รศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
รศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
Somnuk Jarudilokkul (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9220-35 ต่อ 215 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : somnuk.jar@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
ชีวเคมี
Imperial College of Science Technology and Medicine, U. of London อังกฤษ
2538 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2531 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วท.บ. จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   วิศวกรรมชีวเคมี
   วิศวกรรมการแยกสารด้วยสารลดแรงตึงผิว
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การบำบัดสารหนูปนเปื้อนในน้ำที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีทาง Bioremediation 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดสารหนูปนเปื้อนในดินภาคใต้ของประเทศไทยโดยวิธีทางชีวภาพ 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาตัวดูดซับไอออนโลหะหนักจากวัสดุชีวมวลที่ไม่มีชีวิต 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับของวัสดุเซรามิกจากกากกาแฟ (ระยะที่ 2) [มจธ.44-45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การดูดซับไอระเหยไซลีนด้วยฟองแอฟรอน [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเติมโอโซนในการย่อยสลายทางเคมีและทางชีวภาพของไพรีน [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากเม็ดไคโตซาน [หมวดเงินอุดหนุน46] 2549 หัวหน้าโครงการ
การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง [หมวดเงินอุดหนุน47] 2550 หัวหน้าโครงการ
การกำจัดฝุ่นด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) ที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติที่อุณหภูมิสูง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การสังเคราะห์วัสดุรูพรุน (Porous materials) ระดับนาโนด้วยการประยุกต์ใช้โซลเจลเทคโนโลยีร่วมกับสาร templates และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเตรียมอนุภาค Hydroxyapatite ด้วยวิธี Colloidal Emulsion Aphrons [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การกำจัดก๊าซแอมโมเนียด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การแยกอนุภาคฝุ่นด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การแยกไอระเหยไซลีนด้วย Colloid Gas Aphrons ผู้ร่วมโครงการ
การแยกโปรตีนจากน้ำนึ่งปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons หัวหน้าโครงการ
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสารละลายสีย้อมผ้าด้วยโอโซนภายใต้คะตะลิสต์ของถ่านกัมมันต์ -
การเตรียม Hydroxyapatite ด้วยวิธีการทาง Reversed Micelles หัวหน้าโครงการ
การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย Colloid Gas Aphrons หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Boonamnuayvitaya, V., Chaiya, C., Tanthapanichakoon, W., and Jarudilokkul, S., 2004, "Removal of Heavy Metals by Adsorbent Prepared from Pyrolyzed Coffee Residues and Clay", Separation and Purification Technology, Vol. 35, No. 1, pp. 11-22.
Jarudilokkul, S., Rungphetcharat, K., and Boonamnuayvitaya, V., 2004, "Protein Separation by Colloidal Gas Aphrons using Nonionic Surfactant", Separation and Purification Technology, Vol. 35, No. 1, pp. 23-29.
Jarudilokkul, S., Paulsen, E. and Stuckey, D.C., 2000, "Hydrodynamic Characteristics of a Reverse Micellar System in a Graesser Contactor", Biotechnology Progress, Vol. 16, No. 6, pp. 1071-1078.
Jarudilokkul, S., Poppenborg, L.H., and Stuckey, D.C., 2000, "Selective Reverse Micellar Extraction of Three Proteins from Filtered Fermentation Broth using Response Surface Methodology", Separation Science Technology, Vol. 35, No. 4, pp. 503-517.
Jarudilokkul, S., Paulsen, E. and Stuckey, D.C., 2000, "The Effect of Demulsifiers on Lysozyme Extraction from Hen Egg White using Reverse Micelles", Bioseparation, Vol. 2, pp. 81-91.
Jarudilokkul, S., Paulsen, E. and Stuckey, D.C., 2000, "Lysozyme Extraction from Egg White using Reverse Micelles in a Graesser Contactor: Mass Transfer Characterisation", Biotechnol. Bioeng. Vol.69, No. 6, pp. 618-626.
Jarudilokkul, S., Poppenborg, L.H., and Stuckey, D.C., 1999, "Backward Extraction of Reversed Micellar Encapsulated Proteins using a Counterionic Surfactant", Biotechnol. Bioeng. Vol.62, pp. 593-601.
Jarudilokkul, S., Poppenborg, L.H., Valetti, F., Gilardi, G. and Stuckey, D.C., 1999, "Separation and Purification of Periplasmic Cytochrome c553 using Reversed Micelles", Biotech. Tech. Vol.13, pp. 159-163.
