รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
Somkiat Rungthongbaisuree (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9135, 0-2470-9139 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : somkiat.run@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2534 ปริญญาเอก D.Eng. วิศวกรรมโยธา - Kyoto University ญี่ปุ่น
2531 ปริญญาโท M.Eng. วิศวกรรมโยธา - Kyoto University ญี่ปุ่น
2528 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Corrosion of Steel Structures
   - Corrosion of Concrete Structures
   - Properties of Concrete
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
การออกแบบโครงสร้างเหล็ก” 222 หน้า หจก.สามลดา พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรฐาน
มาตรฐาน ว.ส.ท. 1015-40 “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” 122 หน้า พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2543
มาตรฐาน มอก.2131-2545, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด” 18 หน้า พ.ศ. 2546
มาตรฐาน มอก.2132-2545, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี : แผ่นลอน” 11 หน้า พ.ศ. 2546
มาตรฐาน ว.ส.ท. 1020-46 “มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก” 202 หน้า พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2546
เอกสารมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ภาคที่ 2 เล่มที่ 2 “คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร” 53 หน้า พ.ศ. 2546
เอกสารมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ภาคที่ 3 เล่มที่ 2 “เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร” 18 หน้า พ.ศ. 2547
มาตรฐาน มอก.2314-2549, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “แผ่นผนังอะลูมิเนียม” 11 หน้า พ.ศ.2550
วารสารระดับประเทศ
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2552, “การเสื่อมสภาพของโครงสร้างเหล็กป้ายโฆษณา”, วารสารคอนกรีต, ฉบับที่ 8, ธันวาคม.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และประชุม คำพุฒ, 2550, "ลักษณะความเสียหาย และระบบสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นของเสาไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม-เมษายน, หน้า 46-58.
ประชุม คำพุฒ และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2549, “สาเหตุ ลักษณะความเสียหาย และกระบวนการตรวจสอบบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าแรงสูง”, ไฟฟ้าสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, กันยายน-ตุลาคม, หน้า 51-66.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และประสิทธิ์ โอโกชิ, 2548, "ระบบสำหรับการบำรุงรักษากำแพงกันเสียง", โยธาสาร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, กันยายน-ตุลาคม, หน้า 34-40.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2546, "การป้องกันไฟโครงสร้างเหล็ก", วารสาร กฟผ., ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 35-43.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Rungthongbaisuree, S., 2008, "Problems of Pedestrian Bridges in Bangkok", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), January 28-29, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, pp. 87-89.
Rungthongbaisuree, S. and Khamput, P., 2007, "Effect of Environment and Age to Deterioration of Transmission Towers in Thailand", The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), November 21-24, Asia Pattaya Hotel, Pattaya, Thailand, pp. 221-223.
Chindaprasirt, P. and Rungthongbaisuree, S., 2006, "Problems of Durability of Reinforced Concrete Pier in Thailand", The Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2006), January 25-26, Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, pp. 128-131.
Rungthongbaisuree, S., 2003, "Corrosion of Steel Structures for Billboard", The 4th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID4), April 3-5, Bangkok, Thailand, pp. A6-45 to A6-50.
Rungthongbaisuree, S. and Khamput, P., 2003, "Methods for Maintenance of Transmission Towers", The 4th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID4), April 3-5, Bangkok, Thailand, pp. A2-45 to A2-54.
Rungthongbaisuree, S., 2000, "Behavior of Concrete with Retarding Admixture", The 2nd Asia/Pacific Conference on Durability of Building Systems Harmonised Standards and Evaluation, July 10-12, Institue Teknologi Bandung, Indonesia.
Rungthongbaisuree, S., Khamput P., and Ketratanaborvorn, T., 2000, "Causes of Damage of Electric Tower in Thailand", The 2nd Asia/Pacific Conference on Durability of Building Systems Harmonised Standards and Evaluation, July 10-12, Institue Teknologi Bandung, Indonesia.
Rungthongbaisuree, S., 1999, "Effect of Corrosion on the Strength of Steel Reinforcement", The 1st Asia/Pacific Conference on Harmonisation of Durability Standards and Performance Tests for Components in Building and Infrastructure, September 8-10, Bangkok, Thailand, pp. 1-9.
Rungthongbaisuree, S., 1999, "Corrosion of Steel Structures in Oil Refinery", The 1st Asia/Pacific Conference on Harmonisation of Durability Standards and Performance Tests for Components in Building and Infrastructure, September 8-10, Bangkok, Thailand.
Rungthongbaisuree, S., 1998, "Effect of size of specimen on compressive strength of concrete(III)", The 6th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, January 14-16, Taipei, Taiwan, pp. 1229-1234.
