ผศ.สมยศ จันเกษม
ผศ.สมยศ จันเกษม
Somjot Chankasem. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9111 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : isomasem@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2518 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- Oklahoma State University อเมริกา
2515 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Applied Mechanics and Machine Design
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Design & construct the Automatic Palletiser for ESSO Oil Company -
Prototype of the Artificial Kidney Machine -
Sugar cane power: Solid waste from papemill industry as the additional fuel for steam generating -
Design & Construction of the Water Hyacinth Harvestor -
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเคลื่อนที่โดยอาศัยสัญญาณนำภาพของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัดขยะแบบกลั่นสลายด้วยความร้อน -
ยานกลอัตโนมัติ [หมวดเงินอุดหนุน45] ผู้ร่วมโครงการ

return engineer topic

Revised: 10 May 2000
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.