ผศ.ดร.วันจักรี์ เล่นวารี
ผศ.ดร.วันจักรี์ เล่นวารี
Wanchak Lenwari (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9101 โทรสาร 0-2470-9100
E-mail Address : wanchak.len@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2550 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Electronic Engineering University of Nottingham อังกฤษ
2543 ปริญญาโท M.Sc. Power Electronics and Drives University of Birmingham อังกฤษ
2539 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Power Quality
   - Control of Shunt Active Filters
   - Control in Power Electronics
   - Digital Control System
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมการป้อนกลับตัวแปรสถานะใช้ในกระบวนการหมัก [หมวดเงินอุดหนุน43] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทบอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด (Concrete Production System): ระยะที่ 1 [บริการวิชาการ 52] หัวหน้าโครงการ
การควบคุมกระแสฮาร์มอนิกประสิทธิภาพสูงในระบบไฟฟ้าโดยใช้ active filter ระยะที่ 1-2 [ทุนมจธ.51-52 รอบ 2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ
Lenwari, W. and Okaeme, N., 2013, “A Novel Heuristic Optimisation Algorithm for Automated Design of Resonant Compensators for Shunt Active Filters”, IET Power Electronics, Vol. 6, No. 9, November, pp. 1842-1850.
Lenwari, W., Sumner, M., and Zanchetta, P., 2009, “The Use of Genetic Algorithms for the Design of Resonant Compensator for Active Filters”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 56, No.8, August, pp. 2852-2861.
วารสารระดับประเทศ
Yodmanee, K., Lenwari, W., 2559, “PI controller optimization for indirect current control for single-phase shunt active filter”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม, หน้า 42-47.
Wongkinee, K., Bomsuwan, B., Lenwari, W., 2555, “Design of feedforward compensator for temperature control system in electric water heater”, วารสารวิจัย มข, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 459-468.
วันจักรี์ เล่นวารี, 2551, “Review of a High Performance Control of AC Signals based on a Proportional plus Resonant Compensator”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 333-344.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kaewoonruan, S., Nuratch, S., and Lenwari, W., 2015, “Three Level Single-phase half-bridge NPCVSI Induction Heating with Combined Phase shift PWM and PFM Digital Power Control”, The 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2015), October 25-28, Dusit Thani Hotel, Pattaya City, Thailand.
Chottiyanont, P., Konghirun, M., and Lenwari, W., 2015, “Automated design of non-overshooting PI controllers for IPMSM drive”, The 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE Europe), September 8-10, Centre International de Conference Geneve, Switzerland, pp. 1-8.
Chottiyanont, P., Konghirun, M., and Lenwari, W., 2014, “The use of genetic algorithms for speed and current controller designs for IPMSM drive”, The 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2014), October 22-25, the Sheraton Hangzhou Wetland Park Resort, China, pp. 2930-2935.
SriArt, W., Boonto, S., Naetiladdanon, S., and Lenwari, W., 2014, “Two-Degree-of-Freedom Robust H_[Infinity] Repetitive Control for Grid-Connected Inverter”, The 11th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA 2014), June 18-20, Evergreen Laurel Hotel, Taiwan.
Chottiyanont, P., Konghirun, M., and Lenwari, W., 2014, “Genetic Algorithm Based Speed Controller Design for IPMSM Drive", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, Information Technology (ECTI-CON 2014), May 14-17, Nakorn Ratchasima, Thailand.
SriArt, W., Boonto, S., Naetiladdanon, S., and Lenwari, W., 2014, “Grid Connected Inverter Control by Two-Degree-of-Freedom Robust H_[Infinity] Repetitive Control”, The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, Information Technology (ECTI-CON 2014), May 14-17, Nakorn Ratchasima, Thailand.
Sungworavit, R., Jomdecha, C., Pueng-On, I., and Lenwari, W., 2013, “Eddy Current Measurement for Residual Stress Estimation in Stainless Steel Grade 304”, International Conference on Materials and Processing Technology 2013 (MAPT 2013), June 27-28, Grande Centre Point Hotel & Residence, Bangkok, Thailand.
