ผศ.ดร.สุเทพ มาดารัศมี
รศ.ดร.สุเทพ มาดารัศมี
Suthep Madarasmi (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9080 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : suthep@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2537 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- University of Minnesota อเมริกา
2530 ปริญญาโท วท.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- Michigan State University อเมริกา
2528 ปริญญาตรี วท.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- Michigan State University อเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย  -
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaiyakhun, K. and Madarasmi, S., 2008, "Shape Matching with Bayesian Belief Propagation using Deformable Templat", International Workshop on Advance Image Technology 2008 (IWAIT 2008), January 7-8, Lakeshore Hotel, Hsinchu, Taiwan, pp. 87-92.
Sangteanchai, P. and Madarasmi, S., 2007, “A Use of Discontinuity Elements in Coarse and Fine Stereo Matching”, The 3rd IASTED International Conference Advances in Computer Science and Technology (ACST 2007), April 2-4, Phuket, Thailand, pp. 218-221.
Tipwai, P. and Madarasmi, S., 2007, “A Coarse-and-fine Bayesian Belief Propagation for Correspondence Problems in Computer Vision”, The 6th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI-2007), November 4-10, Aguascalientes, Mexico.
Tipwai, P. and Madarasmi, S., 2007, “Multi-Resolution Belief Propagation for Stereovision”, The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
Tipwai, P., Thipaksorn, P., and Madarasmi, S., 2007, “A Fingerprint Matching Scheme Based on Cradient Difference Compatibility”, 2007 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2007), April 1-5, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawai, USA.
Chouvatut, V. and Madarasmi, S., 2005, "A Comparison of Two Camera Pose Methods for Augmented Reality", The 7th IASTED International Conference Signal and Image Processing, August 15-17, Honolulu, Hawaii, USA., p. 554.
Wongphattarakul, P. and Madarasmi, S., 2003, "Digitizing 3-D Objects Using Multiple Stereo Views", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea.
Vorasitchai, S. and Madarasmi, S., 2003, "Improvements on Layout of Garment Patterns for Efficient Fabric Consumption", The 2003 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2003), May 25-28, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand.
Saetueng, P. and Madarasmi, S., 2003, "Computing Structure and Motion Parameters from Images of Multiple Moving Objects", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea.
Kanawong, R. and Madarasmi, S., 2002, "Shape from Contour by Generating Synthetic Texture Patterns", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand.
Kanjanakonpong, S. and Madarasmi, S., 2002, "A-star Search for Optimal Travel Route by Bangkok Bus", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October, Pataya, Thailand.
Tipwai, P. and Madarasmi, S., 2002, "Image Search using Deformable Contours", The IEEE International Conference on Image Processing (IEEE ICIP 2002), September, Rochester, New York.
Madarasmi, S. and Sirivarothakul, P., 2002, "Layout of Garment Patterns for Efficient Fabric Consumption", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 1176-1179.
Achalakul, T. and Madarasmi, S., 2002 "A Concurrent Modified Algorithm for Generalized Hough Transform", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 965-969.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
Lekhachaivorakul, P., Kortungsap, P. และสุเทพ มาดารัศมี, 2542, "A Performance Comparison of Various Input Features to a Feedforward Neural Network for On-line Handwriting Recognition", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22 (EECON-22), 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Kortungsap, P., Lekhachaivorakul, P. และสุเทพ มาดารัศมี, 2542, "On-line Handwriting Recognition System for the Thai, English, Numeral, and Symbol Characters", การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'99), 16-17 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, กรุงเทพฯ.
รางวัลที่ได้รับ
"เครื่องเจาะกำจัดสิ่งปลอมปนออกจากยางแผ่นรมควันแบบอัตโนมัติ"
รางวัลภูมิปัญญานักประดิษฐ์ไทย สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก(Brussels Eureka 2001) รางวัลเหรียญทองแดง

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.