ผศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา
Thumrongrat Amornraksa (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9084 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : t_amornraksa@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. Data Security for Multimedia Communication - University of Surrey อังกฤษ
2539 ปริญญาโท M.Sc. Satellite Communications Engineering - University of Surrey อังกฤษ
2538 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
  - Cryptography and Data Security
  - Digital Image Processing
  - Data Communications
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาเทคนิค Direct-sequence Spread Spectrum ที่ใช้ในระบบการสื่อสาร เพื่อใช้ใน Data Compression [มจธ.43] 2545 หัวหน้าโครงการ
ตัวเข้ารหัสวีดีทัศน์ที่มีอัตราการส่งต่ำ [หมวดเงินอุดหนุน46] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
เทคนิคการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้ซีโรทรีของค่าสัมประสิทธิ์เวฟเล็ทแพคเกต [หมวดเงินอุดหนุน46] 2546 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
เทคนิคการเข้ารหัสสำหรับการเข้าถึงระบบเครือข่าย broadcasting ที่มีสองระดับ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคดิจิตอลมาคกิ้งเพื่อใช้ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (บางส่วน)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Somtawin, N. and Amornraksa, T., 2006, "Wavelet Based Image Watermarking with Partial Embedding", GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol. 26, No. 1, pp. 148-158.
Amornraksa, T. and Poomdaeng, S., 2006, "Audio Watermarking Using Psychoacoustic Model", GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol. 29, No. 1, pp. 197-208.
Amornraksa, T. and Janthawongwilai, K., 2006, "Enhanced Images Watermarking Based on Amplitude Modulation", Image and Vision Computing, Vol. 24, No. 2, pp. 111-119.
Amornraksa, T. and Tachaphetpiboon, S., 2006, "Fingerprint Recognition using DCT Features", Electronics Letters, Vol. 42, No. 9, pp. 522-523.
Amornraksa, T. and Tungtivachagul, P., 2005, "On the Performance of Watermark Identification Using Speech Intelligibility", GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol. 22, No. 1, November, pp. 41-52.
Amornraksa, T. and Sweeney, P., 2005, "Dual Level Access Scheme for Digital Video Sequences", IEICE Transactions on Communications, Vol. E88-B, No. 4, April, pp. 1632-1640.
Amornraksa, T., Sweeney, P., and Honary, B., 1997, "Protecting the Integrity of a Sequence of Images", Electronics Letters, Vol. 33, No. 19, September,pp. 1617-1618.
วารสารระดับประเทศ
พิชิต ทนันชัย และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2550, "การเข้ารหัสลับแบบเลือกได้สำหรับข้อมูลเสียงที่ถูกบีบอัดrrj", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 21-34.
พิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล, พิพัฒน์ ศุภศิริสันต์ และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2547, "ประสิทธิภาพของการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้เสียงพูดสำหรับวีดีทัศน์", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม, หน้า 181-204.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และสมบูรณ์ ปัญญาพลสกุล, 2546, "การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้ซีโรทรีของ WPT", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, หน้า 40-50.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และวัชร พิชยนันท์, 2546, "ภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอล : วิธีการป้องกันการละเมิดสิทธิทางปัญญาสำหรับรูปภาพ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 54-63.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และรัชตา ซึ้งสุนทร, 2546, "วิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันสัญญาณลายน้ำดิจิตอลจากการบีบอัดรูปภาพ", วิศวกรรมสาร ม.ข., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 17-36.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และพฤศยน นินทนาวงศา, 2546, "ความเป็นไปได้ในการใช้เสียงพูดเป็นสัญญาณลายน้ำ", วิศวกรรมสาร ม.ข., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 1-16.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา, พงษกร จิระกุลสวัสดิ์ และบัณฑิต ทิพากร, 2545, "การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้วิธีกระจายแถบความถี่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 97-110.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และ Peter Sweeney, 2545, "A Study of Dual Level Access to Digital Video Broadcasting Network", Engineering Transactions (Group A), ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (13), กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 131-136.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และรพี พืชพันธ์, 2545, "การปรับใช้ข้อมูลทางสถิติในการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอล", Engineering Transactions, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 (12), มกราคม-กรกฎาคม, หน้า 57-66.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และพงษกร จิระกุลสวัสดิ์, 2545, "การปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลที่ใช้กระจายแถบความถี่เป็นหลัก", Engineering Transaction, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 (12), มกราคม-กรกฎาคม, หน้า 67-76.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และรพี พืชพันธ์, 2545, "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการฝังลายน้ำดิจิทัล", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 77-87.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และพฤศยน นินทนาวงศา, 2545, "ความเป็นไปได้ในการใช้เสียงพูดเป็นสัญญาณลายน้ำ", วิศวกรรมสาร ม.ข., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และรัชตา ซึ้งสุนทร, 2545, "วิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันสัญญาณลายน้ำดิจิตอลจากการบีบอัดรูปภาพ", วิศวกรรมสาร ม.ข., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และรพี พืชพันธ์, 2544, "การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยการปรับแต่งค่าความสว่างในระบบกล้ำความลึกของสัญญาณ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 235-246.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การศึกษาเทคนิคไดเร็กซีเคว้นสเปดสเป็กตรัม เพื่อการใช้งานทางด้านการบีบอัดข้อมูล", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 1-15.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tachaphetpiboon, S., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2008, "A Modified Digital Watermarking Method based on Amplitude Modulation", The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2008), February 27-29, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 56-59.
