รศ.บุญรักษ์ จิปิภพ
รศ.บุญรักษ์ จิปิภพ
Boonruk Chipipop (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9083 โทรสาร 0-2470-9085
E-mail Address : boonruk@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2524 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2519 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Electronic Circuit Design
   - Analog VLSI
   - Analog and Digital Signal processing
   - Network Theory
   - Instrumentation
   - Audio Engineering
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chaisricharoen R., Chipipop B., Sirinaovakul B., 2010, “CMOS CCCII: Structures, Characteristics, and Considerations”, AEU - International Journal of Electronics and Communications, Vol. 64, No. 6, pp. 540-557.
Vanichprapa, S., Prapanavarat, C., and Chipipop, B., 2010, "Design of a simple OTA-Based Mixed-Signal Controller for Adaptive Control System of Shunt Active Power Filter", WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Vol. 9. No. 5, May, pp. 305-314.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2008, “Novel Conventional Standard Linear Element Based Complete Passive Equivalent Circuit Models of the Practical OTA-Based Inductors”, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E91-A, No. 8, August, pp. 1883-1889.
Chipipop, B. and Surakampontorn, W., 1999, "Realisation of Current-Mode FTFN-Based Inverse Filter," Electronics Letters, Vol. 35, No. 9, pp. 690-692.
วารสารระดับประเทศ
ธัญญา สัตยาอภิธาน, บุญรักษ์ จิปิภพ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2543, "Realization of Grounded Immittance Functions using a Single CCII and Their Applications to Current-Mode Biquad Synthesis", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มีนาคม, หน้า 138-143.
Chipipop, B. and Surakampontorn, W., 2542 "On the Realization of Current-Mode FTFN-Based High-Pass Filter and Inverse Filter," วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 16 เล่มที่ 2 มิถุนายน หน้า 67 - 71
บุญรักษ์ จิปิภพ, วัลลภ สุระกำพลธร และเคนโซ่ วาตานาเบ้, 2542, "วิธีการออกแบบวงจรกรองและวงจรกรองแบบกลับโหมดกระแสแบบต่ำผ่านและสูงผ่านโดยใช้ FTFN เป็นอุปกรณ์หลัก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 3-15.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chipipop, B., Chaisricharoen, R., and Sirinaovakul, B., 2008, "A Novel Balanced Differential-Pair Multi-Output CMOS CCCII", The 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2008), June 3-5, Holiday Inn Atrium, Singapore, pp. 351-356.
Chaisricharoen, R., Chipipop, B., and Chamnongthai, K., 2008, "Probabilitic Model of the Effective Per-Client Goodput based on an IEEE 802.11g Access Point", The SICE Annual Conference 2008 International Conference on Instrumentations, Control and Information Technology, August 20-22, University of Electro-Communications, Chofu City, Tokyo, Japan, pp. 1258-1263.
Chaisricharoen, R. and Chipipop, B., 2007, “Novel CMOS Second-Generation Current-controlled Conveyor Based on Modified Differential-Pair Input-Stage”, The 7th International Conference on ASIC (ASICON 2007), October 26-29, Guilin Bravo Hotel, Guilin, China, pp. 707-710.
Chaisricharoen, R., Pramoun, T., and Chipipop, B., 2007, "Effective Per-Client Goodput Analysis of of IEEE 802.11g Access Point under Full Client-Utilization”, The 22nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2007), July 8-11, Paradise Hotel, Busan, South Korea.
Chaisricharoen, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Novel Bandpass-Biquad Evaluation Model for Computer-Based Compensation of an OTA-C Filter”, IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS2007), October 17-19, The Eton Hotel, Shanghai, China.
Banchuin, R., Chaisricharoen, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Optimal Utilizing Methodology of The Practical OTA-Based Floating Inductors”, The 1st Joint International Conference on Information and Communication Technology (JICT 2007), December 19-22, Don Chan Palace Hotel, Vientiane, Lao PDR.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Novel Practicable Applicable Passive Equivalent Circuit Model of the Alternatively Structured Higher Performance Practical OTA-Based Floating Inductor”, 2007 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2007), November 28- December 1, Huaqiao University, Xiamen, China.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Novel Complete Passive Equivalent Circuit Model of The Practical 4-OTA-Based Floating Inductor”, IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS2007), October 17-19, The Eton Hotel, Shanghai, China.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Effect of OTA’s Major Nonidealities to Passive Equivalent Circuit Model of The Alternatively Structured Higher Performance OTA-Based Floating Inductor”, The 7th International Conference on ASIC (ASICON2007), October 26-29, Guilin Bravo Hotel, Guilin, China, pp. 561-564.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, "Effects of The OTA’S Nonidealities to the Passive Equivalent Circuit of the Structurally Higher Performance OTA-Based Floating Inductor”, The 22nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2007), July 8-11, Paradise Hotel, Busan, South Korea.
