ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
Chaiyuth Chinnarasri (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9136-7 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : chaiyuth.chi@kmutt.ac.th, cckmutt@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก D.Eng. Integrated Water Res. Management - Asian Institute of Technology ไทย
2533 ปริญญาโท M.Eng. Water Resources Engineering - Asian Institute of Technology ไทย
2528 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Hydraulic and Mathematical Model of Open-Channel Flow
   - Modeling of Embankment Breaching Processes
   - Characteristics of Tsunami Run-Up and Wave Characteristics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน กรณีศึกษาการเกิดน้ำท่วมที่หาดใหญ่ จ.สงขลา (ระยะที่ 1-2) [มจธ.44-45] 2546 หัวหน้าโครงการ
แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับทำนายชลภาพการหลากไหลและการกัดเซาะผ่านช่องแตกของเขื่อนดินที่มีเนื้อเดียวกันตลอด [หมวดเงินอุดหนุน45] 2548 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาจากการทดลองของสภาพการไหลในรางขั้นบันไดแบบความชันย้อนกลับ [สกว.ร่วมทบวง 45] 2548 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรืออำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม [กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี] 2549 หัวหน้าโครงการ
การทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขยายขนาดของช่องแตกกับอัตราการไหลผ่านช่องแตกของทำนบดินบนพื้นที่ภูเขา [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 หัวหน้าโครงการ
การประเมินศักยภาพพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [สกวและสนพ.] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาจากทดลองของการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของคลื่นสึนามิ ที่มีความเข้มข้นของตะกอนสูง [รัฐบาลไทยและเอไอที] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บและบริการข้อมูลอุทกวิทยา [กรมทรัพยากรน้ำ] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับอาคารอพยพ และอาคารสาธารณะ ในเขตเสี่ยงภัยคลื่นยักษ์ระดับปานกลาง [กรมโยธาธิการและผังเมือง] 2550 หัวหน้าโครงการ
การประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังน้ำแบบน้ำทิ้งท้ายเขื่อนและ run-of-river [สกวและสนพ.] 2552 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาลักษณะเฉพาะของการไหลและการกัดเซาะด้านหลัง Bed Sills [สกอ.และสกว.] 2552 หัวหน้าโครงการ
การทวนสอบระบบตรวจจับสึนามิในห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ [รัฐบาลไทยและเอไอที] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี [หมวดเงินอุดหนุน 53] หัวหน้าโครงการ
ผลของความเข้มฝน กระแสน้ำ และแรงภายนอกต่อกระบวนการกัดเซาะและการอนุรักษ์น้ำ [สกว.52-54] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
กลศาสตร์แม่น้ำและกระบวนการธารน้ำ, ปีที่พิมพ์ 2550, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จำนวน 419 หน้า
วารสารวิชาการ
อนันต์ ปัจวิทย์, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และทวีชัย กาฬสินธุ์, 2549, "Deterioration Index of Earthen Dams During Earthquake", เสนาศึกษา, เล่มที่ 72, ตอนที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 66-77.
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, 2549, "ฝายขนาดเล็ก ชะลอน้ำไหลจากภูเขา..กำแพงป้องน้ำท่วม", เกียร์, ปีที่ 2,ฉบับที่ 12, ธันวาคม.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Ditthakit, P. and Chinnarasri, C., 2011, “Estimation of Pan Evaporation Coefficient using Neuro-Genetic Approach”, American Journal of Environmental Sciences, Vol. 7, No. 4, pp. 397-401.
Donjadee, S., Clemente, R.S., Tingsanchali, T., and Chinnarasri, C., 2010, "Effect of Vertical Hedge Interval of Vetiver Grass on Erosion on Steep Agricultural Lands", Land Degradation & Development, Vol. 21, No. 3, May-June, pp. 219-227.
Chinnarasri, C. and Saelim, A., 2009, “Semi-parametric Model of an Overtopped Dike Breach”, Water Management, Vol. 162, No. 4, August, pp. 289-296.
Tongkratoke, A., Chinnarasri, C., Pornprommin, A., Dechaumphai, P., and Juntasaro, V., 2009, “Non-linear Turbulence Models for Multiphase Recirculating Free-surface Flow over Stepped Spillways”, International Journal of computational Fluid Dynamics, Vol. 23, No. 5, June, pp. 401-409.
Chinnarasri, C., 2009, Closure to “Hydraulic characteristics of gabion-stepped weirs”, Journal of Hydraulic Engineering ASCE, Vol. 135, No. 10, pp. 872-873.
