รศ.ดร.จินต์ อโณทัย
รศ.ดร.จินต์ อโณทัย
Jin Anotai (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9166 โทรสาร 0-2470-9165
E-mail Address : jin.ano@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Environmental Engineering - Drexel University อเมริกา
2532 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2528 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
โยธา
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Hazardous Waste Treatment
   - Biological Nutrient Removal
   - Waste Water Treatment
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงบำบัดซีโอดีในน้ำออกจากระบบชีวภาพที่บำบัดน้ำชะซึมจากหลุมฝังกลบมั่นคง [สกว.47] หัวหน้าโครงการ
Advanced Oxidation Processes (AOP) หัวหน้าโครงการ
ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [สจร.44-45] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ตำรา
Anotai, J. and Kajitvichyanukul, P., "Water Supply and Sanitary Engineering II" Roenkaew Publishing.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Anotai, J., Tontisirin, P., and Churod, P., 2007, "Integrated Treatment Scheme for Rubber Thread Wastewater: Sulfide Precipitation and Biological Processes", Journal of Hazardous Materials, Vol. 141, No. 1, pp. 1-7. (MAR 6)
Panswad, T., Tongkhammak, N., and Anotai, J., 2007, "Estimation of Intracellular Phosphorus Content of Phosphorus-Accumulating Organisms at Different P:COD Feeding Ratios", Journal of Environmental Management, Vol. 84, No. 2, July, pp. 141-145.
Anotai, J., Wuttipong, R., and Visvanathan, C., 2007, "Oxidation and Detoxification of Pentachlorophenol in Aqueous Phase by Ozoneation", Journal of Environmental Management, Vol. 85, No. 2, October, pp. 345-349.
Anotai, J., Lu, MC, and Chewpreecha, P., 2006, "Kinetics of Aniline Degradation by Fenton and Electro-Fenton Processes", Water Research, Vol. 40, No. 9, May, pp. 1841-1847.
Hsu, C.S., Lu, M.C., Anotai, J., and Huang, Y.Y., 2006, "Chemical Oxidation of TCE-Contaminated Groundwater by Permanganate", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 15, No. 2, February, pp. 125-128. (ISI : 0)
Ruangchainikom, C., Liao, C.H., Anotai, J., and Lee, M.T., 2006, "Characteristics of Nitrate Reduction by Zero-valent Iron Powder in the Recirculated and CO2-bubbled System", Water Research, Vol. 40, No. 2, January, pp. 195-204.
Ruangchainikom, C., Liao, C.H., Anotai, J., and Lee, M.T., 2006, "Effects of Water Characteristics on Nitrate Reduction by the Fe-0/CO2 Process", Chemosphere, Vol. 63, No. 2, April, pp. 335-343. (ISI : 0)
Visvanathan, C., Thu, L.N., Jegatheesan, V., and Anotai, J., 2005, "Biodegradation of Pentachlorophenol in a Membrane Bioreactor", Desalination, Vol. 183, No. 1-3, November, pp. 455-464.
Lu, M.C., Anotai, J., Liao, C.H., and Ting, W.P., 2004, "Dechlorination of Hexachlorobenzene by Zero-Valent Iron", Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radio-active Waste Management, Vol. 8, No. 2, April, pp. 136-140.
Panswad, T., Doungchai, A., and Anotai, J., 2003, "Effect of Temperature Shock on Activities of Phosphorus-accumulating Organisms", ScienceAsia, Vol. 29, No. 4, pp. 365-370.
Panswad, T., Doungchai, A., and Anotai, J., 2003, "Temperature Effect on Microbial Community of Enhanced Biological Phosphorus Removal System", Water Research, Vol. 37, No. 2, January, pp. 409-415.
Panswad, T., Chavalparit, O., Chandung, C., and Anotai, J., 2001, "Economic Considerations of Chromium Recovery form Tanning Wastewater", Waste Management and Research, Vol. 19, No. 5, October, pp. 450-455.
Panswad, T., Technovanich, A., and Anotai, J., 2001, "Comparison of Dye Wastewater Treatment by Normal and Anoxic+anaerobic/aerobic SBR Activated Sludge Processes", Water Science and Technology, Vol. 43, No. 2, pp. 355-362.
