ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
Surachate Chutima (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9337 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : surachate.chu@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanics Engineering - University of London อังกฤษ
2527 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2523 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Computer Aided Design
   - Solid Modelling
   - Finite Element Modelling
   - Composite Materials
   - Balancing of Machinery
   - Preventive Maintenance
   - Applied Mechanics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ตัวกรองชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรทร่วมกับระบบเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำในสระหรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตยานยนต์ ภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 [ส.ยานยนต์47] หัวหน้าโครงการ
การอบแห้งสมุนไพรระบบสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ
โรงงานผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นขนาดเล็ก (โดยวิธี Freeze concentration) หัวหน้าโครงการ
โรงงานต้นแบบการผลิตไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ผักกาดดองเค็ม ผักดอง อย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะโดยวิธีความดันน้ำ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
E-Journal
Aimmanee, S., Chutima, S., and Hyer, M.W., 2009, "Nonlinear Analysis of RAINBOW Actuator Characteristics", Smart Materials & Structures, Vol. 18, No. 4, April, Article Number: 045002
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kaensup, W., Chutima, S., and Wongwises, S., 2002, "Experimental Study on Drying of Chilli in a Combined Microwave-Vacuum-Rotary Drum Dryer", Drying Technology, An International Journal, Vol. 20, No. 10, pp. 2067-2079.
Kaensup, W., Wongwises S., Chutima S., 1998, Drying of Pepper Seeds using a Combined Microwave/fluidized Bed Dryer, Drying Technology An International Journal, Vol. 16, No. 3-5, pp. 853-862.
วารสารระดับประเทศ
สุรเชษฐ ชุติมา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ธีระเดช เจียรสุขสกุล, สุขุมาล สาริกะวณิช และสุรพงษ์ ชูเดช, 2554, “การศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภทที่อ้นตรายสูงสุด”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ปีที่ 8, มกราคม – มิถุนายน, หน้า 15 – 24.
สุรเชษฐ ชุติมา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ธีระเดช เจียรสุขสกุล, สุขุมาล สาริกะวณิช และสุรพงษ์ ชูเดช, 2553, "ปัญหาในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอันตรายสูงสุด 10 อันดับแรก", วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, หน้า 114-127.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และวิสวัท อรรจนกุล, 2550, "การศึกษาพฤติกรรมดรัมเบรกของรถยนต์ภายใต้สภาวะการเบรกแบบต่างๆ", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 477-488.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และอำนาจ สิริวัฒนผลกุล, 2550, "ผลกระทบของความเร็วรถยนต์ต่อพฤติกรรมของจานเบรกในขณะเบรก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 277-292.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, กรุณา ตันวิสุทธิ,์ วีระชัย วิวัฒนพงศ์พันธ์ และเบญจรัตน์ หงษ์คำมี, 2547, "ข้อพิจารณาในการออกแบบจานเบรกสำหรับรถยนต์ 1", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 191-212.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chutima, S., Wechsatol, W., and Atjanakul, W., 2008, "Finite Element Analysis Employed in Hard Disk Drive Industry in Thailand", The 1st International Data Storage Technology Conference (DST-CON2008), April 21-23, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand, p. 82.
Aimmanee, S., Chutima, S., and Hyer, M.W., 2007, "A Study of Material Nonlinearities of a Piezoelectric Material in Laminated Piezoelectric Actuators", The 10th Japan International SAMPE Symposium and Exhibition (JISSE-10), November 27-30, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan.
Kamnerdtong, T., Chutima, S., and Ikintumas, K., 2005, "Effects of Swaging Process Parameters on Specimen Deformation", The 8th Asian Symposium on Visualization (8ASV), May 23-27, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand, pp. 184-185.
Kamnerdtong, T., Chutima, S., and Nilyai, S., 2004, "Linear and Nonlinear Finite Element Analyses of a Multi-leaf Spring in Light Truck", The 2004 International Computer-Aided Design Conference and Exhibition (CAD'04), May 24-28, Pattaya Beach, Cholburi, Thailand.
Kamnerdtong, T., Chutima, S., and Kulsirikasem, W., 2003, "A Design of Flexure Mechanism for Precise Motion Control using Finite Element Analysis", The 10th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-10), July 20-26, Louisiana, USA, pp. 299-300.
Chutima, S., Kamnerdtong, T., and Aungkurabrut, D., 2003, "A Study of Full-Trailer and Semi-Trailer Structures using Finite Element Method", The 12th International Pacific Conference on Automotive Engineering (IPC-12), April 1-4, Bitec, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และวิสวัท อรรจนกุล, 2549, "การศึกษาพฤติกรรมการกระจายอุณหภูมิบนดรัมเบรกของรถยนต์ภายใต้สภาวะการเบรกแบบต่างๆ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ทศนพ กำเนิดทอง, สุรเชษฐ์ ชุติมา และวีระชาติ กุลศิริเกษม, 2548, "การวิเคราะห์สปริงขดแบบ Barrel โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 485-489.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และอำนาจ สิริวัฒนผลกุล, 2548, "การวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิบนจานเบรกรถยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 496-501.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และมนตรี ช่างประดิษฐ์, 2547, "การวิเคราะห์โครงสร้างเบาะรถยนต์สำหรับการแข่งขัน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 126.
ทศนพ กำเนิดทอง, สุรเชษฐ์ ชุติมา และภาณุวัฒน์ มาเสถียร, 2545, "ผลกระทบของอุณหภูมิห้องเผาไหม้ต่อความล้าตัวของกระบอกสูบ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 505-510.
บทความที่ได้รับรางวัล
Best Paper Award - Aimmanee, S., Chutima, S., and Hyer, M.W., 2007, "A Study of Material Nonlinearities of a Piezoelectric Material in Laminated Piezoelectric Actuators", The 10th Japan International SAMPE Symposium and Exhibition (JISSE-10), November 27-30, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan.


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.