รศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท์
รศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท์
Surachai Bovornsethanan (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9124 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : surachai.bov@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2527 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2524 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Thermodynamics, Thermal Engineering
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการและอบรมเชิงปฏิบัติการการเผาไหม้และการผลิตไอน้ำในอุตสาหกรรม (โครงการปี 43) [EPPO47] 2548 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อบ นิลผาย, สุรชัย บวรเศรษฐนันท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และยศพงษ์ ลออนวล, 2555, "ผลการประเมินเบื้องต้นของอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอล ED95 เป็นเชื้อเพลิงคันแรกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24-27 ตุลาคม, โรงแรมดุสิตธานี, จ.เชียงราย.
รางวัลที่ได้รับ
"เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน"
รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
การเกษตร รางวัลที่ 1 ประจำปี 2541

return topic