วารสารระดับประเทศ
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล, ศรีสุดา แซ่อึ้ง และปณิธาน จุฑาภรณ์, 2552, “การบำบัดไพรีนในดินด้วยฟองก๊าซแอฟรอนที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายทางชีวภาพ”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 2-3, เมษายน-กันยายน, หน้า 225-239.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และอิม ปุรินทราภิบาล, 2552, “การกำจัดไอระเหยของ Butyl Oxitol จากโรงงานเคลือบผิวโลหะด้วย Wet Scrubber”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 2-3, เมษายน-กันยายน, หน้า 211-224.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Jutaporn, P., Jarudilokkul, S., and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Removal of Pyrene in Pumice by Biodegradable surfactant in the Forms of Colloidal Gas Aphron and Aqueous Solution", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1102-1108.
Tetisirivej, S., Boonamnuayvitaya, V., and Jarudilokkul, S., 2003, "Wastewater Treatment of Concentrated Latex Factory using CGA", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, p. 1060-1066.
Jarudilokkul, S., Poppenborg, L.H., and Stuckey, D.C., 1999, "Selective Separation of a-amylase, Bovine Serum Albumin and Trypsin Inhibitor using Reverse Micelles",The ISEC 99, Barcelona, Spain, Pp. 99-103.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ณัฐวุฒิ เพิ่มขุนทด, เขมทัต เทอญพระเกียรติ, สุรีย์วัล กอบเงิน, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2549, "การดักจับฝุ่นด้วยฟองแก๊สแอฟรอนที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 89.
กฤษดา อภิชิตนรานนท์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2549, "การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิลและไม่มีแพคกิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 88.
นันทรัช สินธุพิสุทธิ์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และกฤษดา อภิชิตนรานนท์, 2548, "การดักจับฝุ่นโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 117.
ปทุมพร แม้นพงษ์, วิทยา บุตรทองมูล, ปรัชญา มหายศนันท์ และสมนึก จารุดิลกกุล, 2548, "การดูดซับก๊าซแอมโมเนียด้วยฟองแก๊สแอฟรอนที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 119.
อานุภาพ ทองธรรมชาติ และสมนึก จารุดิลกกุล, 2548, "การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากไคโตซานอนุภาคนาโน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 108.
อัญญพร ศิลากอง, นิตินัย ขำมาลัย, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, 2547, "Arsenopyrite Surface Coated with MTMS: an Electrochemical Characterization", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 475-477.
ชฎาภา ธยามานนท์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, 2547, "Synthesis of Mesoporous Materials by Sol-Gel Method: An Application in Toluene Adsorption", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 472-474.
ชโรธร จินดารมย์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล และสมนึก จารุดิลกกุล, 2547, "Preparation of Hydroxyapatite Nanoparticles Using an Emulsion Liquid Membrane System", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 417-419.
กฤษดา แซ่หลี, ปานจันทร์ ศรีจรูญ, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2547, "A Study of Diamond Film Coating by Hot Filament Chemical Vapour Deposition under Atmospheric Pressure", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 34-36.
พงษ์ศักดิ์ วัฒนจรูญโรจน์, ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, สมนึก จารุดิลกกุล และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2547, "The Study of Enzyme Immobilization on the Electrode Biosensor by Sol-Gel Technology for Pesticide Detection, Part I: AChE Enzyme Immobilized on Graphite Electrode", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 28-30.
นิทัศน์ กมลเดชเดชา, วิโรจน์บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2546, "การดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์โดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน : การศึกษาไฮโดรไดนามิกและการถ่ายเทมวล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 14-4.
กำชัย รุ่งเพชรรัตน์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากการนึ่งปลาของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนชนิดประจุเป็นลบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 143-145.
นิทัศน์ กมลเดชเดชา, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์โดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 59-60.
อภิฤดี ชูโชติรส, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2543, "การบำบัดสารหนูปนเปื้อนในน้ำที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีทาง Bioremediation", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม,ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 337-348.
นิตินัย ขำมาลัย, สมนึก จารุดิลกกุล และ วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2543, "การบำบัดสารหนูปนเปื้อนในดินภาคใต้ของประเทศไทยโดยวิธีทางชีวภาพ", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ, หน้า 349-360
วัลภา อาชีวปริสุทธิ์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล, ละเอียด เพ็งโสภา และ สุรชิต ฮวดสาขา, 2543, "การพัฒนาตัวดูดซับไอออนโลหะหนักจากวัสดุชีวมวลที่ไม่มีชีวิต", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ, หน้า 377-388.

return topic