รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์
รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์
Nittaya Wangwongwiroj. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ 0-2470-9138 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : nittaya.wan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมแหล่งน้ำ - Asian Institute of Technology ไทย
2532 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมแหล่งน้ำ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2529 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Automatic Calibration of Surface Runoff Models
   - Urban drainage design
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
CITYBLUES : Practical Implementation of Ecological and Engineering Principles in Integrated Stormwater Management [European48] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ
Wangwongwiroj, N., SchlÜtter, F. and Mark, O., 2002, "Principles and Practical Aspects of an Automatic Calibration Procedure for Urban Rainfall-runoff Models", Urban Water Journal. Accepted.
วารสารระดับประเทศ
นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์, 2546, "การปรับเทียบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบอัตโนมัติ", วารสารชมรมนักอุทกวิทยาไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, หน้า 253-264.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Israngkura, U., Wangwongwiroj, N., and Chucherd, T., 2005, "Relationships among NAM Model Parameters and Drainage Basin Characteristics for RBasins in Northeastern Part of Thailand", The 3rd Asia-Pacific DHI Software Conference, February 21-22, Renaissance Kuala Lumpur Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
Wangwongwiroj, N. and Sukluan, A., 2004, "Short Term Rainfall-runoff Forecasting using Artificial Neural Networks", International Symposium on Flood Forecasting and Management with GIS and Remote Sensing (FM2S), November 7-13, Guangzhou, China, pp. 57-66.
Wangwongwiroj, N., SchlÜtter, F. and Mark, O., 2002, "Automatic calibration for surface runoff modelling in MOUSE", The 1st Asia-Pacific DHI Software Conference, June 17-18, Bangkok, Thailand.
Wangwongwiroj, N., SchlÜtter, F. and Mark, O., 2001, "Application of an Automatic Calibration Scheme for Urban Rainfall-runoff Models in MOUSE", The 4th DHI Software Conference, June 6-8, Helsingør, Denmark.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ผดุงศักดิ์ ภักดีภักดิ์, เฉลิมราช วันทวิน และนิตยา หวังวงศ์วิโรจน์, 2549, "การปรับลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของน้ำในคลองโดยใช้การปลูกหญ้าแฝกแบบไร้ดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 59.
อุกฤษ ปัจฉิม, เสรี ศุภราทิตย์ และนิตยา หวังวงศ์วิโรจน์, 2547, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการทำนายระดับน้ำสูงสุด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า WRE-285 ถึง WRE-290.


return topic