รศ.ดิลก ศรีประไพ
รศ.ดิลก ศรีประไพ
Dilok Sriprapai (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9355 โทรสาร 0-2470-9201
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2530 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - CNC/CAD/CAM
   - Metal Forming
   - Machine Tool Design
   - Machining Technology
   - Aluminium Extrusion
   - Mould & Die Design
   - Finite Element Analysis
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การวิจัยและพัฒนาประเก็นเสื้อสูบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล [ส.ยานยนต์46] 2548 หัวหน้าโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชิ้นส่วน Ball Joint และ Housing Shift Lever [ส.ยานยนต์47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่น [MTEC44,46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการปรับปรุงแม่พิมพ์และการทุบขึ้นรูปร้อนชิ้นงาน Core Rotor Pole [ส.ยานยนต์47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การขึ้นรูปเสมือนและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ [บ.สามมิตร47] 2549 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่นเชื่อมพ่วงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ [ส.ไทย-เยอรมัน48-49] 2549 หัวหน้าโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ [MTEC46-49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหนักถ่วงล้อ (Balance Weigths) จากวัสดุเหล็กเหนียว ขนาด 10 กรัม และ 60 กรัม ด้วยวิธีการขึ้นรูปเย็น [ส.ยานยนต์47] - หัวหน้าโครงการ
การขึ้นรูปเสมือนและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์กับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะแผ่น [ส.ยานยนต์47] - หัวหน้าโครงการ
การใช้วิธี ALE ในงานอัดรีดอะลูมิเนียม - -
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในกระบวนการตัดเฉือน - -
การขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ - -
การตัดเฉือนความเร็วสูง - -
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Hearunyakij, M., Sriprapai, D., and Sontikeaw, S., 2015, "Improvement in the cooling efficiency of conformal mold cooling by using extended surface concept", International Conference on Intelligen Materials and Manufacturing Engineering 2015 (IMME2015), January 16-17, Phuket Island, Phuket, Thailand, p. 5.
Sontikeaw, S., Hearunyakij, M., and Sriprapai, D., 2014, "Improvement in the cooling performance of conformal mold cooling by using fin concept", International Conference on Trends in Science, Engineering and Technology, June 23- 24, Basaya Beach Hotel & Resort Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 44-49.
Sriprapai, D., 2013, "Metal Forming Technology in Automotive Industry", Automotive Summit 2013, June 20-21, BITEC, Bangkok, Thailand, p. 6.
Sriprapai, D., 2013, "Cold Forging Punch Design of Concrete Expansion anchor bolt", The 4th KMUTT-TOKAI Joint Seminar, October 10-12, Tanagawa Campus Tokai University, Tokyo, Japan, p. 5.
Sriprapai, D., 2012, "Punch nose design for the reduction of residual stress and forming pressure in cold backward extrusion", The international conference on Materials Processing Technology International Conference on Materials Processing Technology 2012, June 28-29, Hawaii, USA., p. 4.
Sriprapai, D., 2012, "Precision Die design for ultra high tensile strength steels", International symposium 4th Thai – Japan Die and Mould Technology Symposium, November 21- 24, BITEC, BANGKOK, Thailand, p. 4.
Sontikeaw, S. and Sriprapai, D., 2012, "Rigid Polyurethane/Clay Nanocomposite Foam using Polyols with Different Hydroxyl Value", The 6th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, March 6-7, KMUTT, Bangkok, Thailand, p. 137.
Poodchakarn, S., Sriprapai, D., Budcharoentong, D., Saimek, S., and Thanadngarn, C., 2009, “Rotational Eccentric Bushings (REBs) Design, Modeling and Simulation for Misalignment Compensation of Sheet Metal Forming Die”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 305.
Poodchakarn, S., Sriprapai, D., Budcharoentong, D., Saimek, S., and Thanadngarn, C., 2009, “Experimental Study on Sheet Metal Forming Tool for Misalignment Compensation Using Pin-in-slot Mechanism”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 306.
Sriprapai, D., 2000, "The Aluminium Anodizing Waste Water Treatment and Recycle System Design", International Conference of Industrial Hazardous Waste Management, Siam Intercontinental Hotel, Bangkok, January 28, pp. 109-116.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ดิลก ศรีประไพ, สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, วิทูร อุทัยแสงสุข, อัญชลี มโนนุกุล, บพิธ ทศเทพพิทักษ์ และจุฑามาศ อนันตพงศ์, 2557, "Investigation of nickel aluminium bronze alloy under hot deformation", การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ, หน้า 2.
