ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ
Saroj Saimek (Asst.Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9285 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : saroj(at)fibo.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Control Science and Dynamical Systems - University of Minnesota อเมริกา
2538 ปริญญาโท M.S. Mechanical
Engineering
- Vanderbilt University อเมริกา
2532 ปริญญาตรี วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การควบคุมโดยเฉพาะการควบคุมระบบทางกลที่มีตัวให้กำลังน้อยกว่าองศาอิสระ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
หุ่นยนต์ปลา ระยะที่ 1-2 [มจธ.45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Saimek, S. and Li, P.Y., 2001, "Motion Planning and Control of a Swimming Machine", American Control Conference, 25-27 June, Arlington, Virginia, USA.
Li, P.Y. and Saimek, S., 1999, "Modeling and Estimation of Hydrodynamic Potential", The 38th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 1999), 7-10 December, Phoenix, Arizona, USA.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
กิตติพงษ์ หิริโอตัปปะ และสโรช ไทรเมฆ, 2548, "หุ่นยนต์ทำงานในอวกาศ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 626-630.
สโรช ไทรเมฆ, จัตตุพร หนวดคำ และวงศ์ฉัตร ปิยะรัฐ, 2548, "การวิเคราะห์ความสุกของทุเรียนโดยใช้ ฟาส์ท ฟูลเรียร์ ทรานฟอร์ม (FFT)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 125-129.
สโรช ไทรเมฆ, ขัตติยะ แถวไทสง, นิรุตติ์ วงศ์สถาน, นพทวี ชูชาญชัย, พิพัฒน์ เลิศพิริยสุวัฒน์, นิรุตต์ ศรีเกษม, นัฏดนัย นิ่มนวล และสุกิต วรวัฒน์ญานนท์, 2548, "การออกแบบเรือเพื่อใช้กับระบบขับเคลื่อนแบบโบกกลับไปกลับมาเบื้องต้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 621-625.
ธนาวัฒน์ วุฒิชัยธนากร และสโรช ไทรเมฆ, 2548, "การวิเคราะห์และออกแบบมือกลที่มีลักษณะคล้ายมือมนุษย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 606-610.
วิฑูร จูวราหะวงศ์ และสโรช ไทรเมฆ, 2548, "การวิเคราะห์และการหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่แบบทุนนิฟอร์ม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 600-605.
วิฑูร จูวราหะวงศ์ และสโรช ไทรเมฆ, 2548, "การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ปลา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 615-620.
พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, สโรช ไทรเมฆ และเอก ไชยสวัสดิ์, 2547, "Water Level Control for Stabilizing Platform", The 1st Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2004), 13-14 พฤษภาคม, โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ต, จ.ชลบุรี, หน้า 226.
อิศรา สกุลทองไพศาล, ธนาวัฒน์ วุฒิชัยธนากร, ไพรสันติ์ พิชัย และสโรช ไทรเมฆ, 2547, "หุ่นยนต์ปลา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ME -NETT'18), 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น.

return topic