Mamongkol, Y., Supasirisun, P., Tachaphetpiboon, S., and Amornraksa, T., 2008, "A Digital Watermarking Technique Based on Zerotree of DCT Coefficients", The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2008), February 27-29, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 254-259.
Pijayanan, W., Tachaphetpiboon, S., and Amornraksa, T., 2008, "Multiwavelet Watermarking Using Number of Zerotrees", International Workshop on Advance Image Technology 2008 (IWAIT 2008), January 7-8, Lakeshore Hotel, Hsinchu, Taiwan, pp. 237-240.
Tachaphetpiboon, S., Pijayanan, W. and Amornraksa, T., 2007, “Improved Performance of Digital Watermarking Based on Multiwavelet Transform”, The 1st Joint International Conference on Information and Communication Technology (JICT 2007), December 19-22, Don Chan Palace Hotel, Vientiane, Lao PDR.
Tachaphetpiboon, S., Facundess, N., and Amornraksa, T., 2007, “Plagiarism Indication by Syntactic-Semantic Analysis”, 2007 Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2007), October 18-20, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 237-240.
Tachaphetpiboon, S. and Amornraksa, T., 2007, “Fingerprint Features Extraction Using Curve-Scanned DCT Coefficients”, 2007 Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2007), October 18-20, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 33-36.
Tachaphetpiboon, S. and Amornraksa, T., 2007, “Enhanced Fingerprint Recognition Based on Wavelet Features”, International Workshop on Advance Image Technology 2007 (IWAIT2007), January 8-9, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 379-384.
Amornraksa, T., 2007, “Image Watermarking with Wavelet Packet Transform and Spread Spectrum Techniques”, International Workshop on Advance Image Technology 2007 (IWAIT2007), January 8-9, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 666-671.
Amornraksa, T. and Tachaphetpiboon, S., 2007, “Digital Watermarking by Changing Number of Zerotrees”, International Workshop on Advance Image Technology 2007 (IWAIT2007), January 8-9, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 72-77.
Buntom, S., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2006, "A Modified EZW Based Image Coding", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 88-93.
Mettripun, N., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2006, "Low Bit-rate Video Coding Using Reduced VLC Code Length", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 55-60.
Tachaphetpiboon, S., and Amornraksa, T., 2005, "A Fingerprint Matching Method Using DCT Features", International Symposium on Communications and Information Technologies 2005 (ISCIT 2005), October 12-17, Fragrant Hill Hotel, Beijing, China, pp. 446-449.
Ratanasanya, S., Poomdaeng, S., Tachaphetpiboon, S., and Amornraksa, T., 2005, "New Psychoacoustic Models for Avelet Based Audio Watermarking", International Symposium on Communications and Information Technologies 2005 (ISCIT 2005), October 12-17, Fragrant Hill Hotel, Beijing, China, pp. 582-585.
Poomdaeng, S., Ratanasanya, S., Supasirisun, P., Schwindt, S., Tachaphetpiboon, S., and Amornraksa, T., 2005, "New Approach for Audio Watermarking Using Psychoacoustic Model", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 205), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 397-398.
Tananchai, P., Tachaphetpiboon, S., and Amornraksa, T., 2005, "Low Cost Encryption Scheme for Compressed Audio", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 205), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 59-60.
Schwindt, S., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2005, "Zerotrees Based Digital Watermarking Using Coded Speech", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 205), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 691-692.