กิตติยา จิตกลาง, สมโชค สนธิแก้ว และดิลก ศรีประไพ, 2557, "Development of a porous epoxy resin", TRF-Master research congress VIII and RRI-MAG congress I, 3-5 เมษายน, โรงแรมเดะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ หน้า 125.
ดิลก ศรีประไพ, 2556, "ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการขึ้นรูปกับพฤติกรรมการเกิดช็อคไลน์บนชิ้นงานโลหะแผ่น", Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference, 17 พฤษภาคม, สถาบันไทย-เยอรมัน, กรุงเทพฯ, หน้า 1.
ดิลก ศรีประไพ, 2556, "การศึกษาอิทธิพลของ Rib ที่มีผลต่อการดีดตัวกลับในการดัดขึ้นรูปตัววีของโลหะแผ่นความแข็งแรงสูง SPCN 590", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556, 17 พฤษภาคม, โรงแรมรามา การ์เด้นส์, กรุงเทพฯ, หน้า 5.
เฉลิมชัย กุลเลียบ และ ดิลก ศรีประไพ, 2551, “การดึงเส้นลวดทองแดงขนาดเล็กโดยใช้แม่พิมพ์ขนาดความเที่ยงตรงสูง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 307-310.
สมพงศ์ เลิศผลไพโรจน์ และดิลก ศรีประไพ, 2551 “การวัดค่าการม้วนจากการดีดตัวของผนังโลหะแผ่นด้วยกระบวนการอิมเมจแบบดิจิตอล”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ,
พรชัย ขจรรุ่งเรื่อง และดิลก ศรีประไพ, 2551, “การศึกษาสัดส่วนของช่องครีบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนวัสดุทองเหลือง CuZn40Pb2”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 138-142.
ชาญนรินทร์ สาดร้าย และดิลก ศรีประไพ, 2551, “การหดตัวของทองเหลือง CuZn40Pb2 ภายหลังการทุบขึ้นรูปร้อน”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 67-73.
ยุทธจักร เอี่ยมน้อย และดิลก ศรีประไพ, 2550, “การศึกษาอิทธิพลของทางเข้าแม่พิมพ์ดึงลวดทองแดงที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของหน้าตัด", การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมริเวอร์ไซต์, กรุงเทพฯ, หน้า 81-87.
เทพสุนทร ณ ถลาง และดิลก ศรีประไพ, 2550, “การศึกษาการลดความเค้นตกค้างในเส้นลวดทองแดงด้วยการปรับปรุงรูปร่างทางเข้าของแม่พิมพ์", การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมริเวอร์ไซต์, กรุงเทพฯ, หน้า 73-80.
สมพงษ์ เชื้อพระคา และดิลก ศรีประไพ, 2550, “การศึกษาการดีดตัวกลับของแผ่นเชื่อมพ่วงในกระบวนการดึง-ดัด", การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมริเวอร์ไซต์, กรุงเทพฯ, หน้า 100-102.
ศศิชา สิทธิกูล, วรากร ปิยะอภินันท์, ระวีวรรณ สำเร็จ และดิลก ศรีประไพ, 2550, “การปรับปรุงยางแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ", การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมริเวอร์ไซต์, กรุงเทพฯ, หน้า 95-99.
สุบิน ขันตี, ดิลก ศรีประไพ และกอบสิน ทวีสิน, 2549, "การศึกษาความไวอัตราการยืดตัวของเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 130-136.
นพดล มหาพิษ และดิลก ศรีประไพ, 2549, "การออกแบบรูปร่างแผ่นแบลงค์ของเฟรมยึดหม้อลมเบรคด้วยหลักการคำนวณย้อนกลับ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 106-109.
พงษ์วราสิทธิ์ ผลพฤกษา, กอบสิน ทวีสิน และดิลก ศรีประไพ, 2549, "การเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 เพื่อทำเครื่องมือศัลยแพทย์และทันตกรรม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 100-105.
ทินกร รื่นเริงกาล, นภดล มหาพิษ, ทวีศักดิ์ โหย่งโสภา และดิลก ศรีประไพ, 2549, "การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่นเชื่อมพ่วงแบบ อีริคเซน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 96-99.
สมพงษ์ เลิศผลไพโรจน์ และดิลก ศรีประไพ, 2549, "การใช้เทคนิคกระบวนการอิมเมจแบบดิจิตอลวิเคราะห์ความเครียดชิ้นส่วนโลหะแผ่น", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 78-83.
