รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
Pongpan Kaewtatip (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9117 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : pongpan.kae@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก D.Eng วิศวกรรม
เครื่องกล
Metal Forming Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2540 ปริญญาโท M.Eng วิศวกรรม
เครื่องกล
Metal Forming Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2537 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   1. Application of FEM in the field Metal Forming
   2. Application of Ultrasonic Vibration in the field of Metal Forming
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่น [MTEC44,46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ [ส.ไทย-เยอรมัน48-49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการดึงลวดดัดฟันโลหะผสมจำรูปหน้าตัดเหลี่ยม [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาด้านไตรบอโลยี [MTEC45-47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการดึงและสมรรถภาพในการดึงในกระบวนการดึงลวดของโลหะ หัวหน้าโครงการ
การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมของเครื่องจักรซีเอ็นซีในงานหัตถกรรม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดที่มีรัศมีที่มุมแตกต่างกัน [มจธ.45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
M. Murakawa, P. Kaewtatip and M. Jin, 2000, "Skin Pass Wire Drawing of Stainless Steel with Chlorine-free Lubricant with the aid of Ultrasonic Vibration", Transaction of NARMSI/SME, Volume XXVIII, pp.75-80.
M. Murakawa, P. Kaewtatip, and M. Jin, 1999, "Improving Ironing Performance using Dies Subjected to Ultrasonic Radial Vibration", Transaction of NARMSI/SME, Volume XXVII, pp. 37-42
วารสารระดับประเทศ
จิราพร ศรีประเสริฐ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การสึกหรอของผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD11 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มชนิดต่างๆ กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 1591-1598.
ณัฐ โรจน์กิตติชัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การพัฒนาสารหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD 11 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 33-42.
คมกริช ละวรรณวงษ์, พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกฤษณ์ ประสงค์เจริญ", 2550, "ชนิดของการเคลือบและปรับสภาพผิวแม่พิมพ์ที่มีผลต่อกรรมวิธีการลากขึ้นรูปลึกเหล็กกล้าไร้สนิม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 475-488.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการใช้สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมในงานดึงขึ้นรูปท่อทองแดง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 261-276.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2548, "Influences of Heat-Treatment Temperature on Drawing Capabilities of Ti-Ni-Cu SMA Wire", Chiangmai Journal of Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน, หน้า 529-534.
บพิธ บุปผโชติ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2548, "Optimum Heat Treatment Conditions for C45 Steel in Fine Blanking Process", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม-สิงหาคม, หน้า 551-562.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์, รัชนี ไพศาล และชาญยุทธ มะกา, 2548, "อิทธิพลของชนิดเหล็กเครื่องมือที่มีผลต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 169-182.
Hayashi, M., Jin, M., Kaewtatip, P., Noguchi, H., and Murakawa, M., 2001, "Proposal and Fundamental Experiments of a Wire Drawing Method using Bisected Dies Vibrated Ultrasonically and Transversally", Journal of Japan Society for Technology of Plasticity, Vol. 42, No. 489, pp. 88-92.
Kaewtatip, P., Jin, M., Takanishi, T., and Murakawa, M., 2000, "Relation between Drawing Tool Shape and Product Precision -Drawing Process of High-Precision Thin-Wall Tube Using Ultrasonically Vibrated Dies and Plugs", Journal of Japan Society for Technology of Plasticity, Vol. 41, No. 470, pp. 227-232. (*abs Japanese)
Kaewtatip, P., Jin, M., and Murakawa, M., 1999, "Improving Ironing Performance by Using Dies Subjected to Radial Vibration -A study of Ultrasonic Vibration Ironing Process I-", Journal of Japan Society for Technology of Plasticity, Vol.40, No.457, pp. 39-44 (*abs Japanese).
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chantharasenawong, C., Ruangjirakit, K., Kaewtatip, P., and Laoonual, Y., 2012, "A Preliminary Study of Impact of 2015 Inauguration of ASEAN Economic Community on the Growth of Thailand Electric Vehicle Industry", The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, September 26-27, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam, pp. 297-303.
Kaewtatip, P., Premanond, V., Khantachawana, A., Boonthongchan, N., Hato, R., and Koga, N., 2010, “Surface Quality Improvement of Ironed Aluminum Cups by using Surface-modified Tools”, The 25th Aachener Stahl Kolloquium - Metal Forming 2010, March 11-12, Eurogress Aachen, Germany, pp. 608-611.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., and Koga, N., 2010, “Evaluation of Ti-based Ceramic Coated Tools to Reduce Adhesion in U-channel Forming Process of High Strength Steel”, The 25th Aachener Stahl Kolloquium - Metal Forming 2010, March 11-12, Eurogress Aachen, Germany, pp. 829-832.
