รศ.จำรูญ ตันติพิศาลกุล
รศ.จำรูญ ตันติพิศาลกุล
Chamroon Tantipisalkul. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9112 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : chamroon.tan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2520 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2516 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Applied Mechanics
   - Mechanical Design
   - Computer Aided Design
   - Product Design
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
โรงงานผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นขนาดเล็ก (โดยวิธี Freeze concentration) ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เดช พุทธเจริญทอง, จำรูญ ตันติพิศาลกุล และร.อ.พิษณุ ศรมยุรา ร.น., 2539, "การวิเคราะห์ความเค้นบริเวณรูวงรีเสริมเหล็กของถังความดันด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์", เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรรมเครื่องแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก, 2539
รางวัลที่ได้รับ
"เรือกำจัดผักตบชวา" รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2534 (รางวัลชมเชย)
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

return engineer topic