ศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
Asa Prateepasen (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9296 โทรสาร 0-2470-9296
E-mail Address : asa.pra@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2551 - Cert. Digital RT Level II Training - IAEA มาเลเซีย
2551 - Cert. AE,RT Level III - ASNT สหรัฐอเมริกา
2550 - Cert. Director Certification Program (DCP 94) - IOD ไทย
2550 - Cert. Financial Statement for Non Financial - IOD ไทย
2549 - Cert. NDT Training for Professional Trainer - KOICA เกาหลีใต้
2548 - Cert. PT, MT, UT Level III - ASNT สหรัฐอเมริกา
2546 - Cert. RT Level III (EN 473) - TWI ไทย
2545 - Cert. MT, PT Level III (EN 473) - Cofrend ฝรั่งเศส
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Nondestructive Testing - Brunel University อังกฤษ
2537 - Cert. AE level II - ASNT สหรัฐอเมริกา
2537 - Cert. MT, PT, UT, RT, ET Level II - NDE Institute แคนาดา
2537 - Cert. NDT Equipment Repair - NDE Institute แคนาดา
2535 ปริญญาโท วศ.ม. เครื่องกล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. เศรษฐศาสตร์ การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - - Conventional and Advance Nondestructive Testing (NDT)
   - Welding Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
อะคูสติกอิมิชชั่นและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในงาน Machine [MTEC] - หัวหน้าโครงการ
การใช้ Acoustic Emission ในการตรวจสอบรอยบกพร่องในงาน Machine - ผู้ร่วมโครงการ
การหาตำแหน่งรอยไม่ต่อเนื่องของชิ้นงานด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชัน [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การสร้างอุปกรณ์สอบเทียบหัวตรวจสอบอะคูสติก [MTEC44] 2546 หัวหน้าโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย [MTEC46-47] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การตรวจจับการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชชั่น [MTEC46-47] 2548 หัวหน้าโครงการ
เครื่องคัดเกรดของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในฤดูร้อนสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การตรวจสอบรอยเชื่อมในกระบวนการเชื่อมแบบความต้านทานชนิดจุดด้วยอะคูสติกอิมิชชั่น (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] 2548 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบนับจำนวนท่อและเหล็กเส้นโดยใช้หลักการ Machine Vision [ITAP48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การระบุแหล่งกำเนิดคลื่นอะคูสติกและการแยกแยะความรุนแรงของการกัดกร่อนด้วยสัญญาณอะคูสติกอิมีชชั่น [สกว. MAG48-50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาหัวตรวจสอบคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจวัดความเค้นตกค้าง [TGIST49-50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการล้างทำความสะอาดหัวอ่าน Hard disc ด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง [บริการวิชาการ 50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมและอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพจราจรจากกล้องตรวจการณ์แบบช่วงเวลาจริง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
อุปกรณ์ตรวจสอบสายเคเบิลในอุตสาหกรรมขนส่งและโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การสร้างรอยบกพร่องเทียมเพื่อตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง [ITAP51] 2551 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคุณภาพเหล็กรีดร้อนโดยการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ [สกว. MAG 50-51] 2551 หัวหน้าโครงการ
การลดปริมาณรอยบกพร่องในกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อน [สกว. MAG 51-52] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ระบบประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะแบบใหม่สำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก [สกว. คปก.52-55] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน [สกว. MAG 52-53] หัวหน้าโครงการ
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และหัวตรวจสอบอะคูสติกอิมีชชั่น [สวก. คปก.51-54] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบตรวจสอบจับคลื่นอะคูสติกอิมีชชั่นจากวัสดุ PZT สำหรับการเฝ้าระวังการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ฝังใต้ดิน [ปตท.51-53] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
มัณฑนา ศรีนาง, น้องนุช อินทะเสน และอาษา ประทีปเสน, 2549, "การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้น้ำยาแทรกซึม", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 46, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 35-41.
