รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์
รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์
Benjamas Panomruttanarug (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9101 โทรสาร 0-2470-9096
E-mail Address : benjamas.pan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2549 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้า Columbia University สหรัฐอเมริกา
2545 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมไฟฟ้า Columbia University สหรัฐอเมริกา
2542 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Repetitive and learning control
   - Optimization
   - Signal Processing
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาข้อดีและข้อเสียของการใช้คาล์แมนฟิวเตอร์ในระบบควบคุมแบบเรียนรู้จากการทำซ้ำ (ระยะที่ 1-2) [มจธ.50-51รอบ2] หัวหน้าโครงการ
Implementation of Iterative Learning Control in Feeding Robot Arm [IRPUS 50] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับประเทศ
ธนชัย จัตุรงคพลกุล และเบญจมาศ พนมรัตนรักษ์, 2556, "การควบคุม Piezo Actuator เพื่อลดความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องทดสอบหัวอ่านโดยใช้ตัวควบคุมแบบ H[Infinity]", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม, หน้า 85-97.
Book of Proceeding
Panomruttanarug, B. and Longman, R.W., 2006, "Converting Repetitive Control into Stable Learning Control by Iterative Adjustment of Initial State", Advances in the Astronautical Sciences, Vol. 124, Part I, pp. 667-686.
[The AAS/AIAA 16th Space Flight Mechanics Meetings, January 22-26, Tampa , Florida]
Panomruttanarug, B. and Longman, R.W., 2006, "Frequency Based Optimal Design of FIR Zero-phase Filters and Compensators for Robust Repetitive Control", Advances in the Astronautical Sciences, Vol. 123, Part I, pp. 219-238. [AAS/AIAAA Astrodynamics Conference, August 7-11, 2005, Lake Tahoe, California]
Longman, R.W. and Panomruttanarug, B., 2005, "Design of a Noncausal FIR Model Inverse as a Compensator in Repetitive Control", Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes, pp. 297-306.
[The International Conference on High Performance Scientific Computing, March 10-14, 2003, Hanoi, Vietnam]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Panomruttanarug, B. and Longman, R.W., 2008, "The Advantages and Disadvantages of Kalman Filtering in Iterative Learning Control", The 18th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, January 27-31, Galveston, Texas, USA..
Panomruttanarug, B. and Longman, R.W., 2007, "The Advantages and Disadvantages of Kalman Filtering in Repetitive Control", 2007 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, August 19-23, Mackinac Island, Michigan, USA.
Panomruttanarug, B. and Longman, R.W., 2007, "Designing Optimized FIR Repetitive Controllers from Noisy Frequency Response Data", The 17th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, January 28 - February 1, Sedona, Arizona, USA.
Longman, R.W., Xu, K., and Panomruttanarug, B., 2006, "Designing Learning Control that is Close to Instability for Improved Parameter Identification", International Conference on High Performance Scientific Computing, March 6-10, Hanoi, Vietnam. [*Columbia U]
Panomruttanarug, B. and Longman, R.W., 2004, "Repetitive Controller Design Using Optimization in Frequency Domain", AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference and Exhibit, August 16-19, Providence, Rhode Island. [*Columbia U]


return topic

© 1999-2008 by Research and Intellectual Property Promotion Center.