รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
Bundit Thipakorn (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง   รองศาสตราจารย์ / รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9083, 8230 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : bundit@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Computer Engineering - Missouri-Columbia อเมริกา
2528 ปริญญาโท M.Sc. Electrical and Computer Engineering - Missouri-Columbia อเมริกา
2523 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Mechanics and Transport in the Microcirculation
   - Biomedical Signal and Image Analysis
   - Fluorescence Microscopy
   - 3-D Confocal Fluorescence Microscopy
   - Digital Signal and Image Processing using Wavelet Transform
   - Speech to Text
   - Optical Sensors
   - Non contact measurement system
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
ตัวเข้ารหัสวีดีทัศน์ที่มีอัตราการส่งต่ำ [หมวดเงินอุดหนุน46] 2546 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาเทคนิคดิจิตอลมาคกิ้งเพื่อใช้ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ร่วมโครงการ
การให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Watanapa, S., Thipakorn, B., and Charoenkitkarn, N., 2008, "A Sieving ANN for Emotion-Based Movie Clip Classification", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E91-D, No. 5, pp. 1562-1572.
Chakraphan, D., Sridulyakul, P., Thipakorn, B., Bunnag, S., Huxley, V.H., Patumraj, S., 2005, "Attenuation of Endothelial Dysfunction by Exercise Training in STZ-induced Diabetic Rats", Clinical Hemorheology and Microcirculation, Vol. 32, No. 3, pp. 217-226.
Thipakorn, B. and Kaewkamnerdpong, B., 2003, "Thai phoneme segmentation using discrete wavelet transform", International Journal of Smart Engineering System Design, Vol. 5, No. 4, October, pp. 389-399.
วารสารระดับประเทศ
ธำรงรัตน์ อมรรักษา, พงษกร จิระกุลสวัสดิ์ และบัณฑิต ทิพากร, 2545, "การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้วิธีกระจายแถบความถี่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 97-110.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Watanapa, S.C., Thipakorn, B., and Charoenkitkarn, N., 2005, "Distinguishing Excitement Movie Clips using Movement and Pace Features", The 5th IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Processing (VIIP2005), September 7-9, Benidorm, Spain.
Temdee, P., Thipakorn, B., Sirinaovakul, B., and Schelhowe, H., 2005, "Of Collaborative Learning : An Approach for Emergent Leadership Roles Identification", IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005), December 14-16, Porto, Portugal, p. 513.
Chinpanchana, S., Maneewongvatana, S., and Thipakorn, B., 2005, "Semantic Personal Image Classification by Energy Expenditure", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2005), October 12-15, Fragrant Hill Hotel, Beijing, China, p. 1072.
Chuenwattanapranithi, S., Maneewongvatana, S., and Thipakorn, B., 2005, "The Deviation of Glottal Flow Derivative Model due to Emotional Speech", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand.
Prom-on, S. and Thipakorn, B., 2005, "The Abstract Representation for Tone Modeling", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand.
Chinpanchana, S., Maneewongvatana, S., and Thipakorn, B., 2004, "Semantic Personal Image Pattern Classification Based on Human Body", The Asia Information Retrieval Symposium (AIRS 2004), October 18-20, Beijing, China.
Ratanasanya, S., Ngamwitthayanon, N., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2003, "Low Bitrate Video Coding using Suppressed Color Components and Limited DCT Coefficients", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 366-369.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2003, "Improved Performance of Video Transmission by Chromatics Suppressing", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 370-373.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "Performance Comparison of Transform Based Video Coding", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 759-763.
Prom-On, S., Kaewkamnerdpong, B., and Thipakorn, B., 2002, "Consonant Phoneme Recognition Using Hidden Markov Model in Thailanguage", International Symposium on Information Theory and Its A (ISITA 2002), October 7-11, Xi'an International Conference Center, Xi'an, PRC, pp. 743-746.
Watanapa, S.C, Thipakorn, B., and Charoenkitkarn, N., 2002, "Classifying Joyful/Sad Movie Clips using Light and Color Features", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Chonburi, Thailand, pp. 479-482.
Wongsawasdi, P. and Thipakorn, B., 2002, "Enhance Robustness of Watermark with Manchester Code", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Chonburi, Thailand, pp. 357-360.
Chokamnuychai, N., Thipakorn, B., and Papasratorn, B., 2002, "Digital Watermarking on Graphic Image by Wavelet-based Fusion Method", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Chonburi, Thailand, pp. 361-364.
Chokamnuychai, N., Papasratorn, B., and Thipakorn, B., 2002, "An Evaluation of Embedding a High-detail (Digital Watermark) into 24-bits Graphic Image", International Symposium on Information Theory and Its Application, October 7-11, China.