อาษา ประทีปเสน, มัณฑนา ศรีนาง และวาทิต แก้วแววน้อย, 2550, "การตรวจสอบการรั่วของวาล์วในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 48, มกราคม-เมษายน.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Noipitak, M., Prateepasen, A., and Kaewwaewnoi, W., 2011, "A relative Calibration Method for a Valve Leakage Rate Measurement System”, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 44, No. 1, January, pp. 211-218.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2010, "Investigation of the Relationship between Internal Fluid Leakage through a Valve and the Acoustic Emission generated from the Leakage Measurement", Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 43, No. 2, February, pp. 274-282.
Jirarungsatian, C. and Prateepasen, A., 2010, “Pitting and Uniform Corrosion Source Recognition using Acoustic Emission Parameters”, Corrosion Science, Vol. 52. No. 1, January, pp. 187-197.
Jonidecha, C. and Prateepasen, A., 2009, “Design of Modified Electromagnetic Main-flux for Steel Wire Rope Inspection”, NDT & E International, Vol. 42, No.1, January, pp. 77-83.
Sumyong, N., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, "Influence of Scanning Velocity and Gap Distance on Magnetic Flux Leakage Measurement", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 118-122.
Jomdecha, C., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, “Study on Source Location using an Acoustic Emission System for various Corrosion Types”, NDT and E International, Vol. 40, No. 8, December, pp. 584-593.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, "A Study on Correlation of AE Signals from Different AE Sensors in Valve Leakage Rate Detection", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 113-117.
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Tuengsook, P., 2006, "Identification of AE Source in Corrosion Process", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 545-548.
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Tuengsook, P., 2006, "Effect of Sulfuric Acid Concentration on Acoustic Emission Signals in Uniform-Corrosion", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 553-556.
Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Jirarungsatean, C., 2006, "Semi-Parametric Learning for Classification of Pitting Corrosion Detected by Acoustic Emission", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 549-552.
Kaewapichai, W., Kaewtrakulpong, P., and Prateepasen, A., 2006, "A Real-Time Automatic Inspection System for Pattavia Pineapples", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 1186-1191.
Jirarungsatean, C., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Pitting Corrosion Monitoring of Stainless Steels by Acoustic Emission", Official Journal : Australian Institute for Non-destructive Testing, Vol.42, No.3, May/June, pp. 76-81.
Klyosumphan, T. and Prateepasen, A., 2004, "Monitoring Nugget Formation of Nickel Alloys In Micro Spot Welding using Acoustic Emission", Key Engineering Materials, Vols. 270-273, pp. 510-517.
Prateepasen, A., Au, Y.H.J., Jones, B.E., 2000, "Comparison of Artificial Acoustic Emission Sources as Calibration Sources for Tool Wear Monitoring in Single-Point Machining", Journal of Acoustic Emission, Vol. 18, pp. 196-204.
วารสารระดับประเทศ
อาษา ประทีปเสน, มัณฑนา ศรีนาง และมนตรี กุดั่น, 2551, "การตรวจจับการกัดกร่อนแบบยูนิฟอร์มในเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและรอยเชื่อมด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชชั่น", วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 76-85.
มัณฑนา ศรีนาง และอาษา ประทีปเสน, 2551, “Coherence function model for tool wear monitoring”, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์, หน้า 93-99.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และเมธินี มุกดาสิริ, 2550, "ผลของการถ่ายเทประจุทางไฟฟ้าเคมีต่อสัญญาณอะคูสติกในการตรวจจับการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 199-209.
อาษา ประทีปเสน, มัณฑนา ศรีนาง และวาทิต แก้วแววน้อย, 2550, "ความแม่นยำในการทำนายอัตราการรั่วของวาล์วด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม-ธันวาคม, หน้า 49-55.
เชิดพงษ์ จองเดช และอาษา ประทีปเสน, 2549, "หัวตรวจสอบอะคูสติกอีมิสชั่นแบบเรโซแนนซ์ โดยใช้เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์ผลึกเดี่ยว (คุณลักษณะและคุณสมบัติในการตรวจสอบ)", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 483-498.
พณพล ปั้นเงิน และอาษา ประทีปเสน, 2547, "การประเมินค่าความเค้นตกค้างโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 44, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 33-42.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2546, "Characterization of Wire Rope Defects from Magnetic Flux Leakage Signals", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 54-63.
