ผศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
Wudhichai Assawinchaichote (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9061 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : wudhichai.asa@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้า - The University of Auckland นิวซีแลนด์
2540 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมไฟฟ้า - The Pennsylvania State University อเมริกา
2537 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Fuzzy Modeling and Control
   - Robust Control and Filtering
   - H-infinity Control
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ
Assawinchaichote, W., 2010, "A New Approach to Non-fragile H_infinity Fuzzy Controller for Uncertain Fuzzy Dynamical Systems with Multiple Time-Scales", International Journal of Signal System Control and Engineering Application, Vol. 3, No. 3, pp. 49-64.
Assawinchaichote, W., 2010, "A New Approach to Non-fragile H_infinity Fuzzy Filter of Uncertain Markovian Jump Nonlinear Systems", International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 4, No. 2, pp. 21-33.
Assawinchaichote, W., Nguang, S.K., Shi, P., and Boukas, E.-K., 2008, "H_infinity Fuzzy State-feedback Control Design for Nonlinear Systems with D-stability Constraints: An LMI Approach", Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 78, No. 4, August, pp. 514-531.
Nguang, S.K., Assawinchaichote, W., and Shi, P., 2007, "Robust H_infinity Control Design for Fuzzy Singularly Perturbed Systems with Markovian Jumps: an LMI Approach", IET Control Theory and Applications, Vol. 1, No. 4, pp. 893-908.
Assawinchaichote, W., Nguang, S.K., and Shi, P., 2007, "Robust H_infinity Fuzzy Filter Design for uncertain Nonlinear Singularly Perturbed Systems with Markovian Jumps: An LMI Approach", Information Sciences: an International Journal, Vol. 117, No. 7, April, pp. 1699-1714.
Assawinchaichote, W. and Nguang, S.K., 2006, "Fuzzy H-infinity Output Feedback Control Design for Singularly Perturbed Systems with Pole Placement Constraints: An LMI Approach", IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 14, No. 3, June, pp. 361-371.
Assawinchaichote, W. and Nguang, S.K., 2004, "H-infinity Filtering for Nonlinear Singularly Perturbed Systems with Pole Placement Constraints: An LMI Approach", IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 52, No. 6, June, pp. 1659-1667.
Assawinchaichote, W. and Nguang, S.K., 2004, "H_infinity Fuzzy Control Design for Nonlinear Singularly Perturbed Systems with Pole Placement Constraints: An LMI Approach", IEEE Transactions on Systems, Man, Cybernetics-Part B: Cybernetics, Vol. 34, No.1, February, pp. 579-588.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Assawinchaichote, W., 2010, “Synthesis of a Robust H_infinity Filter for Uncertain Nonlinear Dynamic Systems”, 2010 2nd International Conference on Education Technology and Computer (ICETC), June 22-24, GOLDEN JADE SUNSHINE Hotel, Shanghai, China.
Assawinchaichote, W. and Nguang, S.K., 2008, "Robust H_infinity Fuzzy Control Design for Nonlinear Two-Time Scale System with Markovian Jumps based on LMI Approach", International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering (CESSE 2008), July 4-6, Paris, France.
76. Assawinchaichote, W., 2007, "Robust H_infinity Filter Design for Uncertain Fuzzy Descriptor Systems: LMI-Based Design", International Conference on Computer, Electrical, and Engineering (CESSE 2007), July 27-29, University of Life Sciences Prague, Prague, Czech Republic.
Assawinchaichote, W. and Nguang, S.K., 2007, "Robust H_infinity Fuzzy Control Design for Nonlinear Two-Time Scale System with Markovian Jumps based on LMI Approach", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
Assawinchaichote, W. and Nguang, S.K., 2004, "H_infinity Fuzzy State-Feedback Control Design for Uncertain Nonlinear Descriptor Systems: An LMI Approach", International Conference on Control, Automation, and Systems (ICCAS 2004), August 25-27, The Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธวัช คุณสามารถ, วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ และราชวดี ศิลาพันธ์, 2550, "วิธีการสำหรับควบคุมแขนกลข้อต่อเดียวโดยใช้ส่วนควบคุม PID และการสลับสัญญาณ Input", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 1133-1136.
return