Somtawin, N., Tachaphetpiboon, S. and Amornraksa, T., 2005, "Perceptual Based Images Watermarking using Selective Sub-bands of DWT Coefficients", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 205), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 693-694.
Tachaphetpiboon, S. and Amornraksa, T., 2005, "Fingerprint Matching Method Using Zigzag-scanned DCT Coefficients", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 205), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 1171-1172.
Tachaphetpiboon, S. and Amornraksa, T., 2005, "A Matching Method for Fingerprint Images Using Sub-bands of DWT Coefficients", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 99-102.
Buntom, S., Ratanasanya, S., and Amornraksa, T., 2004, "An Image Coding using Embedded Zerotree of WPT Coefficients", The 2004 International Technical Conference on Circuit, Computers and Communications (ITC - CSCC2004), July 6-8, Hotel Taikanso, Sendai/Matsushima, Miyagi-Pref., Japan, pp. 7F3P-12-1 to 7F3P-12-4.
Mettripun, N., Ratanasanya, S., and Amornraksa, T., 2004, "Reduced VLC Code Length for Block-based Video Coding", The 2004 International Technical Conference on Circuit, Computers and Communications (ITC - CSCC2004), July 6-8, Hotel Taikanso, Sendai/Matsushima, Miyagi-Pref., Japan, pp. 7F3P-13-1 to 7F3P-13-4.
Ratanasanya, S. and Amornraksa, T., 2004, "Digital Watermarking using Cascading Transform", International Symposium on Communications and Information Technologies 2004 (ISCIT 2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 308-313.
Janthawongwilai, K. and Amornraksa, T., 2004, "An Improved Retrieval Method for Amplitude Modulation Based Digital Watermarking", International Symposium on Communications and Information Technologies 2004 (ISCIT2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 299-302.
Janthawongwilai, K. and Amornraksa, T., 2004, "Improved Performance of Amplitude Modulation Based Digital Watermarking", International Symposium on Communications and Information Technologies 2004 (ISCIT 2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 318-323.
Trammanontikul, P. and Amornraksa, T., 2004, "Spread Spectrum Based Spatial Watermarking using Partial Embedding and Reduced Dynamic Range Detection", International Symposium on Communications and Information Technologies 2004 (ISCIT 2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 324-329.
Tungtivachagul, P., Amornraksa, T., and Toomnark, S., 2003, "Speech Based Digital Watermarking for Video Data", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 953-956.
Panyapolsakul, S., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2003, "Improved Zerotrees Based Techniques for Robust Watermarking", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 310-313.
Chaiyapong, A., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2003, "Digital Watermarking Using Improved Performance of Direct Sequence Spread Spectrum Techniques", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 120-123.
Ratanasanya, S., Ngamwitthayanon, N., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2003, "Low Bitrate Video Coding using Suppressed Color Components and Limited DCT Coefficients", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 366-369.
Ratanasanya, S., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2003, "Coefficient Rearranging of Wavelet Packet Transform Based Compression", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 1335-1338.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2003, "Improved Performance of Video Transmission by Chromatics Suppressing", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 370-373.
Ngamwitthayanon, N., Toomnark, S., Ratanasanya, S., and Amornraksa, T., 2003, "Performance Comparison of Partial Zigzag Scanning in Block-Based Video Codec", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 1343-1346.
Schwindt, S. and Amornraksa, T., 2002, "Performance Comparison of Zerotrees Based Digital Watermarking", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 78-81.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "Performance Comparison of Transform Based Video Coding", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 759-763.
Ngamwitthayanon, N., Ratanasanya, S., and Amornraksa, T., 2002, "Zone Coding of DCT Coefficients for Very Low Bit-rate Video Coding", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 769-773.
Ratansanya, S., Amornraksa, T., and Tipakorn, B., 2002, "Improved Performance of Very Low Bit-rate Video Coding Using Wavelet Packet Transform", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 900-903.
Schwindt, S. and Amornraksa, T., 2002, "Speech Based Watermarking Using Zerotree of Rearranged DCT Coefficients", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 136-139.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "Video Coding using Limited AC Coefficients and Frame Replica", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 388-391.
Wongtrakulchai, P., Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "Enhancing Performance of Video Transmission by Suppressing Color Components", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 337-340.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "A Smoothing Method for Reduced Frame Rate Video Sequence Using Interpolation-Based Approaches", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 333-336.
Mamongkol, Y. and Amornraksa, T., 2002, "Applying Speech's Contents in Digital Watermarking", The 4th IASTED International Conference Signal and Image Processing, August 12-14, Kanuai, Hawaii, USA, pp. 136-141.