Ekphisutsuntorn, P., Wongwises, P., Chinnarasri, C., Humphries, U., and Vongvisessomjai, S., 2009, "A Study of the Relation of Wave Height and Erosion at Bangkhuntien Shoreline, Thailand", International Journal of Natural Sciences and Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 139-149.
Chinnarasri, C., Donjadee, S., and Israngkura, U., 2008, "Hydraulic Characteristics of Gabion-Stepped Weirs", Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 134, No. 8, August, pp. 1147-1152.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S., 2008, "Closure to "Flow Patterns and Energy Dissipation over Various Stepped Chutes" by Chaiyuth Chinnarasri and Somchai Wongwises", Journal of Irrigation and Drainage Engineering-Asce, Vol. 134, No. 1, January-February, p. 117.
Chinnarasri, C., Tingsanchali, T., and Banchuen, S., 2008, "Fields Validation of Two River Morphological Models on the Pasak River, Thailand", Hydrological Sciences Journal/Journal des Sciences Hydrologiques, Vol. 53, No. 4, August, pp. 818-833.
Chinnarasri, C. and Kositgittiwong, D., 2008, "Laboratory Study of Maximum Scour Depth Downstream of Sills", Water Management, Vol. 16, No. 5, October, pp. 267-275.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S., 2006, "Flow Patterns and Energy Dissipation over Various Stepped Chutes", Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 132, No. 1, January-February, pp. 70-76.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S., 2005, "Reply to the Discussion by S. Andrè, A.J. Schleiss, and J.L. Boillat on 'Flow regimes and Energy Loss on Chutes with Upward Inclined Steps'", Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 32, No. 4, pp. 787-787.
Chinnarasri, C., Jirakidlert, S., and Wongwises, S., 2004, "Embankment Dam Breach and its Outflow Characteristics", Civil Engineering and Environmental System, Vol. 21, No. 4, pp. 247-264.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S., 2004, "Flow Regimes and Energy Loss on Chutes with Upward inclined Steps", Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 31, No. 5, October, pp. 870-879.
Chinnarasri, C., Tingsanchali, T., Wongwises, S., 2004, "A Laboratory Study of Peak Discharge and Erosion Profile during Embankment Overtopping", Dam Engineering, Vol. 14, No. 4, February, pp. 233-256.
Chinnarasri, C., Tingsanchali, T., Weesakul, S., and Wongwises, S., 2003, "Flow Patterns and Damage of Dike Overtopping", International Journal of Sediment Research, Vol. 18, No. 4, December, pp. 301-309.
Chinnarasri, C., 2002, "Assessing the Flow Resistance of Skimming Flow on the Step Faces of Stepped Spillways", Dam Engineering, Vol. 12, No. 4, pp. 303-321.
Tingsanchali, T., and Chinnarasri, C., 2001, "Numerical Modelling of Dam Failure Due to Flow Overtopping", Hydrological Sciences Journal, Vol. 46, No. 1, February, pp. 113-130.
วารสารระดับประเทศ
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, เกรียงไกร ปอแก้ว, วชิรวิทย์ ยางไชย, สัจจะ เสถบุตร และภูริภัส สุนทรนนท์, 2557, "การวิเคราะห์ภารกิจขององค์กรด้านน้ำของรัฐในประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 361-387.
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, วราภรณ์ นาคสั้ว, สุทัศน์ วีสกุล และ Ole Mark, 2550, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, หน้า 7-18.
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, วรรณชัย บุตรทองดี และสุรไกร บานชื่น, 2550, "การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำจากการก่อสร้างท่าเรืออำเภอบ้านแพง นครพนม", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม- กุมภาพันธ์, หน้า 89-103.
ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ และชัยยุทธ ชินณะราศรี, 2549, "Experimental Investigation of Local Scouring Downstream of Bed Sills", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 131-143.
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, สมชาย ดอนเจดีย์ และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2547, "ความดันบนพื้นรางและความลึกของการไหลบนรางขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 1-7.
ทศพล จตุระบุล, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2547, "การสลายพลังงานและความเร็วท้ายรางบนรางขั้นบันไดแบบมีธรณีที่ปลายขั้น", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, หน้า 25-32.
สมชาย ดอนเจดีย์, ชัยยุทธ ชินณะราศรี, อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และทศพล จตุระบุล, 2547, "การไหลผ่านทางระบายน้ำล้นขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 81-93.
