ผศ.ดร.วีระ โลหะ
ผศ.ดร.วีระ โลหะ
Veara Loha (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค สรบ.
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9712, 0-2428-3538 โทรสาร 0-2427-8077, 0-2872-9118, 0-2428-3534
E-mail Address : veara.loh@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering - Vanderbilt University อเมริกา
2537 ปริญญาโท M.S. Chemical Engineering - The University of Tennessee อเมริกา
2528 ปริญญาโท M.Eng. วิศวกรรมเครื่องกล - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2523 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Foam Fractionation
   - Protein Separation and Purification
   - Pilot Plant Scale-Up
   - Design and Development Chemical and Food Processing
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การสกัดสารสำคัญทางการแพทย์จากสบู่ดำโดยใช้ของไหลเหนือวิกฤต [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การกำจัดโปรตีนออกจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
โครงการร่วมมือระหว่างอาเซียน-นิวซีแลนด์ด้านการกัดกร่อน [อาเซียน-นิวซีแลนด์43] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบดักจับไอระเหยสารอินทรีย์ด้วยสารละลายลดแรงตึงผิว ผู้ร่วมโครงการ
การทดสอบสมรรถนะเตาหุงต้มแอลพีจีในประเทศไทย ผู้ร่วมโครงการ
การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงตึงผิวของของเหลวด้วยวิธี Drop Weight [มจธ.43] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Lambert, W.D., Du, L., Ma, Y., Loha, V., Burapatana, V., Prokop, A., Tanner, R.D., and Pamment, N.B., 2003, "The Effect of pH on the Foam Fractionation of ß-glucosidase and Cellulase", Bioresource Technology, Vol. 87, No. 3, pp. 247-253.
Du, L., Loha, V., and Tanner R.D., 2000, "Modeling a protein foam fractionation process", Applied Biochemistry and Biotechnology - Part A Enzyme Engineering and Biotechnology, pp. 1087-1099.
Brett Neely, C., Eiamwat, J., Du, L., Loha, V., Prokop, A., and Tanner, R.D., 2000, "Modeling a Batch Foam Fractionation Process", Biologia, Vol. 6, pp. 583-589.
Loha, V., Tanner, R.D., and Prokop, A., 1999, "Preserving the Activity of Cellulase in a Batch Foam Fractionation Process", Applied Biochemistry and Biotechnology Vol. 77-79, pp. 701-712. [*USA]
Ko, S., Loha, V., Tanner, R.D., Du, L., and Prokop, A., 1999, "Partitioning Invertase between aDilte Water Solution and Generate", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 77-79, pp. 501-510.
Eiamwat, J., Loha, V., Prokop, A., and Tanner, R.D., 1998, "Relating the Redox Potential and Initial Solids Concentration to the Production of Extracellular Proteins and Microbial Cells during the Kudzu (Pueraria Lobata) Vine Retting Process", Ubamari Ano XV, No. 45, pp. 3-17.
Ko, S., Loha, V., Prokop, A., and Tanner, R. D., 1998, "Batch Foam Fractionation of Sporamin from the Sweet Potato", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 70-72, pp. 547-558.
Eaimwat, J., Loha, V., Prokop, A., and Tanner, R.D., 1998, "Batch Form Fractionation of Kudzu (Pueraria Lobata) Vine Retting Solution", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 70-72, pp. 559-567.
Loha, V., Nun, S.N., Sarkawi, S.S., Prokop, A., Tanner, R.D., and Vitolo, M., 1998, "The Effect of Ph on the Activity of Cellulase Fractionated between Bulk and Droplet Phases", Revista de Farmacia e Bioquimica da Universidade de Sao Paulo, Vol. 34, No. 2, pp. 101-107.
วารสารระดับประเทศ
สุรินทร์ ตั้งมั่นคงวรกูล, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และวีระ โลหะ, 2546, "การสลายตัวของสารไซยาไนด์ในหัวมันสำปะหลังบดด้วยเอนไซม์ที่มีอยู่เอง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 475-486.
Chai, J., Loha, V., Prokop, A., and Tanner, R.D., 1998, "Effect of Bubble Velocity and pH Step Changes on the Foam Fractionation of Sporamin", Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol.46, pp. 2868-2872.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sudasna Na Ayudhaya, C., Tareelap, N., Poolthong, N., Tongsri, R., Loha, V., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Life Assessment of 3RYSH Superheater Tubes in Thermal Power Plant", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, p. 2005.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วีระ โลหะ, นันทน์ ถาวรังกูร, เรืองเดช ธงศรี, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา, นุชธนา พูลทอง, พัชรินทร์ เบอร์ค, ธวัชชัย ตรีสุวรรณนุกูล, นภฉัตร ธารีลาภ, วันชัย สำลี, ชัชวาล ขำวรุณ และปัญญา ศรีจันทร์, 2545, "Boiler Life Assessment of a Thermal Power Plant", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 596-601.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   กรรมวิธีการผลิตไฟโคยานินเกรดอาหารและเครื่องสำอาง Petty Patent No. 6667
   กรรมวิธีผลิตเอทานอลจากเศษสับปะรด (ทรงสิทธิร่วม บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)) Petty Patent No. 6291

return topic