อ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
Tasanee Chayavanich. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9037 โทรสาร 0-2427-9037
E-mail Address : tasanee.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
- Drexel University อเมริกา
2527 ปริญญาโท M.Eng. วิทยาการ
พลังงาน
- Asian Institute of Technology ไทย
2525 ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรม
ไฟฟ้า
- มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย ไฟฟ้ากำลัง
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
โครงการศึกษาศักยภาพพื้นที่หลังคาอาคารส่วนราชการสำหรับติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ [กรมพัฒนาพลังงานฯ48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chayavanich, T., Limsakul, C., Chayavanich, N., Chenvidhya, D., Jivacate, C., and Kirtikara, K., 2006, "Describing Dynamic Behavior of Static IV Characteristics of PV Modules using Dynamic Impedance", The 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, September 4-8, Dresden, Germany, pp. 2464-2465. [*ป.เอก]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปราชญ์ สุขสาคร, เชิดชัย ประภานวรัตน์ และทัศนีย์ ชยาวนิช, 2547, "Optimal Generation in Interconnection System using Optimal Power Flow Solution", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 89-92.
รัฐภูมิ ขำศิริ, วัชระ พบพร, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2546, "ผลของความต้านทานแท่งหลักดินและระยะห่างจุดต่อสายตัวนำลงดินต่อแรงดันคร่อมฉนวนลูกถ้วยสำหรับระบบจำหน่าย", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 505-510.
เฉลียว เกตุแก้ว, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2546, "ค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟเนื่องจากไฟดับประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 406-411.
พรพจนี พงษ์ประติยานนท์, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2546, "การวิเคราะห์สาเหตุต้นตอกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 418-423.
กนกกานต์ ลายสนธิ์, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2546, "ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่ายเนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 168-173.
เกรียงศักดิ์ มโนบูรชัยเลิศ, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2543, "การวิเคราะห์ตำแหน่งของแหล่ง ฮาร์มอนิกส์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23, 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 189-192.

return engineer topic