Panyapolsakul, S. and Amornraksa, T., 2002, "A Watermarking Technique Using Zerotrees of Wavelet Packet Coefficients", The 4th IASTED International Conference Signal and Image Processing, August 12-14, Kanuai, Hawaii, USA, pp. 530-535.
Tungtivachagul, P. and Amornraksa, T., 2002, "Raw Speech Watermarking Using Wavelet Packet Transform", The 4th IASTED International Conference Signal and Image Processing, August 12-14, Kanu'I, Hawaii, USA, pp. 536-541.
Mamongkol, Y. and Amornraksa, T., 2002, "Performance Comparison on Speech Codecs for Digital Watermarking Applications", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 466-469.
Schwindt, S. and Amornraksa, T., 2002, "Raw Speech Based Digital Watermarking Using Zerotrees of DWT", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 478-481.
Panyapolsakul, S. and Amornraksa, T., 2002, "Improved Persormance of Zerotrees Based Digital Watermarking", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 868-871
Poomdaeng, S., Toomnark, S., and Amornraksa, T., 2002, "Digital Watermarking Using Psychoacoustic Model", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 872-875.
Puertpan, R. and Amornraksa, T., 2002, "The Analysis of Digital Watermarking Method Based on Amplitude Modulation", International Conference on Electromagnetic Compatibility (ICEMC 2002), July 24-27, Bangkok, Thailand, pp. 362-367.
Puertpan, R. and Amornraksa, T., 2001, "Investigation on Determining the Embedding Locations for Watermarking based on Amplitude Modulation", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2001), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp.337-340.
Panyapolsakul, S., and Amornraksa, T., 2001, "Digital Watermarking Based on Zerotrees of Wavelet Packet Coefficient", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2001), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 345-348.
Mamongkol, Y. and Amornraksa, T., 2001, "Speech Watermarking Using Zerotress of Wavelet Packet Transform", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2001), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 353-356.
Amornraksa, T. and Sweeney, P., 2001, "Transmitting Extra Bits over DVB Systems", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2001), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 389-392.
Amornraksa, T., and Sweeney, P., 2001, "Improved Encoding Scheme for Transmitting Extra Bits in Pay TV Services", The 2001 International Conference on Information Technology for the New Millennium (IConIT), May 28-30, Bangkok, Thailand, pp. 153-162.
Amornraksa, T. and Sweeney, P., 2001, "A Fast Encryption Technique for Asymmetric Algorithms", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), July 22-25, Florida, USA., pp. 177-182.
Amornraksa, T. and Sweeney, P., 2001, "Dual Level Access Scheme for Broadcasting Networks", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), July 22-25, Florida, USA., pp. 7-12.
Jirakulsawad, P., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2001, "On the Positions of Digital Watermarking", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI)>, July 22-25, Florida, USA., pp. 99-104.
Sungsoonthorn, R., Toomnark, S., and Amornraksa, T., 2001, "A Watermarking Technique Based on Wavelet Packet Transform", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), July 22-25, Florida, USA., pp. 415-420.
Puertpan, R., Toomnark, S., and Amornraksa, T., 2001, "Gaussian Pixel Weighting Marks in Amplitude Modulation of Color Image Watermarking With Mean Filter Retrieval", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), July 22-25, Florida, USA., pp. 157-162.
Kanjanarin, W., Supasirisun, P., and Amornraksa, T., 2001, "Access Limited Coding for Digital Video Streams", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), July 22-25, Florida, USA., pp. 117-122.
Puertpan, R., and Amornraksa, T., 2001, "Gaussian Pixel Weighting Marks in Amplitude Modulation of Color Image Watermarking", The 6th International Symposium on Signal Processing and Its Applications (ISSPA), August 13-16, Kuala-Lampur, Malaysia.
Nintanavongsa, P. and Amornraksa, T., 2001, "Raw Speech Watermarking for Compressed Video", The 6th International Symposium on Signal Processing and Its Applications (ISSPA), August 13-16, Kuala-Lampur, Malaysia.
Pijayanan, W., Nintanavongsa, P., and Amornraksa, T., 2001, "Audio Watermarking Using Raw Speech", The IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP), September 3-5, Marbella, Spain, pp. 319-322.
Puertpan, R., Pijayanan, W., and Amornraksa, T., 2001, "On the Performance of Watermarking Method based on Amplitude Modulation", The IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP), September 3-5, Marbella, Spain, pp. 532-537.
