ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล
ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล
Jarurat Voranisarakul (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ / รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9161 โทรสาร 0-2470-9165
E-mail Address : jarurat.vor@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2520 ปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี - มหาวิทยาลัย
มหิดล
ไทย
2518 ปริญญาตรี วท.บ. ชีวเคมี - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Water and Wastewater Analysis
   - Hazardous Waste Management and Bioremediation
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
การจัดระบบต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำจากร้านอาหารทะเลภายในพื้นที่บางขุนเทียน [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินวิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำและน้ำทิ้งโดยใช้อุลตร้าไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
ศูนย์เครือข่ายในโครงการศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (โครงการปี 44) [EHWM47] หัวหน้าโครงการ
การปรับสภาพดินด้วยสลัดจ์จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อนำมาใช้บำบัดน้ำชะละลายขยะ [สกว.45] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
อุดร จารุรัตน์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล และศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, 2542, "วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล เล่ม 1"
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wantawin, C., Voranisarakul, J., Kaikao, C., and Iampikulsarp, C., 2006, "Evaluation of Waste Activated Sludge in Conditioning Soil for Lead and Zinc Removal from Landfill Leachate", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 106.
Voranisarakul, J., Anotai, J., Wanitchapichat, W., Huang, H.W., and Chen, I.M., 2006, "Noble Hexachlorobenzene Dechlorination by Enriched Mixed Cultures from Thai Canal", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 49.
Chaisawadi, S., Voranisarakut, J., Towprayoon, S., Suwanyeun, S., and Jearapasuanum, T., 2004, "Waste Management System at KMUTT, Thailand", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 416-418.
Chaisawadi, S., Voranisarakut, J., Hanvajanawong, N., and Wantawin, C., 2004, "Energy and Environmental Management in University: Case Study KMUTT, Thailand", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand.
Chaisawadi, S., Voranisarakul, J., and Hanvajanawong, N., 2003, "Laboratory Waste Management within KMUTT, Thailand", International Symposium on Environmental Management, November 6-9, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Voranisarakul, J., Chaisawadi, S., and Suwanyeun, S., 2003, "Laboratory Waste Management at KMUTT", Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies, December 18-21, Tainan, Taiwan, p. B1-43.
Voranisarakul, J., Bunsri, T., and Udomsinrot, K., 2003, "The Kinetics of COD Removal from Leachate using Soil Column Process", Asian Waterqual'03 IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อังสณา ชั้นประเสริฐ, สุวิมล อัศวพิศิษฐ และจารุรัตน์ วรนิสรากุล, 2553, "การนำกลับตะกอนจากการฝนขอบกระจกบานเกร็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 41-44.
จาฤก เบียดนอก, สุวิมล อัศวพิศิษฐ และจารุรัตน์ วรนิสรากุล, 2553, "การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุปอซโซลานจากกระบวนการผลิตต่างๆ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12-14 พฤษภาคม, สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
กัญณภัทร ชื่นวงศ์, สุวิมล อัศวพิศิษฐ และจารุรัตน์ วรนิสรากุล, 2553, “การนำตะกรันจากเตาหลอมเหล็กมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12-14 พฤษภาคม, สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, อุทัย ฉันทวิทย์, โสฬส สุวรรณยืน และนันทพร นันทะ, 2548, "การจัดการข้อเสียอันตรายในสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 293.
โสฬส สุวรรณยืน, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, นิภาวรรณ อดิศรวรวุฒิ, ลินดา เพ่งสุวรรณ และนันทพร นันทะ, 2547, "ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 214-215.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, โสฬส สุวรรณยืน และสรเสกข์ กุลมัย, 2546, "การจัดระบบบริหารจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 252.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, โสฬส สุวรรณยืน, สรเสกข์ กุลมัย และเพ็ญประภา บัวลอย, 2546, "การจัดระบบบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 251.
จารุรัตน์ วรนิสรากุล, เฉลิมราช วันทวิน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ และธิดารัตน์ บุญศรี, 2545, "COD Removal Form Sanitary Landfill Leachate by Using Soil Column", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 557-558.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, วราภรณ์ เมธาวิริยศิลป์, สรเสกข์ กุลมัย, ดาราวรรณ ทองบุตร และกิตติศักดิ์ หนูสุรา, 2544, "การจัดระบบการบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการสะอาด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 666.
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล และธิดารัตน์ บุญศรี, 2544, "ไอโซเทอมของการดูดติดผิวระหว่างดินกับสีจริงในน้ำชะละลายขยะ", การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (EEAT), 17-18 พฤษภาคม, กรุงเทพฯ.
อุดร จารุรัตน์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, สาโรช บุญยกิจสมบัติ, และสมภพ สนองราษฎร์, 2538, "โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล", กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

return topic