ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
Panuthat Boonpramuk (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9095 โทรสาร 0-2470-9096
E-mail Address : ipanamuk@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Engineering - Kanazawa University ญี่ปุ่น
2538 ปริญญาโท M.Eng. Electronics Engineering - Kanazawa University ญี่ปุ่น
2535 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Speech Signal Processing
   - Pattern Recognition
   - NeuraI Network
   - Adaptive Filter
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
เครื่องคัดเกรดของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในฤดูร้อนสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในสภาวะที่มีเสียงรบกวน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47รอบ2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Muenpinij, B. and Boonpramuk, P., 2005, "Automatic Thai-Speech Recognition System by Using Normalization Along Trajectory", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, p. 570.
Boonpramuk, P. and Funada, T., 2001, "HMM Word Recognition by using Time Normalization in Feature Speace", Spring Meeting of the Acoustic Society of Japan, pp.113-114. [*Japan]
Boonpramuk, P. and Funada, T., 2000, "A New Method for Generating Driving Source for Speech Conversion by using Sequentiat Processing", IEICE Technical Report, pp. 9-16. [*Japan]
Boonpramuk, P., Funada,T., and Kanereda, N., 1999, "Speech Analysis/Synthes/Conversion by using Sequential Processing", 1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP99), March 15-19, Civic Plaza, Hyatt Regency - Phoenix, Arizona pp. 209-212. [*Japan]
Funada, T. and Boonpramuk, P., 1998, "Sequential Processing for Speech Analysis/Synthesis using AR Model with Unknown Input", IEICE Technical Report, June, pp. 25 - 32. [*Japan]
Boonpramuk, P. and Funada, T., 1998, "Speech Synthesis by Sequental Processing", Spring Meeting of the Acoustic Society of Japan, pp. 255-256. [*Japan]
Funada, T. and Boonpramuk, P., 1998, "Sequential Processing for Speech Analysis/synthes using AR model with Unknown Input", IEICE Technical Report, pp. 25-32. [*Japan]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ชาตรี สันติกลาง, ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย และภาณุทัต บุญประมุข, 2552, "การเรียงจับคู่เสียงและบทถอดความสำหรับปรับปรุงแบบจำลองทางเสียงในงานรู้จำเสียงพูดภาษาไทย", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 44.
ธราพงษ์ สูญราช และภาณุทัต บุญประมุข, 2549, "การปรับปรุงอัตราการรู้จำสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยใช้เวฟเลต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 1041-1044.
ภาณุทัต บุญประมุข และพรพจน์ หันหาบุญ, 2549, "การลดเวลาในการประมวลผลของระบบรู้จำคำพูดภาษาไทยโดยใช้การนอร์มัลไลซ์ตามวิถีโค้ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 969-972.
เฉลิม วนะรักษ์, วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล และภาณุทัต บุญประมุข, 2549, "การเปรียบเทียบผลึกซินทิลเลเตอร์ CsI(Na) และ BGO ในการวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 210.
นิติกรณ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ และภาณุทัต บุญประมุข, 2548, "การรู้จำสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอร์ฟเพื่อการวินิจฉัยภาวะโรคหัวใจ", การประชุมวิชาการประจำปีวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 25-26 สิงหาคม, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, กรุงเทพฯ.
ประชา แขชัยพร, ภาณุทัต บุญประมุข และวราวุฒิ เถาลัดดา, 2548, "การวัดค่าการขยายตัวของโลหะ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 10-11 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 107.
ยิ่งยศ สงวนพวก และภาณุทัต บุญประมุข, 2548, "การรู้จำเสียงยานยนต์ทางทหารโดยใช้ EHMM", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 1045.
ธราพงษ์ สูญราช และภาณุทัต บุญประมุข, 2548, "การรู้จำสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยใช้ Hidden Markov Model", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 949.
ประพัทธ์ สีจันลี, ภาณุทัต บุญประมุข และพจน์ ตั้งงามจิตต์, 2548, "ระบบวิเคราะห์หาตำแหน่งสัญญาณเสียง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 901.
ฤทธิชัย ตันจตุรงค์, ภาณุทัต บุญประมุข และธนาคม สุนทรชัยนาคแสง, 2548, "การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการควบคุมตู้อบเชิงพาณิชย์ด้วย PLC", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1145-1150.
บัลลังก์ หมื่นพินิจ และภาณุทัต บุญประมุข, 2547, "การปรับปรุงอัตราการรู้จำคำพูดภาษาไทยโดยใช้การนอร์มัลไลซ์ของสัมประสิทธิ์เซบสตรัม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27 (EECON-27), 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 181.
บัลลังก์ หมื่นพินิจ และภาณุทัต บุญประมุข, 2547, "การปรับปรุงอัตราการรู้จำคำพูดภาษาไทยโดยใช้การนอร์มัลไลซ์ตามวิถีโค้ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27 (EECON-27), 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 177.


return topic

© 1999-2004 by Research and Intellectual Property Promotion Center.