Rungthongbaisuree, S., 1998, "Corrosion of existing steel buildings in Thailand", The 6th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, January 14-16, Taipei, Taiwan, pp. 1349-1354.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ประชุม คำพุฒ สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2554, “การใช้แกลบเผาสำหรับพัฒนาหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตบล็อกเศษดินขาวจากจังหวัดระนอง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18-20 พฤษภาคม, โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา, จ.ชลบุรี.
ประชุม คำพุฒ, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2554, “บล็อกประสานจากหน้าดินขาว”, การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4, 26-27 พฤษภาคม, โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 502-510.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, กิตติพงษ์ สุวีโร และประชุม คำพุฒ, 2553, “การใช้หน้าดินขาวแทนที่ปูนซิเมนต์ในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 6, 20-22 ตุลาคม, Grand Pacific Sovereign Resort and Spa, จ.เพชรบุรี, หน้า 253-258.
ประชุม คำพุฒ, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2553, “การใช้ดินขาวในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12-14 พฤษภาคม, สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
กิตติพงษ์ สุวีโร, ประชุม คำพุฒ และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2553, “คอนกรีตบล็อกผสมดินขาวจากจังหวัดลำปาง”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2553, 1 เมษายน, มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 173-178.
ประชุม คำพุฒ, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2553, “คอนกรีตบล็อกผสมดินขาวจากจังหวัดระนองเพื่อการประหยัดพลังงาน”, การประชุมวิชาการพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 1, 18-19 กุมภาพันธ์, ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ.
ประชุม คำพุฒ, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2552, “คอนกรีตบล็อกโดยใช้ดินขาวจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นส่วนผสม”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 5, 20-22 ตุลาคม 2552, โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท, จ.นครราชสีมา, หน้า MAT-226 - MAT-231.
สุธน รุ่งเรือง, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และรณกร เทพวงษ์, 2551, "กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมคอนกรีตใช้แล้วแทนมวลรวมหยาบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 14-16 พฤษภาคม,โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-256 ถึง MAT-261.
ประชุม คำพุฒ และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2549, "วิธีการอย่างง่ายสำหรับตรวจสอบการเกิดสนิมของเสาไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 7-8 ธันวาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 406-413.
ประชุม คำพุฒ และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2549, "ระบบเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบการถูกกัดกร่อนของเสาไฟฟ้าแรงสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 243.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และประชุม คำพุฒ, 2549, "การศึกษาสาเหตุของความเสียหายแบบเฉพาะที่และผิดปกติของเสาไฟฟ้าแรงสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 253.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และประสิทธิ์ โอโกชิ, 2547, "ระบบสำหรับการบำรุงรักษาราวกันอันตรายและไฟฟ้าส่องสว่าง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 26 พฤศจิกายน, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 35-43.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และสุธน รุ่งเรือง, 2547, "จุดต่อโครงสร้างระหว่างองค์อาคารเหล็กและองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า STR-53 ถึง STR-58.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และสุธน รุ่งเรือง, 2547, "พฤติกรรมของหู้ช้างเหล็กที่ยึดติดกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า STR-47 ถึง STR-52.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และอารยะ เธียรวรกิจ, 2546, "ระบบสำหรับการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 15 ตุลาคม, โรงแรมโซลทวิน, กรุงเทพฯ, หน้า 175-180.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และอารยะ เธียรวรกิจ, 2546, "ระบบสำหรับการบำรุงรักษาป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 15 ตุลาคม, โรงแรมโซลทวิน, กรุงเทพฯ, หน้า 181-186.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และจรูญ เจริญเนตรกุล, 2545, "การกัดกร่อนของท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-233 ถึง STR-238.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และจรูญ เจริญเนตรกุล, 2545, "ผลกระทบกำลังอัด ณ ตำแหน่งต่างๆ บนแผ่นพื้นและคานคอนกรีตด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-227 ถึง STR-232.
จรูญ เจริญเนตรกุล และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2545, "การกัดกร่อนของท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 317-318.
จรูญ เจริญเนตรกุล และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2545, "การเปรียบเทียบการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยวิธีค้อนยิงคอนกรีตและวิธีวัดความเร็วคลื่นอัลตราโซนิค", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 313-314.
ประชุม คำพุฒ และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2545, "ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายแบบผิดปกติของเสาไฟฟ้าแรงสูง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 623-624. (Poster)
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น บทความวิจัยเรื่อง “คอนกรีตบล็อกผสมดินขาวจากจังหวัดลำปาง” จากการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2553return topic