Kanjanarin, W. and Amornraksa, T., 2001, "Scrambling and Key Distribution Scheme for Digital Television", The 9th IEEE International Conference on Networks, October 10-12, Bangkok, Thailand, pp. 140-145.
Amornraksa, T. and Sweeney, P., 2001, "Applying Spread Spectrum Technique for Transmitting Extra Bits over AWGN Channel", The 9th IEEE International Conference on Networks, October 10-12, Bangkok, Thailand, pp. 390-395.
Nintanavongsa, P. and Amornraksa, T., 2001, "Using Raw Speech as a Watermark, does it work?", The International Federation for Information Processing Communications and Multimedia Security (CMS), Joint Working Conference IFIP TC6 and TC11, May 21-22, Darmstadt, Germany.
Puertpan, R., Nintanavongsa, P., and Amornraksa, T., 2001, "Gaussian Pixel Weighting Mark in Amplitude Modulation of Color Image Watermarking with 8 Neighborhood Retrieval", The International Federation for Information Processing Communications and Multimedia Security (CMS), Joint Working Conference IFIP TC6 and TC11, May 21-22, Darmstadt, Germany.
Nintanavongsa, P. and Amornraksa, T., 2001, "On the Performance of Speech Digital Watermarking", The 2001 International Conference on Information Technology for the New Millennium (IConIT'2001), May 28-30, Bangkok, Thailand, pp. 102-111.
Jirakulsawad, P. and Amornraksa, T., 2001, "Spread Spectrum Watermarking for Compressed Video", The 2001 International Conference on Information Technology for the New Millennium (IConIT'2001), May 28-30, Bangkok, Thailand, pp. 112-121.
Sungsoonthon, R. and Amornraksa, T., 2001, "On Security of Multimedia Distribution", The 2001 International Conference on Information Technology for the New Millennium (IConIT'2001), May 28-30, Bangkok, Thailand, pp. 122-129.
Amornraksa, T., 2000, "Transmitting Extra Information Bites using Direct Sequence Spread Spectrum", The 3rd International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, November 12-15, Bangkok, Thailand.
Amornraksa, T. and Sweeney, P., 2000, "Improved Performance of Block Encryption using a Discrete Transform", The IASTED International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, September 19-22, Marabella, Spain.
Amornraksa, T., Burgess, D. R. B., and Sweeney, P., 1999, "An Encoding Scheme for Dual Level Access to Broadcasting Networks", Accepted for the Seventh IMA International Conference on Cryptography and Coding, Royal Agricultural College, Cirencester, UK, December.
Amornraksa, T., Burgess, D. R. B., and Sweeney, P., 1999, "Watermarking and Secure Distribution for Encrypted Video", Communications and Multimedia Security, CMS'99, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, September.
Amornraksa, T., Burgess, D. R. B., and Sweeney, P., 1999, "A Method for Hiding Ciphertext by Cascading Algorithms", Proceeding of the Fifth International Symposium on Communication Theory and Applications, ISCTA'99, Charlotte Mason College, Ambleside, UK, pp. 236-238, July.
Amornraksa, T., Burgess, D. R. B. and Sweeney, P., 1999, "Fingerprinting Schemes that Protect Merchants and Buyer", Proceeding of the Fifth International Symposium on Communication Theory and Applications, ISCTA'99, Charlotte Mason College, Ambleside, UK, pp. 40-42, July.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
Zaw Lin Aung และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2552, "Improved Watermark Extraction Method based on Non-linear Filtering", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 314-319.
ปรัชญ์ นัดกลิ่น และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2552, "Enhanced Image Watermarking Using Adaptive Pixel Prediction and Variance of Local Image Region", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 338-343.
Phyo Moe Pine, ธิติพร ประมวน และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2552, "On the Performance of Digital Watermarking Using Wavelet Based Masking", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 350-355.
ธิติพร ประมวน, ณรงค์ เมตไตรพันธ์, รัฐกร หยกศิลา, ศุภรัตน์ จุลดำเนินธรรม และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2552, "โปรแกรมฝึกออกเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้หลักการการรู้จำคำพูด", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 376-381.
ณรงค์ เมตไตรพันธ์, คมวิทย์ สุรชาติ, ณัฐวุฒิ องคานุภาพ, ธนเดช พลอยเพชร และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2552, "ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์โดยใช้แฟลชไดร์ฟ", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 356-361.