Kaewtatip, P., Prasitkhetkhan, N., Khantachawana, A., Premanond, V., Hato, R., Srisomroeng, B., and Koga, N., 2008, “Bendability and Forming Behavior of High Strength Steel in U Bending Operation”, International Conference on Technology of Plasticity (ICTP2008), September 7-11, Hotel Hyundai, Gyeongju, Korea, pp. 295-300.
Lawanwong, K., Premanond, V., Hato, R., Kaewtatip, P., and Khantachawana, A., 2008, “Exploring Wear Phenomenon on Tool for Blanking Hot Rolled and Cold Rolled Steel”, The 8th Asia-Pacific Conference on Materials Processing (8th APCMP), June 15-20, Guilin Royal Garden Hotel, Guilin-Guangzhou, China, pp. 75-79.
Kaewtatip, P., Premanond, V., Paisarn, R., and Phattrapornnan, C., 2005, "A Study on Deep Drawing of Square Boxes by Finite Element Method", The 8th Asian Symposium on Visualization (8ASV), May 23-27, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand, pp. 179-181.
Kaewtatip, P. and Khantachawana, A., 2004, "Influences of Heat Treatment Temperature on Drawing Capabilities of Ti-Ni-Cu SMA Wire", The International Conference on Smart Materials, December 1-3, Chiangmai, Thailand.
Prommul, K., Kaewtatip, P., and Arlai, T., 2004, "Investigation on the Influences of Cutting Parameters in CNC Machining of Rubber Wood with Integration of Neural Networks", The 2nd International Symposium on Wood Machining, July 5-7, Vienna, Austria, pp.123-129.
Premanond, V., Kaewtatip, P., Paisarn, R., Buttarach, S., and Koga, N., 2004, "Production of Magnesium Alloy Cup with Minimum Corner Radius", The 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Technology (ICAMT 2004), May 11-13, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 948-952.
Kaewtatip, P., Premanond V., and Chairatham, S., 2002, "Production of Precision Part using Combination Method of Piercing and Shaving Processes", The 7th International Pacific Conference on Manufacturing and Management, November 27-29, Bangkok, Thailand, pp. 976-981.
Paisarn, R., Premanond, V., Kaewtatip, P., and Koga, N., 2002, "Deep Drawing of Magnesium Alloy Sheets by Using Hard Thin Film Coated Tools", The 7th International Conference on Technology of Plasticity, October 27- November 1, Yokohama, Japan.
Premanond, V., Kaewtatip, P., and Passadee, N., 2002, "Investigation of Sheared Surface on Non-circular Part by Push Back Blanking Method", The 7th International Pacific Conference on Manufacturing and Mangaement, November 27-29, Bangkok, Thailand, pp. 1039-1044.
Jin, M., Kaewtatip, P., and Murakawa, M., 1999, "Utility of Ultrasonic Vibration Applied to Metal-Forming Processes", The 6th International Conference on Technology of Plasticity, pp. 2193-2198.
Murakawa, M., Kaewtatip, P., Jin, M., and Koga, N., 1999, "Determination of Optimum Working Parameters in Fine Blanking by Means of a FEM Code", The 6th International Conference on Technology of Plasticity, pp. 2207-2212.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อรรถวุฒิ ปรีชาชาญชัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2552, “อิทธิพลของชนิดวัสดุและช่องว่างแม่พิมพ์ที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีลากพับขึ้นรูป”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 6, 6-7 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์, กรุงเทพ, หน้า 110.
อภินันท์ ภูเก้าล้วน, อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2551, “Influences of Ironing Ratio on Phase Transformations of Ni-Ti SMAs Plate”, การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 : โลหะวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 16-17 ตุลาคม, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, กรุงเทพฯ.
ณัฐถพงศ์ บุญทองจันทร์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์, และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การปรับปรุงคุณภาพผิวสำเร็จของชิ้นงานอลูมิเนียมที่ได้การรีดลดความหนาโดยการปรับสภาพผิวแม่พิมพ์”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 36-42.
นิพัฒน์ ประสิทธิ์เขตกัน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การลดการดีดตัวกลับในการดัดขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงแบบรูปตัวยู”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 43-47.