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, ทรงพล โนนสว่าง และเสรี ศุภราทิตย์, 2546, "การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมกับการพยากรณ์ระดับน้ำที่หาดใหญ่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 125-137.
Tingsanchali, T. and Chinnarasri, C., 1997, "Design of River Bank Protection Works, A Case Study of Mekong River", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 8, No. 2.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chinnarasri, C. and Pratoomchai, W., 2008, "Tsunami Simulation for Wave Run-Up in Phuket, Thailand", The 8th (2008) ISOPE Pacific/Asia Offshore Mechanics Symposium (ISOPE PACOMS-2008), November 10-14, The Asia Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 212-217.
Chinnarasri, C., Lukkunaprasit, P., Ruangrassamee, A., and Weesakul, S., 2008, “Laboratory Study of Tsunami Wave forces on Buildings at Phang-Nga Beach, Thailand”, The CBNU-BK21 and KMUTT International Symposium on The Sustainable Resource Recycling Technology Development in Environmental and Urban Engineering, February 11, Sanan Sumittra Meeting Room, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 1.1-1.7.
Chinnarasri, C., Sayompong, W., Weesakul, S., Kanok-Nukulchai, and Parnichkun, M., 2008, “Test of Tidal sensing unit for ATTA Tsunami Warning System”, The CBNU-BK21 and KMUTT International Symposium on The Sustainable Resource Recycling Technology Development in Environmental and Urban Engineering, February 11, Sanan Sumittra Meeting Room, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 1.28-1.36.
Chinnarasri, C. and Kositgittiwong, D., 2008, “Local Scour Phenomenon Downstream of Grade-control Structures”, The CBNU-BK21 and KMUTT International Symposium on The Sustainable Resource Recycling Technology Development in Environmental and Urban Engineering, February 11, Sanan Sumittra Meeting Room, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 1.44-1.51.
Patjawit, A., Chinnarasri, C., and Kanok-Nukulchai, W., 2008, “Dam Health Monitoring Based on Dynamic Properties”, GeoCongress 2008: The Challenge of Sustainability in the Geoenvironment Annual Congress of the Geo-Institute of ASCE, March 9-12, Sheraton New Orleans, New Orleans, Louisiana, United States, pp. 223-230.
Lukkunaprasit, P., Chinnarasri, C., Ruangrassamee, A., Weesakul, S., and Thanasisathit, N., 2008, “Experimental Investigation of Tsunami Wave Forces on Buildings with Openings”, The Solutions to Coastal Disasters Conference (COPRI - ASCE), April 13-16, Hawii, USA., pp. 1-12.
Exphisatsunthorn, P., Wongwises, P., Chinnarasri, C., and Humpries, U., 2007, "The Effect of Linda Storm to Wave Height at Bangkhuntien District, Thailand by using SWAN Model", The 4th Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society (AOGS 2007), July 31 - August 4, Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok.
Chinnarasri, C., Lukkunaprasit, P., Ruangrassamee, A., Warnitchai, P., and Weesakul, S., 2007, "Experimental Investigation of Wave Forces on Land Structures at Phang-Nga Beach, Thailand", The 4th Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society (AOGS 2007), July 31 - August 4, Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok.
Chinnarasri, C., Siripanichkorn, A., Sayompong, W., and Weesakul, S., 2006, "An Experimental Study of Tsunami Run-up on Mildly Sloped Beaches", The 5th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA2006), November 16-17, Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand, pp. 77-87.
Chinnarasri, C., Weesakul, S., Siripanichkorn, A., Sayompong, W., Laohasukpisal, N., Chokechairungrueng, S., and Korbenjawan, S., 2006, "Experimental Investigation of Solitary Wave Run-up on Mildly Sloped Beaches", The 6th General Assembly of Asian Seismological Commission 2006 (ASC 2006) and Symposium on Earthquake and Tsunami Disaster Preparedness and Mitigation, November 7-10, Siam City Hotel, Bangkok, Thailand.
Tingsanchali, T. and Chinnarasri, C., 2005, "Experimental Verification of A Dam Breaching Numerical Model due to Flow Overtopping", Waterpower XIV, Advancing Technology for Sustainable Energy, July 18-22, Hilton Austin, Austin, Texas, USA, pp. 1-14.
Chinnarasri, C. and Saelim, A., 2005, "A Model of Failure Stages of Overtopped Homogeneous Embankments", The 17th Canadian Hydrotechnical Conference, Hydrotechnical Engineering: Cornerstone of a Sustainable Environment, August 17-19, Edmonton, Alberta, Canada, pp. 549-556.