ณรงค์ เมตไตรพันธ์, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, บริบูลย์ ลิ้มศรีพันธ์, ปิยพล เอื้อพูนวิริยะ และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2551, ”ลายน้ำดิจิทัลในเอกสารโดยใช้เทคนิคกล่ำความลึกของสัญญาณ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, 29-31 ตุลาคม, รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา, จ.นครนายก, หน้า 1149-1152.
นาวา งามวิทยานนท์, สรร รัตนสัญญา, ธำรงรัตน์ อมรรักษา และบัณฑิต ฑิพากร, 2545, "Partial Zigzag Scanning Methods for Block-Based Video Coding", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 118-122.
สรร รัตนสัญญา, สิทธิชัย เจียมพจมาน, ธำรงรัตน์ อมรรักษา และบัณฑิต ฑิพากร, 2545, "การเข้ารหัสวิดีทัศน์โดยวิธีการจำกัดจำนวนสัมประสิทธิ์ DCT และการแทรกสำเนาเฟรม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม ไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 113-117.
สถาพร ชวินทด์ และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2545, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฝังสัญญาณลายน้ำดิจิตอลที่ใช้หลักการของซีโรทรี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 88-92.
รพี พืชพันธ์, รัชนีกร เทวอักษร และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2545, "วิธีการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอล โดยการกล้ำความลึกของสัญญาณ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 195-201.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และรพี พืชพันธ์, 2544, "วิธีการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยการปรับแต่งช่องสัญญาณสีของรูปภาพดิจิตอล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1301-1306.
รัชตา ซึ้งสุนทร, โยธิน มามงคล และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้เวฟเล็ตแพคเกต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1290-1295.
พฤศยน นินทนาวงศา และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การใช้เสียงในการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1385-1390.
พงษกร จิระกุลสวัสดิ์, โยธิน มามงคลและธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การหาตำแหน่งในการใส่ลายน้ำดิจิตอล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1312-1317.
สิทธิชัย เจียมพจมาน และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "ระบบรีโมตคอนโทรลโดยใช้แฮ๊ชฟังก์ชั่น", การประชุมทางวิชาการ National Computer Science and Engineering Conference ครั้งที่ 5, 7-9 พฤศจิกายน, จ.เชียงใหม่, หน้า 297-302.
พฤศยน นินทนาวงศา, โยธิน มามงคล และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "Raw Speech for Audio Watermarking", การประชุมทางวิชาการ National Computer Science and Engineering Conference ครั้งที่ 5, 7-9 พฤศจิกายน, จ.เชียงใหม่, หน้า 291-296.
พงษกร จิระกุลสวัสดิ์, โยธิน มามงคล และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "Determination of Watermark Positions", การประชุมทางวิชาการ National Computer Science and Engineering Conference ครั้งที่ 5, จ.เชียงใหม่, 7-9 พฤศจิกายน, หน้า 285-290.
พงษกร จิระกุลสวัสดิ์ และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การใส่ลายน้ำด้วยเทคนิคการกระโดดความถี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 185-192.
พฤศยน นินทนาวงศา และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การทำลายน้ำดิจิตอลโดยใช้สัญญาณเสียง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 193-199.
วชิวาร กาญจนรินทร์ และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "หลักการควบคุมการเข้าถึงอย่างมีเงื่อนไขสำหรับระบบโทรทัศน์แบบจ่ายเงินเพื่อเข้าชม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 435-442.
ศิริวรรณ อัมพรดนัย, วนิดา ตั้งจิตเมธี และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การประยุกต์ใช้งานแฮ็ชฟังก์ชั่นในระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ชนิดไร้สาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 443-450.
บทความที่ได้รับรางวัล
The Best Paper Award - Trammanontikul, P. and Amornraksa, T., 2004, "Spread Spectrum Based Spatial Watermarking using Partial Embedding and Reduced Dynamic Range Detection", International Symposium on Communications and Information Technologies 2004 (ISCTT 2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 324-329.
รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - รัชตา ซึ้งสุนทร, โยธิน มามงคล และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้เวฟเล็ตแพคเกต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1290-1295.
สิทธิบัตรที่ขอ
   "Reduced Complexity Encryption", UK Patent Application, 1998.
   ระบบตรวจค้นใต้ท้องรถขณะเคลื่อนที่โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด Petty Patent No. 3928
   ระบบตรวจค้นวัตถุระเบิดใต้ท้องรถระหว่างขับเคลื่อน Petty Patent No. 4002

return topic