ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Udomsak Israngkura. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9142 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : udomsak.isr@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2515 ปริญญาโท M.Eng. Civil
Engineering
Hydravlic
Engineering
University of Alberta แคนาดา
2511 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)
   - วิศวกรรมการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาการแพร่กระจายลำน้ำร้อนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินอ่างไผ่ ศรีราชา 2526 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการแพร่กระจายลำน้ำร้อนจากโรงไฟฟ้าลิกไนท์ กระบี่ 2527 หัวหน้าโครงการ
ลักษณะสมบัติของการไหลบนรางขั้นบันไดที่มีความลาดชันสูง 2536 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
ชัยยุทธ ชินณะราศรี, สมชาย ดอนเจดีย์ และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2547, "ความดันบนพื้นรางและความลึกของการไหลบนรางขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 1-7.
ทศพล จตุระบุล, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2547, "การสลายพลังงานและความเร็วท้ายรางบนรางขั้นบันไดแบบมีธรณีที่ปลายขั้น", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, หน้า 25-32.
สมชาย ดอนเจดีย์, ชัยยุทธ ชินณะราศรี, อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และทศพล จตุระบุล, 2547, "การไหลผ่านทางระบายน้ำล้นขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 81-93.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Israngkura, U. and Wangwongwiroj, N., 2007, "Nitrogen and Phosphorus Reduction by Hydroponic Vetiver Grass in Canal like Water Body at Different Water Flows" Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies (APRC 2007), August 1-2, Sofitel Racha Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Israngkura, U. and Wangwongwiroj, N., 2006, "Effects of Floating Vetiver Pontoons on Flow Resistance in an Open Channel", The 3rd APHW Conference "Wise Water Resources Management Towards Sustainable Growth and Poverty Reduction, October 16-18, The Grand Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 477-485.
Israngkura, U., Wongwongwiroj, N., Buranathanit, T., and Wantawin, C., 2005, "Stormwater and Urban Drainage in Thailand", CITYBLUES WORKSHOP III Contrasting Approaches in Urban Stormwater Management, February 24 -25, Royal University of Phnom Penh, Phnom Penth, Cambodia, pp. 1-23.
Israngkura, U., Wangwongwiroj, N., and Chucherd, T., 2005, "Relationships among NAM Model Parameters and Drainage Basin Characteristics for Tiver Basins in Northeastern Part of Thailand", The 3rd Asia-Pacific DHI Software Conference, February 21-22, Renaissance Kuala Lumpur Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
Israngkura U. and Chinnarasri C., 1994, "Flow Depth and Energy Loss through Stepped Chutes", The 9th Congress of the Asian and Pacific Division of The International Association for Hydraulic Research, August, Singapore.
Wibulswas, P., Israngkura U., Chama-ut, M., and Putpim, T., 1981, "The Effect of Generating Capactiy on the Thermal Discharge of a Nuclear Power Station", The International Conference on Energy and Environment, January, Manila.
Wibulswas, P., Hengrussmee, T., Israngkura U., Chama-ut, M., and Komolyabuta, S., 1978, "Thermal Discharge from a Large Power Plant into the Sea", The International Conference on System Modelling in Developing Countries, May, AIT, Bangkok.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2552, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13-15 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 1183-1188.
นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2552, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองชลศาสตร์กับสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินสภาพน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13-15 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 1273-1280.
อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ยุทธการ หัตถี, คฑาวุฒิ ดวงฤทัย และณัฐพล วรรณศรีจันทร์, 2549, "มิติของร่องทรายที่เกิดจากการฉีดน้ำไล่ทราย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 342.
สมชาย ดอนเจดีย์, ทศพล จตุระบุล, ชัยยุทธ ชินณะราศรี และอุดมศักดื อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2548, "ความดันบนขั้นและความเร็วท้ายรางของการไหลบนทางระบายน้ำล้นแบบกล่องตาข่ายและแบบมีธรณีที่ปลายขั้น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า WRE-204 ถึง WRE-209.
อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2547, "รูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนตามช่วงเวลาการตกในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า WRE-250 ถึง WRE-255.
สุรเชษฐ์ บุญโอภาส, ดนตรี พรหมวงศ์, อนุสนธิ์ มงคลสกุลฤทธิ์ และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2545, "รูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนตามช่วงเวลาการตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า WRE-146 ถึง WRE-151.
อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เชื้อชาย วัฒนะ, ไพศาล ช่วยแท่น และวรพงศ์ ศรีโสฬส, 2544, "รูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนตามช่วงเวลาการตกในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้ง 1, 20-21 ธันวาคม, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Paper No. RE04, หน้า 1-7.

return topic