Lenwari, W., 2013, “Optimized design of modified proportional-resonant controller for current control of active filters”, IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2013), February 25-27, Cape Town, South Africa, pp. 894-899.
Boonto, S. and Lenwari, W., 2012, “Two-degree-of-freedom H_[Infinity] control design for harmonic current control of shunt active filters”, The 15th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP 2012), June 17-20, Hong Kong, pp. 887-891.
Lenwari, W., 2010, “Genetic algorithm-based gain optimization of a simple learning Control for single-phase shunt active filters”, International Conference on Control, Automation, and Systems 2010 (ICCAS 2010), October 27-30, Gyeonggi-do, Korea, pp. 2457-2461.
Lenwari, W. and Odavic, M., 2009, “A Comparative Study of Two High Performance Current Control Techniques for Three-Phase Shunt Active Power Filter”, The 8th IEEE International conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS'09), November 2-5, National Taiwan University Hospital International Convention Center, Taipei, Taiwan.
Lenwari, W., Tabaiya, K., and Prapanavarat, C., 2008, “An Improved Grid-Connected Photovoltaic System using Two-cell Boost Converter Based on Maximum Power Point Tracking”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 109.
Cheowait, B., Panomruttanarug, B., and Lenwari, W., 2008,“Design and Analysis of Current Control for Shunt Active Filter Based on Repetitive Control Technique using Optimization in the Frequency Domain”, 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2008), February 22 -25, 2009, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand.
Tabaiya, K., Lenwari, W., and Cherdchai Prapanavarat, 2008, “Single-phase Grid-connected Inverter using a Boot Two-cell Switching Converter with Maximum Power Point Tracking Algorithm”, The 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand.
Lenwari, W., Sumner, M., and Zanchetta, P., 2007, “Automated Design and Implementation of Resonant Controllers for Current Control of Shunt Active Filters”,The 7th International conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS'07), November 27-30, Bangkok, Thailand.
Lenwari, W., Sumner, M., Zanchetta, P., and Culea, M., 2006, "A High Performance Harmonic Current Control for Shunt Active Filters Based on Resonant Ompensators”, The 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON’06), November 7-10, Paris, France.
Lenwari, W., Sumner, M., and Zanchetta, P., 2006, “A Novel High Performance Current Control for Shunt Active Filters”, The 12th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2006), August 30 - September 1, Grand hotel Bernardin, Portoroz, Slovenia.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อภิศักดิ์ พลศรีพิมพ์, สันติ นุราช และวันจักรี์ เล่นวารี, 2558, “อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบครึ่งบริดจ์เพื่อให้ความร้อนเหนี่ยวนำด้วยเทคนิคการควบคุมความหนาแน่นของพัลส์แบบดิจิตอล”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, 27-29 พฤษภาคม, โรงแรม A-one The Royal Cruise, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.
กมล ทาใบยา, วันจักริ์ เล่นวารี และเชิดชัย ประภานวรัตน์, 2552, “การเปรียบเทียบพฤติกรรมกระแสผิดพร่องของอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งเฟสเชื่อมต่อกริด 2 ชนิด”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-30 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 467-470.
ภูมิพันธุ์ เชี่ยวเวทย์, เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ และวันจักริ์ เล่นวารี, 2551, “Design and Analysis of Current Control for Shunt Active Filter Based on Repetitive Control Technique using Optimization in the Frequency Domain”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, 29-31 ตุลาคม, รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา, จ.นครนายก, หน้า 851-854.
กมล ทาใบยา, วันจักริ์ เล่นวารี และเชิดชัย ประภานวรัตน์, 2551, “พฤติกรรมกระแสผิดพร่องของอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งเฟสเชื่อมต่อกริด”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, 29-31 ตุลาคม, รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา, จ.นครนายก, หน้า 605-608.

return topic