Banchuin, R., Chaisricharoen, R., Sirinaovakul, B., Chipipop, B., Ogawa, S., and Watanabe, K., 2005, "The Characteristics of the Practical Bipolar-OTA-Based Floating Inductor", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, p. 1033.
Chipipop, B., Sirinaovakul, B., Ogawa, S., and Watanabe, K., 2004, "Op-Amp-based Filter VS CCII-based Filter", The 2004 IEEJ International Analog VLSI Workshop, October 13-15, University of Macau, Macao, China, pp. 97-100.
Vanichprapa, S., Chipipop, B., Koompai, C., and Watanabe, K., 2003, "OTA-Based Control System of CSI-Active Power Filter for Harmonic and Reactive Power Compensation", The 11th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED '03), June 18-20, Rhodes, Greece.
Vanichprapa, S., Chipipop, B., Koompai, C., and Watanabe, K., 2003, "OTA-Based Control System of Active Power Filter for Harmonic and Reactive Power Compensation", International Symposium on Signals, Circuits & Systems (SCS 2003), July 10-11, Iasi, Romania, p. 221.
Vanichprapa, S., Chipipop, B., Koompai, C., and Watanabe, K., 2003, "OTA-Based Control System of Active Power Filter for Harmonic and Reactive Power Compensation", 2003 IEEE Conference on Control Applications (CCA 2003), June 23-25, Istanbul, Turkey.
Kurashima, T., Chipipop, B., Ogawa, S., and Watanabe, K., 2003, "Synthesis and Implementations of Single-CCII-Based Current-Mode Biquadratic Filters", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea.
Prakobnoppakao, S., Chipipop, B., Surakampontorn, W., and Watanabe, K., 2002, "Design of a Current-Mode CCII-Based Bandpass Filter from Immittance Function Simulator using Commercial Available CCII (AD844)", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 743-746.
Chipipop, B. and Surakampontorn, W., 2001, "Realization of Current-Mode FTFN-Based Lowpass Filter and Its Inverse Filter from the Optimal Sallen and Key Lowpass Filter (Saraga's Design) Using RC:CR Dual Transformation to Preserve the Sensitivities of the Original Circuit", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 497-499.
Chipipop, B. and Surakampontorn, W., 2001, "Realization of Current-Mode FTFN-Based Lowpass Filter from the Optimal Sallen and Key Lowpass Filter (Saraga's Design) Using Driving Point Impedance and Signal-Flow Graph (DPI/SFG) Method to Preserve the Sensitivities of the Original Circuit", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 183-186.
Jiraseri - amornkun, A., Chipipop, B., and Surakampontorn, W., 2001, "Novel translinear - Based Multi - Output FTFN", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
Chipipop, B. and Surakampontorn, W., 1999, "On the Realization of Current-Mode FTFN-Based High-Pass Filter and Its Inverse Filter," IEEE ISPACS'99, Phuket, Thailand, pp. 505-508.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
มณฑิรา มูลงาม, รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ และบุญรักษ์ จิปิภพ, 2552, "ANN-Based Tuning of a Capacitorless Bandpass Biquad : Process, Example, Performance Analysis and Feasibility Estimation", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 31-36.
รัชนีกร พงษ์สุวรรณ, รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ และบุญรักษ์ จิปิภพ, 2552, "PSO-Based Tuning via Small Guided Initial Swarm : Application to a Capacitorless All-OTA Bandpass Biquad", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 25-30.
Chipipop, B., 2000, "Using Nullors to Analyze Linear Active Filters", Proceeding IEEE Coloquium on Active Filters, Bangkok, Thailand, pp. 1-21.
Chipipop, B. and Surakampantorn, W., "Realization of Current-Mode FTFN-Based Lowpass Filter from the Optimal Sallen and Key Lowpass Filter (Saraga's Design) Using Dual Transformation", Proceeding IEEE Coloquium on Active Filters, Bangkok, Thailand
ธัญญา สัตยาอภิธาน, บุญรักษ์ จิปิภพ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2542, "Realization of High-Order Grounded Immitance Function Using an Ideal Model of CCII and Application to Current-Mode Filter Synthesis", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22 (EECON-22), 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 16-19.
ธัญญา สัตยาอภิธาน, บุญรักษ์ จิปิภพ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล 2542, "Floating Immitance Realization Using an Ideal Model of CCII and Application to Current-Mode and Voltage-Mode Biquad Filter Synthesis", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22 (EECON-22), 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 20-23.
อมร จิรเสรีอมรกุล, บุญรักษ์ จิปิภพ และวัลลภ สุระกำพลธร, 2542, "วงจรนูลเลอร์ 4 ขั้ว แบบลอยตัวในเชิงวงจรรวม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22 (EECON-22), 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 343-346.


return topic

Revised: 21 September 2005/9:23:31