Chinnarasri, C., Seajuntra, S., and Mahavarakorn, V., 2003, "Experimental Investigation of Streambank Damage due to Large Seepage", International Symposium on Disaster Mitigation Basin-Wide Water Management, December 7-10, Niigata, Japan, pp. 308-314.
Chinnarasri, C., Jirakitlerd, S., and Wongwises, S., 2003, "Outflow through the Breach of Embankment Dams", The 23rd Annual United States Society on Dams Conference, April 14-18, South Carolina, USA, pp. 413-420.
Chinnarasri, C., Israngkura, U., and Chaturabul, T., 2003, "Energy Dissipation on Stepped Spillways with End Sill", The 4th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID4), April 3-5, Bangkok, Thailand, pp. B6-9 to B6-16.
Chinnarasri, C., Israngura, U., and Donjadee, S., 2003, "Energy Loss througy Stepped Gabion Spillways", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 436-441.
Chinnarasri, C., Israngura, U., and Chaturabul, T., 2003, "Energy Dissipation on Stepped Spillways with End-sill", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, p. 435.
Chinnarasri, C., Naksua, W., Weesakul, S., and Mark, O., 2002, "Improvement of Drainage Operational Scheme in Lowland Area of Bangkok", The 1st Asia-Pacific DHI Software Conference, June 17-18, Bangkok, Thailand.
Tingsanchali, T. and Chinnarasri, C., 1999, "Modeling of Dam Overflow and Dam Surface Erosion", Proceedings of the International Academy in Engineering Development and Scientific and Management Technology, November 8-12, Bangkok, Thailand.
Tingsanchali, T. and Chinnarasri, C., 1999, "Mathematical Model of Dam Surface Evolution Due to Flow Overtopping", Proceedings of the 1999 International Water Resources Engineering Conference, ASCE, August 8-11, Seattle, USA.
Tingsanchali, T. and Chinnarasri, C., 1997, "Design of Mekong River Bank Protection", Proceedings of the International Conference on Management of Landscapes Distributed by Channel Incision, Oxford, Mississippi, U.S.A., May, pp. 345-350.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อมรินทร์ ต้องกระโทก, อดิชัย พรพรหมินทร์, ชัยยุทธ ชินณะราศรี, เอกชัย จันทสาโร และวรางค์รัตน์ จันทสาโร, 2550, "การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับอาคารระบายน้ำล้นชนิดขั้นบันไดด้วยวิธีลาร์จเอ็ดดี", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
วรรณธมล สยมพงศ์, สุรไกร บานชื่น, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และสุทัศน์ วีสกุล, 2550, "การเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของคลื่นลูกเดี่ยวบนชายหาดลาดชันเดี่ยว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ ลากูน, จ.พิษณุโลก.
อดิชัย พรพรหมมินทร์ และชัยยุทธ ชินณะราศรี, 2550, "แบบจำลองการไหลหนึ่งมิติโดยใช้สมการ VERTICALLY AVERAGED AND MOMENT FLOW EQUATIONS", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 319-324.
ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ และชัยยุทธ ชินณะราศรี, 2549, "Experimental Investgation of Local Scouring Downstream of Bed Sills", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 331.
บุญหลง รอดแรงบุญ, ยุพา ชิดทอง, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และเสรี ศุภราทิตย์, 2548, "การพยากรณ์น้ำท่วมโดยแบบจำลอง ANFIS", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า WRE-263 ถึง WRE-268.
ชัยยุทธ ชินณะราศรี และอรุณ แซ่ลิ้ม, 2548, "แบบจำลองการแตกของเขื่อนดินจากสาเหตุน้ำไหลล้นสันเขื่อน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า WRE-228 ถึง WRE-233.
สมชาย ดอนเจดีย์, ทศพล จตุระบุล, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และอุดมศักดื อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2548, "ความดันบนขั้นและความเร็วท้ายรางของการไหลบนทางระบายน้ำล้นแบบกล่องตาข่ายและแบบมีธรณีที่ปลายขั้น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า WRE-204 ถึง WRE-209.
เสรี ศุภราทิตย์, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และทรงพล โนนสว่าง, 2544, "การพยากรณ์ระดับน้ำที่หาดใหญ่โดยโครงข่ายใยประสาทเทียม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้ง 1, 20-21 ธันวาคม, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Paper No. RE11, หน้า 1-6.
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, 2544, "Hydraulics of Skimming Flow on Stepped Spillways", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 20-21 ธันวาคม, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, จ.นนทบุรี, Paper No. HS 04.


return topic