ศัลย สุขโข และดิลก ศรีประไพ, 2549, "การขึ้นรูปครีบปรับเสถียรภาพของอากาศยานด้วยกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 75-77.
ดิลก ศรีประไพ, 2549, "การทำเอ็กเทนชัน เรียร์ ฟลอร์ เซนเตอร์ เมมเบอร์ ของรถยนต์นั่งด้วยวิธีการขึ้นรูปเสมือน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ดิลก ศรีประไพ, 2546, "การทำนายรูปร่างของบริเวณปลาสติกด้วยวิธีไฟเนต์เอลิเมนต์ของเนื้ออลูมิเนียม AA6063 จากการทดสอบโดยวิธีการการกดร้อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า
ดิลก ศรีประไพ และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2545, "การจำลองการขึ้นรูปถ้วยทรงกระบอกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบไดนามิค เอ็คพลิซิท / ยืดหยุ่น-พลาสติก", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 79-82.
ดิลก ศรีประไพ, เดช พุทธเจริญทอง และกิตติศักดิ์ เผือกสะอาด, 2545, "การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์อีคลอไลเซอร์ซัพพอร์ท", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 620.
ดิลก ศรีประไพ, เดช พุทธเจริญทอง และรุ่งโรจน์ ตรงธรรมกิจ, 2545, "จำลองการดัดขึ้นรูปขาคอนเน็ตเตอร์ในงานพรีซิชชันสแทมพิงคโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 623.
ดิลก ศรีประไพ, 2544, "การศึกษาความเค้นไหลของอะลูมิเนียมเจือ AA 6063 ที่อุณหภูมิสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, กรุงเทพฯ, หน้า 359-365.
ดิลก ศรีประไพ, 2544, "การใช้วิธีอาร์บิตรารีลากรานเจียน-ออยเลอเรียน ในการอัดรีดอลูมิเนียม", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, อุบลราชธานี.
ดิลก ศรีประไพ, 2544, "การจำลองการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
ดิลก ศรีประไพ, 2543, "คู่ควบความร้อน-กลศาสตร์ในกรรมวิธีการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน", บูรพาวิศวกรรม 2543, อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 6-9 ธันวาคม.
ดิลก ศรีประไพ, 2543, "การศึกษาการเกิดเศษด้วยโมเดลสองมิติในงานตัดความเร็วสูง", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2543, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 2-3 พฤศจิกายน.
Sriprapai, 2000, "Design of Dies for Manufacturing Aluminium Alloy Heat Pipe", The 1st Thailand Materials Science and Technology Conference, MSAT, Amari Watergate Hotel, Bangkok, July 19-20, pp.No.EA-105.
ดิลก ศรีประไพ, ชัยนันท์ วิศิษฐ์กิตติกุล, 2543, "การสร้างอิเล็คโตรดรูปต่างซับซ้อนสำหรับงานแม่พิมพ์ด้วยกรรมวิธีแร็บพิดโปรโตไทพ", การประชุมวิชาการประจำปี 2543, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชั้น 3 ตึกเพียรพิจิตร, ขอนแก่น, 25 มกราคม 2543
ดิลก ศรีประไพ, 2543, "การเลือกใช้พารามิเตอร์กับการปฏิบัติงานอัดรีดอลูมิเนียม", การประชุมวิชาการประจำปี 2543, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชั้น 3 ตึกเพียรพิจิตร, ขอนแก่น, 25 มกราคม 2543
ดิลก ศรีประไพ, 2543, "การออกแบบโมลด์สำหรับอลูมิเนียมอัลลอย 6063 ในการหล่อแบบต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพมหานคร, 4 กุมภาพันธ์ 2543
ดิลก ศรีประไพ, 2542, "การเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพงานรีดอลูมิเนียม", การบรรยายพิเศษ, บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด, สมุทรปราการ, 15 มีนาคม 2542
ดิลก ศรีประไพ, วาทิน ชุติปาโร, 2542, "การอินเทอโปเลทแบบ 3 มิติ สำหรับเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2542, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด ขอนแก่น, 28-29 ตุลาคม 2542
ดิลก ศรีประไพ, เสกสันต์ แสงอิศราภิรักษ์, 2541, "ผลกระทบของไนโตรเจนต่อการเพิ่มผลผลิตของกระบวนการรีดอลูมีเนียม", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจำปี 2541, 28-29 ตุลาคม 2541


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.