รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
Somchai Chanchaona (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / ที่ปรึกษาอธิการบดี / รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9114, 0-2470-8013 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : somchai.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2533 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรม วิศวกรรม
เครื่องกล
University of Auckland นิวซีแลนด์
2527 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
- สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย
ไทย
2524 ปริญญาตรี วศ.บ.
(เกียรตินิยม 1)
วิศวกรรม วิศวกรรม
เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Thermodynamic Analysis
   - Combustion Processes in I.C. Engines
   - Automotive Fuels
   - Pollutants Formation and Control
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
A Study of Conventional, Semi-synthetic, and Fully Synthetic lubrication Performance in SI Engine 2544 หัวหน้าโครงการ
Effect of Higher Octane Number Gasoline on Power, Fuel Consumption and Combustion Process in SI Engine 2544 หัวหน้าโครงการ
Thermodynamic Model of Crankcase Scavenging, Two-Stroke Cycle, SI Engines 2544 หัวหน้าโครงการ
Enhancement of a Dedicated NG Engine Combustion with Hydrogen 2544 หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การใช้รถยนต์ให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองขนาดใหญ่ในเอเชีย [JARI45] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Effect of Ethanol-Gasoline Blends on Combustion Processes in SI Engines หัวหน้าโครงการ
Combustion of Bio-gas in A Single Cylinder SI Engines หัวหน้าโครงการ
Combustion Characteristics of Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) Engines หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chanchaona, S., and Sudsanguan, P., 1999, "Effects of Cetane Number and Cetane Improvers on Small Diesel Engine Emissions", the ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 16, No. 1, pp. 99-104.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Lempremjit, K., Laoonual, Y., Nuwong Chollacoop, N., Chanchaona, S., and Jugjai, S., 2013, "Prediction of Mixture Ratio of Ethanol Blended with Bio-diesel as Ignition Improver on CI Engine Startability", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Munsin, R., Chung Lim Shing, B., Phunpheeranurak, K., Phongphankasem, T., Laoonual, Y., Jugjai, S., and Chanchaona, S., 2013, "Design of Constant Volume Combustion Chamber (CVCC) with Pre-Combustion Technique for Simulation of CI Engine Conditions", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Laoonual, Y., Chollacoop, N., Jugjai, S., Chanchaona, S., and Topaiboul, S., 2007, “A Theoretical Gas Quality Analysis of Natural Gas for Vehicles (NGV) in Thailand”, The 2nd Biennial Conference and Exhibition of the Asia-Pacific (ANGVA), November 27-29, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Wannatong, K., Suwantragul, B., and Chanchaona, S., 2003, "Influence of Catalytic Converter on Wave Motion in an Exhaust Pipe of a Two-Stroke Engine : Experimental and Theoretical Examination", The 12th International Pacific Conference on Automotive Engineering (IPC-12), April 1-4, BITEC, Bangkok, Thailand. p. T72.
Chanchaona, S. and Tongroon, M., 2002, "Combustion and Emissions of Gasoline/Ethanol Blends in a Multi-Cylinder SI Engine", The 14th International Symposium on Alcohol Fuels, November 12-15, Phuket, Thailand.
Chanchaona, S. and Sudsanguan, P., 2000, "Using Higher Octane Rating Gasoline than Engine Requirement : Loss or Gain", JPCG 2nd Asian Combustion Technology Seminar, Greener Combustion Technology, October 30-31, Kuala Lumpur, Malaysia.
Chanchaona, S., 1999, "Influences of MTBE, Ethanol, Aromatic Contents on Motorcycle Engine Emissions", Proceeding of the 10th International Pacific Conference on Automotive Engineering (IPC-10), Melbourne, May.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ยศพงษ์ ลออนวล, กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, รณชาติ มั่นศิลป์, สมชาย จันทร์ชาวนา และสำเริง จักรใจ, 2552, "การศึกษาคุณลักษณะของเครื่องยนต์เมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่แตกต่างกันสำหรับประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก.
ยศพงษ์ ลออนวล, รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์, กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, เกียรติธนา จ๊ะราจา และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2551, “วิธีการอย่างง่ายในการวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 200-203.
กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, เกียรติธนา จ๊ะราจา, สมชาย จันทร์ชาวนา, สำเริง จักรใจ และยศพงษ์ ลออนวล, 2551, "ผลกระทบของส่วนประกอบก๊าซธรรมชาติที่แปรผันจากแหล่งทางตะวันออกและแหล่งทางเหนือที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 180-186.
ยศพงษ์ ลออนวล, สำเริง จักรใจ, สมชาย จันทร์ชาวนา และนุวงศ์ ชลคุป, 2550, "การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่แปรผันของก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-25 พฤษภาคม, โรงแรมใบหยกสกาย, กรุงเทพฯ.
เอกชัย สุธีรศักดิ์, สุรชัย สนิทใจ และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2548, "การวิเคราะห์ผลของการอุ่นน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มต่อคุณลักษณะของการเผาไหม้และสารมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1212-1217.
เพ็ญญารัตน์ จินดา, บันเทิง สุวรรณตระกูล และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2547, "การปรับปรุงรูปแบบการทำงานของวาล์วสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นความดัน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 176.
พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์, อาทิตย์ คำทา และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2547, "การศึกษาตัวบ่งชี้ที่กำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องยนต์ HCCI", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 157.
เอกชัย สุธีรศักดิ์, สุรชัย สนิทใจ และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2547, "การวิเคราะห์ผลของการอุ่นน้ำมันดีเซล: คุณลักษณะของการเผาไหม้และสารมลพิษ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 7.
ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2546, "การปลดปล่อยพลังงานจากการเผาไหม้ของน้ำมันปาล์มผสม", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
สมชาย จันทร์ชาวนา, พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ และอาทิตย์ คำทา, 2545, "การศึกษาเทคโนโลยีการเผาไหม้ HCCI : ทางเลือกใหม่สำหรับการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ลูกสูบ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 240-245.
พิพัฒน์ ตันสกุล และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2544, "การส่งเสริมการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CE-1 ถึง CE-7.
สมชาย จันทร์ชาวนา, 2543, "ผลกระทบของการใช้ Open-loop Catalytic Converter ในรถยนต์รุ่นเก่า", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, วันที่ 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 332- 338.
เพ็ญญารัตน์ จินดา, พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์, เริงชัย ชูใหม่, วิศนุรักษ์ เวชสถล และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2543, "ไอเสียและเทคนิคในการคำนวณค่าอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สองจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 324-331
กฤษดา วรรณทอง, บันเทิง สุวรรณตระกูล และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2542, "การศึกษาผลกระทบของแคทตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ที่มีต่อความสามารถในการคายไอเสียของเครื่องยนต์สองจังหวะ", สัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 2-3 ธันวาคม, โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี.
ณทพร จินดาประเสริฐ, เทพพร จันดาลี, ชัชวัฒน์ เกียรติพรพานิช, วิศนุรักษ์ เวชสกล และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2542, "การจุดระเบิดโดยหลายหัวเทียนในเครื่องยนต์สองจังหวะ", สัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 2-3 ธันวาคม,โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
สมชาย จันทร์ชาวนา และสมชาติ กันคล้อย, 2541, "Influences of Oxygenate-Gasoline Blends on Two-stoke Motorcycle Engine Emissions", Proceedings of Japanese Society of Automotive Engineers Autumn Convention, Nagoya, ตุลาคม.
สมชาย จันทร์ชาวนา และสมชาติ กันคล้อย, 2541, "การวิเคราะห์ความดันในกระบอกสูบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สองจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 11-13 พฤศจิกายน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.