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และปราโมทย์ อัครฐานาชีวะ, 2551, “การศึกษาเปรียบเทียบแม่พิมพ์พับโลหะแบบปีกและแม่พิมพ์รูปตัววี”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2551, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา, หน้า 641-646.
ปกรณ์ ชุมรุม, ณัฐถพงศ์ บุญทองจันทร์, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การปรับสภาพผิวแม่พิมพ์รีดลดความหนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของผิวถ้วยอลูมิเนียม”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2551, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา, หน้า 664-669.
เทอดศักดิ์ อยู่ฤทธิ์, วารุณี เปรมานนท์,พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์,สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ และคมกริช ละวรรณวงษ์, 2550, “การลดการดีดตัวกลับของโลหะแผ่นในการดัดแบบตัวยู”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, คมกริช ละวรรณวงษ์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการขึ้นรูปเย็นของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ด้วยวิธีการรีดลดความหนาแผ่นชิ้นงาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
จิราพร ศรีประเสริฐ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การสึกหรอของผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD 11 ที่เคลือบผิวด้วยฟิลม์ชนิดต่างๆ กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ.
คมกริช ละวรรณวงษ์, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "พฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างวัสดุทำพิมพ์และเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงโดยจำลองการทำงานด้วยวิธี Ball-on-disk", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 131.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, และวารุณี เปรมานนท์, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของความหนืดและปริมาณคลอรีนในน้ำมันหล่อลื่นของกระบวนการดึงท่อทองแดง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และทวีชัย โสภณอุดมสิทธิ์, 2549, "การใช้ FEM วิเคราะห์การดึงท่อทองแดงด้วยวิธีโฟลทติ้งปลั๊ก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
คมกริช ละวรรณวงษ์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2548, "การใช้ FEM ศึกษาอิทธิพลของเคลียแร็นซ์ที่มีผลต่อกรรมวิธีการตัดเหล็กกล้าไร้สนิม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 200-204.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2548, "การศึกษาพฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างบอลเหล็กกล้ากับผิวเคลือบ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 217-221.
กุศล พร้อมมูล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และเทิดศักดิ์ อาลัย, 2547, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 74.
คมกริช ละวรรณวงษ์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "การศึกษาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดที่มีรัศมีที่มุมแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 59.
บพิธ บุปผโชติ, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, กุศล พร้อมมูล และรัชนี ไพศาล, 2547, "กระบวน การอบที่เหมาะสมของเหล็กกล้าคาร์บอน 0.45 ในกรรมวิธีไฟน์แบลงค์", การประชุมวิชาการ 40 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 69.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของความสูงดายแลนด์ในกรรมวิธีการลากขึ้นรูปลึก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 120.
กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2547, "อิทธิพลของการสึกหรอในงานแม่พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 103.
กฤษณ์ ประสงค์เจริญ, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และรัชนี ไพศาล, 2547, "Improvement of Deep Drawing Process by Using Tool with Hard Film Coating", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 73-75.
เชษฐ อุทธิยัง, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "Increase the Efficiency of Deep Drawing Process by Using Lubricants", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 70-72.
อรรถวุฒิ ขำสายทอง, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกรรมวิธีกดตัดและดันกลับของชิ้นงานที่มีรูปร่างเป็นมุมแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครั้งที่ 1, 8 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำ, กรุงเทพฯ, หน้า 40-45.
ธรรมม์ วันแตง, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2546, "อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
เทิดศักดิ์ อาลัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2546, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2546, "อิทธิพลของแรงปลดชิ้นงานในงานแม่พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
นทีชัย ผัสดี, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "การศึกษาการลดครีบบนขอบของชิ้นงานตัดโดยกรรมวิธีการกดดันและดันกลับ", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 69-71.
สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "การผลิตชิ้นงานตัดเที่ยงตรงสูงที่ไม่มีส่วนโค้งมนและรอยฉีกขาดโดยกรรมวิธีผสมระหว่างการตัดและการเชฟวิ่ง", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 66-68.
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และศุภกฤษณ์ ศรีสำเริง, 2545, "การศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสมของแหวนจิกในงานไฟน์แบลงค์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 431-436.
ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ, รัชนี ไพศาล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "อิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 437-441.