Covavisaruch, N., Bunrit, S., and Thipakorn, B., 2002, "Alterations in Erythrocyte Morphology Analysis from Surface Gradients Using Non-linear Shape from Shading Technique", International Conference on Diagnostic Imaging and Analysis (ICDIA 2002), October 23-25, Chonburi, Thailand, pp. 199-206.
Ratansanya, S., Amornraksa, T., and Tipakorn, B., 2002, "Improved Performance of Very Low Bit-rate Video Coding Using Wavelet Packet Transform", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 900-903.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "A Smoothing Method for Reduced Frame Rate Video Sequence Using Interpolation-Based Approaches", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 333-336.
Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "Video Coding using Limited AC Coefficients and Frame Replica", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 388-391.
Wongtrakulchai, P., Ratanasanya, S., Amornraksa, T., and Thipakorn, B., 2002, "Enhancing Performance of Video Transmission by Suppressing Color Components", International Symposium on Communication and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 337-340.
Limboonruang, P., Thipakorn, B., and Demeechai, T., 2000, "Zero Redundancy Error Protection of Images using Self-organizing Maps", The 2000 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, Tianjin, China, pp. 89-92.
Kaewkamnerdpong, B. and Thipakorn, B., 2000, "Thai Phoneme Segmentation using Discrete Wavelet Transform", Smart Engineering System Design: Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Programming, Data Mining, and Complex Systems V10, Artificail Neural Networks in Engineering Conference (ANNIE 2000), St. Louis, Missouri, USA. ASME Press, pp. 923-928.
Waranan, S., and Thipakorn, B., 2000, "Localized Error Mitigation in Image Transmission Systems using PONS Transform", Proceedings of Image and Vision Computing New Zealand, Waikato, New Zealand, pp. 298-303.
Bunrit, S., Covavisaruch, N., and Thipakorn, B., 2000, "Determining Surface Shape of SEM Images using Non-linear Shape from Shading", Proceedings of Image and Vision Computing New Zealand, Waikato, New Zealand, pp. 310-315.
Kaewkongka, T., K. Chamnongthai, and B. Thipakorn, 1999, "Off-Line Signature Recognition using parameterized Hough Transform", Proceedings of the 5th International Symposium on Signal Processing and its Applications, Queensland, Australia, 451-454.
Leelasantiham, A., Pattaramalai, S., Chamnongthai, K., and Thipakorn, B., 1998, "Inspection of Water Mark on Currency Note by Using Correlation Mapping and Neural Network", Proceedings of the 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, Chiangmai, Thailand, pp. 403-406.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุภาพร บุญฤทธิ์, นงลักษณ์ โควาวิสารัช และบัณฑิต ทิพากร, 2545, "การหาลักษณะพื้นผิวของเม็ดเลือดแดงจากภาพถ่ายจากกล้องเอสอีเอ็มโดยเทคนิคการหารูปร่างจากความสัมพันธ์ของแสงและเงาของภาพ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 537-538.
นาวา งามวิทยานนท์, สรร รัตนสัญญา, ธำรงรัตน์ อมรรักษา และบัณฑิต ฑิพากร, 2545, "Partial Zigzag Scanning Methods for Block-Based Video Coding", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 118-122.
สรร รัตนสัญญา, สิทธิชัย เจียมพจมาน, ธำรงรัตน์ อมรรักษา และบัณฑิต ฑิพากร, 2545, "การเข้ารหัสวิดีทัศน์โดยวิธีการจำกัดจำนวนสัมประสิทธิ์ DCT และการแทรกสำเนาเฟรม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม ไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 113-117.
สุรเชษฐ์ บุญรัตน์, บัณฑิต ทิพากร และโกสินทร์ จำนงไทย, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และมาโกโตะ โอคุดะ, 2541, "วิธีตรวจสอบความแข็งของเนื้อมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้การส่งผ่านความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟาเรด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ต้นพงศ์ แก้วคงคา, โกสินทร์ จำนงไทย และบัณฑิต ทิพากร, 2541, "วิธีการรู้จำลายเซ็นต์แบบออฟไลน์โดยใช้รูปแบบและลำดับของเวกเตอร์จากการแกะรอยของลายเซ็นต์," การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Sukontapong, S., Chamnongthai, K., Pattaramalai, S., and Thipakorn, B., 1997, "A Method of Red Blood Cell Pair Matching for Average Velocity Measurement", The 20th Electrical Engineering Conference (EECON-20), Bangkok, Thailand, pp. 620-626.

return topic