ผศ.ดร.อำไพ ชนะไชย
ผศ.ดร.อำไพ ชนะไชย
Ampai Chanachai (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9220-35 ต่อ 105
E-mail Address : ampai.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2536 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2532 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีเยื่อแผ่น
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผลของการเคลือบเยื่อแผ่นด้วยโพลิเมอร์ชอบน้ำต่อฟลักซ์และฟาวลิงใน osmotic distillation ของน้ำผลไม้ [หมวดเงินอุดหนุน49] หัวหน้าโครงการ
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มโดยการกระตุ้นทางเคมีเพื่อใช้ในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากอากาศ [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเยื่อแผ่นจากไคโตซานสำหรับการแยกน้ำจากสารละลายเอทานอลโดยกระบวนการเพอแวปพอเรชัน [หมวดเงินอุดหนุน44] หัวหน้าโครงการ
การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นเพิ่มฟลักซ์ในกระบวนการอัลตราฟิลเตรชันของสารละลายโปรตีน [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jiraratananon, R., Chanachai, A., Huang, R.Y.M. and Uttapap, D., 2002, "Pervaporation dehychation of Ethanol-water Mixtures with Chitosan/hydroxy ethyl cellulose (CS/HEC) Composite Membranes. I. Effect of Operating Conditions", Journal of Membrane Science, Vol. 195, No. 2, January, pp. 143-151.
Jiraratananon, R., Chanachai, A., Huang, R.Y.M., 2002, "Pervaporation Dehydration of Ethanol-water Mixtures with Chitosan/hydroxyethylcellulose (CS/HEC) Composite Membranes II. Analysis of Mass Transport", Journal of Membrane Science, Vol. 199, No. 1-2, April, pp. 211-222.
Chanachai, A., Jiraratananon, R., Uttapap, D., Moon, G.Y., Anderson, W.A., and Huang, R.Y.M., 2000, "Pervaporation with Chitosan/hydroxyethylcellulose (CS/HEC) Blended Membranes", Journal of Membrane Science, Vol. 166, No. 2, pp. 271-280. (March 1)
Jiraratananon, R. and Chanachai, A., 1996, "The Study of Fouling in The Ultrafiltration Fruit Juice", Journal of Membrane Science, Vol. 111, No. 1, pp. 39-48. (March 6)
วารสารระดับประเทศ
อำไพ ชนะไชย, นิษณา จันทสุทธิบวร และปรารถนา โพธิ์มา, 2550, "ผลของน้ำมันในน้ำผลไม้ที่มีต่อการสูญเสียสารให้กลิ่นรสในกระบวนการ Osmotic Distillation", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 239-249.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chanachai, A., Jiraratananon, R., Uttapap, D., Anderson, W.A. and Huang, R.Y.M., 1999, "Pervaporation with chitosan/hydroxyethylcellulose (CS/HEC) Blended Membranes: Comparison between Dense and Composite Membranes", Regional Symposium on Chemical Engineering, November 22nd - 24th, Songkla, Thailand.
Chanachai, A., Jiraratananon, R., Uttapap, D., Anderson, W.A. and Huang, R.Y.M., 1999, "Pervaporation with Chitosan/hydroxy ethyl Cellulose Blended Membrances.", International Conference on Membranes and Membrane Process, June 15th-16th, Songkla, Thailand.

return topic

Revised: 7 July 2005/11:09:39