อาษา ประทีปเสน, 2545, "งานวิจัยทางด้านอะคูสติกอิมีชชั่นในอุตสาหกรรม", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 42, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 27-31.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Vilasmongkolchai, T., Noipitak, M., Kaewtrakulpong, P. and Prateepasen, A., 2010, “Ultrasonic Inspection System for Detecting Small Flaws at Far Surface of Steel Plate”, The 2010 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2010), May 19-21, The Empress Hotel Convention Centre, Chiang Mai, Thailand, p. 92.
Prateepasen, A, Srinang, M., and Noypituk M., 2008, “Status of the Thai Society for Nondestructive Testing and NDT in Thailand”, The 17th World Conference on Nondestructive Testing, October 25-28, Shanghai Exhibition Center, Shanghai, China.
Prateepasen, A. and Srinang. M., 2008, “Acoustic Emission Transferability using Transfer Function”, The 17th World Conference on Nondestructive Testing, October 25-28, Shanghai Exhibition Center, Shanghai, China.
Jomdecha, C. and Prateepasen, A., 2006, "The Research of Low-ultrasonic Energy Affects to Yeast Growthin Fermentation Process", The 12th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing (APCNDT2006), November 5-10, Aotea Centre, Auckland, New Zealand.
Prateepasen, A., Jomdecha, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "An Online-Monitoring Weld Quality during AC Spot Welding Process Using Correlation of Acoustic Emission Characteristic and Metallurgy Analysis", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 40.
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Thungsuk, P., 2005, "Effects of Sulfuric Acid Concentration on Acoustic Emission Signals Obtained from Uniform-Corrosion", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 41.
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Semi-Parametric Learning for Classification Model of Pitting Corrosion Detected by Acoustic Emission Monitoring", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 42.
Prateepasen, A., Jomdecha, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "An Analysis on Uncertainties of Detected Locations Obtained from Corrosion Localization Process Using AE Inspection", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 42.
Prateepasen, A., Jomdecha, C., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "A Study on Source Locations Using Acoustic Emission System on Various Types of Corrosion in Industry", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, pp. 42-43.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Measurement of Valve Leakage Rate using Acoustic Emission", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 597-600.
Tha-ue, N. and Prateepasen, A., 2005, "Integration of AE Features using Belief Network for Classifying NDT Data", International Conference on Simulation and Modeling 2005 (SIMMOD 2005), January 17-19, The Rose Garden Aprime Rosort, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 213-219.
Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Jirarungsatean, C., 2004, "Classification of DC Micro Spot Welding Quality using Fuzzy ARTMAP on Acoustic Emission Monitoring", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.
Jomdecha, C., Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Thungsuk, P., 2004, "Corrosion-Source Location by an FPGA-PC Based Acoustic-Emission System", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.
Jirarungsatean, C., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2003, "Pitting Corrosion Monitoring of Stainless Steels by Acoustic Emission", Corrosion Control and NDT, November 23-26, Melbourne, Australia.
Klyosumphan, T. and Prateepasen, A., 2003, "Monitoring Nugget Formation of Nickel Alloys In Micro Spot Welding using Acoustic Emission", The 11th Asian Pacific Conference on Nondestructive Testing, November 3-7, Jeju Island, Korea.
Borerakarawin, T., Kaewtrakulpong, P., and Prateepasen, A., 2003, "A Machine Vision Method for Maturity Grading of Pineapples", The 3rd Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, May 8-9, BITEC, Bangkok, Thailand, pp. 178-182.
Saenkhum, N., Prateepasen, A., and Keawtrakulpong, P., 2003, "Classification of Corrosion Detected by Acoustic Emission", 2003 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE 2003), November 15-21, Washington D.C., USA.
Seenawat, M., Prateepasen, A., and Jomdecha, C., 2003, "Ultrasonic Testing for Vulcanization Inspection of Natural Rubber", 2003 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE 2003), November 15-21, Washington D.C., USA.
Jomdecha, C., Prateepasen, A., and Methong, W., 2002, "Coil Sensors for Wire Rope Inspection using Magnetic Flux Leakage Instrument", International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2002), October 16-19, Jeonbuk, Korea, pp. 1131-1136.
