ดร.บุณยพัต สุภานิช
ดร.บุณยพัต สุภานิช
Bunyaphat Suphanit (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9220-9 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : ibunanit@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. Process Integration University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) อังกฤษ
2537 ปริญญาโท M.Eng. Process Integration University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) อังกฤษ
2534 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Process Design and Synthesis
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการอัดไอทางกลในกระบวนการกลั่นแยกเพื่อนำสารกลับมาใช้ใหม่ [มจธ.44]
2545 หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้เครื่องแยกอนุภาคแบบไฮโดรไซโคลนกับการแยกน้ำออกจากสารละลายแป้งในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน46] 2548 หัวหน้าโครงการ
การทดสอบความดันลดและลักษณะในการไหลของของเหลวบนถาดของหอกลั่นแบบวาล์ว [หมวดเงินอุดหนุน49] 2551 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงการออกแบบถาดของหอกลั่นแบบวาล์วโดยใช้เทคนิค CFD [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การบูรณาการกระบวนการผลิตเอทานอลกับโรงงานน้ำตาลและโรงงานแป้งมันสำปะหลัง (โครงการปี 45) [วช.47] หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงเอทธานอลจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
บุญยพัต สุภานิช, สุทธิดา สาย และอรวรรณ วิวัฒนพงศ์พันธ์, 2544, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้เทคนิคการอัดไอทางกลในการกลั่นแยกเอธานอลจากสารละลายเอธานอลในน้ำ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 9-10 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.

return topic