จีรชัย สุภาสุทธากูล, กอบสิน ทวีสิน, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2545, "การศึกษาเพื่อลดขนาดเอียริ่งในการผลิตถ้วยทรงกระบอก", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต, หน้า 454-459.
กุศล พร้อมมูล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, สุรพันธ์ สุวรรณกูฏ และเทิดศักดิ์ อาลัย, 2545, "การหาเงื่อนไขการตัดไม้ที่เหมาะสมของใบมีด PCD", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต, หน้า 526-530.
มาซาโอะ มุระคาวะ, มาซาฮิโกะ จิน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และมาซาฮิโระ ฮาบาชิ, 2544, "Study on Scoring Process of Laminated Steel", The 2001 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 24-27 พฤษภาคม, โตเกียว, ญี่ปุ่น, หน้า หน้า 173-174.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, มาซาฮิโกะ จินและ มาซาโอะ มุระคาวะ, 2544, "การศึกษาปรากฏการณ์การดัดงอของพันธุ์ที่มีรูปร่างบางยาวในแม่พิมพ์ตัดโดยใช้ FEM", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, อุบลราชธานี, หน้า 148-154.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2544, "การศึกษาอิทธิพลของความเร็วในกระบวนการดึงลวดโลหะที่มีผลต่อสมรรถภาพของกระบวนการ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพ, หน้า MM-151 ถึง MM-155.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, มาซาฮิโกะ จิน และมาซาโอะ มุระคาวะ, 2543, "การศึกษาแรงที่กระทำต่อด้านข้างของพันช์-ดายของแม่พิมพ์ตัดโดยใช้ FEM", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 250-256.
มาซาโอะ มุระคาวะ, มาซาฮิโกะ จิน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และสุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, 2543, "Effects of Profile of Tool Shape on the Precision of a Fine Blanking Product", The 2000 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 พฤษภาคม, โตเกียว, ญี่ปุ่น, หน้า 165-166.
มาซาโอะ มุระคาวะ, สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และมาซาฮิโกะ จิน, 2543, "Study of the Relation between Blanking Condition and Sheared Edge in Reciprocating Blanking Process", The 2000 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 พฤษภาคม, โตเกียว, ญี่ปุ่น, หน้า 167-168.
มาซาโอะ มุระคาวะ, มาซาฮิโกะ จิน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และ Yoshida, K., 2543, "Study of Critical Drawing Velocity in case of Radial Ultrasonic Vibration Dies Being Used", The 2000 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 พฤษภาคม, โตเกียว, ญี่ปุ่น, หน้า 123-124.
M. Jin, P. Kaewtatip, M. Hayashi, H. Noguchi and M. Murakawa, 1999, "Study on a Wire Drawing Process for Circular Cross-sectional Wires Using the New Ultrasonic Die Divided into 2 Parts", Proceedings of the 50th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 97-98 (*in Japanese).
P. Kaewtatip, M. Jin, M. Hayashi, H. Noguchi and M. Murakawa, 1999, "Study on a Wire Drawing Process for Non-circular Cross-sectional Wires Using the New Ultrasonic Die Divided into 2 Parts", Proceedings of the 50th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 95-96 (*in Japanese).
M. Murakawa, P. Kaewtatip, M. Jin and N. Koga, 1999, "Analysis of bending Phenomenon of a Thin-long Punch of Blanking Process", Proceedings of the 50th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 371-372 (*in Japanese).
M. Murakawa, P. Kaewtatip and M. Jin, 1999, "Analysis of 3 Dimensional Blanking Shape by Means of FEM", Proceedings of the 50th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 373-374 (*in Japanese).
M. Murakawa, P. Kaewtatip, M. Jin and N. Koga, 1999, "Investigation of Side Force Acting on Side Surface of Blanking Tools", Proceedings of the 1999 Spring Conference for the Technology of Plasticity, pp. 49-50 (*in Japanese).
M. Jin, P. Kaewtatip and M. Murakawa, 1999, "Use of Lubricant without Chlorine for Skin-pass Drawing of Stainless Steel Using Ultrasonic Vibrated Dies", Proceedings of the 1999 Spring Conference for the Technology of Plasticity, pp. 103-104 (*in Japanese).
N. Koga, P. Kaewtatip, M. Jin and M. Murakawa, 1999, "Effects of Blank Holder Pressure and Counter Pressure in Blanking", Proceedings of the 1999 Spring Conference for the Technology of Plasticity, pp. 51-52 (*in Japanese).

return renergy topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.