รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
Asa Prateepasen (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / นายกสมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9296 โทรสาร 0-2470-9296
E-mail Address : asa.pra@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2551 - Cert. Digital RT Level II Training - IAEA มาเลเซีย
2551 - Cert. AE,RT Level III - ASNT สหรัฐอเมริกา
2550 - Cert. Director Certification Program (DCP 94) - IOD ไทย
2550 - Cert. Financial Statement for Non Financial - IOD ไทย
2549 - Cert. NDT Training for Professional Trainer - KOICA เกาหลีใต้
2548 - Cert. PT, MT, UT Level III - ASNT สหรัฐอเมริกา
2546 - Cert. RT Level III (EN 473) - TWI ไทย
2545 - Cert. MT, PT Level III (EN 473) - Cofrend ฝรั่งเศส
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Nondestructive Testing - Brunel University อังกฤษ
2537 - Cert. AE level II - ASNT สหรัฐอเมริกา
2537 - Cert. MT, PT, UT, RT, ET Level II - NDE Institute แคนาดา
2537 - Cert. NDT Equipment Repair - NDE Institute แคนาดา
2535 ปริญญาโท วศ.ม. เครื่องกล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. เศรษฐศาสตร์ การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - - Conventional and Advance Nondestructive Testing (NDT)
   - Welding Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
อะคูสติกอิมิชชั่นและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในงาน Machine [MTEC] - หัวหน้าโครงการ
การใช้ Acoustic Emission ในการตรวจสอบรอยบกพร่องในงาน Machine - ผู้ร่วมโครงการ
การหาตำแหน่งรอยไม่ต่อเนื่องของชิ้นงานด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชัน [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การสร้างอุปกรณ์สอบเทียบหัวตรวจสอบอะคูสติก [MTEC44] 2546 หัวหน้าโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย [MTEC46-47] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การตรวจจับการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชชั่น [MTEC46-47] 2548 หัวหน้าโครงการ
เครื่องคัดเกรดของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในฤดูร้อนสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การตรวจสอบรอยเชื่อมในกระบวนการเชื่อมแบบความต้านทานชนิดจุดด้วยอะคูสติกอิมิชชั่น (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] 2548 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบนับจำนวนท่อและเหล็กเส้นโดยใช้หลักการ Machine Vision [ITAP48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การระบุแหล่งกำเนิดคลื่นอะคูสติกและการแยกแยะความรุนแรงของการกัดกร่อนด้วยสัญญาณอะคูสติกอิมีชชั่น [สกว. MAG48-50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาหัวตรวจสอบคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจวัดความเค้นตกค้าง [TGIST49-50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการล้างทำความสะอาดหัวอ่าน Hard disc ด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง [บริการวิชาการ 50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมและอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพจราจรจากกล้องตรวจการณ์แบบช่วงเวลาจริง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
อุปกรณ์ตรวจสอบสายเคเบิลในอุตสาหกรรมขนส่งและโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การสร้างรอยบกพร่องเทียมเพื่อตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง [ITAP51] 2551 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคุณภาพเหล็กรีดร้อนโดยการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ [สกว. MAG 50-51] 2551 หัวหน้าโครงการ
การลดปริมาณรอยบกพร่องในกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อน [สกว. MAG 51-52] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ระบบประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะแบบใหม่สำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก [สกว. คปก.52-55] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน [สกว. MAG 52-53] หัวหน้าโครงการ
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และหัวตรวจสอบอะคูสติกอิมีชชั่น [สวก. คปก.51-54] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบตรวจสอบจับคลื่นอะคูสติกอิมีชชั่นจากวัสดุ PZT สำหรับการเฝ้าระวังการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ฝังใต้ดิน [ปตท.51-53] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
มัณฑนา ศรีนาง, น้องนุช อินทะเสน และอาษา ประทีปเสน, 2549, "การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้น้ำยาแทรกซึม", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 46, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 35-41.
อาษา ประทีปเสน, มัณฑนา ศรีนาง และวาทิต แก้วแววน้อย, 2550, "การตรวจสอบการรั่วของวาล์วในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 48, มกราคม-เมษายน.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Noipitak, M., Prateepasen, A., and Kaewwaewnoi, W., 2011, "A relative Calibration Method for a Valve Leakage Rate Measurement System”, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 44, No. 1, January, pp. 211-218.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2010, "Investigation of the Relationship between Internal Fluid Leakage through a Valve and the Acoustic Emission generated from the Leakage Measurement", Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 43, No. 2, February, pp. 274-282.
