รศ.วิชัย สังวรปทานสกุล
รศ.วิชัย สังวรปทานสกุล
Wichai Sungwornpatansakul. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9143 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : wichai.sun@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
- ปริญญาโท วศ.ม. Soil Engineering - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
- ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
โยธา
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Geotechnical Engineering
   - Soil Improvement
   - Geographical Information System
   - Computer Application in Civil Engineering
   - Construction Materials
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Asavapisit, S., Tanpaiboonkul, N., Jenwittayawetchakun, P., and Sungwornpatansakul, W., 2001, "Effects of Pozzolanic Wastes on Strength Development of Compacted Clay", Journal of the Southeast Asian Geotechnical Society Vol. 32, No. 1, April, pp. 37-41.
วารสารระดับประเทศ
ฉัตรชัย แถมเงิน, วิชัย สังวรปทานสกุล และสุวิมล อัศวพิศิษฐ, 2547, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากตะกอนชานอ้อยและกากตะกอนยูคาลิปตัสจากระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ในการผลิตวัสดุซีเมนต์เสริมเส้นใย", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 125 -131.
สุวิมล อัศวพิศิษฐ, นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล, ภิรส เจนวิทยะเวชกุล และวิชัย สังวรปทานสกุล, 2546, "Effects of Mineral Additives on Strength and Hydraulic Properties of Compacted Clayey Soil", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 167-173.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Voottipruex, P. and Sungwornpatansakul, W., 2003, "Peaty Soil Reinforced with Vetiver Grass Roots for Slope Protection", International Symposium 2003 on Soil/Ground Improvement and Geosynthetics in Waste Containment and Erosion Control Applications, December 2-3, AIT, Pathumthani, Thailand, pp. 207-213.
Voottipruex, P. and Sungwornpatansakul, W., 2003, "Engineering Properties of Soil Reinforced with Vetiver Grass Roots", The 12th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (12ARC), Vol. 1, August 4-8, Singapore, pp. 557-560.
Sungwornpatansakul, W., Voottipruex, P., and Modmoltin, C., 2003, "Improvement of Dispersive Soil Embankment using Lime, Cement, and Fly-Ash", The 12th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (12ARC), Vol. 1, August 4-8, Singapore, pp. 549-552.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วิชัย สังวรปทานสกุล และแซมแจ่มจรัส รัชนี, 2549, "กำลังต้านทานแรงเฉือนของดินเสริมรากหญ้าแฝก", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 78-104.
ก่อเกียรติ วรรัตน์ และวิชัย สังวรปทานสกุล, 2549, "การศึกษาผลกระทบของเวลาการกระตุ้นปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่นต่อค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของดินขาวที่ผสมสารโซเดียมไฮดรอกไซด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 121.
เอกสิทธิ์ น้อยฤทธิ์ และวิชัย สังวรปทานสกุล, 2549, "การปรับปรุงคุณภาพดินขาวลำปางด้วยสารประกอบโซเดียม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 119.
กำธร ผดุงกิจ และวิชัย สังวรปทานสกุล, 2549, "ผลกระทบของความดันขึ้นรูปต่อค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของดินขาวที่ผสมสารโซเดียมไฮดรอกไซด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 101.
วิชัย สังวรปทานสกุล, พานิช วุฒิพฤกษ์ และพรทิพย์ ซ่อนกลิ่น, 2549, "การปรับปรุงคุณภาพของดินขาวลำปางด้วยกลวิธีโพลีเมอไรเซชั่น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 100.
สมเกียรติ จิตต์ประเสริฐ, มนตรี เดชาสกุลสม และวิชัย สังวรปทานสกุล, 2549, "กำลังต้านทานแรงอัดทิศทางเดียวของดินเหนียวมวลเบาที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 96.
กนก ต่ายคำ, มนตรี เดชาสกุลสม และวิชัย สังวรปทานสกุล, 2549, "พฤติกรรมกำลังรับแรงอัดของดินเหนียวมวลเบาที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์ผสมเถ้าลอยและน้ำยาเคมีอัดอากาศ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 88.
วิชัย สังวรปทานสกุล, 2548, "คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของเม็ดดินเผามวลเบาที่ทำจากดินเหนียวกรุงเทพฯ", การสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง, 1-2 กันยายน, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 93-102.
วิชัย สังวรปทานสกุล, พานิช วุฒิพฤกษ์ และสมฤทัย เสือคำราม, 2547, "คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินขาวปราจีนบุรี ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยกลวิธีโพลีเมอไรเซชั่น", The 5th Symposium on Soil/Ground Improvement and Geosynthetics, 2-3 ธันวาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 153-164.
วิชัย สังวรปทานสกุล, มงคลอินทปัญญ์ และสิริชัย โสมทองแดง, 2545, "คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินลูกรังผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์", สัมมนาทางวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์, 2-13 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 271-282.
ชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ, วิชัย สังวรปทานสกุล และพานิช วุฒิพฤกษ์, 2545, "การเสริมกำลังของดินทรายด้วยรากหญ้าแฝกดอน กลุ่มพันธุ์ราชบุรี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า GTE-423 ถึง GTE-428.
วราธร แก้วแสง, วิชัย สังวรปทานสกุล และพานิช วุฒิพฤกษ์, 2544, "การเสริมกำลังของดินเหนียวด้วยรากหญ้าแฝกดอน กลุ่มพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า GTE-73 ถึง GTE-78.
วิชัย สังวรปทานสกุล, พานิช วุฒิพฤกษ์ และวราธร แก้วแสง, 2543, "การวิจัยการเสริมกำลังของดินโดยใช้รากพืชในประเทศไทย", สัมมนาทางวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์, 7 - 8 ธันวาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ., กรุงเทพฯ , หน้า 1 - 29.
W. Sungwornpatansakul, 1999, “Development of Civil Engineering Information Searching System on Internet”, Proceeding of the Fifth National Convention on Civil Engineering, 24 - 26 March 1999, Pattaya, Thailand, pp. GEN-31-GEN-71.
วิชัย สังวรปทานสกุล, 2542, "การพัฒนาโปรแกรมออกแบบสะพานขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า COM-16 - COM-21.
วิชัย สังวรปทานสกุล, 2542, "การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธาบนอินเตอร์เน็ต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม, พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า COM-22 - COM-27.
วิชัย สังวรปทานสกุล และวราธร แก้วแสง 2542, "คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของส่วนผสมระหว่าง ดินเหนียวกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับงานเกราท์ด้วยความดันสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-196 - MAT-201.

return topic