Panswad, T., Iamsamer, K., and Anotai, J., 2001, "Decolorization of Azo-reactive Dye by Polyphosphate- and Glycogen-accumulating Organisms in an Anaerobic-aerobic Sequencing Batch Reactor", Bioresource Technology, Vol. 76, No. 2, pp. 151-159.
Pansuwan, J., Panswad, T., and Anotai, J., 1999, "Treatability of Dye Wastewaters by Conventional and Anoxic+Anaerobic/Aerobic SBR Process", ScienceAsia, Vol. 25, No. 2, pp. 121-126.
Haas, C.N., Anotai J., and R.S. Engelbrecht, 1996, "Monte Carlo Assessment of Microbial Risk Associated with Landfilling of Fecal Material," Water Environment Research, Vol. 68, No. 7, pp. 1123-1131.
วารสารระดับประเทศ
จินต์ อโณทัย, ดาริน จารุสังข์ และ Ming-Chun Lu, 2548, "จลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อนโลหะเหล็กและการรีดักชันโครเมียม (VI)", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 3-15.
ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, จินต์ อโณทัย และปฏิเวธ ชินเชษฐ, 2547, "การบำบัดน้ำเสียฟอกย้อมสีดิสเพอร์สโดยกระบวนการยูเอเอสบี", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม, หน้า 53-64.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Ruangchainikom, C., Anotai, J., and Liao, C.H., 2006, "Innovative Reactor Design for Treating Nitrate-Contaminated Groundwater by Fe0/CO2", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 103.
Homanee, S., Lin, C.J., Raungchainikom, C., Liao, C.H., and Anotai, J., 2006, "Reclamation of Iron Oxide from Fe0/CO2 Process by Fenton Preteated Fluidized Bed Reactor", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 61.
Lu, M.C., Anotai, J., and Huang, Y.Y., 2006, "Removal of TCE in Groundwater by Permanganate", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 57-58.
Voranisarakul, J., Anotai, J., Wanitchapichat, W., Huang, H.W., and Chen, I.M., 2006, "Noble Hexachlorobenzene Dechlorination by Enriched Mixed Cultures from Thai Canal", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 49.
Khunikakorn, L., Anotai, J., and Lu, M.C., 2006, "Competitive Oxidation of Nitrobenzene and Aniline in Fluidized-Bed Fenton Process", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 42.
Anotai, J. and Hass, C.N., 2003, "Hom-Power Law Kinetics Model for Inverted S-curve Survival Pattern of the Chlorination of Escherichia coli at pH 10", The 5th Annual Symposium of East Asia and Yellow Sea Environment, November 4-6, Hanseo University, Korea.
Lu, M.C., Anotai, J., Chyan, J.M., and Ting, W.P., 2003, "Effect of Chloride Ions on the Dechlorination of Hexachlorobenzene in the Presence of Zero-Valent Iron", Asian Waterqual'03 IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok, Thailand.
Anotai, J. and Lapapairoj, K., 2003, "Determination of Intracellular Phosphorus Content of Phosphorus-Accumulating Organisms using Phosphorus Balance Approach", Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies, December 18-21, Tainan, Taiwan, p. A1-53.
Jarusung, D., Anotai, J., and Lu, M.C., 2003, "Reduction of Hexavalent Chromium by Zero-Valent Iron", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, p. 1125.
Panswad, T., Techovanich A., Iamsamer, K., Pansuwan, J., Luangdilok, W., and Anotai, J., 2000, "Comparison of Dye Wastewater Treatment by Normal and Anoxic+Anaerobic/Aerobic SBR Activated Sludge Processes" The 2nd International Symposium on Sequencing Batch Reactor Technology, July, Narbonne, France.
Panswad T., Phairin P., and Anotai J., 1999, "Effect of Copper on Organic Carbon and Nitrogen Removal Efficiency of an Anoxic-Aerobic Activated Sludge Process," Proceedings of the 6th IAWQ Asia-Pacific Regional Conference, Asian Waterqual '99, Taipei, Taiwan, October.
Haas, C.N. and Anotai J., 1996, "The Effect of Calcium Ion on the Disinfection of Free Chlorine at pH 10," Proceedings of Water Environmental Federation's Specialty Conference on Disinfecting Wastewater fir Discharge and Reuse, Portland, Oregon, March 17-20.


return engineer topic