Jirarungsatian, C. and Prateepasen, A., 2010, “Pitting and Uniform Corrosion Source Recognition using Acoustic Emission Parameters”, Corrosion Science, Vol. 52. No. 1, January, pp. 187-197.
Jonidecha, C. and Prateepasen, A., 2009, “Design of Modified Electromagnetic Main-flux for Steel Wire Rope Inspection”, NDT & E International, Vol. 42, No.1, January, pp. 77-83.
Sumyong, N., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, "Influence of Scanning Velocity and Gap Distance on Magnetic Flux Leakage Measurement", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 118-122.
Jomdecha, C., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, “Study on Source Location using an Acoustic Emission System for various Corrosion Types”, NDT and E International, Vol. 40, No. 8, December, pp. 584-593.
Kaewwaewnoi, W., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2007, "A Study on Correlation of AE Signals from Different AE Sensors in Valve Leakage Rate Detection", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 113-117.
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Tuengsook, P., 2006, "Identification of AE Source in Corrosion Process", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 545-548.
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Tuengsook, P., 2006, "Effect of Sulfuric Acid Concentration on Acoustic Emission Signals in Uniform-Corrosion", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 553-556.
Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Jirarungsatean, C., 2006, "Semi-Parametric Learning for Classification of Pitting Corrosion Detected by Acoustic Emission", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 549-552.
Kaewapichai, W., Kaewtrakulpong, P., and Prateepasen, A., 2006, "A Real-Time Automatic Inspection System for Pattavia Pineapples", Key Engineering Materials, Vols. 321-323, pp. 1186-1191.
Jirarungsatean, C., Prateepasen, A., and Kaewtrakulpong, P., 2005, "Pitting Corrosion Monitoring of Stainless Steels by Acoustic Emission", Official Journal : Australian Institute for Non-destructive Testing, Vol.42, No.3, May/June, pp. 76-81.
Klyosumphan, T. and Prateepasen, A., 2004, "Monitoring Nugget Formation of Nickel Alloys In Micro Spot Welding using Acoustic Emission", Key Engineering Materials, Vols. 270-273, pp. 510-517.
Prateepasen, A., Au, Y.H.J., Jones, B.E., 2000, "Comparison of Artificial Acoustic Emission Sources as Calibration Sources for Tool Wear Monitoring in Single-Point Machining", Journal of Acoustic Emission, Vol. 18, pp. 196-204.
วารสารระดับประเทศ
อาษา ประทีปเสน, มัณฑนา ศรีนาง และมนตรี กุดั่น, 2551, "การตรวจจับการกัดกร่อนแบบยูนิฟอร์มในเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและรอยเชื่อมด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชชั่น", วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 76-85.
มัณฑนา ศรีนาง และอาษา ประทีปเสน, 2551, “Coherence function model for tool wear monitoring”, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์, หน้า 93-99.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และเมธินี มุกดาสิริ, 2550, "ผลของการถ่ายเทประจุทางไฟฟ้าเคมีต่อสัญญาณอะคูสติกในการตรวจจับการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 199-209.
อาษา ประทีปเสน, มัณฑนา ศรีนาง และวาทิต แก้วแววน้อย, 2550, "ความแม่นยำในการทำนายอัตราการรั่วของวาล์วด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม-ธันวาคม, หน้า 49-55.
เชิดพงษ์ จองเดช และอาษา ประทีปเสน, 2549, "หัวตรวจสอบอะคูสติกอีมิสชั่นแบบเรโซแนนซ์ โดยใช้เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์ผลึกเดี่ยว (คุณลักษณะและคุณสมบัติในการตรวจสอบ)", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 483-498.
พณพล ปั้นเงิน และอาษา ประทีปเสน, 2547, "การประเมินค่าความเค้นตกค้างโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 44, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 33-42.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2546, "Characterization of Wire Rope Defects from Magnetic Flux Leakage Signals", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 54-63.
อาษา ประทีปเสน, 2545, "งานวิจัยทางด้านอะคูสติกอิมีชชั่นในอุตสาหกรรม", วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 42, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 27-31.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Vilasmongkolchai, T., Noipitak, M., Kaewtrakulpong, P. and Prateepasen, A., 2010, “Ultrasonic Inspection System for Detecting Small Flaws at Far Surface of Steel Plate”, The 2010 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunicat