูมิเนียมผสมในแบบหล่อถาวร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 657-664.
ฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2545, "อิทธิพลของการกำจัดผิวเคลือบต่อความสามารถในการไหลของอะลูมิเนียมที่ได้จากการหลอมกระป๋องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 155-157.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สาธิต จันทนปุ่ม, วิทยา เอียดเหตุ และ อนิรุทธิ์ สายเสียง, 2544, "การปรับสภาพเกรนให้มีประสิทธิภาพของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนเกรด 356 โดยใช้โลหะแม่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, จ.อุบลราชธานี, หน้า 422-429.
วิชัย ประยูร, เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และพจมาน เตียวัฒนรัฐกาล, 2544, "กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพการผลิตชุดโครงเสริมกันชนหน้า", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, จ.อุบลราชธานี, หน้า 669-676.
รางวัลที่ได้รับ
    ปี 2536 ทุนรัฐบาลไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
    ปี 2544 ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม Charles H. Jennings Memorial Award จาก American Welding Society
    ปี 2547 รางวัลชมเชย การนำผลงานวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ดีเลิศ ประจำปี 2547-48
    เรื่อง การพัฒนาเตาหลอมสำหรับการหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อน
    ปี 2555 ผลงานวิจัยดีเด่นที่สร้างความเข้าใจในโลหะวิทยาของกระบวนการเชื่อม รางวัล Warren F. Savage Memorial Award จาก American Welding Society
return topic