ผศ.เอนก ศิริพานิชกร
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
Anek Siripanichgorn. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9143 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : anek.sir@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2528 ปริญญาโท M.Eng. Structural Engineering - AIT ไทย
2525 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
วิศวกรรมโยธา - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
โครงการศึกษาวิจัยเหล็กเสริมกำลังสูงในงานก่อสร้าง [บ.มิลเลนเนียม48] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาศักยภาพเถ้าถ่านหินในประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ [สพช.45] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำเสียชุมชน และน้ำทะเลต่อมอร์ต้าร์และคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ [กฟผ.43-46] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกต่อมอร์ต้าร์ และผลกระทบของน้ำทะเลต่อระยะหุ้มของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลิกไนต์แม่เมาะ [กฟผ.43-46] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานทางเทคนิค
Tangchirapat, W., Saeting, T., Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., and Siripanichgorn, A., 2007, "Use of Waste Ash from Palm Oil Industry in Concrete", Waste Management, Vol. 27, No. 1, pp. 81-88.
วารสารระดับประเทศ
มณเฑียร ฑีฆวาณิช, ประสิทธิ์ อุตส่าห์พานิช, วิเชียร ชาลี, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2549, "ผลกระทบของน้ำทะเลต่อการซึมผ่านของคลอไรด์และการเกิดสนิมเหล็กในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, หน้า 19-25.
วิรุจ พัฒนาศรีรัตน์, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และเอนก ศิริพานิชกร, 2545, "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินต่อกำลังอัดและความต้านทานการกัดกร่อนของมอร์ต้าร์ที่แช่ในน้ำเสียชุมชน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, หน้า 1-8.
ฟองจันทร์ จิราสิต, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, เอนก ศิริพานิชกร และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, "ผลกระทบของปริมาณปูนซีเมนต์และเถ้าถ่านในส่วนผสมคอนกรีตต่อการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริก" วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม, หน้า 27-45
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Makaratat, N., Tangchirapat, W., Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., and Siripanichgorn, A., 2004, "Utilization of Rice Husk-Bark Ash as a Cement Replacement", The 1st International Conference of Asian Concrete Federation, October 28-29, Chiang Mai, Thailand, pp. 650-659.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Siripanichgorn, A., Kunchong, T., 1999, "Strength Activity Index of Single Size Fly Ash Mixed with Portland Cement Type I and Type III", The 7th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, Koichi, Japan, August.
Siripanichgorn, A., and Jaturapitakkul, C., 1998, "Use of Classified Mae Moh Fly Ash in Reducing Heat of Hydration of Rich Mix Concrete", Proceedings of Civil Engineering Seminar on Advanced Technology in Civil Engineering of South-East Asia Regional Development, Bangkok, March
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, ชูชัย สุจิวรกุล, วินัย แซ่วัน, โฉมศรี นกเส็ง และเอนก ศิริพานิชกร, 2549, "คุณสมบัติและประสิทธิภาพของเหล็กเสริมกำลังสูงในงานก่อสร้างขนาดกลาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 251.
ณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์, นันทชัย ชูศิลป์, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2549, "การศึกษาเถ้าชานอ้อยที่มี LOI ต่างกันต่อกำลังอัดของมอร์ต้าร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 192.
เอนก ศิริพานิชกร, 2548, "ความเสียหายและบทเรียนสำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้างจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ 26 ธันวาคม 2547", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 1, 25-27 ตุลาคม, โรงแรมระยองรีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า INV1-INV6.
คาวี มนทการติวงศ์, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2548, "กำลังอัดและความร้อนของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 1, 25-27 ตุลาคม, โรงแรมระยองรีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า CON53-CON61.
นันทชัย ชูศิลป์, ชัย จาตุรพิทักษณ์กุล, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และเอนก ศิริพานิชกร, 2548, "การพัฒนากำลังอัดและความร้อนของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินที่มีความพรุนสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-61 ถึง MAT-66.
มณเฑียร ฑีฆวาณิช, ประสิทธิ์ อุตส่าห์พานิช, วิเชียร ชาลี, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษณ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2548, "ผลกระทบของน้ำทะเลต่อการซึมผ่านของคลอไรด์และการเกิดสนิมเหล็กในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-49 ถึง MAT-54.
ธีรทรัพย์ รัตธนภาส, วันทยาวุธ วงศ์กองแก้ว, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2546, "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจากหลายแหล่งผลิตต่อกำลังอัดของคอนกรีต", การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 พฤษภาคม, เขื่อนศรีนครินทร์, จ. กาญจนบุรี, หน้า 109-116.
กิตติพจน์ ศรีจันทรา, เอนก ศิริพานิชกร, พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2546, "การประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสะพาน คสล. อันเนื่องมาจากน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด", การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 พฤษภาคม, เขื่อนศรีนครินทร์, จ.กาญจนบุรี, หน้า 21-28.
วิรุจ พัฒนาศรีรัตน์, ประเสริฐ วัฒนาเรืองสกุล, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และเอนก ศิริพานิชกร, 2544, "กำลังอัดและการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำเสียชุมชนต่อมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าถ่านหิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-37 ถึง MAT-43.
นันทชัย ชูศิลป์, เอนก ศิริพานิชกร และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2544, "ความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าถ่านหิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-7 ถึง MAT-13.
บัณฑิต ประสิทธิ์นราพันธุ์, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และเอนก ศิริพานิชกร, 2544, "ผลกระทบของความละเอียดและองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหินต่อปฏิกิริยาความร้อนของคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-15 ถึง MAT-21.

return topic