Prateepasen, A., 2002, "Prinpical Component Analysis of Coherence Function for Tool Wear Monitoring", Pacific Conference on Manufacturing, November 27-29, Bangkok, pp. 396-401.
Prateepasen, A., Au, Y.H.J., and Jones, B.E., 2002, "Transferability Validation of Acoustic Emission for Tool Wear Monitoring", The 6th Far-East Conference on Nondestructive Testing (FENDT 2002), October 21-24, Tokyo, Japan, pp. 499-504.
Prateepasen, A. Au, Y.H.J., and Jones, B.E., 2001, "Acoustic Emission and Vibration for Tool Wear Monitoring in Single-Point Machining using Belief Network", IEEE Instumentation and Measurement Technology Conference, May 21-23, Budapest, Hungary.
Prateepasen, A., Au, Y.H.J., Jones, B.E., 2000, "Calibration of Acoustic Emission for Tool Wear Monitoring", XVI IMEKO World Congress, Vienna, September 25-28, Austria, Volume VI, p. 255-260.
Prateepasen, A., Au, Y.H.J., Jones, B.E., 2000, "Comparison of Artificial Acoustic Emission Sources as Calibration Sources for Tool Wear Monitoring in Single-Point Machining", The 24th European Conference on Acoustic Emission Testing, Senlis, May 24-26, CETIM, France, pp. 253-260.
Prateepasen, A., 1999, "Acoustic Emission Traceable Sensing", International Forum for 1999, Frontiers of Science and Measurement, NPL, June 21-25, UK.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นัทธมน หวานใจ และอาษา ประทีปเสน, 2552, “การลดปริมาณเหล็กด้อยคุณภาพในกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อน", การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 128-136.
บัญชี นามดี, อาษา ประทีปเสน และใหม่ น้อยพิทักษ์, 2552, “การสร้างชิ้นงานมาตรฐานสำหรับวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายแบบพื้นผิว", การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 156-162.
ใหม่ น้อยพิทักษ์, นครินทร์ โพธิดอกไม้ และอาษา ประทีปเสน, 2552, “การสร้างชิ้นทดสอบมาตรฐานการหลอมละลายด้านข้างไม่สมบูรณ์ในงานเชื่อมสำหรับการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง", การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 163-170.
ณรงค์ศักดิ์ อินทร์อ่อน อาษา ประทีปเสน และใหม่ น้อยพิทักษ์, 2552, “การสร้างชิ้นงานมาตรฐานที่มีรอยความไม่ต่อเนื่องในท่อ ที วาย เค สำหรับการทดสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด, ขอนแก่น, หน้า 952-957.
อดิศักดิ์ อ่วมเปี่ยม และอาษา ประทีปเสน, 2552, “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน”, การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 6, 6-7 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์, กรุงเทพมหานคร, หน้า 85-92.
ใหม่ น้อยพิทักษ์, พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และอาษา ประทีปเสน, 2550, “การออกแบบและพัฒนาหัวตรวจสอบคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจวัดความเค้นตกค้าง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต, หน้า 1397-1402.
ปรีชา ขำเสม, อาษา ประทีปเสน และใหม่ น้อยพิทักษ์, 2550, “ผลกระทบของขนาดเกรนต่อการวัดความเค้นตกค้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต, หน้า 1409-1414.
อาทิตย์ จันทร์ขาว, อาษา ประทีปเสน และใหม่ น้อยพิทักษ์, 2550, “การศึกษาคุณลักษณะของพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจวัดความเค้นตกค้าง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต, หน้า 1415-1420
มัณฑนา ศรีนาง และอาษา ประทีปเสน, 2550, “ผลกระทบของน้ำยาแทรกซึมต่อการทดสอบด้วยวิธีสารแทรกซึม”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต, หน้า 1446-1451.
มัณฑนา ศรีนาง, ปิยะ กองศรีกุลดิลก และอาษา ประทีปเสน, 2549, "การหาความไวในการตรวจสอบด้วยวิธีการทดสอบแบบพื้นผิว", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 83.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร และอาษา ประทีปเสน, 2548, "ลักษณะสัญญาณอะคูสติกอิมีชชั่นจากกระบวนการการกัดกร่อน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 154-163.
มนตรี กุดั่น และอาษา ประทีปเสน, 2548, "อิทธิพลค่า pH จากกรดซัลฟูริกในการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำต่อพารามิเตอร์ทางอะคูสติก", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 136-143.
ประจักษ์ อ่างบุญตา และอาษา ประทีปเสน, 2548, "การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมความต้านทานชนิดจุดแบบไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 64-69.
อาษา ประทีปเสน และเชิดพงษ์ จอมเดช, 2548, "ประสิทธิภาพหัวตรวจสอบอะคูสติกอิมิชั่นชนิดเพียโซอิเล็กทริกในงานตรวจสอบโดยไม่ทำลาย", การประชุมประจำปี สวทช. 2548, 27-30 มีนาคม, ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จ.ปทุมธานี.
อาษา ประทีปเสน และฤทธิชัย เภาเนียม, 2547, "ผลกระทบของโครงสร้างของวัสดุต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลื่นเสียง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 64.
เชิดพงษ์ จอมเดช และอาษา ประทีปเสน, 2547, "Double Active Elements PZT for Acoustic Emission Sensor", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 49-51.
เชิดพงษ์ จอมเดช และอาษา ประทีปเสน, 2546, "Characterization of Acoustic Emission Signals in DC Micro Spot Welding", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 1167-1172.
เสริมสุข บัวเจริญ และอาษา ประทีปเสน, 2546, "การออกแบบและพัฒนาหัวตรวจสอบอะคูสติกอิมิชชั่น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 871-876.
ณัฐพล แสนคำ และอาษา ประทีปเสน, 2546, "การจำแนกความรุนแรงของการกัดกร่อนโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ก", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 1147-1152.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2545, "การออกแบบและสร้างอุปกรณ์การวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อตรวจสอบรอยบกพร่องแบบเฉพาะที่ของสายเคเบิล", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 76-78.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, 2545, "การตรวจจับการกัดกร่อนด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 152-154.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, 2545, "การหาตำแหน่งการเกิดการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 700-707.
อาษา ประทีปเสน, 2545, "การตรวจสอบภาชนะรับแรงดันด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 665-672.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2545, "Localised Faults of Wire Rope by Magnetic Flux Leakage Inspection", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25, 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า GN-11 - GN -15.
อาษา ประทีปเสน, 2539, "การหาตำแหน่งรอยบกพร่องด้วยวิธีคลื่นอะคูสติก", การประชุมวิชาการเรื่องวิศวกรรมอุตสาหการ ในปี ค.ศ. 2000, 24-25 ตุลาคม, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 376-387.
วชิระ มีทอง และอาษา ประทีปเสน, 2539, "การวิเคราะห์สัญญาณของการทดสอบด้วยกระแสไหลวนในการตรวจสอบท่อภายใน Steam Generator", การประชุมวิชาการเรื่องวิศวกรรมอุตสาหการ ในปี ค.ศ. 2000, 24-25 ตุลาคม,โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 418-433.
อาษา ประทีปเสน และพนม ยิ่งไพบูลย์สุข, 2539, "องค์ประกอบในการเลือกตรวจสอบพื้นผิวโดยวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย", การประชุมวิชาการเรื่องวิศวกรรมอุตสาหการ ในปี ค.ศ. 2000, 24-25 ตุลาคม, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 100-106.
อาษา ประทีปเสน, 2538, "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบการผลิตร่วมในโรงงานกระดาษ", การประชุมทางวิชาการ IE Network
อาษา ประทีปเสน, 2538, "การวิเคราะห์ระบบผลิตและความร้อนร่วมในโรงงานกระดาษ", การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2538, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
สิทธิบัตรที่ยื่นจด
   - เครื่องมือวัดอัตรารั่วของวาล์วแบบพกพาโดยอาศัยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่นและกรรมวิธีการประดิษฐ์ดังกล่าว
   - ระบบการหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดอะคูสติกอิมีชชั่นชนิดไม่ต่อเนื่องแบบประหยัดและกรรมวิธีการประดิษฐ์ดังกล่าว
return topic